شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

اوراق

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین YTM تاریخ سررسید دوره پرداخت سود کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
اخزا721

اسنادخزانه-م21بودجه97-000728

اوراق فرابورس 685,868 4,467.00 0.66 683,562 2,161.00 0.32 1398/07/25 183 326,094 222.905 میلیارد - 681,401 682,990 - - - 680,301 685,999 1 50 684,000 3 1,000 685,867 27.268 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 10,252 315,842 71,994 254,100
اخزا707

اسنادخزانه-م7بودجه97-980627

اوراق فرابورس 994,002 1,071.00 0.11 994,316 1,385.00 0.14 1398/06/17 113 63,988 63.624 میلیارد - 992,931 994,000 - - - 993,600 995,000 1 164 994,002 1 50 994,700 29.829 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2,752 61,236 9,917 54,071
اخزا713

اسنادخزانه-م13بودجه97-000518

اوراق فرابورس 711,500 3,650.00 0.52 709,668 1,818.00 0.26 1398/07/25 112 158,784 112.684 میلیارد - 707,850 707,000 - - - 707,000 713,900 1 1,000 711,020 1 8 713,880 12.535 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 5,689 153,095 14,111 144,673
اخزا723

اسنادخزانه-م23بودجه97-000824

اوراق فرابورس 676,500 3,840.00 0.57 674,851 2,191.00 0.33 1398/07/25 103 97,246 65.627 میلیارد - 672,660 672,000 - - - 672,000 677,000 1 1,000 674,200 1 147 676,999 13.561 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 12,911 84,335 21,424 75,822
اخزا703

اسنادخزانه-م3بودجه97-990721

اوراق فرابورس 837,200 1,127.00 0.13 836,783 710.00 0.08 1398/07/25 101 129,859 108.664 میلیارد - 836,073 836,073 - - - 835,051 838,000 3 97 836,510 1 33,300 839,000 33.8 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 13,375 116,484 25,864 103,995
صایتل902

اجاره رایتل ماهانه 21 %

اوراق بورس 1.019 میلیون 822.00 0.08 1.018 میلیون 130.00 0.01 1398/07/25 88 7,296 7.428 میلیارد - 1.018 میلیون 1.017 میلیون - - - 1.017 میلیون 1.019 میلیون 1 4 1.017 میلیون 1 1,160 1.02 میلیون 2.036 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 6,277 - 1,277 5,000
اخزا716

اسنادخزانه-م16بودجه97-000407

اوراق فرابورس 728,000 4,942.00 0.68 725,103 2,045.00 0.28 1398/07/25 58 105,409 76.432 میلیارد - 723,058 723,000 - - - 722,001 729,000 1 58 726,250 1 485 729,000 7.743 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1,899 103,510 2,300 103,109
اشاد10

مشارکت دولتی10-شرایط خاص001226

اوراق فرابورس 895,000 2,761.00 0.31 892,873 634.00 0.07 1398/07/25 54 77,800 69.466 میلیارد - 892,239 893,000 - - - 890,001 895,000 1 1,500 890,020 1 1,000 899,962 17.857 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 43,300 34,500 - 77,800
اخزا706

اسنادخزانه-م6بودجه97-990423

اوراق فرابورس 876,500 3,519.00 0.40 873,679 698.00 0.08 1398/07/25 49 46,662 40.768 میلیارد - 872,981 872,800 - - - 872,800 876,500 1 294 845,584 1 2 885,000 24.348 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1,796 44,866 1,175 45,487
اخزا815

اسنادخزانه-م15بودجه98-010406

اوراق فرابورس 613,000 1,214.00 0.20 609,955 1,831.00 0.30 1398/07/25 46 45,452 27.724 میلیارد - 611,786 612,090 - - - 605,111 614,999 1 545 610,011 1 1,105 614,980 24.398 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 15,968 29,484 4,594 40,858
اخزا704

اسنادخزانه-م4بودجه97-991022

اوراق فرابورس 796,082 3,188.00 0.40 795,961 3,067.00 0.39 1398/07/25 34 19,851 15.801 میلیارد - 792,894 794,000 - - - 794,000 798,000 1 2,400 796,086 1 500 797,999 19.454 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 6,096 13,755 8,582 11,269
اخزا722

اسنادخزانه-م22بودجه97-000428

اوراق فرابورس 718,022 1,772.00 0.25 718,060 1,810.00 0.25 1398/07/25 31 39,194 28.144 میلیارد - 716,250 716,990 - - - 716,112 719,487 1 3,986 716,200 1 25,000 719,499 14.47 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3,356 35,838 4,489 34,705
اخزا718

