شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

ارزش معامله

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
افاد61

منفعت دولت6-ش.خاص140109

سهام فرابورس 3,177 996,823.00 99.68 1,000,000 0.00 0.00 1398/09/17 160 30 میلیون 30 هزار میلیارد - 1,000,000 3,177 3,177 3,177 0 - - 0 - - 30 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 30 میلیون - 30 میلیون
افاد544

منفعت دولت5-ش.خاص لوتوس0108

سهام فرابورس 992,600 7,840.00 0.78 994,424 6,016.00 0.60 1398/09/2 2 12.745 میلیون 12.674 هزار میلیارد - 1 میلیون 1.001 میلیون 992,600 1.001 میلیون 0 - - 0 - - 9.944 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 12.745 میلیون - 12.745 میلیون
افاد62

منفعت دولت6-ش.خاص ملت0109

سهام فرابورس 4,070 995,930.00 99.59 1,000,000 0.00 0.00 1398/09/17 50 10 میلیون 10 هزار میلیارد - 1,000,000 4,100 4,001 4,100 0 100 910,000 1 - - 10 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 10 میلیون - 10 میلیون
مارون4

پتروشیمی مارون

سهام فرابورس 33,000 4,071.00 14.07 33,000 4,071.00 14.07 1396/05/21 1 283.228 میلیون 9.347 هزار میلیارد - 28,929 33,000 33,000 33,000 0 - - 0 - - 264 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 283.228 میلیون - 283.228 میلیون
برق مپنا4

تولید برق پرند مپنا

سهام فرابورس 100,000 0.00 0.00 100,000 0.00 0.00 1396/07/11 1 88.963 میلیون 8.896 هزار میلیارد - 100,000 100,000 100,000 100,000 0 - - 0 - - 8.896 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 88.963 میلیون - 88.963 میلیون
ذوب4

سهامی ذوب آهن اصفهان

سهام فرابورس 750 63.00 7.75 750 63.00 7.75 1396/12/27 10 5.531 میلیارد 4.148 هزار میلیارد - 813 750 750 750 0 - - 0 - - 46.128 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 5.531 میلیارد - 5.531 میلیارد
افاد24

منفعت دولتی2-شرایط خاص14000626

سهام فرابورس 915,734 84,266.00 8.43 915,734 84,266.00 8.43 1398/03/1 1 4.5 میلیون 4.121 هزار میلیارد - 1,000,000 915,734 915,734 915,734 0 - - 0 - - 18.315 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 4.5 میلیون - 4.5 میلیون
افاد524

منفعت دولت5-ش.خاص سپهر0108

سهام فرابورس 940,000 21,000.00 2.29 940,000 21,000.00 2.29 12:19 1 3.5 میلیون 3.29 هزار میلیارد - 919,000 940,000 940,000 940,000 0 - - 0 - - 9.4 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 3.5 میلیون - 3.5 میلیون
اروند102

منفعت صبا اروند لوتوس 14001222

سهام فرابورس 959,000 1,000.00 0.10 959,313 687.00 0.07 1398/06/25 3 3.06 میلیون 2.935 هزار میلیارد - 960,000 959,626 959,000 959,626 0 - - 0 - - 4.797 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 3.06 میلیون - 3.06 میلیون
میدکو2

هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه

سهام فرابورس 4,900 8.00 0.16 4,900 8.00 0.16 1398/09/5 2 578 میلیون 2.832 هزار میلیارد - 4,892 4,900 4,900 4,900 0 - - 0 - - 173.95 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 578 میلیون - 578 میلیون
وسبحان4

سرمایه گذاری سبحان

سهام فرابورس 2,376 877.00 58.51 2,376 877.00 58.51 1396/12/21 4 1.181 میلیارد 2.806 هزار میلیارد - 1,499 2,376 2,376 2,376 0 - - 0 - - 3.089 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 1.181 میلیارد
اجاد212

اجاره دولتی آپرورش-آرمان991117

سهام فرابورس 1,000,000 50,000.00 5.26 1,000,000 50,000.00 5.26 1397/09/12 1 2.306 میلیون 2.306 هزار میلیارد - 950,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 2.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 2.306 میلیون - 2.306 میلیون
اخزا42

اسناد خزانه اسلامی950821

سهام فرابورس 997,750 754.00 0.08 997,750 754.00 0.08 1395/08/17 2 2.105 میلیون 2.1 هزار میلیارد - 996,996 997,750 997,750 997,750 0 - - 0 - - 9.978 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 2.105 میلیون - 2.105 میلیون
گندم22

مرابحه گندم2-واجدشرایط خاص1400

سهام فرابورس 1,000,000 43,770.00 4.58 1,000,000 43,770.00 4.58 1397/11/8 1 2 میلیون 2 هزار میلیارد - 956,230 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 20 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 2 میلیون - 2 میلیون
افاد514

منفعت دولت5-ش.خاص کاردان0108

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1398/09/5 1 1.999 میلیون 1.999 هزار میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 10 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.999 میلیون - 1.999 میلیون
اخزا7122

اسنادخزانه-م12بودجه97-980530

سهام فرابورس 796,500 500.00 0.06 796,500 500.00 0.06 1397/07/4 2 2.46 میلیون 1.959 هزار میلیارد - 797,000 796,500 796,500 796,500 0 - - 0 - - 7.965 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 2.46 میلیون - 2.46 میلیون
قم9712

شهرداری قم 1394-آرمان

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1397/08/29 2 1.541 میلیون 1.541 هزار میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 2.29 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.541 میلیون - 1.541 میلیون
مبین0122

اجاره اعتماد مبین تمدن010710

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1397/10/2 3 1.459 میلیون 1.459 هزار میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 1.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.459 میلیون - 1.459 میلیون
صنایع امید4

توسعه صنایع معدنی امید

سهام فرابورس 941 59.00 5.90 941 59.00 5.90 1396/03/24 2 1.5 میلیارد 1.411 هزار میلیارد - 1,000 941 941 941 0 1.5 میلیارد 940 2 - - 1.411 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.5 میلیارد - 1.5 میلیارد
مبین0112

اجاره اعتماد مبین لوتوس010710

سهام فرابورس 870,000 19,999.00 2.35 870,000 19,999.00 2.35 1398/03/20 1 1.479 میلیون 1.286 هزار میلیارد - 850,001 870,000 870,000 870,000 0 - - 0 - - 2.175 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.479 میلیون - 1.479 میلیون
خدمات بازنشستگی4

خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی

سهام فرابورس 1,230 230.00 23.00 1,230 230.00 23.00 1395/10/5 3 990 میلیون 1.218 هزار میلیارد - 1,000 1,230 1,230 1,230 0 - - 0 - - 1.218 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 990 میلیون - 990 میلیون
اخزا6104

اسنادخزانه-م10بودجه96-980911

سهام فرابورس 750,000 250,000.00 25.00 750,000 250,000.00 25.00 1396/11/30 1 1.606 میلیون 1.205 هزار میلیارد - 1,000,000 750,000 750,000 750,000 0 - - 0 - - 12.75 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.606 میلیون - 1.606 میلیون
حریل4

ریل پردازسیر

سهام فرابورس 1,425 36.00 2.59 1,425 36.00 2.59 1395/09/28 1 784 میلیون 1.117 هزار میلیارد - 1,389 1,425 1,425 1,425 0 - - 0 - - 2.793 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 784 میلیون - 784 میلیون
اخزا7044

اسنادخزانه-م4بودجه97-991022

سهام فرابورس 683,665 403.00 0.06 683,665 403.00 0.06 1397/12/19 49 1.464 میلیون 1.001 هزار میلیارد - 683,262 683,665 683,665 683,665 0 - - 0 - - 16.71 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.464 میلیون - 1.464 میلیون
تامین972

اجاره س.تامین اجتماعی971222

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1397/02/30 4 1,000,000 1000 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 10 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1,000,000 - 1,000,000
ماهان01

