شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

آتی

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
پسته تحویل آذر ماه 98

پسته تحویل آذر ماه 98

آتی بورس کالا 1.111 میلیون 0.00 0.00 1.106 میلیون 0.00 0.00 1398/07/24 5,687 11.125 1.231 هزار میلیارد - - 1.1 میلیون 1.083 میلیون 1.12 میلیون - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
زعفران نگین تحویل آبان 98

زعفران نگین تحویل آبان 98

آتی بورس کالا 82,300 0.00 0.00 83,784 0.00 0.00 1398/07/24 1,199 7.69 64.43 میلیارد - - 83,600 82,200 83,800 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
زیره تحویل آذر 98

زیره تحویل آذر 98

آتی بورس کالا 328,800 0.00 0.00 340,329 0.00 0.00 1398/07/24 993 2.425 82.53 میلیارد - - 338,300 328,800 339,800 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
زیره تحویل آبان 98

زیره تحویل آبان 98

آتی بورس کالا 325,100 0.00 0.00 335,101 0.00 0.00 1398/07/24 282 557 18.67 میلیارد - - 335,700 325,000 335,700 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
زعفران رشته ای درجه یک تحویل آبان 98

زعفران رشته ای درجه یک تحویل آبان 98

آتی بورس کالا 70,600 0.00 0.00 71,797 0.00 0.00 1398/07/24 147 365 2.62 میلیارد - - 72,000 70,300 72,100 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
جشکر809

آتی ش قند و شکر-1398/09/30

آتی بورس 50,828 0.00 0.00 50,960 0.00 0.00 1398/07/23 3 4 50.96 میلیون - - 51,007 50,828 51,007 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
جشکر812

آتی ش قند و شکر-1398/12/21

آتی بورس 67,320 0.00 0.00 67,410 0.00 0.00 1398/07/16 2 2 33.7 میلیون - - 67,500 67,320 67,500 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
جاتو809

آتی ش خودرو و قطعات-1398/09/19

آتی بورس 46,699 0.00 0.00 46,699 0.00 0.00 1398/07/22 2 2 28.02 میلیون - - 46,699 46,699 46,699 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
جنفت812

آتی ش فرآورده نفتی-1398/12/03

آتی بورس 1.297 میلیون 0.00 0.00 1.297 میلیون 0.00 0.00 1398/07/14 2 3 39.03 میلیون - - 1.31 میلیون 1.297 میلیون 1.31 میلیون - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
جاتو812

آتی ش خودرو و قطعات-1398/12/14

آتی بورس 49,993 0.00 0.00 49,993 0.00 0.00 1398/07/22 2 2 30 میلیون - - 49,993 49,993 49,993 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
جبانک809

آتی ش بانک ها-1398/09/10

آتی بورس 1,970 0.00 0.00 1,969 0.00 0.00 1398/07/24 2 3 41.35 میلیون - - 1,970 1,970 1,970 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
جکانه812

آتی ش کانه های فلزی-1398/12/05

آتی بورس 86,339 0.00 0.00 86,339 0.00 0.00 1398/06/25 1 1 25.9 میلیون - - 86,339 86,339 86,339 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
جبانک812

آتی ش بانک ها-1398/12/07

آتی بورس 2,240 0.00 0.00 2,240 0.00 0.00 1398/07/22 1 1 15.68 میلیون - - 2,240 2,240 2,240 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
جشیمی812

آتی ش شیمیایی-1398/12/12

آتی بورس 21,239 0.00 0.00 21,239 0.00 0.00 1398/06/26 1 1 27.61 میلیون - - 21,239 21,239 21,239 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
جشیمی806

آتی ش شیمیایی-1398/06/25

آتی بورس 68,000 0.00 0.00 68,000 0.00 0.00 1398/07/21 1 1 17 میلیون - - 68,000 68,000 68,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
جسی812

آتی ش 30 شرکت بزرگ-1398/12/19

آتی بورس 14,509 0.00 0.00 14,509 0.00 0.00 1398/07/22 1 1 14.51 میلیون - - 14,509 14,509 14,509 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
جشیمی809

آتی ش شیمیایی-1398/09/17

آتی بورس 20,000 0.00 0.00 20,000 0.00 0.00 1398/07/22 1 1 26 میلیون - - 20,000 20,000 20,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
آلیاژآلومینیوم خرید 3 ماهه

آلیاژآلومینیوم خرید 3 ماهه

آتی بورس 1,240 0.00 0.00 1,220 0.00 0.00 1398/06/27 - - - - - 1,240 1,240 1,240 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
مس فروش 3 ماهه

مس فروش 3 ماهه

آتی بورس 5,780 0.00 0.00 5,692 0.00 0.00 1398/06/27 - - - - - 5,780 5,780 5,780 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
مس خرید 3 ماهه

مس خرید 3 ماهه

آتی بورس 5,777 0.00 0.00 5,691 0.00 0.00 1398/06/27 - - - - - 5,777 5,777 5,777 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
مس فروش نقدی

مس فروش نقدی

آتی بورس 5,745 0.00 0.00 5,660 0.00 0.00 1398/06/27 - - - - - 5,745 5,745 5,745 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
مس خرید نقدی

مس خرید نقدی

آتی بورس 5,744 0.00 0.00 5,658 0.00 0.00 1398/06/27 - - - - - 5,744 5,744 5,744 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
آلومینیوم نوع اول فروش نقدی

آلومینیوم نوع اول فروش نقدی

آتی بورس 1,751 0.00 0.00 1,729 0.00 0.00 1398/06/27 - - - - - 1,751 1,751 1,751 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
آلومینیوم نوع اول خرید 3 ماهه

آلومینیوم نوع اول خرید 3 ماهه

آتی بورس 1,781 0.00 0.00 1,738 0.00 0.00 1398/06/27 - - - - - 1,781 1,781 1,781 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
سرب خرید نقدی

سرب خرید نقدی

آتی بورس 2,053 0.00 0.00 2,128 0.00 0.00 1398/06/27 - - - - - 2,053 2,053 2,053 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
آلومینیوم نوع اول فروش 3 ماهه

آلومینیوم نوع اول فروش 3 ماهه

آتی بورس 1,782 0.00 0.00 1,738.5 0.00 0.00 1398/06/27 - - - - - 1,782 1,782 1,782 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
آلیاژ آلومینیوم آمریکای شمالی فروش نقدی

آلیاژ آلومینیوم آمریکای شمالی فروش نقدی

آتی بورس 1,031 0.00 0.00 1,025 0.00 0.00 1398/06/27 - - - - - 1,031 1,031 1,031 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
آلیاژ آلومینیوم آمریکای شمالی خرید 3 ماهه

آلیاژ آلومینیوم آمریکای شمالی خرید 3 ماهه

آتی بورس 1,060 0.00 0.00 1,035 0.00 0.00 1398/06/27 - - - - - 1,060 1,060 1,060 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
آلیاژ آلومینیوم آمریکای شمالی فروش 3 ماهه

آلیاژ آلومینیوم آمریکای شمالی فروش 3 ماهه

آتی بورس 1,070 0.00 0.00 1,045 0.00 0.00 1398/06/27 - - - - - 1,070 1,070 1,070 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
میلگرد یک ماهه- فلزات لندن

میلگرد یک ماهه- فلزات لندن

آتی بورس 415 0.00 0.00 405 0.00 0.00 1398/06/27 - - - - - 415 415 415 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
آهن قراضه یک ماهه- فلزات لندن

آهن قراضه یک ماهه- فلزات لندن

آتی بورس 241 0.00 0.00 240 0.00 0.00 1398/06/27 - - - - - 241 241 241 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
آلیاژ آلومینیوم آمریکای شمالی خرید نقدی

آلیاژ آلومینیوم آمریکای شمالی خرید نقدی

آتی بورس 1,030 0.00 0.00 1,020 0.00 0.00 1398/06/27 - - - - - 1,030 1,030 1,030 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
آلیاژآلومینیوم فروش 3 ماهه