اسنادخزانه-م18بودجه97-000525

اوراق فرابورس 709,970 3,886.00 0.55 706,422 338.00 0.05 1398/07/25 30 19,080 13.479 میلیارد - 706,084 703,840 - - - 703,741 709,999 1 1,000 705,590 1 1,197 709,970 17.377 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1,809 17,271 1,794 17,286
اخزا715

اسنادخزانه-م15بودجه97-990224

اوراق فرابورس 900,500 893.00 0.10 899,839 232.00 0.03 1398/07/25 27 22,901 20.607 میلیارد - 899,607 898,555 - - - 898,555 901,000 1 10 900,000 1 386 904,994 5.265 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2,057 20,844 449 22,452
اخزا612

اسنادخزانه-م12بودجه96-981114

اوراق فرابورس 952,358 6,469.00 0.68 947,452 1,563.00 0.17 1398/07/25 25 3,848 3.646 میلیارد - 945,889 944,501 - - - 944,501 953,049 1 5 946,510 1 474 952,358 17.054 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1,600 2,248 1,421 2,427
اخزا714

اسنادخزانه-م14بودجه97-980722

اوراق فرابورس 995,000 101.00 0.01 995,453 554.00 0.06 1398/07/14 25 28,356 28.227 میلیارد - 994,899 995,457 - - - 995,000 995,650 2 1,602 935,683 1 30 995,749 6.003 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1,710 26,646 - 28,356
صخود412

ص مرابحه خودرو412- 3ماهه 18%

اوراق بورس 938,000 43,913.00 4.91 876,304 17,783.00 1.99 1398/07/25 24 8,520 7.466 میلیارد - 894,087 900,005 - - - 855,100 938,000 1 20 885,001 1 100 960,000 2.191 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3,520 5,000 2,152 6,368
اخزا805

اسنادخزانه-م5بودجه98-000422

اوراق فرابورس 720,000 1,869.00 0.26 720,144 2,013.00 0.28 1398/07/25 21 1,409 1.015 میلیارد - 718,131 726,498 - - - 720,000 726,499 1 5 718,560 1 1 723,997 14.403 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1,409 - 1,409 -
اخزا811

اسنادخزانه-م11بودجه98-001013

اوراق فرابورس 655,000 909.00 0.14 654,158 67.00 0.01 1398/07/25 21 31,331 20.495 میلیارد - 654,091 660,000 - - - 654,100 660,000 1 200 656,500 1 200 658,000 19.625 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2,008 29,323 - 31,331
اخزا604

اسنادخزانه-م4بودجه96-980820

اوراق فرابورس 987,366 1,546.00 0.16 987,367 1,547.00 0.16 1398/07/25 19 5,364 5.296 میلیارد - 985,820 989,026 - - - 987,274 989,026 1 104 987,368 1 2 993,000 18.76 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 105 5,259 1,920 3,444
اخزا623

اسنادخزانه-م23بودجه96-990528

اوراق فرابورس 860,001 2,092.00 0.24 860,101 2,192.00 0.26 1398/07/25 18 18,211 15.663 میلیارد - 857,909 857,201 - - - 856,503 862,499 1 - - 0 199 861,489 13.113 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 6,297 11,914 1,946 16,265
اخزا809

اسنادخزانه-م9بودجه98-000923

اوراق فرابورس 661,500 2,976.00 0.45 661,716 2,760.00 0.42 1398/07/25 18 12,007 7.945 میلیارد - 664,476 683,000 - - - 661,500 683,000 1 823 661,500 1 193 682,000 16.543 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2,830 9,177 7 12,000
صخابر102

صکوک اجاره مخابرات-3 ماهه 16%

اوراق بورس 864,443 3,796.00 0.44 833,053 27,594.00 3.21 1398/07/25 17 3,139 2.615 میلیارد - 860,647 860,000 - - - 825,000 888,887 1 33 850,100 1 25 864,443 6.664 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1,259 1,880 139 3,000
اخزا606

اسنادخزانه-م6بودجه96-980722

اوراق فرابورس 995,451 419.00 0.04 995,503 471.00 0.05 1398/07/14 17 4,833 4.811 میلیارد - 995,032 995,441 - - - 995,441 997,957 1 13,830 995,441 1 8 997,795 9.955 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1,658 3,175 4,833 -
اخزا615

