شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

ماشین آلات

29-ماشین آلات6 | شاخص - بورس
آخرین قیمت: 75,319.07 3.35

آخرین معامله

13:45
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 76,701.8 پایانی 75,319.07
بیشترین 76,701.84 کمترین 75,206.92
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1398/07/28 77,933.45 77,933.45 79,912.24
1398/07/24 80,838.74 80,838.74 82,697.21
1398/07/23 83,587.04 83,552.01 85,141.82
1398/07/22 85,669.47 85,669.47 87,631.09
1398/07/21 88,148.51 88,148.51 89,664.65
1398/07/20 89,451.97 88,560.38 89,452.69
1398/07/17 87,033.7 85,462.71 87,033.7
1398/07/16 88,305.99 88,288.25 90,437.51
1398/07/15 90,800.15 90,800.15 92,448.45
1398/07/14 91,933.43 91,854.48 93,707.28
1398/07/13 94,237.1 92,788.4 94,301.85
1398/07/10 92,583.28 92,583.28 93,579.93
1398/07/9 94,980.13 94,979.32 95,369.48
1398/07/8 94,426.3 92,972.69 94,688.38
1398/07/7 91,513.71 91,294.74 92,122.29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها