شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

حقوق صاحبان سهام

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
مارون

پتروشیمی مارون

سهام فرابورس 41,779 614.00 1.49 41,124 41.00 0.10 1398/07/24 109 57,962 2.384 میلیارد 531.76 41,165 41,040 40,000 42,000 1 3,000 40,420 2 1,000 41,779 339.712 هزار میلیارد 342.695 میلیون 73.533 میلیون 8 میلیون 13.703 میلیون 59.829 میلیون 99.828 میلیون 45.364 میلیون 7.25 5.5 3.3 32,708 25,254 57,962 -
جم

پتروشیمی جم

سهام فرابورس 13,590 0.00 0.00 14,471 0.00 0.00 1398/07/24 1,848 6.114 میلیون 88.48 میلیارد 2,556.4 - 13,210 13,201 14,000 2 5,295 14,561 1 8,676 14,600 186.562 هزار میلیارد 221.752 میلیون 91.362 میلیون 9.6 میلیون 33.064 میلیون 58.298 میلیون 104.099 میلیون 30.654 میلیون 6.16 3.24 1.81 4.666 میلیون 1.448 میلیون 3.755 میلیون 2.359 میلیون
ذوب

سهامی ذوب آهن اصفهان

سهام فرابورس 1,866 51.00 2.66 1,885 32.00 1.67 1398/07/24 15,985 221.994 میلیون 418.549 میلیارد 15,994.21 1,917 1,863 1,822 1,972 1 12,500 1,866 1 5,180 1,870 117.902 هزار میلیارد 205.691 میلیون 142.035 میلیون 61.504 میلیون 89.757 میلیون 52.278 میلیون 84.737 میلیون 9.663 میلیون 12 2.23 1.37 189.312 میلیون 32.683 میلیون 206.723 میلیون 15.271 میلیون
هرمز

فولاد هرمزگان جنوب

سهام فرابورس 6,042 317.00 4.99 6,119 240.00 3.77 1398/07/24 1,132 6.227 میلیون 38.102 میلیارد 5,500.73 6,359 6,090 6,042 6,365 1 - - 0 48,153 6,044 95.385 هزار میلیارد 112.329 میلیون 55.399 میلیون 15 میلیون 20.544 میلیون 34.855 میلیون 46.308 میلیون 18.576 میلیون 4.95 2.63 1.98 4.223 میلیون 2.004 میلیون 6.143 میلیون 83,716
میدکو

هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه

سهام فرابورس 4,895 65.00 1.35 4,830 0.00 0.00 1398/07/24 201 1.62 میلیون 7.823 میلیارد 8,058.34 4,830 4,849 4,700 4,900 1 18 4,891 1 2,020 4,895 140.07 هزار میلیارد 158.097 میلیون 48.906 میلیون 29 میلیون 18.027 میلیون 30.879 میلیون 7.396 میلیون 7.027 میلیون 19.93 4.54 18.95 370,147 1.25 میلیون 903,751 715,975
شپدیس

پتروشیمی پردیس

سهام فرابورس 23,619 0.00 0.00 26,202 0.00 0.00 1398/07/24 500 1.669 میلیون 43.73 میلیارد 1,464.26 - 23,472 23,110 24,299 1 500 26,303 1 2,757 26,500 139.728 هزار میلیارد 171.648 میلیون 59.221 میلیون 6 میلیون 28.968 میلیون 30.253 میلیون 54.129 میلیون 30.023 میلیون 4.75 4.72 2.64 797.358 871.677 532.991 1.136 میلیون
همراه

ارتباطات سیار ایران

سهام فرابورس 13,800 0.00 0.00 12,991 0.00 0.00 1398/07/24 735 1.231 میلیون 15.99 میلیارد 2,002.51 - 13,610 13,602 14,030 2 380 13,050 1 14,000 13,060 261.178 هزار میلیارد 481.514 میلیون 244.59 میلیون 9.6 میلیون 214.653 میلیون 29.937 میلیون 148.579 میلیون 34.529 میلیون 7.73 8.91 1.8 1.129 میلیون 101.5 1.091 میلیون 140.232
کگهر

سنگ آهن گهرزمین

سهام فرابورس 17,000 160.00 0.95 16,937 97.00 0.58 1398/07/24 240 635,708 10.767 میلیارد 2,648.78 16,840 16,500 16,500 17,000 1 6 16,760 1 747 17,010 207.132 هزار میلیارد 227.305 میلیون 48.132 میلیون 12.3 میلیون 18.98 میلیون 29.152 میلیون 35.065 میلیون 14.382 میلیون 14.49 7.15 5.94 61,256 574,452 534,308 101,400
بجهرم

توسعه مولد نیروگاهی جهرم

سهام فرابورس 2,490 105.00 4.05 2,506 89.00 3.43 1398/07/24 34,220 80.4 میلیون 201.441 میلیارد 1,627.55 2,595 2,530 2,469 2,680 9 10,550 2,487 6 10,177 2,487 62.657 هزار میلیارد 62.33 میلیون 28.129 میلیون 24.145 میلیون 1.822 میلیون 26.307 میلیون 1.745 میلیون 220,426 274.51 2.3 34.68 78.212 میلیون 2.187 میلیون 78.923 میلیون 1.477 میلیون
زاگرس

پتروشیمی زاگرس

سهام فرابورس 68,700 330.00 0.48 69,200 830.00 1.21 1398/07/24 1,162 702,855 48.638 میلیارد 604.87 68,370 68,000 68,000 71,000 1 500 68,452 1 60 68,700 164.088 هزار میلیارد 192.632 میلیون 49.39 میلیون 2.4 میلیون 26.552 میلیون 22.837 میلیون 86.614 میلیون 49.875 میلیون 3.33 7.27 1.92 567,618 135,237 549,160 153,695
شراز

پالایش نفت شیراز

سهام فرابورس 49,899 1,570.00 3.05 50,392 1,077.00 2.09 1398/07/24 375 445,486 22.449 میلیارد 1,187.96 51,469 51,469 48,900 53,000 2 2,525 49,610 2 5,597 49,899 52.887 هزار میلیارد 73.183 میلیون 31.737 میلیون 1.028 میلیون 21.403 میلیون 10.334 میلیون 94.42 میلیون 7.507 میلیون 6.9 5.01 0.56 230,556 214,930 422,615 22,871
ارفع

شرکت آهن و فولاد ارفع

سهام فرابورس 4,618 155.00 3.47 4,458 5.00 0.11 1398/07/24 1,343 7.449 میلیون 33.212 میلیارد 5,546.7 4,463 4,270 4,240 4,680 1 500 4,618 1 2,600 4,618 40.167 هزار میلیارد 54.99 میلیون 24.118 میلیون 6 میلیون 14.868 میلیون 9.249 میلیون 29.187 میلیون 7.45 میلیون 5.14 4.14 1.31 3.561 میلیون 3.888 میلیون 6.786 میلیون 663,167
سمگا

گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی

سهام فرابورس 6,679 262.00 3.77 6,754 187.00 2.69 1398/07/24 5,782 22.987 میلیون 155.262 میلیارد 4,697.47 6,941 6,720 6,500 7,120 1 446 6,690 1 500 6,690 22.692 هزار میلیارد 23.481 میلیون 10.273 میلیون 3 میلیون 3.219 میلیون 7.054 میلیون 258,215 2 میلیون 10.14 2.87 78.47 22.477 میلیون 510,000 22.987 میلیون -
بپاس

بیمه پاسارگاد

سهام فرابورس 7,335 146.00 2.03 7,244 55.00 0.77 1398/07/24 256 573,676 4.156 میلیارد 2,240.92 7,189 7,190 7,100 7,499 1 13,500 7,335 1 5,000 7,350 36.685 هزار میلیارد 86.452 میلیون 56.407 میلیون 3.402 میلیون 49.486 میلیون 6.921 میلیون 14.59 میلیون 3.7 میلیون 9.99 5.34 2.53 319,972 253,704 438,921 134,755
بمپنا

تولید برق عسلویه مپنا

سهام فرابورس 40,504 483.00 1.18 41,506 519.00 1.27 1398/07/24 161 217,914 9.045 میلیارد 1,353.5 40,987 41,500 40,500 42,494 1 25 40,505 1 2,698 41,000 29.839 هزار میلیارد 38.853 میلیون 15.322 میلیون 728,000 8.637 میلیون 6.685 میلیون 1.832 میلیون 486,997 62.05 4.52 16.5 106,414 111,500 217,914 -
شاوان

پالایش نفت لاوان

سهام فرابورس 39,639 2,086.00 5.00 40,245 1,480.00 3.55 1398/07/24 668 964,827 38.83 میلیارد 1,444.35 41,725 39,639 39,639 42,400 15 - - 0 62,277 39,639 47.709 هزار میلیارد 70.504 میلیون 30.927 میلیون 1.143 میلیون 24.487 میلیون 6.44 میلیون 80.537 میلیون 4.458 میلیون 10.32 7.15 0.57 693,829 270,998 823,187 141,640
سرچشمه

شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه

سهام فرابورس 6,118 291.00 4.99 6,118 291.00 4.99 1398/07/7 258 2.973 میلیون 18.189 میلیارد 11,523.11 5,827 6,118 6,118 6,118 0 26.237 میلیون 6,118 410 - - 20.801 هزار میلیارد 22.463 میلیون 7.63 میلیون 3.4 میلیون 1.662 میلیون 5.968 میلیون 1.165 میلیون 953,179 21.82 3.49 17.86 2.623 میلیون 350,000 1.973 میلیون 1,000,000
رنیک

جنرال مکانیک

سهام فرابورس 14,335 593.00 3.97 14,731 197.00 1.32 1398/07/24 17,126 8.8 میلیون 129.633 میلیارد 4,698.45 14,928 14,710 14,183 15,300 8 8,982 14,335 2 10,735 14,335 14.928 هزار میلیارد 18.026 میلیون 8.59 میلیون 1,000,000 3.295 میلیون 5.295 میلیون 4.514 میلیون 672,632 21.9 2.78 3.26 8.725 میلیون 75,150 8.533 میلیون 267,163
وهور

مدیریت انرژی امید تابان هور

سهام فرابورس 5,385 50.00 0.92 5,401 34.00 0.63 1398/07/24 696 6.376 میلیون 34.438 میلیارد 9,160.61 5,435 5,215 5,180 5,665 1 200 5,385 1 20,000 5,399 21.74 هزار میلیارد 27.517 میلیون 10.62 میلیون 4 میلیون 5.913 میلیون 4.707 میلیون 919,272 840,842 25.69 4.59 23.5 2.326 میلیون 4.05 میلیون 5.995 میلیون 380,980
کنور

تأمین مواد اولیه فولاد صبانور

سهام فرابورس 7,253 0.00 0.00 6,946 0.00 0.00 1398/07/24 1,146 3.45 میلیون 23.96 میلیارد 5,354.35 - 7,211 7,210 7,400 1 2,708 6,990 2 17,268 6,991 21.486 هزار میلیارد 25.285 میلیون 8.519 میلیون 2.936 میلیون 3.897 میلیون 4.623 میلیون 4.599 میلیون 1.934 میلیون 11.06 4.63 4.66 3.26 میلیون 189.264 3.307 میلیون 142.35
شپاس

نفت پاسارگاد

سهام فرابورس 8,999 34.00 0.38 8,792 173.00 1.93 1398/07/24 486 2.102 میلیون 18.485 میلیارد 4,325.98 8,965 8,610 8,517 9,150 1 559 8,901 1 169 9,001 21.516 هزار میلیارد 27.475 میلیون 10.845 میلیون 2.4 میلیون 6.375 میلیون 4.47 میلیون 25.742 میلیون 1.43 میلیون 14.76 4.72 0.82 1.28 میلیون 822,345 2.05 میلیون 52,348
شرانل

نفت ایرانول

سهام فرابورس 12,536 68.00 0.54 12,527 77.00 0.61 1398/07/24 313 1.604 میلیون 20.096 میلیارد 5,125.33 12,604 11,974 11,974 12,799 1 3,152 12,532 2 100 12,610 25.208 هزار میلیارد 36.638 میلیون 15.959 میلیون 2 میلیون 11.584 میلیون 4.375 میلیون 24.107 میلیون 3.628 میلیون 6.91 5.73 1.04 577,933 1.026 میلیون 1.104 میلیون 500,000
اتکام

شرکت بیمه اتکایی امین

سهام فرابورس 3,500 4.00 0.11 3,514 10.00 0.29 1398/07/24 136 1.311 میلیون 4.606 میلیارد 9,638.07 3,504 3,448 3,360 3,600 1 300 3,490 1 30,000 3,567 10.512 هزار میلیارد 13.051 میلیون 6.596 میلیون 2.5 میلیون 2.509 میلیون 4.087 میلیون 689,028 1.03 میلیون 10.23 2.58 15.3 921,806 388,972 1.111 میلیون 199,798
بزاگرس

نیروگاه زاگرس کوثر

سهام فرابورس 5,428 285.00 4.99 5,433 280.00 4.90 1398/07/24 956 5.342 میلیون 29.025 میلیارد 5,588.1 5,713 5,428 5,428 5,577 88 - - 0 1.437 میلیون 5,428 17.139 هزار میلیارد 24.285 میلیون 11.981 میلیون 3 میلیون 7.986 میلیون 3.994 میلیون 1.3 میلیون 419,358 38.87 4.08 12.54 3.842 میلیون 1.5 میلیون 5.342 میلیون -
توریل

توکاریل

سهام فرابورس 7,881 244.00 3.00 7,754 371.00 4.57 1398/07/24 1,192 8.158 میلیون 63.264 میلیارد 6,844.3 8,125 7,731 7,719 8,050 2 28,871 7,881 1 2,500 7,888 16.25 هزار میلیارد 18.35 میلیون 6.795 میلیون 2 میلیون 2.842 میلیون 3.953 میلیون 4.526 میلیون 1.715 میلیون 9.04 3.92 3.43 7.533 میلیون 625,584 7.58 میلیون 578,575
چکاپا

گروه صنایع کاغذ پارس

سهام فرابورس 8,392 399.00 4.99 8,315 322.00 4.03 1398/07/24 11,781 69.737 میلیون 579.882 میلیارد 4,227.65 7,993 8,095 7,950 8,392 1 302,820 8,392 57 2,930 8,392 18.828 هزار میلیارد 21.605 میلیون 5.574 میلیون 2.356 میلیون 2.018 میلیون 3.555 میلیون 4.211 میلیون 1.544 میلیون 12.68 5.51 4.66 68.56 میلیون 1.177 میلیون 59.004 میلیون 10.733 میلیون
تبرک

گروه کارخانجات صنعتی تبرک

سهام فرابورس 4,297 226.00 5.00 4,301 222.00 4.91 1398/07/24 822 5.569 میلیون 23.954 میلیارد 6,775.43 4,523 4,297 4,297 4,403 77 250 4,182 1 1.31 میلیون 4,297 10.093 هزار میلیارد 9.796 میلیون 3.595 میلیون 2.232 میلیون 198,677 3.396 میلیون 1.034 میلیون 1.032 میلیون 9.31 2.83 9.28 4.569 میلیون 1,000,000 5.569 میلیون 437
ودی

بیمه دی

سهام فرابورس 2,441 128.00 4.98 2,442 127.00 4.94 1398/07/24 530 5.318 میلیون 12.988 میلیارد 10,033.69 2,569 2,441 2,441 2,500 114 - - 0 2.309 میلیون 2,441 6.423 هزار میلیارد 56.671 میلیون 53.784 میلیون 2.5 میلیون 50.566 میلیون 3.219 میلیون 9.322 میلیون 1.15 میلیون 5.31 1.9 0.65 5.318 میلیون - 5.318 میلیون -
گوهران

سرمایه گذاری توسعه گوهران امید

سهام فرابورس 2,683 141.00 4.99 2,683 141.00 4.99 1398/07/24 319 1.827 میلیون 4.901 میلیارد 5,726.28 2,824 2,683 2,683 2,683 56 - - 0 897,949 2,683 5.648 هزار میلیارد 6.023 میلیون 3.757 میلیون 2 میلیون 656,739 3.101 میلیون 851,344 806,389 6.65 1.73 6.3 1.197 میلیون 630,000 1.827 میلیون -
وسبحان

سرمایه گذاری سبحان

سهام فرابورس 2,840 41.00 1.46 2,812 13.00 0.46 1398/07/24 376 2.25 میلیون 6.329 میلیارد 5,984.84 2,799 2,867 2,781 2,869 1 2,087 2,814 1 400 2,847 3.639 هزار میلیارد 3.92 میلیون 2.844 میلیون 1.3 میلیون 264,466 2.579 میلیون 1.007 میلیون 975,298 3.75 1.42 3.63 1.352 میلیون 898,424 2.25 میلیون -
بساما

بیمه سامان

سهام فرابورس 5,100 255.00 4.76 5,094 261.00 4.87 1398/07/24 562 3.731 میلیون 19.007 میلیارد 6,639.55 5,355 5,089 5,088 5,310 1 500 5,090 1 2,250 5,090 8.033 هزار میلیارد 25.635 میلیون 20.474 میلیون 1.5 میلیون 17.994 میلیون 2.48 میلیون 7.512 میلیون 555,337 13.76 3.08 1.02 3.731 میلیون 200 3.731 میلیون -
حریل

ریل پردازسیر

سهام فرابورس 3,267 171.00 4.97 3,272 166.00 4.83 1398/07/24 1,723 11.516 میلیون 37.679 میلیارد 6,683.62 3,438 3,267 3,267 3,341 163 - - 0 2.623 میلیون 3,267 6.738 هزار میلیارد 8.699 میلیون 4.741 میلیون 1.96 میلیون 2.286 میلیون 2.455 میلیون 1.55 میلیون 285,027 22.5 2.61 4.14 11.516 میلیون - 11.492 میلیون 24,000
ومعلم

بیمه معلم

سهام فرابورس 3,928 206.00 4.98 3,935 199.00 4.81 1398/07/24 415 2.616 میلیون 10.295 میلیارد 6,304.73 4,134 3,928 3,928 4,045 40 - - 0 1.5 میلیون 3,928 6.201 هزار میلیارد 29.435 میلیون 25.618 میلیون 1.5 میلیون 23.532 میلیون 2.086 میلیون 12.856 میلیون 321,947 18.33 2.83 0.46 1.377 میلیون 1.239 میلیون 2.586 میلیون 30,000
حسینا

توسعه خدمات دریایی وبندری سینا

سهام فرابورس 20,897 1,099.00 5.00 20,902 1,094.00 4.97 1398/07/24 312 624,911 13.062 میلیارد 2,002.92 21,996 20,897 20,897 21,212 46 - - 0 246,761 20,897 10.998 هزار میلیارد 14.172 میلیون 5.644 میلیون 500,000 3.721 میلیون 1.923 میلیون 4.975 میلیون 1.14 میلیون 9.17 5.44 2.1 324,911 300,000 534,176 90,735
شغدیر

پتروشیمی غدیر

سهام فرابورس 7,100 90.00 1.25 7,148 42.00 0.58 1398/07/24 943 3.752 میلیون 26.818 میلیارد 3,978.71 7,190 7,007 6,910 7,520 1 700 7,100 1 5,000 7,125 9.347 هزار میلیارد 12.079 میلیون 4.687 میلیون 1.3 میلیون 2.787 میلیون 1.901 میلیون 6.85 میلیون 1.37 میلیون 6.78 4.89 1.36 3.323 میلیون 429,000 3.305 میلیون 447,363
فرابورس

فرابورس ایران

سهام فرابورس 12,525 415.00 3.21 12,544 396.00 3.06 1398/07/7 1,792 4.53 میلیون 56.822 میلیارد 2,527.78 12,940 12,998 12,357 12,998 1 7,952 12,521 1 3,500 12,525 17.562 هزار میلیارد 17.805 میلیون 2.137 میلیون 1,000,000 242,937 1.894 میلیون 901,321 735,221 23.89 9.27 19.48 4.5 میلیون 30,000 4.525 میلیون 5,000
ثباغ

شهر سازی و خانه سازی باغمیشه

سهام فرابورس 4,326 227.00 4.99 4,329 224.00 4.92 1398/07/24 391 1.382 میلیون 5.983 میلیارد 3,534.5 4,553 4,326 4,326 4,542 28 - - 0 329,699 4,326 6.01 هزار میلیارد 6.298 میلیون 2.431 میلیون 1.32 میلیون 583,893 1.847 میلیون 444,017 188,536 30.31 3.09 12.87 1.132 میلیون 250,359 1.382 میلیون 330
نوین

بیمه نوین

سهام فرابورس 2,038 105.00 4.90 2,047 96.00 4.48 1398/07/24 729 7.139 میلیون 14.614 میلیارد 9,793.34 2,143 2,052 2,036 2,120 1 - - 0 50,000 2,036 3.215 هزار میلیارد 14.286 میلیون 13.038 میلیون 1.5 میلیون 11.216 میلیون 1.822 میلیون 5.069 میلیون 433,111 7.09 1.68 0.61 5.381 میلیون 1.758 میلیون 7.055 میلیون 83,927
غشهداب

کشت و صنعت شهداب ناب خراسان

سهام فرابورس 3,977 101.00 2.48 3,989 89.00 2.18 1398/07/24 2,032 11.037 میلیون 44.024 میلیارد 5,431.44 4,078 4,000 3,878 4,122 3 19,500 3,970 2 5,254 3,980 5.424 هزار میلیارد 6.306 میلیون 2.806 میلیون 1.04 میلیون 1.001 میلیون 1.805 میلیون 2.405 میلیون 568,788 9.33 2.94 2.21 8.217 میلیون 2.82 میلیون 9.828 میلیون 1.208 میلیون
ثپردیس

سرمایه گذاری مسکن پردیس

سهام فرابورس 3,478 183.00 5.00 3,478 183.00 5.00 1398/07/24 172 2.414 میلیون 8.397 میلیارد 14,036.57 3,661 3,478 3,478 3,478 140 323 3,107 1 2.507 میلیون 3,478 5.125 هزار میلیارد 7.875 میلیون 4.675 میلیون 1.4 میلیون 3.006 میلیون 1.669 میلیون 1.133 میلیون 223,714 21.77 2.92 4.3 2.414 میلیون - 2.414 میلیون -
کرمان

س. توسعه و عمران استان کرمان

سهام فرابورس 39,679 2,088.00 5.00 39,679 2,088.00 5.00 1398/07/24 368 587,615 23.316 میلیارد 1,596.78 41,767 39,679 39,679 39,679 170 - - 0 868,171 39,679 25.073 هزار میلیارد 24.039 میلیون 1.808 میلیون 600,300 219,451 1.589 میلیون 709,591 898,331 26.52 14.99 33.57 487,615 100,000 587,615 -
اپرداز

آتیه داده پرداز

سهام فرابورس 12,947 681.00 5.00 12,963 665.00 4.88 1398/07/24 670 2.508 میلیون 32.515 میلیارد 3,743.64 13,628 12,947 12,947 13,499 16 130 12,947 1 155,618 12,947 10.221 هزار میلیارد 10.216 میلیون 1.979 میلیون 750,000 494,049 1.485 میلیون 1.636 میلیون 426,851 22.78 6.55 5.94 1.094 میلیون 1.414 میلیون 1.603 میلیون 905,214
ثعمرا

عمران و توسعه شاهد

سهام فرابورس 3,031 159.00 4.98 3,031 159.00 4.98 1398/07/24 83 223,544 677.562 میلیون 2,693.3 3,190 3,031 3,031 3,031 180 - - 0 6.322 میلیون 3,031 4.147 هزار میلیارد 4.8 میلیون 2.297 میلیون 1.3 میلیون 860,108 1.437 میلیون 76,320 97,489 40.42 2.74 51.63 223,544 - 223,544 -
دتوزیع

توزیع دارو پخش

سهام فرابورس 26,624 1,267.00 5.00 26,624 1,267.00 5.00 1398/07/24 2,993 184,268 4.906 میلیارد 61.57 25,357 26,624 26,624 26,624 0 7.739 میلیون 26,624 5019 - - 15.214 هزار میلیارد 39.586 میلیون 25 میلیون 600,000 23.612 میلیون 1.389 میلیون 35.391 میلیون 938,104 17.03 11.5 0.45 184,268 - 184,008 260
قاسم

قاسم ایران

سهام فرابورس 48,284 2,541.00 5.00 48,284 2,541.00 5.00 1398/07/24 232 584,473 28.221 میلیارد 2,519.28 50,825 48,284 48,284 48,284 166 - - 0 308,047 48,284 30.495 هزار میلیارد 36.333 میلیون 8.66 میلیون 600,000 7.363 میلیون 1.297 میلیون 22.948 میلیون 841,641 34.42 22.33 1.26 84,473 500,000 584,473 -
وایران

لیزینگ ایرانیان

سهام فرابورس 2,500 0.00 0.00 2,747 0.00 0.00 1398/07/24 813 8.389 میلیون 23.04 میلیارد 6,136.59 - 2,500 2,500 2,500 1 11,714 2,757 1 6,515 2,765 2.631 هزار میلیارد 4.863 میلیون 3.554 میلیون 1,000,000 2.363 میلیون 1.191 میلیون 882,874 276,788 9.03 2.1 2.83 8.087 میلیون 301.237 8.389 میلیون -
اعتلا

شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز

سهام فرابورس 4,090 215.00 4.99 4,092 213.00 4.95 1398/07/24 617 2.366 میلیون 9.684 میلیارد 3,835.43 4,305 4,090 4,090 4,170 28 - - 0 547,145 4,090 3.444 هزار میلیارد 3.602 میلیون 1.451 میلیون 600,000 327,941 1.123 میلیون 492,565 475,592 6.88 2.92 6.65 2.196 میلیون 170,000 2.303 میلیون 63,619
ولبهمن

شرکت بهمن لیزینگ

سهام فرابورس 2,725 100.00 3.54 2,768 57.00 2.02 1398/07/24 151 692,036 1.916 میلیارد 4,583.02 2,825 2,700 2,684 2,880 1 12,879 2,725 1 400 2,790 2.26 هزار میلیارد 3.252 میلیون 2.142 میلیون 800,000 1.038 میلیون 1.105 میلیون 864,226 195,840 11.31 2 2.56 592,036 100,000 692,036 -
کاسپین

داروسازی کاسپین تامین

سهام فرابورس 16,840 886.00 5.00 16,846 880.00 4.96 1398/07/24 523 558,080 9.402 میلیارد 1,067.07 17,726 16,840 16,840 17,000 28 - - 0 114,873 16,840 7.977 هزار میلیارد 9.451 میلیون 2.945 میلیون 150,000 1.87 میلیون 1.075 میلیون 2.448 میلیون 641,430 11.82 7.05 3.1 528,080 30,000 558,080 -
کیمیا

معدنی کیمیای زنجان گستران

سهام فرابورس 15,500 649.00 4.02 15,512 637.00 3.94 1398/07/24 506 1.005 میلیون 15.589 میلیارد 1,986.08 16,149 15,343 15,342 16,100 1 100 15,342 1 500 15,676 3.721 هزار میلیارد 4.239 میلیون 1.632 میلیون 230,400 664,818 966,999 1.337 میلیون 467,184 7.65 3.7 2.67 954,957 50,000 1.005 میلیون -
دسانکو

داروسازی سبحان انکولوژی

سهام فرابورس 6,446 339.00 5.00 6,446 339.00 5.00 1398/07/24 170 445,939 2.875 میلیارد 2,623.17 6,785 6,446 6,446 6,446 139 - - 0 777,455 6,446 5.842 هزار میلیارد 7.801 میلیون 3.214 میلیون 861,000 2.251 میلیون 963,173 1.68 میلیون 145,975 38.03 5.76 3.3 275,939 170,000 445,939 -
ثشرق

سرمایه گذاری مسکن شمال شرق

سهام فرابورس 2,505 0.00 0.00 2,271 0.00 0.00 1398/07/24 967 8.031 میلیون 18.24 میلیارد 3,829.68 - 2,505 2,505 2,505 4 23,889 2,250 1 48,888 2,264 2.372 هزار میلیارد 3.197 میلیون 1.863 میلیون 900,000 916,104 946,439 678,846 107,037 21.31 2.41 3.36 7.881 میلیون 149.4 8.031 میلیون -
حآسا

آسیا سیر ارس

سهام فرابورس 6,542 344.00 5.00 6,542 344.00 5.00 1398/07/24 36 150,962 987.593 میلیون 4,193.39 6,886 6,542 6,542 6,542 113 20,836 4,776 1 1.889 میلیون 6,542 5.509 هزار میلیارد 6.596 میلیون 2.296 میلیون 800,000 1.362 میلیون 934,211 1.554 میلیون 106,332 49.22 5.6 3.37 150,962 - 150,962 -
ثغرب

شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب

سهام فرابورس 2,084 109.00 4.97 2,086 107.00 4.88 1398/07/24 759 10.095 میلیون 21.056 میلیارد 13,300.11 2,193 2,084 2,084 2,186 64 - - 0 2.131 میلیون 2,084 1.974 هزار میلیارد 2.83 میلیون 1.875 میلیون 900,000 952,245 922,821 724,625 6,811 275.64 2.03 2.59 9.78 میلیون 315,000 10.079 میلیون 15,647
افرا

افرانت

سهام فرابورس 8,353 439.00 4.99 8,451 341.00 3.88 1398/07/24 213 459,256 3.881 میلیارد 2,156.13 8,792 8,353 8,353 8,948 4 - - 0 7,714 8,353 5.495 هزار میلیارد 5.574 میلیون 1.204 میلیون 625,000 292,153 911,922 1.14 میلیون 284,193 18.59 5.79 4.63 459,256 - 459,256 -
کپرور

فرآوری زغال سنگ پروده طبس

سهام فرابورس 15,060 792.00 5.00 15,060 792.00 5.00 1398/07/24 132 100,905 1.52 میلیارد 764.43 15,852 15,060 15,060 15,060 117 - - 0 619,220 15,060 8.56 هزار میلیارد 8.978 میلیون 1.746 میلیون 360,000 845,774 899,943 1.856 میلیون 475,322 17.11 9.04 4.38 100,905 - 39,805 61,100
غویتا

ویتانا

سهام فرابورس 15,037 791.00 5.00 15,066 762.00 4.81 1398/07/24 505 902,014 13.589 میلیارد 1,786.17 15,828 15,037 15,037 15,480 15 - - 0 51,629 15,037 9.497 هزار میلیارد 10.476 میلیون 2.309 میلیون 600,000 1.436 میلیون 872,560 1.891 میلیون 436,880 20.69 10.36 4.78 792,014 110,000 891,987 10,027
میهن

بیمه میهن

سهام فرابورس 1,899 99.00 4.95 1,899 99.00 4.95 1398/07/24 45 291,811 554.149 میلیون 6,484.69 1,998 1,899 1,899 1,899 53 - - 0 1.125 میلیون 1,899 2.997 هزار میلیارد 5.637 میلیون 3.642 میلیون 1.5 میلیون 2.788 میلیون 854,169 1.529 میلیون -12,765 -223.15 3.33 1.86 291,811 - 291,811 -
آ س پ

آ.س.پ

سهام فرابورس 2,221 116.00 4.96 2,221 116.00 4.96 1398/07/24 57 148,704 330.272 میلیون 2,608.84 2,337 2,221 2,221 2,221 88 500 2,134 1 1.32 میلیون 2,221 2.103 هزار میلیارد 2.636 میلیون 1.491 میلیون 800,000 636,733 854,030 144,956 -13,680 -146.12 2.34 13.79 148,704 - 148,704 -
بهپاک

صنعتی بهپاک

سهام فرابورس 11,663 613.00 4.99 11,870 406.00 3.31 1398/07/24 323 777,322 9.227 میلیارد 2,406.57 12,276 11,970 11,663 12,490 13 10,000 7,876 1 162,356 11,663 6.138 هزار میلیارد 10.263 میلیون 5.149 میلیون 500,000 4.328 میلیون 820,324 9.143 میلیون 358,689 16.55 7.23 0.65 762,322 15,000 761,228 16,094
شبصیر

تولیدات پتروشیمی قائد بصیر

سهام فرابورس 16,980 573.00 3.26 17,382 171.00 0.97 1398/07/24 272 324,188 5.635 میلیارد 1,191.87 17,553 17,430 16,957 17,899 1 1,467 16,980 1 445 17,140 5.792 هزار میلیارد 7.919 میلیون 2.997 میلیون 330,000 2.183 میلیون 813,496 5.304 میلیون 856,534 6.7 7.05 1.08 312,210 11,978 204,824 119,364
زدشت

کشت و صنعت دشت خرم دره

سهام فرابورس 9,242 486.00 5.00 9,302 426.00 4.38 1398/07/24 815 2.767 میلیون 25.739 میلیارد 3,395.06 9,728 9,242 9,242 9,622 48 1,000 9,242 1 343,333 9,242 6.712 هزار میلیارد 7.173 میلیون 1.563 میلیون 690,000 754,350 808,563 2.127 میلیون 267,810 23.97 7.94 3.02 1.716 میلیون 1.051 میلیون 2.767 میلیون -
هجرت

پخش هجرت

سهام فرابورس 27,716 1,458.00 5.00 27,800 1,374.00 4.71 1398/07/24 3,734 2.904 میلیون 80.728 میلیارد 777.69 29,174 27,716 27,716 28,500 201 100 27,716 2 270,015 27,716 13.672 هزار میلیارد 28.632 میلیون 16.927 میلیون 450,000 16.122 میلیون 805,428 24.114 میلیون 786,048 15.92 15.53 0.52 2.803 میلیون 101,300 2.397 میلیون 507,383
پکویر

کویر تایر

سهام فرابورس 7,178 0.00 0.00 7,896 0.00 0.00 1398/07/24 1,217 4.163 میلیون 32.87 میلیارد 4,785.47 - 7,178 7,178 7,399 1 2,900 8,022 1 65 8,140 5.289 هزار میلیارد 8.409 میلیون 4.176 میلیون 700,000 3.376 میلیون 800,234 3.837 میلیون 77,035 65.34 6.29 1.31 3.187 میلیون 975.634 2.205 میلیون 1.957 میلیون
پخش

پخش البرز

سهام فرابورس 8,511 447.00 4.99 8,582 376.00 4.20 1398/07/24 386 1.048 میلیون 8.99 میلیارد 2,713.96 8,958 8,511 8,511 8,862 22 - - 0 303,949 8,511 8.51 هزار میلیارد 22.952 میلیون 15.565 میلیون 600,000 14.799 میلیون 765,269 21.281 میلیون 385,510 21.15 10.65 0.38 787,587 260,000 832,587 215,000
زقیام

کشت و دام قیام اصفهان

سهام فرابورس 14,738 775.00 5.00 14,789 724.00 4.67 1398/07/24 493 1.171 میلیون 17.315 میلیارد 2,374.81 15,513 14,738 14,738 15,334 23 1,375 14,473 1 204,179 14,738 5.43 هزار میلیارد 6.04 میلیون 1.628 میلیون 350,000 864,294 763,395 2.952 میلیون 370,149 13.98 6.78 1.75 790,782 380,000 1.141 میلیون 30,000
ثالوند

سرمایه گذاری مسکن الوند

سهام فرابورس 4,129 217.00 4.99 4,145 201.00 4.62 1398/07/24 348 1.704 میلیون 7.063 میلیارد 4,896.76 4,346 4,129 4,129 4,284 22 - - 0 511,685 4,129 2.173 هزار میلیارد 2.248 میلیون 935,092 500,000 175,721 759,371 302,381 196,420 10.55 2.73 6.85 1.696 میلیون 8,000 1.704 میلیون -
تاپکیش

تجارت الکترونیک پارسیان کیش

سهام فرابورس 14,705 773.00 4.99 14,802 676.00 4.37 1398/07/24 640 1.752 میلیون 25.927 میلیارد 2,736.87 15,478 14,705 14,705 15,341 33 74 13,832 1 457,522 14,705 6.191 هزار میلیارد 8.143 میلیون 2.968 میلیون 400,000 2.222 میلیون 746,101 2.253 میلیون 373,747 15.84 7.94 2.63 1.387 میلیون 365,069 1.623 میلیون 128,731
داوه

داروسازی آوه سینا

سهام فرابورس 13,572 714.00 5.00 13,572 714.00 5.00 1398/07/24 49 76,838 1.043 میلیارد 1,568.12 14,286 13,572 13,572 13,572 740 - - 0 8.312 میلیون 13,572 6.857 هزار میلیارد 6.906 میلیون 1.11 میلیون 480,000 390,976 719,354 554,383 178,846 36.43 9.06 11.75 76,838 - 69,821 7,017
حسیر

ریل سیر کوثر

سهام فرابورس 5,553 292.00 5.00 5,561 284.00 4.86 1398/07/24 458 2.268 میلیون 12.615 میلیارد 4,952.71 5,845 5,553 5,553 5,790 9 - - 0 111,811 5,553 3.524 هزار میلیارد 4.248 میلیون 1.589 میلیون 602,947 894,934 693,873 552,222 60,582 55.35 4.83 6.07 1.496 میلیون 772,375 2.268 میلیون -
زفکا

کشت و دامداری فکا

سهام فرابورس 17,836 938.00 5.00 17,883 891.00 4.75 1398/07/24 899 1.274 میلیون 22.788 میلیارد 1,417.48 18,774 17,836 17,836 18,371 58 - - 0 333,722 17,836 5.632 هزار میلیارد 6.072 میلیون 1.389 میلیون 300,000 707,042 682,455 1.412 میلیون 461,663 11.62 7.86 3.8 1.17 میلیون 104,341 1.219 میلیون 55,418
زشریف

کشت وصنعت شریف آباد

سهام فرابورس 10,376 546.00 5.00 10,436 486.00 4.45 1398/07/24 1,000 2.457 میلیون 25.644 میلیارد 2,457.24 10,922 10,376 10,376 10,899 84 130 8,800 1 748,569 10,376 5.679 هزار میلیارد 6.159 میلیون 1.398 میلیون 520,000 732,179 665,467 1.248 میلیون 178,919 30.33 8.15 4.35 1.792 میلیون 665,000 2.422 میلیون 35,000
زماهان

مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان

سهام فرابورس 12,020 632.00 5.00 12,041 611.00 4.83 1398/07/24 536 1.237 میلیون 14.894 میلیارد 2,307.7 12,652 12,020 12,020 12,350 30 200 8,945 1 118,501 12,020 5.061 هزار میلیارد 5.33 میلیون 1.148 میلیون 400,000 513,824 633,881 1.305 میلیون 188,969 25.49 7.6 3.69 781,925 455,000 1.192 میلیون 45,000
ولشرق

لیزینگ ایران و شرق

سهام فرابورس 2,399 126.00 4.99 2,400 125.00 4.95 1398/07/24 293 2.157 میلیون 5.176 میلیارد 7,361.38 2,525 2,399 2,399 2,450 63 - - 0 2.735 میلیون 2,399 1.515 هزار میلیارد 2.095 میلیون 1.284 میلیون 300,000 655,493 628,642 306,778 122,716 11.73 2.29 4.7 1.707 میلیون 450,000 2.033 میلیون 124,318
کی بی سی

شرکت کی بی سی

سهام فرابورس 16,537 870.00 5.00 16,538 869.00 4.99 1398/07/24 124 291,072 4.814 میلیارد 2,347.35 17,407 16,537 16,537 16,620 36 - - 0 70,470 16,537 5.048 هزار میلیارد 7.157 میلیون 2.975 میلیون 240,000 2.361 میلیون 614,727 2.529 میلیون 257,787 18.61 7.8 1.9 216,072 75,000 286,072 5,000
ثرود

سرمایه‌گذاری مسکن زاینده رود

سهام فرابورس 4,816 253.00 4.99 4,816 253.00 4.99 1398/07/24 17 86,854 418.289 میلیون 5,109.06 5,069 4,816 4,816 4,816 91 - - 0 1.023 میلیون 4,816 2.535 هزار میلیارد 3.034 میلیون 1.202 میلیون 500,000 625,544 576,703 684,309 29,417 81.86 4.18 3.52 86,854 - 86,854 -
زبینا

کشاورزی و دامپروری بینالود

سهام فرابورس 11,406 600.00 5.00 11,406 600.00 5.00 1398/07/24 93 483,150 5.511 میلیارد 5,195.16 12,006 11,406 11,406 11,406 153 - - 0 1.815 میلیون 11,406 4.802 هزار میلیارد 5.436 میلیون 1.442 میلیون 400,000 873,399 568,103 1.674 میلیون 142,984 31.91 8.03 2.73 83,150 400,000 483,150 -
دتولید

داروسازی تولید دارو

سهام فرابورس 6,549 344.00 4.99 6,549 344.00 4.99 1398/07/24 213 666,296 4.364 میلیارد 3,128.15 6,893 6,549 6,549 6,549 236 - - 0 2.603 میلیون 6,549 4.136 هزار میلیارد 5.644 میلیون 2.26 میلیون 370,000 1.715 میلیون 544,725 1.276 میلیون 96,536 40.71 7.21 3.08 496,296 170,000 666,296 -
کتوکا

تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا

سهام فرابورس 18,888 994.00 5.00 19,033 849.00 4.27 1398/07/24 250 311,654 5.932 میلیارد 1,246.62 19,882 18,900 18,888 19,870 10 9,491 18,500 1 181,894 18,888 2.982 هزار میلیارد 3.441 میلیون 1.091 میلیون 150,000 586,147 505,069 1.886 میلیون 365,568 7.81 5.65 1.51 296,654 15,000 311,654 -
زکشت

کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت

سهام فرابورس 26,494 1,261.00 5.00 26,494 1,261.00 5.00 1398/07/24 136 492,828 13.057 میلیارد 3,623.74 25,233 26,494 26,494 26,494 0 259,288 26,494 101 - - 5.047 هزار میلیارد 5.471 میلیون 620,843 200,000 172,680 448,163 855,132 152,540 34.74 11.82 6.2 492,828 - 472,828 20,000
حپارسا

توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان

سهام فرابورس 12,064 634.00 4.99 12,073 625.00 4.92 1398/07/24 233 437,785 5.285 میلیارد 1,878.91 12,698 12,064 12,064 12,400 18 - - 0 167,980 12,064 3.175 هزار میلیارد 3.918 میلیون 1.328 میلیون 250,000 899,796 428,093 1.262 میلیون 112,745 26.77 7.05 2.39 437,785 - 437,785 -
تلیسه

دامداری تلیسه نمونه

سهام فرابورس 21,311 1,121.00 5.00 21,311 1,121.00 5.00 1398/07/24 81 35,504 756.626 میلیون 438.32 22,432 21,311 21,311 21,311 301 - - 0 2.698 میلیون 21,311 7.851 هزار میلیارد 8.067 میلیون 1.027 میلیون 210,000 608,389 418,769 2.036 میلیون 182,876 40.79 17.81 3.66 35,504 - 35,504 -
قچار

فراوردههای غذایی وقند چهارمحال

سهام فرابورس 30,899 899.00 3.00 29,753 247.00 0.82 1398/07/24 49 32,671 972.053 میلیون 666.76 30,000 28,500 28,500 31,450 3 301 28,800 2 1,250 31,000 4.2 هزار میلیارد 5.124 میلیون 1.371 میلیون 140,000 958,383 412,868 1.221 میلیون 169,644 24.55 10.09 3.41 32,671 - 32,671 -
ثتران

سرمایه گذاری مسکن تهران

سهام فرابورس 2,516 132.00 4.98 2,516 132.00 4.98 1398/07/24 99 493,479 1.242 میلیارد 4,984.64 2,648 2,516 2,516 2,516 224 64,804 2,350 2 4.859 میلیون 2,516 3.178 هزار میلیارد 4.518 میلیون 1.902 میلیون 1.2 میلیون 1.499 میلیون 402,891 1.026 میلیون 73,256 41.21 7.49 2.94 493,479 - 493,479 -
وگستر

گسترش سرمایه گذاری ایرانیان

سهام فرابورس 3,455 47.00 1.38 3,508 100.00 2.93 1398/07/24 961 6.148 میلیون 21.566 میلیارد 6,397.5 3,408 3,240 3,240 3,578 1 151,000 3,507 4 999 3,507 1.363 هزار میلیارد 1.524 میلیون 503,018 400,000 120,843 382,175 206,739 152,495 8.57 3.42 6.32 3.648 میلیون 2.5 میلیون 5.949 میلیون 199,016
زگلدشت

کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان

سهام فرابورس 20,698 1,089.00 5.00 20,799 988.00 4.53 1398/07/24 748 2.091 میلیون 43.483 میلیارد 2,794.97 21,787 20,698 20,698 21,590 46 55 18,809 1 510,969 20,698 4.357 هزار میلیارد 4.689 میلیون 907,381 200,000 529,486 377,895 1.635 میلیون 300,484 13.84 11.01 2.54 1.96 میلیون 131,050 2.091 میلیون -
غدیس

پاکدیس

سهام فرابورس 13,200 358.00 2.64 13,116 442.00 3.26 1398/07/24 297 621,087 8.146 میلیارد 2,091.2 13,558 12,890 12,881 14,000 1 1,000 12,882 1 280 13,550 3.796 هزار میلیارد 5.095 میلیون 1.786 میلیون 280,000 1.423 میلیون 362,784 2.293 میلیون 132,975 27.62 10.12 1.6 513,747 107,340 621,087 -
غفارس

شیر پاستوریزه پگاه فارس

سهام فرابورس 26,932 1,282.00 5.00 26,797 1,147.00 4.47 1398/07/24 120 135,094 3.62 میلیارد 1,125.78 25,650 24,501 24,501 26,932 1 132,538 26,932 18 700 27,690 6.277 هزار میلیارد 8.144 میلیون 1.929 میلیون 244,705 1.587 میلیون 342,113 4.18 میلیون 151,593 43.26 19.18 1.57 135,094 - 135,094 -
قشیر

قند شیروان قوچان و بجنورد

سهام فرابورس 10,110 532.00 5.00 10,125 517.00 4.86 1398/07/24 614 1.778 میلیون 18.003 میلیارد 2,895.87 10,642 10,110 10,110 10,488 29 - - 0 362,637 10,110 3.512 هزار میلیارد 3.575 میلیون 547,346 330,000 233,724 313,622 1.159 میلیون 81,237 41.13 10.65 2.88 1.778 میلیون - 1.778 میلیون -
دکپسول

تولید ژلاتین کپسول ایران

سهام فرابورس 16,335 859.00 5.00 16,442 752.00 4.37 1398/07/24 1,135 1.627 میلیون 26.753 میلیارد 1,433.61 17,194 16,335 16,335 16,999 143 200 15,788 1 681,949 16,335 3.439 هزار میلیارد 3.977 میلیون 984,422 200,000 688,116 296,306 700,572 171,905 19.13 11.1 4.7 1.627 میلیون - 1.559 میلیون 68,080
ساینا

صنایع بهداشتی ساینا

سهام فرابورس 22,133 1,164.00 5.00 22,164 1,133.00 4.86 1398/07/24 147 275,376 6.103 میلیارد 1,873.31 23,297 22,603 22,133 22,603 1 500 22,134 1 119 22,376 2.415 هزار میلیارد 2.83 میلیون 903,648 100,000 613,495 290,153 1.409 میلیون 187,887 11.8 7.64 1.57 195,376 80,000 275,376 -
بکهنوج

تولید برق ماهتاب کهنوج

سهام فرابورس 12,270 645.00 4.99 12,270 645.00 4.99 1398/07/24 133 203,727 2.5 میلیارد 1,531.78 12,915 12,270 12,270 12,270 92 - - 0 932,956 12,270 8.175 هزار میلیارد 44.882 میلیون 37.39 میلیون 633,000 37.115 میلیون 274,535 2.578 میلیون -381,964 -20.32 28.29 3.01 203,727 - 203,727 -
غپآذر

شیر پگاه آذربایجان شرقی

سهام فرابورس 17,074 898.00 5.00 17,212 760.00 4.23 1398/07/24 880 1.807 میلیون 31.111 میلیارد 2,053.96 17,972 17,074 17,074 17,961 1 - - 0 300 17,290 3.594 هزار میلیارد 4.512 میلیون 1.328 میلیون 200,000 1.069 میلیون 258,854 3.492 میلیون 72,708 47.35 13.3 0.99 1.807 میلیون - 1.706 میلیون 101,640
درهآور

دارویی ره آورد تامین

سهام فرابورس 17,197 818.00 4.99 17,134 755.00 4.61 1398/07/24 3,170 5.599 میلیون 95.94 میلیارد 1,766.34 16,379 16,420 16,400 17,197 2 80,553 17,197 26 184 17,498 3.276 هزار میلیارد 3.838 میلیون 666,081 200,000 411,260 254,821 466,701 81,154 42.23 13.45 7.34 5.594 میلیون 5,788 3.899 میلیون 1.7 میلیون
غمینو

شرکت صنایع غذایی مینو شرق

سهام فرابورس 14,508 763.00 5.00 14,523 748.00 4.90 1398/07/24 707 2.583 میلیون 37.513 میلیارد 3,653.48 15,271 14,508 14,508 15,200 33 - - 0 207,553 14,508 2.718 هزار میلیارد 2.972 میلیون 638,500 178,006 386,581 251,919 900,739 115,341 22.41 10.26 2.87 2.083 میلیون 500,000 2.578 میلیون 5,000
بالاس

مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن

سهام فرابورس 11,816 621.00 4.99 11,816 621.00 4.99 1398/07/24 354 997,018 11.781 میلیارد 2,816.44 12,437 11,816 11,816 12,190 36 - - 0 519,728 11,816 1.866 هزار میلیارد 5.357 میلیون 3.832 میلیون 150,000 3.585 میلیون 246,834 1.386 میلیون 57,477 30.84 7.18 1.28 997,018 - 990,218 6,800
فولای

صنایع فولاد آلیاژی یزد

سهام فرابورس 6,353 334.00 4.99 6,353 334.00 4.99 1398/07/24 360 1.873 میلیون 11.898 میلیارد 5,202.33 6,687 6,353 6,353 6,553 18 31,853 5,700 1 197,336 6,353 896.06 میلیارد 1.212 میلیون 602,973 134,000 360,295 242,678 1.219 میلیون 62,213 13.68 3.51 0.7 1.873 میلیون - 1.873 میلیون -
نطرین

عطرین نخ قم

سهام فرابورس 25,683 890.00 3.59 24,931 138.00 0.56 1398/07/24 1,735 6.292 میلیون 156.854 میلیارد 3,626.24 24,793 24,809 23,616 26,000 1 250 25,629 1 10,205 25,683 2.48 هزار میلیارد 2.828 میلیون 571,011 100,043 333,653 237,358 953,930 140,836 17.71 10.51 2.61 5.981 میلیون 310,996 6.132 میلیون 160,000
غگلپا

شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان

سهام فرابورس 29,562 1,407.00 5.00 29,425 1,270.00 4.51 1398/07/24 389 555,932 16.358 میلیارد 1,429.13 28,155 27,550 27,550 29,562 1 30,325 29,562 18 684 32,400 3.379 هزار میلیارد 4.375 میلیون 1.074 میلیون 120,000 843,540 230,835 2.571 میلیون 189,971 18.59 15.3 1.37 453,926 102,006 555,932 -
شتوکا

توکا رنگ فولاد سپاهان

سهام فرابورس 32,310 1,538.00 5.00 32,162 1,390.00 4.52 1398/07/24 973 1.045 میلیون 33.61 میلیارد 1,074.03 30,772 31,000 30,870 32,310 0 5,680 32,310 6 - - 4.616 هزار میلیارد 5.144 میلیون 533,440 70,000 319,202 214,238 532,864 140,999 34.22 22.52 9.06 1.045 میلیون - 1.045 میلیون -