اسنادخزانه-م15بودجه96-980820

اوراق فرابورس 987,372 1,557.00 0.16 987,329 1,514.00 0.15 1398/07/25 17 4,771 4.711 میلیارد - 985,815 987,274 - - - 987,274 988,999 1 654 987,370 1 30 988,997 6.911 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 471 4,300 2,071 2,700
صایپا403

صکوک اجاره سایپا403-3ماهه18%

اوراق بورس 881,001 54,555.00 5.83 883,894 51,662.00 5.52 1398/07/25 15 10,100 8.927 میلیارد - 935,556 932,000 - - - 881,000 932,000 1 15 895,106 1 400 939,999 1.547 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1,155 8,945 - 10,100
اخزا720

اسنادخزانه-م20بودجه97-000324

اوراق فرابورس 734,999 7,071.00 0.97 730,088 2,160.00 0.30 1398/07/25 15 4,960 3.621 میلیارد - 727,928 728,100 - - - 728,100 734,999 1 21 731,800 1 44 735,185 7.179 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 647 4,313 848 4,112
اخزا719

اسنادخزانه-م19بودجه97-980827

اوراق فرابورس 984,005 1,830.00 0.19 983,895 1,720.00 0.18 1398/07/25 13 3,972 3.908 میلیارد - 982,175 983,400 - - - 983,400 984,600 1 2,469 983,630 1 298 984,600 7.204 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 920 3,052 80 3,892
صایپا012

صکوک مرابحه سایپا012-3ماهه 16%

اوراق بورس 830,000 3,982.00 0.48 830,008 3,990.00 0.48 1398/07/25 13 3,370 2.797 میلیارد - 826,018 830,099 - - - 830,000 840,000 1 15 825,002 1 1,113 838,888 2.905 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 370 3,000 370 3,000
صخود1404

ص رهنی خودرو1404- 3ماهه 16%

اوراق بورس 933,198 26,302.00 2.74 933,809 25,691.00 2.68 1398/06/26 12 102,380 95.603 میلیارد - 959,500 959,500 - - - 933,198 959,500 1 2,380 959,500 1 2,380 969,095 1.482 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 102,380 - 102,380
اخزا709

اسنادخزانه-م9بودجه97-990513

اوراق فرابورس 865,062 1,267.00 0.15 864,575 780.00 0.09 1398/07/25 12 2,770 2.395 میلیارد - 863,795 860,528 - - - 860,528 865,062 2 1,187 865,062 1 92 868,300 19.885 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 278 2,492 1,092 1,678
اخزا624

اسنادخزانه-م24بودجه96-990625

اوراق فرابورس 848,200 2,731.00 0.32 848,727 3,258.00 0.39 1398/07/25 12 1,945 1.651 میلیارد - 845,469 846,500 - - - 846,500 849,500 1 4,640 846,001 1 1,350 853,999 10.824 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1,260 685 1,945 -
اشاد8

مشارکت دولتی8-شرایط خاص981030

اوراق فرابورس 982,000 5,000.00 0.51 982,000 5,000.00 0.51 1398/07/8 11 19,100 18.756 میلیارد - 987,000 982,000 - - - 982,000 982,000 0 900 982,000 1 - - 2.416 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 19,100 3,200 15,900
اخزا807

اسنادخزانه-م7بودجه98-000719

اوراق فرابورس 686,000 2,580.00 0.38 684,649 1,229.00 0.18 1398/07/25 10 4,290 2.937 میلیارد - 683,420 684,302 - - - 684,102 691,000 1 6 686,001 1 300 690,987 10.27 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 570 3,720 381 3,909
اخزا614

اسنادخزانه-م14بودجه96-981016

اوراق فرابورس 960,000 1,125.00 0.12 959,922 1,047.00 0.11 1398/07/25 9 9,563 9.18 میلیارد - 958,875 960,000 - - - 959,500 960,000 1 50 957,216 1 110 968,000 9.958 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 104 9,459 2,063 7,500
اخزا802

اسنادخزانه-م2بودجه98-990430

اوراق فرابورس 871,000 3,784.00 0.44 870,782 3,566.00 0.41 1398/07/25 9 21,874 19.047 میلیارد - 867,216 870,602 - - - 870,602 871,005 0 - - 0 - - 17.416 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1,000 20,874 - 21,874
افاد1

منفعت دولت-با شرایط خاص140006

اوراق فرابورس 965,000 7,533.00 0.77 965,566 6,967.00 0.72 1398/07/25 9 221,000 213.39 میلیارد - 972,533 970,000 - - - 965,000 970,000 1 25,000 965,000 1 200 980,000 28.967 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 221,000 - 221,000
اخزا708

اسنادخزانه-م8بودجه97-980723

اوراق فرابورس 995,600 694.00 0.07 995,493 587.00 0.06 1398/07/15 7 9,854 9.81 میلیارد - 994,906 995,552 - - - 995,480 996,500 1 1,000 995,507 1 52 995,600 9.955 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 251 9,603 9,854 -
اجاد1

اجاره دولت مرحله یک1394-981226

اوراق فرابورس 991,000 0.00 0.00 991,000 0.00 0.00 1398/07/14 6 15,000 14.865 میلیارد - 991,000 991,000 - - - 991,000 991,000 0 1,600 960,001 1 - - 4.955 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 15,000 - 15,000
اجاد22

اجاره دولتی آپرورش-لوتوس991117

اوراق فرابورس 971,000 7,900.00 0.82 971,000 7,900.00 0.82 1398/07/25 5 113,000 109.723 میلیارد - 963,100 971,000 - - - 971,000 971,000 1 30 965,000 1 300 999,998 4.855 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 113,000 - 113,000
شستا001

اجاره تامین اجتماعی-امین000523

اوراق فرابورس 960,000 0.00 0.00 960,000 0.00 0.00 1398/07/10 5 381 365.76 میلیون - 960,000 960,000 - - - 960,000 960,000 1 7,996 960,000 1 411 980,000 2.88 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 381 381 -
اشاد6

مشارکت دولتی6-شرایط خاص981201

اوراق فرابورس 1,000,000 65.00 0.01 1 میلیون 49.00 0.00 1398/07/25 4 3,100 3.1 میلیارد - 1 میلیون 1.001 میلیون - - - 1,000,000 1.001 میلیون 1 100 1.001 میلیون 1 100 1.004 میلیون 23.954 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 700 2,400 - 3,100
اخزا613

اسنادخزانه-م13بودجه96-981016

اوراق فرابورس 959,200 775.00 0.08 959,120 695.00 0.07 1398/07/25 4 433 415.299 میلیون - 958,425 959,001 - - - 959,001 959,200 1 2,500 959,251 1 5 964,500 16.905 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 173 260 - 433
اخزا803

اسنادخزانه-م3بودجه98-990521

اوراق فرابورس 870,000 8,999.00 1.05 863,858 2,857.00 0.33 1398/07/25 4 10,576 9.136 میلیارد - 861,001 861,851 - - - 861,851 870,000 1 10 829,999 1 433 870,000 8.639 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 10,576 2,000 8,576
اخزا717

اسنادخزانه-م17بودجه97-981017

اوراق فرابورس 969,999 13,661.00 1.43 957,500 1,162.00 0.12 1398/07/25 4 5,520 5.285 میلیارد - 956,338 957,278 - - - 957,278 969,999 2 25 958,004 1 30 964,800 2.699 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 40 5,480 20 5,500
اروند10

منفعت صبا اروند لوتوس 14001222

اوراق فرابورس 960,000 49,445.00 5.43 875,812 34,743.00 3.82 1398/07/25 4 3,238 2.836 میلیارد - 910,555 947,000 - - - 870,000 960,000 1 300 910,044 1 127 960,000 4.379 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 38 3,200 38 3,200
اشاد3

مشارکت دولتی3-شرایط خاص980713

اوراق فرابورس 999,122 878.00 0.09 999,707 293.00 0.03 1398/07/10 3 1,200 1.2 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 - - - 999,122 1,000,000 1 2,000 999,120 2 5,200 1.001 میلیون 8.897 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1,200 - 1,200 -
اخزا610

اسنادخزانه-م10بودجه96-980911

اوراق فرابورس 987,000 13,500.00 1.39 977,857 4,357.00 0.45 1398/07/23 3 1,077 1.053 میلیارد - 973,500 976,900 - - - 976,900 987,000 1 100 976,001 1 50 986,999 16.624 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1,077 - 1,075 2
اجاد25

اجاره دولتی آپرورش-سپهر991117

اوراق فرابورس 980,000 0.00 0.00 980,000 0.00 0.00 1398/07/9 3 468 458.64 میلیون - 980,000 980,000 - - - 980,000 980,000 1 5,000 960,000 1 30 996,999 2.94 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 468 468 -
اجاد21

اجاره دولتی آپرورش-آرمان991117

اوراق فرابورس 1.023 میلیون 22,712.00 2.27 1.014 میلیون 13,599.00 1.36 1398/07/25 3 2,500 2.534 میلیارد - 1,000,000 1.012 میلیون - - - 1.012 میلیون 1.023 میلیون 1 250 1.013 میلیون 1 50 1.023 میلیون 2.534 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 2,500 - 2,500
شستا991

اجاره تامین اجتماعی-امین991226

اوراق فرابورس 995,000 5,000.00 0.51 994,777 4,777.00 0.48 1398/07/16 3 157 156.18 میلیون - 990,000 990,000 - - - 990,000 995,000 0 43 995,000 1 - - 6.963 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 157 - 150 7
اروند05

منفعت صبا اروند لوتوس 14001113

اوراق فرابورس 960,000 7,994.00 0.83 961,667 6,327.00 0.65 1398/07/25 3 45 43.275 میلیون - 967,994 975,000 - - - 960,000 975,000 1 200 950,000 1 246 1.025 میلیون 1.923 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 45 - 45 -
رایان

مشارکت رایان سایپا 3 ماهه 22%

اوراق فرابورس 1.002 میلیون 10,545.00 1.04 1.003 میلیون 9,873.00 0.98 1398/07/25 3 310 310.829 میلیون - 1.013 میلیون 1.018 میلیون - - - 1.002 میلیون 1.018 میلیون 2 5 1.001 میلیون 1 20 1.018 میلیون 802.139 میلیارد - - - - - - - - - - 110 200 310 -
اجاد42

اجاره دولت-واجدشرایط خاص991224

اوراق فرابورس 925,000 5,000.00 0.54 925,000 5,000.00 0.54 1398/07/15 3 13,000 12.025 میلیارد - 920,000 925,000 - - - 925,000 925,000 0 10,000 915,000 1 - - 1.388 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 13,000 - - 13,000
اشاد4

مشارکت دولتی4-شرایط خاص980730

اوراق فرابورس 995,626 2,761.00 0.28 996,540 3,675.00 0.37 1398/07/18 3 2,400 2.392 میلیارد - 992,865 997,820 - - - 995,626 997,820 0 1,600 995,626 2 - - 1.661 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 2,400 - 2,400
کورش99

مرابحه صنعت غذایی کورش990411

اوراق فرابورس 971,300 9,302.00 0.97 971,323 9,325.00 0.97 1398/07/18 3 11,460 11.131 میلیارد - 961,998 1.058 میلیون - - - 971,300 1.058 میلیون 0 1 971,300 1 - - 485.662 میلیارد - - - - - - - - - - 3 11,457 2 11,458
سلامت4

مرابحه دولتی تعاون-لوتوس991117

اوراق فرابورس 960,010 9.00 0.00 960,004 3.00 0.00 1398/07/25 2 8,096 7.772 میلیارد - 960,001 960,001 - - - 960,001 960,010 2 100 960,004 1 154 999,999 960.004 میلیارد - - - - - - - - - - - 8,096 - 8,096
جوپار99

اوراق اجاره جوپار 990212

اوراق فرابورس 1.011 میلیون 8,499.00 0.85 1.011 میلیون 8,499.00 0.85 1398/07/23 2 17 17.187 میلیون - 1.003 میلیون 1.011 میلیون - - - 1.011 میلیون 1.011 میلیون 1 400 1.003 میلیون 1 100 1.016 میلیون 524.203 میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
صایپا143

صکوک اجاره سایپا143-3ماهه18%

اوراق بورس 944,350 9,350.00 1.00 944,350 9,350.00 1.00 1398/07/23 2 5 4.722 میلیون - 935,000 944,350 - - - 944,350 944,350 1 700 935,000 1 699 944,350 1.653 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 5 - - 5
مشیر9911

مشارکت شهرداری شیراز-3ماهه16%

اوراق بورس 945,000 55,001.00 5.50 953,684 46,317.00 4.63 1398/06/23 2 4,750 4.53 میلیارد - 1 میلیون 1,000,000 - - - 945,000 1,000,000 1 750 960,000 1 750 969,600 3.815 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 4,750 - 4,750
صایپا998

صکوک مرابحه سایپا998-3ماهه 18%

اوراق بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1398/07/25 2 18,000 18 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 - - - 1,000,000 1,000,000 1 9,000 990,000 1 9,000 1,000,000 3 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 15,000 - 15,000
اشاد7

مشارکت دولتی7-شرایط خاص981227

اوراق فرابورس 995,000 5,000.00 0.50 995,000 5,000.00 0.50 1398/07/25 2 30,000 29.85 میلیارد - 1,000,000 995,000 - - - 995,000 995,000 0 300 979,000 2 - - 3.074 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 30,000 - 30,000
صفارس412

صکوک اجاره خلیج فارس- 3ماهه16%

اوراق بورس 1.023 میلیون 12,600.00 1.25 1.022 میلیون 12,300.00 1.22 1398/06/31 2 2,000 2.045 میلیارد - 1.01 میلیون 1.022 میلیون - - - 1.022 میلیون 1.023 میلیون 2 12,500 1.003 میلیون 2 12,500 1.023 میلیون 10.223 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1 1 -
حکمت01

مشارکت حکمت ایرانیان 140107

اوراق فرابورس 968,100 24,203.00 2.56 968,100 24,203.00 2.56 1398/07/23 2 89 86.161 میلیون - 943,897 968,100 - - - 968,100 968,100 1 250 950,403 1 130 968,100 193.62 میلیارد - - - - - - - - - - 89 - - 89
قرن99

مرابحه پدیده شیمی قرن990701

اوراق فرابورس 970,000 10,000.00 1.04 970,000 10,000.00 1.04 1398/07/25 2 15,460 14.996 میلیارد - 960,000 970,000 - - - 970,000 970,000 0 5,000 970,000 1 - - 485 میلیارد - - - - - - - - - - - 15,460 - 15,460
امید99

مشارکت لیزینگ امید9907

اوراق فرابورس 976,110 0.00 0.00 976,110 0.00 0.00 1398/07/16 2 350 341.639 میلیون - 976,110 976,110 - - - 976,110 976,110 1 2,000 966,349 1 2,000 976,110 976.11 میلیارد - - - - - - - - - - 350 - - 350
ماهان99

اجاره هواپیمایی ماهان 9903

اوراق فرابورس 1.01 میلیون 16.00 0.00 1.01 میلیون 16.00 0.00 1398/07/23 2 500 505 میلیون - 1.01 میلیون 1.01 میلیون - - - 1.01 میلیون 1.01 میلیون 1 10,000 1,000,000 1 32 1.018 میلیون 2.121 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 5 495 500 -
رایان911

مشارکت رایان سایپا-3ماهه18%

اوراق بورس 960,000 25,150.00 2.55 985,150 0.00 0.00 1398/07/14 2 5 4.926 میلیون - 985,150 985,150 - - - 960,000 985,150 1 2,995 985,150 1 3,000 995,000 985.15 میلیارد - - - - - - - - - - - 10,000 - 10,000
شستا993

اجاره ت.اجتماعی-کاردان991226

اوراق فرابورس 980,392 19,608.00 1.96 980,392 19,608.00 1.96 1398/07/6 2 6,250 6.127 میلیارد - 1,000,000 980,392 - - - 980,392 980,392 1 6,250 980,392 1 6,250 1,000,000 4.902 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 6,250 - 6,250
اشاد5

مشارکت دولتی5-شرایط خاص980922

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1398/07/16 2 5,800 5.8 میلیارد - 1,000,000 1 میلیون - - - 1,000,000 1 میلیون 1 7,000 997,001 1 600 1.003 میلیون 9.361 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 5,800 - - 5,800
اشاد9

مشارکت دولتی9-شرایط خاص990909

اوراق فرابورس 950,000 1,655.00 0.17 950,000 1,655.00 0.17 1398/07/25 2 25,000 23.75 میلیارد - 951,655 950,000 - - - 950,000 950,000 1 100 950,500 1 3,000 955,000 46.859 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 25,000 - 25,000
اجاد27

اجاره آپرورش-کاردان991117

اوراق فرابورس 1.01 میلیون 10,000.00 1.00 1.01 میلیون 10,000.00 1.00 1398/06/12 1 1 1.01 میلیون - 1,000,000 1.01 میلیون - - - 1.01 میلیون 1.01 میلیون 1 2,500 1,000,000 1 2,499 1.01 میلیون 1.01 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1 - - 1
صدانا98

اجاره دانا پتروریگ کیش 1394

اوراق فرابورس 1 میلیون 1.00 0.00 1 میلیون 1.00 0.00 1398/06/30 1 1 1 میلیون - 1,000,000 1 میلیون - - - 1 میلیون 1 میلیون 0 3,000 1,000,000 1 - - 650.001 میلیارد - - - - - - - - - - 1 - 1 -
لوتوس99

اجاره لوتوس پارسیان990717

اوراق فرابورس 1 میلیون 999.00 0.10 1 میلیون 999.00 0.10 1398/07/7 1 1 1 میلیون - 1.001 میلیون 1 میلیون - - - 1 میلیون 1 میلیون 1 4,925 1 میلیون 1 2,810 1.001 میلیون 480 میلیارد - - - - - - - - - - - 1 1 -
سلامت2

مرابحه دولت تعاون-کاردان991117

اوراق فرابورس 979,411 0.00 0.00 979,411 0.00 0.00 1398/06/25 1 1 979,411 - 979,411 979,411 - - - 979,411 979,411 1 599 979,411 1 600 999,000 2.938 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1 1 -
اجاد24

اجاره دولتی آپرورش-نوین991117

اوراق فرابورس 1 میلیون 9,999.00 0.99 1 میلیون 9,999.00 0.99 1398/06/3 1 5 5 میلیون - 1.01 میلیون 1 میلیون - - - 1 میلیون 1 میلیون 1 1,000 1 میلیون 1 500 1.01 میلیون 5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 5 5 -
اجاد23

اجاره دولتی آپرورش-ملت991117

اوراق فرابورس 1,000,000 5,000.00 0.50 1,000,000 5,000.00 0.50 1398/07/23 1 2 2 میلیون - 995,000 1,000,000 - - - 1,000,000 1,000,000 0 700 986,000 1 - - 2 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2 - 2 -
مشهد905

مشارکت شهرداری مشهد-3ماهه 16%

اوراق بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1398/07/25 1 10,000 10 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 - - - 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 4 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 10,000 - 10,000
صایپا908

صکوک مرابحه سایپا908-3ماهه 18%

اوراق بورس 913,500 25,101.00 2.67 950,000 11,399.00 1.21 1398/07/25 1 200 190 میلیون - 938,601 945,000 - - - 913,500 945,000 1 250 945,000 1 100 976,500 1.9 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1,132 3,868 - 5,000
مترو9812

مشارکت شهرداری تهران-3ماهه18%

اوراق بورس 982,560 17,303.00 1.73 982,560 17,303.00 1.73 1398/06/25 1 1 982,560 - 999,863 982,560 - - - 982,560 982,560 0 8,993 982,560 1 - - 2.948 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1 1 -
مگچسا104

مشارکت گچساران- 3 ماهه 18%

اوراق بورس 995,065 0.00 0.00 985,212 9,853.00 0.99 1398/07/20 1 1 985,212 - 995,065 995,065 - - - 995,065 995,065 0 3,198 948,602 1 - - 1.97 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2 - - 2
صبا1401

اجاره مهندسی صبا نفت14010225

اوراق فرابورس 995,537 4,491.00 0.45 995,537 4,491.00 0.45 1398/07/25 1 50 49.777 میلیون - 991,046 995,537 - - - 995,537 995,537 1 1,400 985,680 1 1,400 995,538 915.894 میلیارد - - - - - - - - - - - 50 - 50
سلامت6

مرابحه سلامت6واجدشرایط خاص1400

اوراق فرابورس 931,100 48,900.00 4.99 931,100 48,900.00 4.99 1398/07/10 1 6,700 6.238 میلیارد - 980,000 931,100 - - - 931,100 931,100 0 1,800 931,000 2 - - 16.183 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 6,700 - 6,700
صینا205

صکوک منفعت سینا دارو-3ماهه 19%

اوراق بورس 890,500 116.00 0.01 890,500 116.00 0.01 1398/07/23 1 4 3.562 میلیون - 890,616 890,500 - - - 890,500 890,500 0 500 890,001 1 - - 890.5 میلیارد - - - - - - - - - - 4 - 4 -
کرمان00

رهنی کرمان موتور14001130

اوراق فرابورس 995,000 19,900.00 1.96 995,000 19,900.00 1.96 1398/07/6 1 100 99.5 میلیون - 1.015 میلیون 995,000 - - - 995,000 995,000 1 2,500 995,000 1 2,500 1.015 میلیون 1.99 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 100 100 -
اروند11

منفعت صبا اروند سپهر 14001222

اوراق فرابورس 948,000 10,800.00 1.13 948,000 10,800.00 1.13 1398/07/25 1 1,100 1.043 میلیارد - 958,800 948,000 - - - 948,000 948,000 1 5,150 948,000 1 6,250 966,960 4.74 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1,100 - 1,100
حریل02

اجاره ریل پردازسیر021212

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1398/07/25 1 10 10 میلیون - 1,000,000 1,000,000 - - - 1,000,000 1,000,000 1 1,250 1,000,000 1 1,250 1.02 میلیون 1000 میلیارد - - - - - - - - - - - 10 10 -
مبین014

اجاره اعتماد مبین لوتوس011019

اوراق فرابورس 851,522 0.00 0.00 851,522 0.00 0.00 1398/07/25 1 3,000 2.555 میلیارد - 851,522 851,522 - - - 851,522 851,522 1 15 835,008 1 20 919,999 2.555 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 3,000 - 3,000
صایپا203

صکوک مرابحه سایپا203-3ماهه 16%

اوراق بورس 757,100 7,900.00 1.03 757,100 7,900.00 1.03 1398/07/1 1 100 75.71 میلیون - 765,000 757,100 - - - 757,100 757,100 0 900 757,100 1 - - 3.028 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 100 - 100
مبین013

اجاره اعتماد مبین نوین010710

اوراق فرابورس 893,000 22,625.00 2.47 893,000 22,625.00 2.47 1398/06/24 1 13,750 12.279 میلیارد - 915,625 893,000 - - - 893,000 893,000 0 4,200 893,000 1 - - 893 میلیارد - - - - - - - - - - - 13,750 - 13,750
مبین011

اجاره اعتماد مبین لوتوس010710

اوراق فرابورس 893,117 13,133.00 1.45 893,117 13,133.00 1.45 1398/07/7 1 4 3.572 میلیون - 906,250 893,117 - - - 893,117 893,117 1 1,996 893,117 1 26 924,374 2.233 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 4 4 -
شستا003

اجاره تامین اجتماعی-سپهر000523

اوراق فرابورس 984,751 11,275.00 1.13 984,751 11,275.00 1.13 1398/07/22 1 100 98.475 میلیون - 996,026 984,751 - - - 984,751 984,751 1 3,750 984,750 1 3,750 1.004 میلیون 2.954 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 100 - 100
شستا002

اجاره تامین اجتماعی-تمدن000523

اوراق فرابورس 1.006 میلیون 19,733.00 2.00 1.006 میلیون 19,733.00 2.00 1398/06/17 1 4 4.026 میلیون - 986,691 1.006 میلیون - - - 1.006 میلیون 1.006 میلیون 1 5,000 986,691 1 846 1.001 میلیون 4.026 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4 - - 4
کرمان98

مرابحه کرمان موتور 980912

اوراق فرابورس 999,600 0.00 0.00 999,600 0.00 0.00 1398/07/23 1 2 1.999 میلیون - 999,600 999,600 - - - 999,600 999,600 1 1,250 999,600 1 5 1.001 میلیون 999.6 میلیارد - - - - - - - - - - 2 - - 2
گندم2

مرابحه گندم2-واجدشرایط خاص1400

اوراق فرابورس 970,000 0.00 0.00 970,000 0.00 0.00 1398/07/15 1 100 97 میلیون - 970,000 970,000 - - - 970,000 970,000 1 200 960,000 1 19,500 970,000 19.4 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 100 - - 100
شستا992

اجاره تامین اجتماعی-سپهر991226

اوراق فرابورس 999,999 16,745.00 1.70 999,999 16,745.00 1.70 1398/07/23 1 1,000 999.999 میلیون - 983,254 999,999 - - - 999,999 999,999 1 6,250 981,000 1 6,250 1,000,000 5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1,000 - 1,000
اشاد1

مشارکت دولتی1-شرایط خاص001026

اوراق فرابورس 910,000 18,983.00 2.13 910,000 18,983.00 2.13 1398/07/23 1 200 182 میلیون - 891,017 910,000 - - - 910,000 910,000 1 8,000 901,000 1 2,000 939,900 9.1 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 200 200 -
شرق1400

مشارکت لیزینگ ایران وشرق140010

اوراق فرابورس 987,030 0.00 0.00 987,030 0.00 0.00 1398/07/23 1 3 2.961 میلیون - 987,030 987,030 - - - 987,030 987,030 3 497 987,030 1 46,236 997,000 236.887 میلیارد - - - - - - - - - - - 3 3 -
البرز02

اجاره ریلی البرزنیرو14020514

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1398/07/20 1 5 5 میلیون - 1,000,000 1,000,000 - - - 1,000,000 1,000,000 1 1,387 980,392 1 1,395 1,000,000 1.05 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 5 - - 5
صگل411

ص اجاره گل گهر 411- 3 ماهه 17%

اوراق بورس 920,000 0.00 0.00 920,000 0.00 0.00 1398/07/25 1 1,000 920 میلیون - 920,000 920,000 - - - 920,000 920,000 0 1,000 920,000 1 - - 920 میلیارد - - - - - - - - - - - 1,000 - 1,000