شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

صندوق

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
پارند

صندوق س. پارند پایدار سپهر

صندوق بورس 10,080 33.00 0.33 10,064 17.00 0.17 1398/07/24 1,383 59.511 میلیون 598.929 میلیارد - 10,047 10,054 10,054 10,080 2 3,000 10,072 1 72,508 10,079 20.128 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 20.02 میلیون 39.49 میلیون 3.013 میلیون 56.497 میلیون
کمند

صندوق س. با درآمد ثابت کمند

صندوق بورس 10,068 11.00 0.11 10,067 10.00 0.10 1398/07/24 1,046 29.413 میلیون 296.095 میلیارد - 10,057 10,065 10,055 10,076 1 644 10,066 2 50,000 10,093 1.007 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 15.071 میلیون 14.342 میلیون 3.967 میلیون 25.446 میلیون
اعتماد

صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان

صندوق فرابورس 26,990 18.00 0.07 26,961 11.00 0.04 1398/07/24 722 6.62 میلیون 178.494 میلیارد - 26,972 27,001 26,800 27,020 3 1,850 26,991 1 4,520 27,000 1.348 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4.809 میلیون 1.812 میلیون 2.659 میلیون 3.961 میلیون
آکورد

صندوق س. آرمان آتی کوثر

صندوق فرابورس 20,947 24.00 0.11 20,943 20.00 0.10 1398/07/24 582 16.217 میلیون 339.631 میلیارد - 20,923 20,940 20,915 20,948 1 20,000 20,945 1 35,000 20,945 20.943 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 9.806 میلیون 6.411 میلیون 1.048 میلیون 15.168 میلیون
اوصتا

صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د

صندوق فرابورس 13,032 86.00 0.66 13,047 71.00 0.54 1398/07/24 467 4.958 میلیون 64.685 میلیارد - 13,118 13,054 13,003 13,224 1 8,000 13,002 1 50,000 13,197 1.305 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.207 میلیون 1.751 میلیون 147,616 4.81 میلیون
کیان

صندوق س. با درآمد ثابت کیان

صندوق بورس 18,648 5.00 0.03 18,647 4.00 0.02 1398/07/24 165 2.242 میلیون 41.815 میلیارد - 18,643 18,630 18,630 18,690 1 265 18,649 1 100,000 18,680 1.865 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.382 میلیون 860,895 390,474 1.852 میلیون
سرو

صندوق س سروسودمند مدبران-سهام

صندوق بورس 12,000 167.00 1.37 12,052 115.00 0.95 1398/07/24 97 375,864 4.53 میلیارد - 12,167 12,236 12,000 12,236 1 1,000 12,002 1 4,000 12,150 1.205 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 288,879 86,985 20,561 355,303
آگاس

صندوق س. هستی بخش آگاه

صندوق فرابورس 55,990 423.00 0.75 55,569 844.00 1.50 1398/07/24 88 57,322 3.185 میلیارد - 56,413 57,212 55,121 57,212 1 50,000 55,334 1 94 55,500 55.569 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 13,126 44,196 55,925 1,397
دارا

صندوق س. دارا الگوریتم-د

صندوق فرابورس 10,297 7.00 0.07 10,295 5.00 0.05 1398/07/24 81 1.456 میلیون 14.99 میلیارد - 10,290 10,297 10,293 10,299 1 2,144 10,294 3 8,000 10,297 1.019 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 627,224 828,840 263,926 1.192 میلیون
فیروزا

ص س.با درآمد ثابت فیروزه آسیا

صندوق بورس 16,080 11.00 0.07 16,182 113.00 0.70 1398/07/24 69 327,529 5.3 میلیارد - 16,069 16,300 16,052 16,300 2 621 16,076 1 11,749 16,300 1.618 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 303,529 24,000 106,695 220,834
آسامید

صندوق س.مشترک آسمان امید -د

صندوق فرابورس 10,132 1.00 0.01 10,137 6.00 0.06 1398/07/24 66 1.959 میلیون 19.856 میلیارد - 10,131 10,138 10,132 10,153 1 250 10,129 1 4,000 10,149 1.014 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 789,437 1.169 میلیون 13,000 1.946 میلیون
اطلس

صندوق سرمایه‌گذاری اطلس-سهام

صندوق فرابورس 45,500 66.00 0.14 45,190 376.00 0.83 1398/07/24 49 28,736 1.299 میلیارد - 45,566 45,665 45,000 45,665 1 910 45,000 2 473 45,500 45.19 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 5,078 23,658 28,736 -
آتیمس

صندوق س. آرمان آتیه درخشان مس

صندوق فرابورس 43,913 1,174.00 2.60 44,097 990.00 2.20 1398/07/24 29 31,816 1.403 میلیارد - 45,087 44,119 43,913 44,755 1 50,000 43,919 1 50,000 44,360 44.097 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3,729 28,087 31,326 490
فیروزه

صندوق شاخص30 شرکت فیروزه- سهام

صندوق بورس 37,693 384.00 1.01 36,724 1,353.00 3.55 1398/07/24 25 6,391 234.7 میلیون - 38,077 36,292 36,200 38,199 1 172 36,700 1 503 38,000 1.836 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4,391 2,000 3,592 2,799
کاریس

صندوق سرمایه‌گذاری کاریس-سهام

صندوق فرابورس 40,975 812.00 1.94 41,040 747.00 1.79 1398/07/24 23 78,301 3.214 میلیارد - 41,787 40,975 40,975 41,359 2 240,399 40,975 3 3,646 41,019 41.04 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 5,874 72,427 53,501 24,800
ارمغان

ص سرمایه گذاری ارمغان ایرانیان

صندوق بورس 10,215 3.00 0.03 10,226 14.00 0.14 1398/07/24 22 157,303 1.609 میلیارد - 10,212 10,506 10,215 10,506 1 350 10,000 1 200 10,500 1.023 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 157,303 - 5,700 151,603
سپاس

صندوق س. پاداش سهامداری توسعه1

صندوق بورس 10,058 9.00 0.09 10,054 5.00 0.05 1398/07/24 16 82,352 827.941 میلیون - 10,049 10,053 10,052 10,100 2 584 10,058 1 16,695 10,097 1.005 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 9,012 73,340 82,352 -
افق ملت

صندوق س در سهام افق ملت

صندوق بورس 30,150 150.00 0.50 30,149 151.00 0.50 1398/07/24 16 2,352 70.911 میلیون - 30,300 30,148 30,148 30,150 1 227 30,148 1 9,238 30,150 1.507 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2,352 - 1,251 1,101
صایند

صندوق س. گنجینه آینده روشن

صندوق فرابورس 10,129 3.00 0.03 10,100 32.00 0.32 1398/07/24 13 53,490 540.24 میلیون - 10,132 10,121 10,082 10,129 1 28,890 10,129 1 100,000 10,140 505 میلیارد - - - - - - - - - - 53,490 - 53,490 -
صنوین

صندوق سرمایه‌گذاری صنوین-مختلط

صندوق بورس 34,014 8.00 0.02 33,686 336.00 0.99 1398/07/24 12 666 22.435 میلیون - 34,022 34,013 33,462 34,014 2 122 33,463 3 9,959 34,014 3.369 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 600 66 516 150
الماس

صندوق سرمایه‌گذاری الماس-سهام

صندوق فرابورس 36,840 663.00 1.77 36,781 722.00 1.93 1398/07/24 7 28,470 1.047 میلیارد - 37,503 36,305 36,305 37,118 1 - - 0 1,470 36,840 36.781 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 470 28,000 28,030 440
آساس

صندوق سرمایه‌گذاری آساس-سهام

صندوق فرابورس 30,903 248.00 0.80 30,979 172.00 0.55 1398/07/24 7 20,743 642.6 میلیون - 31,151 30,963 30,903 31,776 1 557 25,000 1 2,986 30,903 30.979 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 168 20,575 20,743 -
آسام

صندوق سرمایه‌گذاری آسام-مختلط

صندوق فرابورس 41,838 616.00 1.49 41,130 92.00 0.22 1398/07/24 5 11,060 454.898 میلیون - 41,222 41,055 41,055 41,838 2 15,000 40,931 1 11,370 41,838 41.13 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1,060 10,000 10,430 630
کاردان

صندوق س تجارت شاخص کاردان سهام

صندوق بورس 40,723 1,993.00 5.15 40,542 1,812.00 4.68 1398/07/24 5 281 11.392 میلیون - 38,730 38,684 38,684 40,723 1 127 38,788 1 30 40,723 4.054 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 256 25 25 256
نگین

ص.س. زمین و ساختمان نگین شهرری

صندوق بورس 14,810 0.00 0.00 15,030 220.00 1.49 1398/07/21 2 196 2.946 میلیون - 14,810 15,250 14,810 15,250 1 29,902 14,810 1 29,902 15,250 405.81 میلیارد - - - - - - - - - - 98 98 98 98
ثروتم

صندوق س. ثروت آفرین پارسیان

صندوق فرابورس 34,367 855.00 2.43 34,439 783.00 2.22 1398/07/24 2 2,660 91.607 میلیون - 35,222 34,558 34,367 34,558 1 60 34,300 1 50,000 34,583 1.722 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 2,660 2,660 -
رویش

ص.س.جسورانه رویش لوتوس30%تأدیه

صندوق فرابورس 981,750 46,750.00 5.00 981,750 46,750.00 5.00 1398/07/9 1 50 49.088 میلیون - 935,000 981,750 981,750 981,750 0 - - 0 - - 490.875 میلیارد - - - - - - - - - - - 50 50 -
پرند

صندوق س. پروژه آرمان پرند مپنا

صندوق بورس 4,831 1,213.00 33.53 3,637 19.00 0.53 1398/07/24 1 4.6 میلیون 16.73 میلیارد - 3,618 4,831 4,831 4,831 1 15.905 میلیون 3,636 1 15 میلیون 3,708 33.72 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 10.35 میلیون - 10.35 میلیون