منفعت هواپیمایی ماهان 14011123

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1397/11/23 10 1,000,000 1000 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 1000 میلیارد - - - - - - - - - - - 1,000,000 - 1,000,000
مبین0162

اجاره اعتماد مبین امید011019

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1398/05/5 1 990,000 990 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 1000 میلیارد - - - - - - - - - - - 990,000 - 990,000
صمگا2

مرابحه مگاموتور 3 ماهه 20 درصد

سهام فرابورس 1.043 میلیون 3,958.00 0.38 1.043 میلیون 3,958.00 0.38 1395/10/19 1 941,981 982.267 میلیارد - 1.047 میلیون 1.043 میلیون 1.043 میلیون 1.043 میلیون 0 - - 0 - - 1.043 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 941,981 - 941,981
پارس9607

گواهی سپرده عام پارسیان960703

سهام فرابورس 993,001 298.00 0.03 993,004 301.00 0.03 1396/07/1 83 955,779 949.092 میلیارد - 992,703 995,654 993,001 995,654 2 129 993,070 1 400 1.01 میلیون 19.86 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 918 954,861 - 955,779
صایتل24

اجاره رایتل2- سه ماهه 22 درصد

سهام فرابورس 1.061 میلیون 32,729.00 3.18 1.061 میلیون 32,729.00 3.18 1396/02/17 1 853,000 904.649 میلیارد - 1.028 میلیون 1.061 میلیون 1.061 میلیون 1.061 میلیون 0 - - 0 - - 3.182 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 853,000
پارس96072

گواهی سپرده عام پارسیان960703

سهام فرابورس 993,100 717.00 0.07 993,100 717.00 0.07 1396/06/13 1 900,000 893.79 میلیارد - 992,383 993,100 993,100 993,100 0 - - 0 - - 19.862 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 900,000 - 900,000
مشهد9732

شهرداری مشهد1394-لوتوس پارسیان

سهام فرابورس 1.038 میلیون 128.00 0.01 1.038 میلیون 128.00 0.01 1397/06/12 1 850,000 882.409 میلیارد - 1.038 میلیون 1.038 میلیون 1.038 میلیون 1.038 میلیون 0 - - 0 - - 1.038 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 850,000 - 850,000
پخش4

پخش البرز

سهام فرابورس 4,535 2,148.00 89.99 4,535 2,148.00 89.99 1397/10/25 2 192 میلیون 870.72 میلیارد - 2,387 4,535 4,535 4,535 0 - - 0 - - 4.308 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 192 میلیون - 192 میلیون
چکاپا4

گروه صنایع کاغذ پارس

سهام فرابورس 3,500 665.00 23.46 3,500 665.00 23.46 1395/12/9 1 248.367 میلیون 869.284 میلیارد - 2,835 3,500 3,500 3,500 0 - - 0 - - 8.245 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 248.367 میلیون - 248.367 میلیون
سرچشمه4

شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه

سهام فرابورس 7,000 2,329.00 49.86 7,000 2,329.00 49.86 1398/03/5 1 118.815 میلیون 831.705 میلیارد - 4,671 7,000 7,000 7,000 0 - - 0 - - 23.8 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 118.815 میلیون - 118.815 میلیون
گلگهر1

اوراق مشارکت گلگهر 3 ماهه 20%

سهام فرابورس 995,999 3,491.00 0.35 995,557 3,933.00 0.39 1396/02/12 84 833,008 829.307 میلیارد - 999,490 995,559 994,001 996,000 1 221 992,000 1 40 999,000 2.987 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1,793 831,215 982 832,026
کاریس4

صندوق سرمایه‌گذاری کاریس-سهام

سهام فرابورس 41,579 1,942.00 4.90 41,579 1,942.00 4.90 1398/07/30 1 18.452 میلیون 767.233 میلیارد - 39,637 41,579 41,579 41,579 0 - - 0 - - 41.579 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 18.452 میلیون - 18.452 میلیون
گندم24

مرابحه گندم2-واجدشرایط خاص1400

سهام فرابورس 970,000 0.00 0.00 970,000 0.00 0.00 1398/09/5 1 780,000 756.6 میلیارد - 970,000 970,000 970,000 970,000 0 - - 0 - - 19.4 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 780,000 - 780,000
حسینا4

توسعه خدمات دریایی وبندری سینا

سهام فرابورس 14,888 7,762.00 108.93 14,888 7,762.00 108.93 1396/06/4 1 50.575 میلیون 752.953 میلیارد - 7,126 14,888 14,888 14,888 - - - - 7.444 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 50.575 میلیون - 50.575 میلیون
اجاد242

اجاره دولتی آپرورش-نوین991117

سهام فرابورس 1,000,000 15,000.00 1.48 1,000,000 15,000.00 1.48 1397/07/23 1 750,000 750 میلیارد - 1.015 میلیون 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 750,000 - 750,000
دماوند2

تولید نیروی برق دماوند

سهام فرابورس 30,000 23.00 0.08 30,000 23.00 0.08 1397/12/26 1 25 میلیون 750 میلیارد - 29,977 30,000 30,000 30,000 0 - - 0 - - 82.8 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 25 میلیون - 25 میلیون
کرمان خودرو

گروه اقتصادی کرمان خودرو-پذیره

سهام فرابورس 1,000 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1396/08/1 2,216 730.968 میلیون 730.968 میلیارد - 1,000 1,000 1,000 1,000 0 465,075 1,000 9 - - 5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 730.968 میلیون
وگستر4

گسترش سرمایه گذاری ایرانیان

سهام فرابورس 2,630 542.00 25.96 2,630 542.00 25.96 1396/08/30 2 274.097 میلیون 720.874 میلیارد - 2,088 2,630 2,630 2,630 0 - - 0 - - 1.052 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 274.097 میلیون
اخزا6034

اسنادخزانه-م3بودجه96-970710

سهام فرابورس 966,022 287.00 0.03 966,022 287.00 0.03 1397/05/23 8 725,228 700.586 میلیارد - 965,735 966,022 966,022 966,022 0 - - 0 - - 18.354 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 725,228 - 725,228
شستا9912

اجاره تامین اجتماعی-امین991226

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1398/06/5 1 700,000 700 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 7 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 700,000 - 700,000
اجاد232

اجاره دولتی آپرورش-ملت991117

سهام فرابورس 990,000 321.00 0.03 990,000 321.00 0.03 1398/07/8 2 700,000 693 میلیارد - 989,679 990,000 990,000 990,000 0 - - 0 - - 1.98 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 700,000 - 700,000
اخزا6234

اسنادخزانه-م23بودجه96-990528

سهام فرابورس 745,000 856.00 0.12 745,000 856.00 0.12 1397/12/27 10 916,929 683.112 میلیارد - 744,144 745,000 745,000 745,000 0 - - 0 - - 11.359 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 916,929 - 916,929
اشاد24

مشارکت دولتی2-شرایط خاص001227

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1398/08/29 1 650,000 650 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 2 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 650,000 - 650,000
بمپنا4

تولید برق عسلویه مپنا

سهام فرابورس 1,000 47,217.00 97.93 1,000 47,217.00 97.93 1398/09/3 1 634.814 میلیون 634.814 میلیارد - 48,217 1,000 1,000 1,000 - - - - 728 میلیارد - - - - - - - - - - - 634.814 میلیون - 634.814 میلیون
مبین0132

اجاره اعتماد مبین نوین010710

سهام فرابورس 929,800 70,200.00 7.02 929,800 70,200.00 7.02 1398/06/10 2 678,000 630.404 میلیارد - 1,000,000 929,800 929,800 929,800 0 - - 0 - - 929.8 میلیارد - - - - - - - - - - - 678,000 - 678,000
نوریل02

اجاره ریل پرداز نوآفرین021213

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1397/12/13 6 600,000 600 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 600 میلیارد - - - - - - - - - - - 600,000 - 600,000
کرمان982

مرابحه کرمان موتور 980912

سهام فرابورس 1,000,000 10,000.00 0.99 1,000,000 10,000.00 0.99 1397/07/2 1 600,000 600 میلیارد - 1.01 میلیون 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 1000 میلیارد - - - - - - - - - - - 600,000 - 600,000
اخزا6072

اسنادخزانه-م7بودجه96-971010

سهام فرابورس 989,505 1,370.00 0.14 989,505 1,370.00 0.14 1397/09/21 1 590,000 583.808 میلیارد - 988,135 989,505 989,505 989,505 0 - - 0 - - 16.822 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 590,000 - 590,000
اخزا6042

اسنادخزانه-م4بودجه96-980820

سهام فرابورس 995,350 999.00 0.10 995,350 999.00 0.10 1398/08/11 1 583,578 580.864 میلیارد - 994,351 995,350 995,350 995,350 0 - - 0 - - 18.912 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 583,578 - 583,578
بجهرم4

توسعه مولد نیروگاهی جهرم

سهام فرابورس 2,320 122.00 5.00 2,320 122.00 5.00 1398/08/13 1 250 میلیون 580 میلیارد - 2,442 2,320 2,320 2,320 0 - - 0 - - 56.017 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 250 میلیون - 250 میلیون
صچاد2

اجاره چادرملو سه ماهه 20 درصد

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1396/04/13 1 560,000 560 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 1.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 560,000
اخزا112

اسناد خزانه اسلامی960724

سهام فرابورس 988,000 489.00 0.05 987,924 413.00 0.04 1396/07/2 2 550,000 543.358 میلیارد - 987,511 987,723 987,723 988,000 0 - - 0 - - 14.819 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 550,000 - 550,000
هوایی سامان4

خدمات هوایی سامان

سهام فرابورس 12,500 0.00 0.00 12,500 0.00 0.00 1396/09/4 2 43.2 میلیون 540 میلیارد - 12,500 12,500 12,500 12,500 0 - - 0 - - 660 میلیارد - - - - - - - - - - 30 میلیون 13.2 میلیون - 43.2 میلیون
اخزا6134

اسنادخزانه-م13بودجه96-981016

سهام فرابورس 687,700 2,308.00 0.33 687,700 2,308.00 0.33 1396/12/23 1 780,115 536.485 میلیارد - 690,008 687,700 687,700 687,700 0 - - 0 - - 12.121 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 780,115 - 780,115
اخزا6054

اسنادخزانه-م5بودجه96-970926

سهام فرابورس 933,800 821.00 0.09 933,800 821.00 0.09 1397/06/12 6 572,067 534.196 میلیارد - 934,621 933,800 933,800 933,800 0 - - 0 - - 17.742 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 572,067 - 572,067
گندم97072

مرابحه گندم 9707

سهام فرابورس 1.032 میلیون 11,000.00 1.08 1.032 میلیون 11,000.00 1.08 1396/08/16 1 500,000 516 میلیارد - 1.021 میلیون 1.032 میلیون 1.032 میلیون 1.032 میلیون 0 - - 0 - - 10.32 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 500,000 - 500,000
اخزا94

اسناد خزانه اسلامی960613

سهام فرابورس 948,800 3,600.00 0.38 948,800 3,600.00 0.38 1396/03/16 1 542,912 515.115 میلیارد - 952,400 948,800 948,800 948,800 0 22,788 930,000 4 - - 14.232 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 542,912 - 542,912
رایان2

مشارکت رایان سایپا 3 ماهه 22%

سهام فرابورس 1,000,000 1,563.00 0.16 1,000,000 1,563.00 0.16 1397/05/15 1 510,485 510.485 میلیارد - 1.002 میلیون 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 800 میلیارد - - - - - - - - - - - 510,485 - 510,485
افاد14

منفعت دولت-با شرایط خاص140006

سهام فرابورس 1,000,000 15,149.00 1.54 1,000,000 15,149.00 1.54 1398/09/4 1 504,500 504.5 میلیارد - 984,851 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 30 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 504,500 - 504,500
سلامت32

مرابحه دولتی تعاون-امید991117

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1398/03/28 2 500,000 500 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 1.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 500,000 - 500,000
اشاد54

مشارکت دولتی5-شرایط خاص980922

سهام فرابورس 1,000,000 10.00 0.00 1,000,000 10.00 0.00 1398/09/17 1 500,000 500 میلیارد - 1 میلیون 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 9.361 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 500,000 - 500,000
اجاد262

اجاره دولتی آپرورش-امید991117

سهام فرابورس 1,000,000 60,000.00 5.66 1,000,000 60,000.00 5.66 1396/11/30 1 495,210 495.21 میلیارد - 1.06 میلیون 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 1.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 495,210 - 495,210
اروند072

منفعت صبا اروند نوین 14001113

سهام فرابورس 990,000 10,000.00 1.02 990,000 10,000.00 1.02 1398/02/21 4 499,000 494.01 میلیارد - 980,000 990,000 990,000 990,000 0 - - 0 - - 495 میلیارد - - - - - - - - - - - 499,000 - 499,000
ثعمرا4

عمران و توسعه شاهد

سهام فرابورس 1,763 629.00 55.47 1,763 629.00 55.47 1397/05/8 1 279.534 میلیون 492.818 میلیارد - 1,134 1,763 1,763 1,763 0 - - 0 - - 2.292 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 279.534 میلیون - 279.534 میلیون
اجاد222

اجاره دولتی آپرورش-لوتوس991117

سهام فرابورس 980,000 29,000.00 3.05 980,000 29,000.00 3.05 1398/03/11 1 500,000 490 میلیارد - 951,000 980,000 980,000 980,000 0 - - 0 - - 4.9 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 500,000 - 500,000
اخزا7112

اسنادخزانه-م11بودجه97-980430

سهام فرابورس 961,000 617.00 0.06 961,000 617.00 0.06 1398/02/24 1 500,000 480.5 میلیارد - 961,617 961,000 961,000 961,000 0 - - 0 - - 9.61 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 640,000 - 640,000
لوتوس992

اجاره لوتوس پارسیان990717

سهام فرابورس 1,000,000 19,000.00 1.94 1,000,000 19,000.00 1.94 1397/07/4 1 475,000 475 میلیارد - 981,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 480 میلیارد - - - - - - - - - - - 475,000 - 475,000
اروند02

منفعت صبا اروند امین14001113

سهام فرابورس 945,000 55,000.00 5.50 945,000 55,000.00 5.50 1397/11/15 20 500,000 472.5 میلیارد - 1,000,000 945,000 945,000 945,000 0 300,190 945,000 13 - - 472.5 میلیارد - - - - - - - - - - - 500,000 - 500,000
حکمت2

بانک حکمت ایرانیان

سهام فرابورس 788 212.00 21.20 788 212.00 21.20 1398/03/21 7 598.978 میلیون 471.995 میلیارد - 1,000 788 788 788 0 - - 0 - - 4.728 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 598.978 میلیون - 598.978 میلیون
اخزا6152

اسنادخزانه-م15بودجه96-980820

سهام فرابورس 995,350 940.00 0.09 995,350 940.00 0.09 1398/08/11 1 470,808 468.619 میلیارد - 994,410 995,350 995,350 995,350 0 - - 0 - - 6.967 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 470,808 - 470,808
اخزا7232

اسنادخزانه-م23بودجه97-000824

سهام فرابورس 661,000 8,094.00 1.24 661,000 8,094.00 1.24 1398/07/7 1 703,307 464.886 میلیارد - 652,906 661,000 661,000 661,000 0 - - 0 - - 13.282 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 703,307 - 703,307
اخزا7152

اسنادخزانه-م15بودجه97-990224

سهام فرابورس 21,830 900,267.00 97.63 922,750 653.00 0.07 1398/09/13 1 485,697 448.177 میلیارد - 922,097 22,265 21,667 22,280 0 - - 0 - - 5.399 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 485,697 - 485,697
اجاد34

اجاره دولت-واجدشرایط خاص991118

سهام فرابورس 865,200 41,200.00 5.00 865,200 41,200.00 5.00 1398/02/23 1 510,000 441.252 میلیارد - 824,000 865,200 865,200 865,200 0 - - 0 - - 17.304 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 510,000 - 510,000
اجاد12

اجاره دولت مرحله یک1394-981226

سهام فرابورس 983,620 6,380.00 0.64 983,620 6,380.00 0.64 1398/07/6 2 447,000 439.678 میلیارد - 990,000 983,620 983,620 983,620 0 - - 0 - - 4.918 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 447,000 - 447,000
چکاپا

گروه صنایع کاغذ پارس

سهام فرابورس 13,445 172.00 1.30 12,735 538.00 4.05 12:30 9,045 33.387 میلیون 425.189 میلیارد 8,072.67 13,273 13,100 12,904 13,601 1361 100 12,553 1 15.812 میلیون 12,610 29.537 هزار میلیارد 32.017 میلیون 5.574 میلیون 2.356 میلیون 2.018 میلیون 3.555 میلیون 4.211 میلیون 1.544 میلیون 19.29 8.39 7.07 32.064 میلیون 1.324 میلیون 33.037 میلیون 350,000
شستا0032

اجاره تامین اجتماعی-سپهر000523

سهام فرابورس 1,000,000 19,000.00 1.86 1,000,000 19,000.00 1.86 1398/04/19 1 417,790 417.79 میلیارد - 1.019 میلیون 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 3 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 417,790 - 417,790
اشاد64

مشارکت دولتی6-شرایط خاص981201

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1398/09/5 1 400,000 400 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 23.953 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 400,000 - 400,000
سپهر2

اجاره سپهر سه ماهه 20 درصد

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1395/03/11 1 397,680 397.68 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 400 میلیارد - - - - - - - - - - - - - 397,680
قرن992

مرابحه پدیده شیمی قرن990701

سهام فرابورس 970,000 10,000.00 1.04 970,000 10,000.00 1.04 1398/07/24 2 388,409 376.757 میلیارد - 960,000 970,000 970,000 970,000 0 - - 0 - - 485 میلیارد - - - - - - - - - - - 388,409 - 388,409
اخزا6102

اسنادخزانه-م10بودجه96-980911

سهام فرابورس 973,500 500.00 0.05 973,500 500.00 0.05 1398/07/21 2 385,808 375.584 میلیارد - 973,000 973,500 973,500 973,500 0 - - 0 - - 16.55 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 385,808 - 385,808
اخزا6024

اسنادخزانه-م2بودجه96-970612

سهام فرابورس 985,900 1,622.00 0.16 985,900 1,622.00 0.16 1397/05/23 5 375,000 369.713 میلیارد - 984,278 985,900 985,900 985,900 0 - - 0 - - 18.732 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 25,000 - 25,000
ذوب

سهامی ذوب آهن اصفهان

سهام فرابورس 1,959 18.00 0.93 1,959 18.00 0.93 12:35 13,584 184.741 میلیون 361.829 میلیارد 11,644.27 1,941 1,962 1,938 1,980 1 12,596 1,958 2 5,000 1,960 112.059 هزار میلیارد 212.327 میلیون 145.905 میلیون 61.504 میلیون 91.842 میلیون 54.063 میلیون 95.897 میلیون 9.74 میلیون 12.01 2.16 1.22 175.423 میلیون 9.318 میلیون 172.951 میلیون 11.79 میلیون
اجاد424

اجاره دولت-واجدشرایط خاص991224

سهام فرابورس 928,000 7,999.00 0.87 928,000 7,999.00 0.87 1398/07/1 1 385,000 357.28 میلیارد - 920,001 928,000 928,000 928,000 0 - - 0 - - 1.392 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 385,000 - 385,000
سخاب3

اسناد خزانه اسلامی960922

سهام فرابورس 994,501 417.00 0.04 994,912 828.00 0.08 1396/09/13 116 357,754 355.934 میلیارد - 994,084 996,339 994,500 996,339 1 17,524 994,501 3 50 996,190 21.438 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4,910 352,844 69,861 287,893
صایتل22

اجاره رایتل2- سه ماهه 22 درصد

سهام فرابورس 1.01 میلیون 4.00 0.00 1.01 میلیون 4.00 0.00 1397/12/14 1 350,000 353.663 میلیارد - 1.01 میلیون 1.01 میلیون 1.01 میلیون 1.01 میلیون 0 - - 0 - - 3.031 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 350,000 - 350,000
اخزا6074

اسنادخزانه-م7بودجه96-971010

سهام فرابورس 912,700 3,689.00 0.41 912,700 3,689.00 0.41 1397/05/29 4 385,631 351.965 میلیارد - 909,011 912,700 912,700 912,700 0 - - 0 - - 15.516 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 385,631 - 385,631
شستا0012

اجاره تامین اجتماعی-امین000523

سهام فرابورس 1,000,000 20,000.00 2.04 1,000,000 20,000.00 2.04 1398/06/3 1 350,000 350 میلیارد - 980,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 3 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 350,000 - 350,000
اخزا84

اسناد خزانه اسلامی960523

سهام فرابورس 960,100 862.00 0.09 960,100 862.00 0.09 1396/03/16 1 363,702 349.19 میلیارد - 959,238 960,100 960,100 960,100 0 363,702 960,035 1 - - 14.402 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 363,702 - 363,702
اخزا6084

اسنادخزانه-م8بودجه96-980411

سهام فرابورس 805,448 15,463.00 1.96 805,448 15,463.00 1.96 1397/05/29 5 411,485 331.43 میلیارد - 789,985 805,448 805,448 805,448 0 - - 0 - - 12.887 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 411,485 - 411,485
اخزا7064

اسنادخزانه-م6بودجه97-990423

سهام فرابورس 758,801 0.00 0.00 758,801 0.00 0.00 1397/12/27 15 430,000 326.284 میلیارد - 758,801 758,801 758,801 758,801 1 - - 0 426,772 758,801 21.146 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 430,000 - 430,000
اخزا6244

اسنادخزانه-م24بودجه96-990625

سهام فرابورس 730,001 136.00 0.02 730,001 136.00 0.02 1397/12/19 8 440,000 321.2 میلیارد - 729,865 730,001 730,001 730,001 0 - - 0 - - 9.31 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 440,000 - 440,000
نسیم4

ص.س.زمین و ساختمان نسیم

سهام فرابورس 13,043 1,168.00 9.84 13,043 1,168.00 9.84 1395/08/24 1 24.324 میلیون 317.254 میلیارد - 11,875 13,043 13,043 13,043 0 - - 0 - - 386.073 میلیارد - - - - - - - - - - - 24.324 میلیون - 24.324 میلیون
اخزا7034

اسنادخزانه-م3بودجه97-990721

سهام فرابورس 718,864 27.00 0.00 718,864 27.00 0.00 1397/12/25 15 434,287 312.193 میلیارد - 718,891 718,864 718,864 718,864 0 - - 0 - - 29.037 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 434,287 - 434,287
بجهرم

توسعه مولد نیروگاهی جهرم

سهام فرابورس 2,900 34.00 1.16 2,952 18.00 0.61 12:30 15,609 103.1 میلیون 304.393 میلیارد 6,302.34 2,934 3,010 2,885 3,038 7 10,000 2,900 1 48,837 2,900 64.371 هزار میلیارد 73.26 میلیون 28.733 میلیون 24.145 میلیون 1.983 میلیون 26.75 میلیون 2.177 میلیون 432,041 151.45 2.46 30.06 101.365 میلیون 1.735 میلیون 102.865 میلیون 235,000
انرژی سپهر4

توسعه برق و انرژی سپهر

سهام فرابورس 1,007 7.00 0.70 1,007 7.00 0.70 1396/04/31 1 300 میلیون 302.1 میلیارد - 1,000 1,007 1,007 1,007 - - - - 302.1 میلیارد - - - - - - - - - - - 300 میلیون - 300 میلیون