آلیاژآلومینیوم فروش 3 ماهه

آتی بورس 1,250 0.00 0.00 1,225 0.00 0.00 1398/06/27 - - - - - 1,250 1,250 1,250 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
سرب فروش نقدی

سرب فروش نقدی

آتی بورس 2,054 0.00 0.00 2,129 0.00 0.00 1398/06/27 - - - - - 2,054 2,054 2,054 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
سرب فروش 3 ماهه

سرب فروش 3 ماهه

آتی بورس 2,067 0.00 0.00 2,133 0.00 0.00 1398/06/27 - - - - - 2,067 2,067 2,067 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
آلیاژآلومینیوم فروش نقدی

آلیاژآلومینیوم فروش نقدی

آتی بورس 1,240 0.00 0.00 1,225 0.00 0.00 1398/06/27 - - - - - 1,240 1,240 1,240 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
آلیاژآلومینیوم خرید نقدی

آلیاژآلومینیوم خرید نقدی

آتی بورس 1,230 0.00 0.00 1,220 0.00 0.00 1398/06/27 - - - - - 1,230 1,230 1,230 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
روی فروش 3 ماهه

روی فروش 3 ماهه

آتی بورس 2,320 0.00 0.00 2,293 0.00 0.00 1398/06/27 - - - - - 2,320 2,320 2,320 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
روی خرید 3 ماهه

روی خرید 3 ماهه

آتی بورس 2,319 0.00 0.00 2,292 0.00 0.00 1398/06/27 - - - - - 2,319 2,319 2,319 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
روی فروش نقدی

روی فروش نقدی

آتی بورس 2,321 0.00 0.00 2,322 0.00 0.00 1398/06/27 - - - - - 2,321 2,321 2,321 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
روی خرید نقدی

روی خرید نقدی

آتی بورس 2,320 0.00 0.00 2,320 0.00 0.00 1398/06/27 - - - - - 2,320 2,320 2,320 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
سرب خرید 3 ماهه

سرب خرید 3 ماهه

آتی بورس 2,065 0.00 0.00 2,131 0.00 0.00 1398/06/27 - - - - - 2,065 2,065 2,065 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
قلع فروش 3 ماهه

قلع فروش 3 ماهه

آتی بورس 16,850 0.00 0.00 16,350 0.00 0.00 1398/06/27 - - - - - 16,850 16,850 16,850 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
آلومینیوم نوع اول خرید نقدی

آلومینیوم نوع اول خرید نقدی

آتی بورس 1,750.5 0.00 0.00 1,728.5 0.00 0.00 1398/06/27 - - - - - 1,751 1,751 1,751 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
قلع خرید نقدی

قلع خرید نقدی

آتی بورس 16,830 0.00 0.00 16,350 0.00 0.00 1398/06/27 - - - - - 16,830 16,830 16,830 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
نیکل فروش 3 ماهه

نیکل فروش 3 ماهه

آتی بورس 17,120 0.00 0.00 17,600 0.00 0.00 1398/06/27 - - - - - 17,120 17,120 17,120 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
نیکل خرید 3 ماهه

نیکل خرید 3 ماهه

آتی بورس 17,100 0.00 0.00 17,575 0.00 0.00 1398/06/27 - - - - - 17,100 17,100 17,100 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
نیکل فروش نقدی

نیکل فروش نقدی

آتی بورس 17,230 0.00 0.00 17,745 0.00 0.00 1398/06/27 - - - - - 17,230 17,230 17,230 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
نیکل خرید نقدی

نیکل خرید نقدی

آتی بورس 17,225 0.00 0.00 17,740 0.00 0.00 1398/06/27 - - - - - 17,225 17,225 17,225 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
قلع خرید 3 ماهه

قلع خرید 3 ماهه

آتی بورس 16,800 0.00 0.00 16,325 0.00 0.00 1398/06/27 - - - - - 16,800 16,800 16,800 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
قلع فروش نقدی

قلع فروش نقدی

آتی بورس 16,850 0.00 0.00 16,375 0.00 0.00 1398/06/27 - - - - - 16,850 16,850 16,850 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -