شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

محصولات فلزی

28-محصولات فلزی6 | شاخص - بورس
آخرین قیمت: 63,614.64 1.53

آخرین معامله

13:45
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 64,010.1 پایانی 63,614.64
بیشترین 64,978.4 کمترین 63,427.79
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1398/07/30 62,654.52 60,685.21 62,788.39
1398/07/29 59,980.95 59,820.87 60,082.38
1398/07/28 60,794.57 60,794.57 62,341.81
1398/07/24 63,119.09 63,119.09 64,386.64
1398/07/23 66,220.1 66,219.11 67,198.23
1398/07/22 68,758.07 68,758.07 69,696.12
1398/07/21 72,256.59 72,256.59 74,307.8
1398/07/20 73,821.83 73,821.83 74,917.94
1398/07/17 73,933.75 73,721.11 74,239.54
1398/07/16 77,128.4 77,128.4 79,578.49
1398/07/15 79,745.03 79,745.03 80,298.78
1398/07/14 79,222.51 79,030.24 80,918.36
1398/07/13 81,721.04 81,422.88 82,368.9
1398/07/10 79,913.83 79,053.86 80,114.33
1398/07/9 81,827.32 81,827.32 83,142.11
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها