شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سهام

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی دلیل توقف
مادیرا

صنایع ماشینهای اداری ایران

سهام فرابورس 20,290 770.00 3.66 20,491 569.00 2.70 1398/07/23 2,337 4.377 میلیون 89.695 میلیارد - 21,060 21,440 20,009 21,440 1 1,500 20,387 1 7,582 20,387 24.589 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4.232 میلیون 145,200 3.477 میلیون 900,325 ممنوع - به دلیل مجمع عادی بطور فوق العاده
فارس

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

سهام بورس 7,361 13.00 0.18 7,406 58.00 0.79 1398/07/24 1,782 15.956 میلیون 118.179 میلیارد 8,954.18 7,348 7,440 7,315 7,550 1 1,200 7,361 1 13,000 7,379 672.342 هزار میلیارد - - 91.5 میلیون - 166.67 میلیون 99.549 میلیون 98.603 میلیون 6.87 2.68 6.81 5.565 میلیون 10.391 میلیون 5.827 میلیون 10.129 میلیون ممنوع - توقف به دلایل دیگر
وقوام

بانک قوامین

سهام پایه فرابورس 1,000 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1398/03/22 1,642 22.436 میلیون 22.436 میلیارد - 1,000 1,000 1,000 1,000 - - - - 8 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 22.436 میلیون 22.436 میلیون - ممنوع - توقف به دلایل دیگر
بترانس

ایران‌ ترانسفو

سهام بورس 7,688 76.00 0.98 7,452 312.00 4.02 1398/07/24 1,258 7.681 میلیون 57.235 میلیارد 6,105.63 7,764 7,376 7,376 7,690 1 57,454 7,670 3 100 7,687 29.115 هزار میلیارد 43.39 میلیون 22.112 میلیون 3.75 میلیون 15.449 میلیون 6.663 میلیون 5.204 میلیون 1.733 میلیون 16.13 4.2 5.37 5.435 میلیون 2.246 میلیون 7.481 میلیون 200,000 ممنوع - افشای اطلاعات با اهمیت
شتوکا

توکا رنگ فولاد سپاهان

سهام فرابورس 32,310 1,538.00 5.00 32,162 1,390.00 4.52 1398/07/24 973 1.045 میلیون 33.61 میلیارد 1,074.03 30,772 31,000 30,870 32,310 0 5,680 32,310 6 - - 4.616 هزار میلیارد 5.144 میلیون 533,440 70,000 319,202 214,238 532,864 140,999 34.22 22.52 9.06 1.045 میلیون - 1.045 میلیون - ممنوع - توقف به دلایل دیگر
وساخت

سرمایه‌ گذاری‌ ساختمان‌ایران‌

سهام بورس 12,478 656.00 4.99 12,594 540.00 4.11 1398/07/24 751 3.149 میلیون 39.656 میلیارد 4,192.93 13,134 12,478 12,478 13,100 72 2,000 12,343 1 3.285 میلیون 12,478 14.32 هزار میلیارد 17.182 میلیون 5.002 میلیون 1.09 میلیون 3.451 میلیون 1.552 میلیون 432,619 -181,709 -75.56 8.85 31.74 3.119 میلیون 30,000 3.099 میلیون 50,000 ممنوع - توقف به دلایل دیگر
شکلر

نیروکلر

سهام بورس 16,030 410.00 2.62 15,865 245.00 1.57 1398/07/24 746 1.352 میلیون 21.444 میلیارد 1,811.92 15,620 14,839 14,839 16,210 2 598 16,043 1 4,491 16,100 7.81 هزار میلیارد 8.696 میلیون 1.965 میلیون 500,000 763,803 1.201 میلیون 1.702 میلیون 626,991 12.65 6.6 4.66 702,792 648,900 1.323 میلیون 28,284 ممنوع - توقف به دلایل دیگر
حکمت

