شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

حجم معامله

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
ذوب4

سهامی ذوب آهن اصفهان

سهام فرابورس 750 63.00 7.75 750 63.00 7.75 1396/12/27 10 5.531 میلیارد 4.148 هزار میلیارد - 813 750 750 750 0 - - 0 - - 46.128 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 5.531 میلیارد - 5.531 میلیارد
صنایع امید4

توسعه صنایع معدنی امید

سهام فرابورس 941 59.00 5.90 941 59.00 5.90 1396/03/24 2 1.5 میلیارد 1.411 هزار میلیارد - 1,000 941 941 941 0 1.5 میلیارد 940 2 - - 1.411 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.5 میلیارد - 1.5 میلیارد
وسبحان4

سرمایه گذاری سبحان

سهام فرابورس 2,376 877.00 58.51 2,376 877.00 58.51 1396/12/21 4 1.181 میلیارد 2.806 هزار میلیارد - 1,499 2,376 2,376 2,376 0 - - 0 - - 3.089 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 1.181 میلیارد
خدمات بازنشستگی4

خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی

سهام فرابورس 1,230 230.00 23.00 1,230 230.00 23.00 1395/10/5 3 990 میلیون 1.218 هزار میلیارد - 1,000 1,230 1,230 1,230 0 - - 0 - - 1.218 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 990 میلیون - 990 میلیون
حریل4

ریل پردازسیر

سهام فرابورس 1,425 36.00 2.59 1,425 36.00 2.59 1395/09/28 1 784 میلیون 1.117 هزار میلیارد - 1,389 1,425 1,425 1,425 0 - - 0 - - 2.793 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 784 میلیون - 784 میلیون
کرمان خودرو

گروه اقتصادی کرمان خودرو-پذیره

سهام فرابورس 1,000 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1396/08/1 2,216 730.968 میلیون 730.968 میلیارد - 1,000 1,000 1,000 1,000 0 465,075 1,000 9 - - 5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 730.968 میلیون
بمپنا4

تولید برق عسلویه مپنا

سهام فرابورس 1,000 47,217.00 97.93 1,000 47,217.00 97.93 1398/09/3 1 634.814 میلیون 634.814 میلیارد - 48,217 1,000 1,000 1,000 - - - - 728 میلیارد - - - - - - - - - - - 634.814 میلیون - 634.814 میلیون
حکمت2

بانک حکمت ایرانیان

سهام فرابورس 788 212.00 21.20 788 212.00 21.20 1398/03/21 7 598.978 میلیون 471.995 میلیارد - 1,000 788 788 788 0 - - 0 - - 4.728 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 598.978 میلیون - 598.978 میلیون
میدکو2

هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه

سهام فرابورس 4,900 8.00 0.16 4,900 8.00 0.16 1398/09/5 2 578 میلیون 2.832 هزار میلیارد - 4,892 4,900 4,900 4,900 0 - - 0 - - 173.95 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 578 میلیون - 578 میلیون
باران

بیمه زندگی باران50%تادیه

سهام فرابورس 500 0.00 0.00 500 0.00 0.00 1398/04/5 701 467.254 میلیون 233.627 میلیارد - 500 500 500 500 0 440,000 500 44 - - 600 میلیارد - - - - - - - - - - 7.584 میلیون 459.67 میلیون - 467.254 میلیون
انرژی سپهر4

توسعه برق و انرژی سپهر

سهام فرابورس 1,007 7.00 0.70 1,007 7.00 0.70 1396/04/31 1 300 میلیون 302.1 میلیارد - 1,000 1,007 1,007 1,007 - - - - 302.1 میلیارد - - - - - - - - - - - 300 میلیون - 300 میلیون
مارون4

پتروشیمی مارون

سهام فرابورس 33,000 4,071.00 14.07 33,000 4,071.00 14.07 1396/05/21 1 283.228 میلیون 9.347 هزار میلیارد - 28,929 33,000 33,000 33,000 0 - - 0 - - 264 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 283.228 میلیون - 283.228 میلیون
ثعمرا4

عمران و توسعه شاهد

سهام فرابورس 1,763 629.00 55.47 1,763 629.00 55.47 1397/05/8 1 279.534 میلیون 492.818 میلیارد - 1,134 1,763 1,763 1,763 0 - - 0 - - 2.292 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 279.534 میلیون - 279.534 میلیون
وگستر4

گسترش سرمایه گذاری ایرانیان

سهام فرابورس 2,630 542.00 25.96 2,630 542.00 25.96 1396/08/30 2 274.097 میلیون 720.874 میلیارد - 2,088 2,630 2,630 2,630 0 - - 0 - - 1.052 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 274.097 میلیون
بجهرم4

توسعه مولد نیروگاهی جهرم

سهام فرابورس 2,320 122.00 5.00 2,320 122.00 5.00 1398/08/13 1 250 میلیون 580 میلیارد - 2,442 2,320 2,320 2,320 0 - - 0 - - 56.017 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 250 میلیون - 250 میلیون
چکاپا4

گروه صنایع کاغذ پارس

سهام فرابورس 3,500 665.00 23.46 3,500 665.00 23.46 1395/12/9 1 248.367 میلیون 869.284 میلیارد - 2,835 3,500 3,500 3,500 0 - - 0 - - 8.245 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 248.367 میلیون - 248.367 میلیون
حکمتح

ح. بانک حکمت ایرانیان

سهام فرابورس 1 0.00 0.00 1 0.00 0.00 1396/12/16 2,523 226.564 میلیون 226.564 میلیون - 1 1 1 1 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 76.284 میلیون 150.28 میلیون - 226.564 میلیون
میهنح

ح . بیمه میهن

سهام فرابورس 1 0.00 0.00 1 0.00 0.00 1397/05/14 3,735 196.375 میلیون 196.375 میلیون - 1 1 1 1 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 57.325 میلیون 139.051 میلیون - 196.375 میلیون
پخش4

پخش البرز

سهام فرابورس 4,535 2,148.00 89.99 4,535 2,148.00 89.99 1397/10/25 2 192 میلیون 870.72 میلیارد - 2,387 4,535 4,535 4,535 0 - - 0 - - 4.308 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 192 میلیون - 192 میلیون
ذوب

سهامی ذوب آهن اصفهان

سهام فرابورس 1,959 18.00 0.93 1,959 18.00 0.93 12:35 13,584 184.741 میلیون 361.829 میلیارد 11,644.27 1,941 1,962 1,938 1,980 1 12,596 1,958 2 5,000 1,960 112.059 هزار میلیارد 212.327 میلیون 145.905 میلیون 61.504 میلیون 91.842 میلیون 54.063 میلیون 95.897 میلیون 9.74 میلیون 12.01 2.16 1.22 175.423 میلیون 9.318 میلیون 172.951 میلیون 11.79 میلیون
ومللح

ح . اعتباری ملل

سهام فرابورس 299 15.00 4.78 299 15.00 4.78 1396/03/16 3,072 153.568 میلیون 45.917 میلیارد - 314 299 299 299 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - - 153.568 میلیون - 153.568 میلیون
سرچشمه4

شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه

سهام فرابورس 7,000 2,329.00 49.86 7,000 2,329.00 49.86 1398/03/5 1 118.815 میلیون 831.705 میلیارد - 4,671 7,000 7,000 7,000 0 - - 0 - - 23.8 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 118.815 میلیون - 118.815 میلیون
وهنر

گروه توسعه هنر ایران

سهام فرابورس 1,000 0.00 0.00 2,100 1,100.00 110.00 1398/06/26 2,280 113.227 میلیون 113.227 میلیارد - 1,000 1,000 1,000 1,000 0 - - 0 - - 1.785 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 10.33 میلیون 102.897 میلیون - 113.227 میلیون
بجهرم

توسعه مولد نیروگاهی جهرم

سهام فرابورس 2,900 34.00 1.16 2,952 18.00 0.61 12:30 15,609 103.1 میلیون 304.393 میلیارد 6,302.34 2,934 3,010 2,885 3,038 7 10,000 2,900 1 48,837 2,900 64.371 هزار میلیارد 73.26 میلیون 28.733 میلیون 24.145 میلیون 1.983 میلیون 26.75 میلیون 2.177 میلیون 432,041 151.45 2.46 30.06 101.365 میلیون 1.735 میلیون 102.865 میلیون 235,000
توسعه نیشکر4

توسعه نیشکر و صنایع جانبی

سهام فرابورس 1,000 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1396/02/20 1 100 میلیون 100 میلیارد - 1,000 1,000 1,000 1,000 - - - - 100 میلیارد - - - - - - - - - - - 100 میلیون - 100 میلیون
برق مپنا4

تولید برق پرند مپنا

سهام فرابورس 100,000 0.00 0.00 100,000 0.00 0.00 1396/07/11 1 88.963 میلیون 8.896 هزار میلیارد - 100,000 100,000 100,000 100,000 0 - - 0 - - 8.896 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 88.963 میلیون - 88.963 میلیون
غشهداب4

کشت و صنعت شهداب ناب خراسان

سهام فرابورس 3,410 195.00 6.07 3,410 195.00 6.07 1397/08/30 1 84.866 میلیون 289.395 میلیارد - 3,215 3,410 3,410 3,410 0 - - 0 - - 4.535 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 84.866 میلیون - 84.866 میلیون
وهورح

ح .مدیریت انرژی امید تابان هور

سهام فرابورس 175 9.00 4.89 175 9.00 4.89 1396/10/10 843 82.918 میلیون 14.511 میلیارد - 184 175 175 175 0 26,266 175 1 - - - - - - - - - - - - - - - - 82.918 میلیون
وعسکر2

موسسه مالی و اعتباری عسکریه

سهام فرابورس 2,060 59.00 2.78 2,060 59.00 2.78 1398/05/9 2 82.004 میلیون 168.929 میلیارد - 2,119 2,060 2,060 2,060 0 - - 0 - - 12.484 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 82.004 میلیون - 82.004 میلیون
سمگا4

گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی

سهام فرابورس 3,341 1,442.00 75.93 3,341 1,442.00 75.93 1395/12/28 1 81.3 میلیون 271.623 میلیارد - 1,899 3,341 3,341 3,341 0 - - 0 - - 10.023 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 81.3 میلیون - 81.3 میلیون
حکمتح2

ح. بانک حکمت ایرانیان

سهام فرابورس 55 2.00 3.51 55 2.00 3.51 1396/07/4 5 77.733 میلیون 4.275 میلیارد - 57 55 55 55 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - - 77.733 میلیون - 77.733 میلیون
قشیرح

ح.قند شیروان قوچان و بجنورد

سهام فرابورس 1,478 76.00 4.89 1,477 77.00 4.95 1396/10/13 1,496 69.703 میلیون 102.958 میلیارد - 1,554 1,478 1,477 1,480 0 790,975 1,478 16 - - - - - - - - - - - - - 8.69 میلیون 61.013 میلیون - 69.703 میلیون
سمگاح

ح. سرمایه گذاری میراث فرهنگی

سهام فرابورس 911 0.00 0.00 901 10.00 1.10 1396/05/9 800 58.913 میلیون 53.085 میلیارد - 911 910 900 911 1 15,000 951 1 16,900 1,002 - - - - - - - - - - - 37.326 میلیون 21.587 میلیون - 58.913 میلیون
کتوکا4

تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا

سهام فرابورس 1,190 9,559.00 88.93 1,190 9,559.00 88.93 1398/02/4 1 55.302 میلیون 65.809 میلیارد - 10,749 1,190 1,190 1,190 - - - - 178.5 میلیارد - - - - - - - - - - - 55.302 میلیون - 55.302 میلیون
میدکوح2

ح.هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه

سهام فرابورس 2,780 136.00 4.66 2,780 136.00 4.66 1397/08/9 2 53.37 میلیون 148.37 میلیارد - 2,916 2,780 2,780 2,780 0 - - 0 - - 18.07 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 53.37 میلیون - 53.37 میلیون
حسینا4

توسعه خدمات دریایی وبندری سینا

سهام فرابورس 14,888 7,762.00 108.93 14,888 7,762.00 108.93 1396/06/4 1 50.575 میلیون 752.953 میلیارد - 7,126 14,888 14,888 14,888 - - - - 7.444 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 50.575 میلیون - 50.575 میلیون
بساما4

بیمه سامان

سهام فرابورس 4,500 1,101.00 32.39 4,500 1,101.00 32.39 1397/12/14 1 45.726 میلیون 205.766 میلیارد - 3,399 4,500 4,500 4,500 0 - - 0 - - 6.75 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 45.726 میلیون - 45.726 میلیون
حکمتح4

ح. بانک حکمت ایرانیان

سهام فرابورس 1 0.00 0.00 1 0.00 0.00 1396/12/15 1 43.997 میلیون 43.997 میلیون - 1 1 1 1 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 43.997 میلیون - - 43.997 میلیون
هوایی سامان4

خدمات هوایی سامان

سهام فرابورس 12,500 0.00 0.00 12,500 0.00 0.00 1396/09/4 2 43.2 میلیون 540 میلیارد - 12,500 12,500 12,500 12,500 0 - - 0 - - 660 میلیارد - - - - - - - - - - 30 میلیون 13.2 میلیون - 43.2 میلیون
سمگاح2

ح. سرمایه گذاری میراث فرهنگی

سهام فرابورس 2,082 1,515.00 267.20 2,082 1,515.00 267.20 1395/12/24 1 40.725 میلیون 84.789 میلیارد - 567 2,082 2,082 2,082 - - - - - - - - - - - - - - - - 40.725 میلیون - 40.725 میلیون
سمگاح4

ح. سرمایه گذاری میراث فرهنگی

سهام فرابورس 2,090 1,530.00 273.21 2,090 1,530.00 273.21 1395/12/28 1 40.65 میلیون 84.959 میلیارد - 560 2,090 2,090 2,090 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - - 40.65 میلیون - 40.65 میلیون
ثعمرا

عمران و توسعه شاهد

سهام فرابورس 3,110 66.00 2.17 3,193 149.00 4.89 12:30 1,859 40.566 میلیون 129.521 میلیارد 10,342.54 3,044 2,986 2,900 3,137 1 6,698 3,161 2 24,023 3,165 3.896 هزار میلیارد 5.011 میلیون 2.297 میلیون 1.3 میلیون 860,108 1.437 میلیون 76,320 97,489 37.98 2.58 48.51 40.166 میلیون 400,000 26.774 میلیون 13.792 میلیون
حسیر4

ریل سیر کوثر

سهام فرابورس 6,000 2,832.00 89.39 6,000 2,832.00 89.39 1397/12/20 1 40.105 میلیون 240.628 میلیارد - 3,168 6,000 6,000 6,000 0 - - 0 - - 3.618 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 40.105 میلیون - 40.105 میلیون
غشهداب

کشت و صنعت شهداب ناب خراسان

سهام فرابورس 5,813 276.00 4.98 5,715 178.00 3.21 12:29 5,467 39.684 میلیون 226.811 میلیارد 4,957.89 5,537 5,780 5,444 5,813 0 3.224 میلیون 5,813 85 - - 6.336 هزار میلیارد 9.145 میلیون 3.584 میلیون 1.33 میلیون 1.544 میلیون 2.041 میلیون 2.581 میلیون 780,658 8.42 3.22 2.54 29.791 میلیون 9.893 میلیون 33.646 میلیون 6.038 میلیون
حکمت

بانک حکمت ایرانیان

سهام فرابورس 1,000 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1398/03/22 733 37.785 میلیون 37.785 میلیارد - 1,000 1,000 1,000 1,000 0 22.215 میلیون 1,000 2 - - 6 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 37.785 میلیون 37.785 میلیون -
وعسکر

موسسه مالی و اعتباری عسکریه

سهام فرابورس 2,558 44.00 1.69 2,544 58.00 2.23 12:30 2,560 35.501 میلیون 90.331 میلیارد - 2,602 2,629 2,502 2,629 1 26,883 2,544 3 19,900 2,558 15.417 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 29.472 میلیون 6.029 میلیون 35.45 میلیون 51,365
ودی

بیمه دی

سهام فرابورس 3,282 10.00 0.31 3,427 155.00 4.74 12:29 2,720 35.051 میلیون 120.118 میلیارد 8,818.09 3,272 3,170 3,150 3,282 0 4.236 میلیون 3,435 112 - - 7.278 هزار میلیارد 50.188 میلیون 45.118 میلیون 2.5 میلیون 41.62 میلیون 3.498 میلیون 9.815 میلیون 1.517 میلیون 4.59 1.99 0.71 28.493 میلیون 6.558 میلیون 28.813 میلیون 6.238 میلیون
چکاپا

گروه صنایع کاغذ پارس

سهام فرابورس 13,445 172.00 1.30 12,735 538.00 4.05 12:30 9,045 33.387 میلیون 425.189 میلیارد 8,072.67 13,273 13,100 12,904 13,601 1361 100 12,553 1 15.812 میلیون 12,610 29.537 هزار میلیارد 32.017 میلیون 5.574 میلیون 2.356 میلیون 2.018 میلیون 3.555 میلیون 4.211 میلیون 1.544 میلیون 19.29 8.39 7.07 32.064 میلیون 1.324 میلیون 33.037 میلیون 350,000
اتکای2

بیمه اتکایی ایرانیان

سهام فرابورس 3,180 104.00 3.38 3,180 104.00 3.38 1398/09/13 1 32.4 میلیون 103.032 میلیارد - 3,076 3,180 3,180 3,180 0 - - 0 - - 10.335 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 32.4 میلیون - 32.4 میلیون
افاد61

منفعت دولت6-ش.خاص140109

سهام فرابورس 3,177 996,823.00 99.68 1,000,000 0.00 0.00 1398/09/17 160 30 میلیون 30 هزار میلیارد - 1,000,000 3,177 3,177 3,177 0 - - 0 - - 30 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 30 میلیون - 30 میلیون
سمگا2

گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی

سهام فرابورس 7,100 242.00 3.53 7,100 242.00 3.53 1398/09/13 1 29.9 میلیون 212.29 میلیارد - 6,858 7,100 7,100 7,100 0 - - 0 - - 21.3 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 29.9 میلیون - 29.9 میلیون
حسیر2

ریل سیر کوثر

سهام فرابورس 6,000 193.00 3.32 6,000 193.00 3.32 1398/09/2 1 29.834 میلیون 179.004 میلیارد - 5,807 6,000 6,000 6,000 0 - - 0 - - 3.618 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 29.834 میلیون - 29.834 میلیون
دی

بانک دی

سهام فرابورس 3,333 66.00 1.94 3,380 19.00 0.56 12:35 3,752 29.315 میلیون 99.082 میلیارد 11,202.19 3,399 3,459 3,300 3,516 4 100,000 3,350 1 99,646 3,350 20.211 هزار میلیارد 362.378 میلیون 240.791 میلیون 6.4 میلیون 320.41 میلیون -87,307,149 23.472 میلیون -40,129,008 -0.49 -0.2 0.84 28.3 میلیون 1.015 میلیون 29.065 میلیون 250,000
اتکای

بیمه اتکایی ایرانیان

سهام فرابورس 3,520 162.00 4.82 3,521 163.00 4.85 12:29 1,492 28.376 میلیون 99.911 میلیارد - 3,358 3,525 3,380 3,525 5 1,000 3,525 1 122,000 3,525 11.443 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 28.373 میلیون 3,300 13.922 میلیون 14.455 میلیون
ارفع2

شرکت آهن و فولاد ارفع

سهام فرابورس 6,150 166.00 2.77 6,150 166.00 2.77 1398/05/13 1 26.244 میلیون 161.401 میلیارد - 5,984 6,150 6,150 6,150 0 - - 0 - - 55.35 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 26.244 میلیون - 26.244 میلیون
سرچشمه

شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه

سهام فرابورس 6,500 101.00 1.53 6,489 112.00 1.70 12:30 3,766 25.882 میلیون 167.959 میلیارد 9,575.87 6,601 6,450 6,450 6,800 2 2,000 6,614 1 183,266 6,620 21.274 هزار میلیارد 25.974 میلیون 9.905 میلیون 3.4 میلیون 3.911 میلیون 5.994 میلیون 2.881 میلیون 2.666 میلیون 8.24 3.65 7.62 21.154 میلیون 4.728 میلیون 24.928 میلیون 953,839
دماوند2

تولید نیروی برق دماوند

سهام فرابورس 30,000 23.00 0.08 30,000 23.00 0.08 1397/12/26 1 25 میلیون 750 میلیارد - 29,977 30,000 30,000 30,000 0 - - 0 - - 82.8 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 25 میلیون - 25 میلیون
آسامید4

صندوق س.مشترک آسمان امید -د

سهام فرابورس 10,142 6.00 0.06 10,142 6.00 0.06 1398/05/26 1 25 میلیون 253.55 میلیارد - 10,136 10,142 10,142 10,142 0 - - 0 - - 1.014 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 25 میلیون - 25 میلیون
آسامید2

صندوق س.مشترک آسمان امید -د

سهام فرابورس 1 10,157.00 99.99 1 10,157.00 99.99 1398/08/1 2,497 24.97 میلیون 24.97 میلیون - 10,158 1 1 1 0 - - 0 - - 100 میلیون - - - - - - - - - - - 24.97 میلیون - 24.97 میلیون
سمگا

گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی

سهام فرابورس 7,214 223.00 3.19 7,186 195.00 2.79 12:30 6,275 24.796 میلیون 178.184 میلیارد 4,141.62 6,991 7,090 7,010 7,310 3 104,014 7,212 3 45,000 7,220 18.981 هزار میلیارد 24.838 میلیون 10.161 میلیون 3 میلیون 3.28 میلیون 6.881 میلیون 246,633 -187,685 -1751.64 2.98 85.31 24.508 میلیون 288,000 24.778 میلیون 18,000
ودی2

بیمه دی

سهام فرابورس 2,600 56.00 2.20 2,600 56.00 2.20 1398/05/30 1 24.5 میلیون 63.7 میلیارد - 2,544 2,600 2,600 2,600 0 - - 0 - - 6.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 24.5 میلیون - 24.5 میلیون
نسیم4

ص.س.زمین و ساختمان نسیم

سهام فرابورس 13,043 1,168.00 9.84 13,043 1,168.00 9.84 1395/08/24 1 24.324 میلیون 317.254 میلیارد - 11,875 13,043 13,043 13,043 0 - - 0 - - 386.073 میلیارد - - - - - - - - - - - 24.324 میلیون - 24.324 میلیون
شغدیر4

پتروشیمی غدیر

سهام فرابورس 1,700 700.00 70.00 1,700 700.00 70.00 1397/04/13 1 24.236 میلیون 41.201 میلیارد - 1,000 1,700 1,700 1,700 0 - - 0 - - 2.21 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 24.236 میلیون - 24.236 میلیون
غشهدابح

ح. کشت و صنعت شهداب ناب خراسان

سهام فرابورس 2,210 105.00 4.99 2,210 105.00 4.99 1398/04/15 845 23 میلیون 50.83 میلیارد - 2,105 2,210 2,210 2,210 0 7.076 میلیون 2,210 159 - - - - - - - - - - - - - 14.324 میلیون 8.676 میلیون - 23 میلیون
چکاپا2

گروه صنایع کاغذ پارس

سهام فرابورس 8,784 0.00 0.00 8,784 0.00 0.00 1398/08/19 1 23 میلیون 202.032 میلیارد - 8,784 8,784 8,784 8,784 0 - - 0 - - 20.692 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 23 میلیون - 23 میلیون
اتکامح

ح. شرکت بیمه اتکایی امین

سهام فرابورس 650 34.00 4.97 650 34.00 4.97 1398/04/23 484 20.174 میلیون 13.113 میلیارد - 684 710 650 710 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 10.071 میلیون 10.103 میلیون - 20.174 میلیون
شپاس2

نفت پاسارگاد

سهام فرابورس 10,150 491.00 4.61 10,150 491.00 4.61 1398/07/10 1 20 میلیون 203 میلیارد - 10,641 10,150 10,150 10,150 0 - - 0 - - 24.36 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 20 میلیون - 20 میلیون
شتوکا4

توکا رنگ فولاد سپاهان

سهام فرابورس 1,499 13,826.00 90.22 1,499 13,826.00 90.22 1398/02/4 1 19.99 میلیون 29.965 میلیارد - 15,325 1,499 1,499 1,499 - - - - 224.85 میلیارد - - - - - - - - - - - 19.99 میلیون - 19.99 میلیون
وهورح2

ح .مدیریت انرژی امید تابان هور

سهام فرابورس 320 15.00 4.92 320 15.00 4.92 1396/05/23 1 19.515 میلیون 6.245 میلیارد - 305 320 320 320 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - - 19.515 میلیون - 19.515 میلیون
کوثرح

ح . بیمه کوثر

سهام فرابورس 600 0.00 0.00 600 0.00 0.00 1395/11/18 330 19.041 میلیون 11.425 میلیارد - 600 600 600 600 0 338,603 600 23 - - - - - - - - - - - - - 2.241 میلیون 16.8 میلیون - 19.041 میلیون
ثالوندح

ح . سرمایه گذاری مسکن الوند

سهام فرابورس 690 12.00 1.77 690 12.00 1.77 1397/10/11 379 18.626 میلیون 12.851 میلیارد - 678 678 678 711 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 5.226 میلیون 13.4 میلیون - 18.626 میلیون
کاریس4

صندوق سرمایه‌گذاری کاریس-سهام

سهام فرابورس 41,579 1,942.00 4.90 41,579 1,942.00 4.90 1398/07/30 1 18.452 میلیون 767.233 میلیارد - 39,637 41,579 41,579 41,579 0 - - 0 - - 41.579 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 18.452 میلیون - 18.452 میلیون
اتکام2

شرکت بیمه اتکایی امین

سهام فرابورس 1,012 0.00 0.00 1,012 0.00 0.00 1397/04/4 1 18.145 میلیون 18.362 میلیارد - 1,012 1,012 1,012 1,012 0 - - 0 - - 3.036 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 18.145 میلیون - 18.145 میلیون
کگهر4

سنگ آهن گهرزمین

سهام فرابورس 6,800 5,800.00 580.00 6,800 5,800.00 580.00 1397/08/26 4 18.13 میلیون 123.284 میلیارد - 1,000 6,800 6,800 6,800 - - - - 83.64 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 18.13 میلیون - 18.13 میلیون
بزاگرس2

نیروگاه زاگرس کوثر

سهام فرابورس 4,908 0.00 0.00 4,908 0.00 0.00 1398/06/10 1 18 میلیون 88.344 میلیارد - 4,908 4,908 4,908 4,908 - - - - 14.724 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 18 میلیون - 18 میلیون
سرمایه لقمان4

سرمایه گذاری لقمان

سهام فرابورس 2,346 1,346.00 134.60 2,346 1,346.00 134.60 1395/10/11 8 17.343 میلیون 40.687 میلیارد - 1,000 2,346 2,346 2,346 0 - - 0 - - 40.687 میلیارد - - - - - - - - - - - 17.343 میلیون - 17.343 میلیون
توریل2

توکاریل

سهام فرابورس 1,501 6.00 0.40 1,501 6.00 0.40 1397/03/8 1 17 میلیون 25.517 میلیارد - 1,495 1,501 1,501 1,501 0 - - 0 - - 3.002 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 17 میلیون - 17 میلیون
سرچشمه2

شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه

سهام فرابورس 4,590 11.00 0.24 4,590 11.00 0.24 1398/03/12 1 17 میلیون 78.03 میلیارد - 4,579 4,590 4,590 4,590 0 - - 0 - - 15.606 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 17 میلیون - 17 میلیون
خدیزل2

بهمن دیزل

سهام فرابورس 3,110 0.00 0.00 3,110 0.00 0.00 1397/05/14 1 16.95 میلیون 52.715 میلیارد - 3,110 3,110 3,110 3,110 - - - - 3.11 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 16.95 میلیون - 16.95 میلیون
شغدیر

پتروشیمی غدیر

سهام فرابورس 8,733 415.00 4.99 8,717 399.00 4.80 12:36 2,469 16.677 میلیون 145.382 میلیارد 3,250.39 8,318 8,733 8,567 8,733 27 120 8,732 1 67,564 8,733 10.078 هزار میلیارد 14.673 میلیون 5.796 میلیون 1.3 میلیون 3.341 میلیون 2.454 میلیون 8.03 میلیون 1.743 میلیون 5.79 4.12 1.26 13.177 میلیون 3.5 میلیون 9.45 میلیون 7.227 میلیون
شبصیر2

تولیدات پتروشیمی قائد بصیر

سهام فرابورس 16,000 471.00 2.86 16,000 471.00 2.86 1398/05/6 1 16.4 میلیون 262.4 میلیارد - 16,471 16,000 16,000 16,000 0 - - 0 - - 5.28 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 16.4 میلیون - 16.4 میلیون
ذوب2

سهامی ذوب آهن اصفهان

سهام فرابورس 1,715 0.00 0.00 1,715 0.00 0.00 1398/03/12 1 15.633 میلیون 26.811 میلیارد - 1,715 1,715 1,715 1,715 0 - - 0 - - 105.479 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 15.633 میلیون - 15.633 میلیون
اوصتا2

صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د

سهام فرابورس 1 13,397.00 99.99 1 13,397.00 99.99 1398/09/10 153 15.3 میلیون 15.3 میلیون - 13,398 1 1 1 0 - - 0 - - 100 میلیون - - - - - - - - - - - 15.3 میلیون - 15.3 میلیون
حریل

ریل پردازسیر

سهام فرابورس 3,451 17.00 0.50 3,443 9.00 0.26 13:59 2,087 15.276 میلیون 52.591 میلیارد 8,829.84 3,434 3,468 3,351 3,500 4 1,281 3,466 1 18,403 3,470 5.913 هزار میلیارد 10.072 میلیون 7.857 میلیون 1.96 میلیون 3.324 میلیون 2.528 میلیون 1.803 میلیون 318,362 19.97 2.51 3.53 14.276 میلیون 1,000,000 14.976 میلیون 300,000
تبرک2

گروه کارخانجات صنعتی تبرک

سهام فرابورس 3,380 0.00 0.00 3,380 0.00 0.00 1398/03/26 1 15.237 میلیون 51.5 میلیارد - 3,380 3,380 3,380 3,380 0 - - 0 - - 7.542 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 15.237 میلیون - 15.237 میلیون
شاوان4

پالایش نفت لاوان

سهام فرابورس 3,767 8,958.00 70.40 3,767 8,958.00 70.40 1396/07/25 1 15.056 میلیون 56.717 میلیارد - 12,725 3,767 3,767 3,767 - - - - 4.307 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 15.056 میلیون
اوصتا4

صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د

سهام فرابورس 13,395 3.00 0.02 13,395 3.00 0.02 1398/09/10 1 14.931 میلیون 200 میلیارد - 13,398 13,395 13,395 13,395 0 - - 0 - - 1.34 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 14.931 میلیون - 14.931 میلیون
نوین2

بیمه نوین

سهام فرابورس 1,337 0.00 0.00 1,337 0.00 0.00 1398/01/25 1 14.5 میلیون 19.387 میلیارد - 1,337 1,337 1,337 1,337 0 - - 0 - - 2.006 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 14.5 میلیون - 14.5 میلیون
ودی4

بیمه دی

سهام فرابورس 1,156 32.00 2.85 1,156 32.00 2.85 1397/03/20 2 14.451 میلیون 16.705 میلیارد - 1,124 1,156 1,156 1,156 0 - - 0 - - 2.89 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 14.451 میلیون - - 14.451 میلیون
آ س پ

آ.س.پ

سهام فرابورس 2,941 23.00 0.78 2,957 7.00 0.24 14:14 1,911 13.834 میلیون 40.912 میلیارد 7,264.65 2,964 2,947 2,901 3,080 1 2,009 2,895 1 15,000 2,900 2.701 هزار میلیارد 3.18 میلیون 1.465 میلیون 800,000 518,844 946,185 91,725 -5,198 -488.96 2.69 27.71 13.723 میلیون 111,111 12.749 میلیون 1.085 میلیون
دسانکو2

داروسازی سبحان انکولوژی

سهام فرابورس 1,526 44.00 2.97 1,526 44.00 2.97 1397/06/14 1 13.2 میلیون 20.143 میلیارد - 1,482 1,526 1,526 1,526 - - - - 1.314 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 13.2 میلیون - 13.2 میلیون
ثباغ2

شهر سازی و خانه سازی باغمیشه

سهام فرابورس 2,000 24.00 1.19 2,000 24.00 1.19 1397/06/5 1 13 میلیون 26 میلیارد - 2,024 2,000 2,000 2,000 0 - - 0 - - 2.64 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 13 میلیون - 13 میلیون
آ س پح

ح. آ.س.پ

سهام فرابورس 860 0.00 0.00 860 0.00 0.00 1398/06/4 277 12.882 میلیون 11.083 میلیارد - 860 903 860 903 0 30,000 859 1 - - - - - - - - - - - - - 177,172 - - 177,172
ولشرق

لیزینگ ایران و شرق

سهام فرابورس 3,549 41.00 1.17 3,445 63.00 1.80 12:29 1,992 12.818 میلیون 44.159 میلیارد 8,500.29 3,508 3,480 3,350 3,598 1 54,824 3,530 2 5,000 3,530 1.658 هزار میلیارد 2.724 میلیون 1.365 میلیون 300,000 657,320 707,502 312,683 145,833 12.16 2.51 5.67 12.698 میلیون 120,000 12.778 میلیون 40,000
ولبهمن2

شرکت بهمن لیزینگ

سهام فرابورس 1,959 0.00 0.00 1,959 0.00 0.00 1395/12/23 2 12.798 میلیون 25.071 میلیارد - 1,959 1,959 1,959 1,959 0 - - 0 - - 1.567 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 12.798 میلیون - 12.798 میلیون
افاد544

منفعت دولت5-ش.خاص لوتوس0108

سهام فرابورس 992,600 7,840.00 0.78 994,424 6,016.00 0.60 1398/09/2 2 12.745 میلیون 12.674 هزار میلیارد - 1 میلیون 1.001 میلیون 992,600 1.001 میلیون 0 - - 0 - - 9.944 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 12.745 میلیون - 12.745 میلیون
مادیرا4

صنایع ماشینهای اداری ایران

سهام فرابورس 3,650 2,650.00 265.00 3,650 2,650.00 265.00 1397/09/5 4 12.575 میلیون 45.9 میلیارد - 1,000 3,650 3,650 3,650 - - - - 11.68 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 12.575 میلیون 12.575 میلیون -
سدبیرح

ح. س. تدبیرگران فارس وخوزستان

سهام فرابورس 382 20.00 4.98 383 19.00 4.73 1397/10/5 291 12.367 میلیون 4.732 میلیارد - 402 392 382 392 0 500,000 200 10 - - - - - - - - - - - - - 11.867 میلیون 500,000 - 12.367 میلیون
ثغرب

شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب

سهام فرابورس 2,480 3.00 0.12 2,501 24.00 0.97 12:29 1,158 12.262 میلیون 30.664 میلیارد 11,176.68 2,477 2,500 2,425 2,579 1 46,050 2,480 1 18,004 2,490 2.021 هزار میلیارد 3.809 میلیون 2.528 میلیون 900,000 1.558 میلیون 969,778 578,077 20,149 101.08 2.1 3.52 12.261 میلیون 1,060 11.361 میلیون 900,396
وسبحان2

سرمایه گذاری سبحان

سهام فرابورس 3,467 0.00 0.00 3,467 0.00 0.00 1398/06/12 1 12 میلیون 41.604 میلیارد - 3,467 3,467 3,467 3,467 0 - - 0 - - 4.507 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 12 میلیون - 12 میلیون