بانک حکمت ایرانیان

سهام فرابورس 1,000 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1398/03/22 733 37.785 میلیون 37.785 میلیارد - 1,000 1,000 1,000 1,000 0 22.215 میلیون 1,000 2 - - 6 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 37.785 میلیون 37.785 میلیون - ممنوع - توقف به دلایل دیگر
وحکمت

بیمه حکمت صبا(50% پرداخت شده)

سهام پایه فرابورس 638 58.00 10.00 638 58.00 10.00 1398/03/11 730 28.979 میلیون 18.489 میلیارد - 580 638 638 638 - - - - 957 میلیارد - - - - - - - - - - 28.979 میلیون - - 28.979 میلیون ممنوع - توقف به دلایل دیگر
غمینو

شرکت صنایع غذایی مینو شرق

سهام فرابورس 14,508 763.00 5.00 14,523 748.00 4.90 1398/07/24 707 2.583 میلیون 37.513 میلیارد 3,653.48 15,271 14,508 14,508 15,200 33 - - 0 207,553 14,508 2.718 هزار میلیارد 2.972 میلیون 638,500 178,006 386,581 251,919 900,739 115,341 22.41 10.26 2.87 2.083 میلیون 500,000 2.578 میلیون 5,000 ممنوع - افشای اطلاعات با اهمیت
باران

بیمه زندگی باران50%تادیه

سهام فرابورس 500 0.00 0.00 500 0.00 0.00 1398/04/5 701 467.254 میلیون 233.627 میلیارد - 500 500 500 500 0 440,000 500 44 - - 600 میلیارد - - - - - - - - - - 7.584 میلیون 459.67 میلیون - 467.254 میلیون ممنوع - توقف به دلایل دیگر
حفاری

حفاری شمال

سهام بورس 5,220 274.00 4.99 5,244 250.00 4.55 1398/07/22 627 3.868 میلیون 20.283 میلیارد 6,168.93 5,494 5,280 5,220 5,350 216 583 5,139 2 5.772 میلیون 5,220 27.325 هزار میلیارد 46.247 میلیون 27.878 میلیون 2.605 میلیون 18.922 میلیون 8.956 میلیون 8.264 میلیون 2.452 میلیون 11.15 3.05 3.31 3.868 میلیون - 3.868 میلیون - ممنوع - بررسی وضعیت اطلاعاتی ناشر
کفرآور

فرآورده های سیمان شرق

سهام پایه فرابورس 6,900 197.00 2.78 6,933 164.00 2.31 1398/07/23 515 1.156 میلیون 8.017 میلیارد - 7,097 7,100 6,885 7,240 - - - - 1.248 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 906,257 250,000 1.156 میلیون - ممنوع - به دلیل مجمع عادی سالیانه
کرازی

کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی‌

سهام بورس 8,145 428.00 4.99 8,145 428.00 4.99 1398/07/24 481 2.706 میلیون 22.039 میلیارد 5,625.47 8,573 8,145 8,145 8,145 82 139 7,224 1 1.133 میلیون 8,145 7.287 هزار میلیارد 8.071 میلیون 2.778 میلیون 850,000 1.148 میلیون 1.631 میلیون 1.291 میلیون 553,550 12.51 4.25 5.36 2.136 میلیون 570,000 2.706 میلیون - ممنوع - توقف به دلایل دیگر
ومهر

بانک مهر اقتصاد

سهام پایه فرابورس 1,000 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1398/03/22 320 6.028 میلیون 6.028 میلیارد - 1,000 1,000 1,000 1,000 - - - - 12 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 6.028 میلیون 6.028 میلیون - ممنوع - توقف به دلایل دیگر
تپمپی

پمپ‌ سازی‌ ایران‌

سهام بورس 10,895 573.00 5.00 11,001 467.00 4.07 1398/07/24 309 1.356 میلیون 14.92 میلیارد 4,389.1 11,468 10,895 10,895 11,900 21 - - 0 459,920 10,895 5.39 هزار میلیارد 5.492 میلیون 1.147 میلیون 470,000 321,800 824,992 265,314 300,070 17.23 6.27 19.49 1.106 میلیون 250,000 1.296 میلیون 60,546 ممنوع - توقف به دلایل دیگر
فرابورس

فرابورس ایران

سهام پایه فرابورس 10,595 504.00 4.99 12,544 2,453.00 24.31 1398/07/7 254 1.948 میلیون 20.639 میلیارد - 10,091 10,595 10,595 10,595 - - - - 17.562 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.948 میلیون - 1.448 میلیون 500,000 ممنوع - توقف به دلایل دیگر
تمحرکه

ماشین‌سازی‌نیرومحرکه‌

سهام بورس 4,951 260.00 4.99 4,951 260.00 4.99 1398/07/24 218 691,839 3.425 میلیارد 3,173.57 5,211 4,951 4,951 4,952 63 - - 0 538,813 4,951 634.92 میلیارد 678,579 100,421 121,843 75,334 25,087 13,393 -1,310 -460.49 24.05 45.04 691,439 400 691,839 - ممنوع - توقف به دلایل دیگر
شستان

پتروشیمی گلستان

سهام پایه فرابورس 1,156 6.00 0.52 1,143 7.00 0.61 1398/07/16 217 1.764 میلیون 2.016 میلیارد - 1,150 1,160 1,127 1,170 - - - - 540.64 میلیارد - - - - - - - - - - 1.764 میلیون - 1.764 میلیون - ممنوع - به دلیل مجمع عادی سالیانه
هفردا

راهیابان فردا

سهام فرابورس 1,100 100.00 10.00 1,100 100.00 10.00 1397/12/27 200 10 میلیون 11 میلیارد - 1,000 1,100 - - 0 - - 0 - - 110 میلیارد - - - - - - - - - - - - - - ممنوع - توقف به دلایل دیگر
غدشت

دشت‌ مرغاب‌

سهام بورس 82,538 4,344.00 5.00 85,059 1,823.00 2.10 1398/07/23 155 43,666 3.714 میلیارد 281.72 86,882 91,180 82,538 91,180 1 - - 0 2,159 82,538 4.547 هزار میلیارد 6.717 میلیون 2.141 میلیون 53,453 2.171 میلیون -29,575 3.036 میلیون 19,968 227.7 -153.72 1.5 43,666 - 43,666 - ممنوع - به دلیل مجمع عادی سالیانه
شلیا

شرکت مواد ویژه لیا

سهام فرابورس 10,463 213.00 2.00 10,469 207.00 1.94 1397/09/26 143 816,015 8.543 میلیارد - 10,676 10,470 10,463 10,501 4 3,582 10,192 4 5,571 10,463 846.105 میلیارد - - - - - - - - - - 813,015 3,000 816,015 - ممنوع - توقف به دلایل دیگر
وانصار

بانک انصار

سهام بورس 2,088 2.00 0.10 2,086 0.00 0.00 1397/05/3 132 1.148 میلیون 2.395 میلیارد - 2,086 2,090 2,085 2,100 1 5,531 2,088 2 9,799 2,089 20.86 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 15,823 1.132 میلیون 1.148 میلیون - ممنوع - بررسی وضعیت اطلاعاتی ناشر
آینده

بازرگانی آینده سازان بهشت پارس

سهام پایه فرابورس 4,686 95.00 1.99 4,686 95.00 1.99 1398/07/24 84 571,698 2.679 میلیارد - 4,781 4,686 4,686 4,686 - - - - 1.998 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 571,698 - 571,698 - ممنوع - توقف به دلایل دیگر
شجم

صنایع پتروشیمی تخت جمشید

سهام پایه فرابورس 4,294 132.00 2.98 4,353 73.00 1.65 1398/07/23 78 344,336 1.499 میلیارد - 4,426 4,500 4,294 4,500 - - - - 19.589 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 344,336 - 344,336 - ممنوع - توقف به دلایل دیگر
کچینی

چینی‌ ایران

سهام بورس 3,009 157.00 4.96 3,034 132.00 4.17 1395/08/9 74 294,924 894.851 میلیون - 3,166 3,166 3,009 3,166 1 7,977 3,009 2 7,000 3,030 506.766 میلیارد - - - - - - - - - - - - 294,924 - ممنوع - به دلیل ابهام در ارائه اطلاعات
وخارزم

سرمایه گذاری خوارزمی

سهام بورس 1,792 10.00 0.55 1,801 1.00 0.06 1398/07/23 54 810,725 1.456 میلیارد 15,013.43 1,802 1,791 1,790 1,802 1 3,000 1,787 2 19,441 1,791 22.513 هزار میلیارد 30.43 میلیون 25.532 میلیون 12.5 میلیون 7.917 میلیون 17.614 میلیون 2.498 میلیون 1.46 میلیون 15.42 1.28 9.01 810,725 - 810,725 - ممنوع - افشای اطلاعات با اهمیت
رفاه

فروشگاه های زنجیره ای رفاه

سهام پایه فرابورس 11,490 7.00 0.06 11,490 7.00 0.06 1397/11/27 38 20,405 234.453 میلیون - 11,497 11,490 11,490 11,490 - - - - 5.175 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 20,405 - 20,405 - ممنوع - به دلیل مجمع عادی بطور فوق العاده
سرچشمه

شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه

سهام پایه فرابورس 3,098 184.00 6.31 6,118 3,204.00 109.95 1398/07/7 31 255,403 775.049 میلیون - 2,914 2,985 2,985 3,140 - - - - 9.789 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 255,403 - 255,403 - ممنوع - توقف به دلایل دیگر
حاریا

کشتیرانی آریا

سهام پایه فرابورس 3,255 100.00 2.98 3,255 100.00 2.98 1398/07/23 17 26,791 87.205 میلیون - 3,355 3,255 3,255 3,255 - - - - 878.85 میلیارد - - - - - - - - - - 26,791 - 26,791 - ممنوع - به دلیل مجمع عادی بطور فوق العاده
آرمان

بیمه آرمان

سهام پایه فرابورس 1,059 21.00 1.94 1,080 0.00 0.00 1398/07/22 3 12,000 12.708 میلیون - 1,080 1,059 1,059 1,059 - - - - 1.62 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - - ممنوع - به منظور بررسی وضعیت شفافیت اطلاعاتی تعلیق میگردد.
شپمچا

پارس‌ پامچال‌

سهام بورس 9,879 519.00 4.99 10,353 45.00 0.43 1396/04/13 2 4,185 41.344 میلیون - 10,398 9,879 9,879 9,879 15 - - 0 18,694 9,879 310.59 میلیارد - - - - - - - - - - 4,185 - 4,185 - ممنوع - توقف به دلایل دیگر
ودانا

سرمایه گذاری دانایان پارس

سهام پایه فرابورس 510 4.00 0.79 510 4.00 0.79 1398/01/26 2 200 102,000 - 506 510 510 510 - - - - 688.5 میلیارد - - - - - - - - - - 200 - - 200 ممنوع - توقف به دلایل دیگر
قیستو

شرکت قند بیستون

سهام پایه فرابورس 800 22.00 2.83 800 22.00 2.83 1395/12/16 1 1,000 800,000 - 778 800 800 800 - - - - 384 میلیارد - - - - - - - - - - - 1,000 1,000 - ممنوع - توقف به دلایل دیگر
وثامن

شرکت اعتباری ثامن

سهام فرابورس 1,000 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1395/03/19 - - - - 1,000 1,000 - - 0 104,972 1,000 12 - - 1.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 930.389 میلیون ممنوع - توقف به دلایل دیگر
آکنتور

کنتورسازی‌ایران‌

سهام بورس 45,893 674.00 1.45 46,567 0.00 0.00 1395/06/13 - - - - 46,567 57,800 - - 1 400 45,821 1 10 47,900 9.313 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 388,554 25,000 412,554 1,000 ممنوع - به دلیل ابهام در ارائه اطلاعات