شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

ارزش بازار

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
مارون

پتروشیمی مارون

سهام فرابورس 41,779 614.00 1.49 41,124 41.00 0.10 1398/07/24 109 57,962 2.384 میلیارد 531.76 41,165 41,040 40,000 42,000 1 3,000 40,420 2 1,000 41,779 339.712 هزار میلیارد 342.695 میلیون 73.533 میلیون 8 میلیون 13.703 میلیون 59.829 میلیون 99.828 میلیون 45.364 میلیون 7.25 5.5 3.3 32,708 25,254 57,962 -
مارون2

پتروشیمی مارون

سهام فرابورس 41,000 1,139.00 2.70 41,000 1,139.00 2.70 1398/07/15 1 1,000,000 41 میلیارد - 42,139 41,000 41,000 41,000 0 - - 0 - - 328 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1,000,000 1,000,000 -
مارون4

پتروشیمی مارون

سهام فرابورس 33,000 4,071.00 14.07 33,000 4,071.00 14.07 1396/05/21 1 283.228 میلیون 9.347 هزار میلیارد - 28,929 33,000 33,000 33,000 0 - - 0 - - 264 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 283.228 میلیون - 283.228 میلیون
همراه

ارتباطات سیار ایران

سهام فرابورس 13,800 0.00 0.00 12,991 0.00 0.00 1398/07/24 735 1.231 میلیون 15.99 میلیارد 2,002.51 - 13,610 13,602 14,030 2 380 13,050 1 14,000 13,060 261.178 هزار میلیارد 481.514 میلیون 244.59 میلیون 9.6 میلیون 214.653 میلیون 29.937 میلیون 148.579 میلیون 34.529 میلیون 7.73 8.91 1.8 1.129 میلیون 101.5 1.091 میلیون 140.232
کگهر2

سنگ آهن گهرزمین

سهام فرابورس 17,130 133.00 0.77 17,130 133.00 0.77 1398/07/2 1 2 میلیون 34.26 میلیارد - 17,263 17,130 17,130 17,130 0 - - 0 - - 210.699 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 2 میلیون - 2 میلیون
کگهر

سنگ آهن گهرزمین

سهام فرابورس 17,000 160.00 0.95 16,937 97.00 0.58 1398/07/24 240 635,708 10.767 میلیارد 2,648.78 16,840 16,500 16,500 17,000 1 6 16,760 1 747 17,010 207.132 هزار میلیارد 227.305 میلیون 48.132 میلیون 12.3 میلیون 18.98 میلیون 29.152 میلیون 35.065 میلیون 14.382 میلیون 14.49 7.15 5.94 61,256 574,452 534,308 101,400
جم

پتروشیمی جم

سهام فرابورس 13,590 0.00 0.00 14,471 0.00 0.00 1398/07/24 1,848 6.114 میلیون 88.48 میلیارد 2,556.4 - 13,210 13,201 14,000 2 5,295 14,561 1 8,676 14,600 186.562 هزار میلیارد 221.752 میلیون 91.362 میلیون 9.6 میلیون 33.064 میلیون 58.298 میلیون 104.099 میلیون 30.654 میلیون 6.16 3.24 1.81 4.666 میلیون 1.448 میلیون 3.755 میلیون 2.359 میلیون
زاگرس

پتروشیمی زاگرس

سهام فرابورس 68,700 330.00 0.48 69,200 830.00 1.21 1398/07/24 1,162 702,855 48.638 میلیارد 604.87 68,370 68,000 68,000 71,000 1 500 68,452 1 60 68,700 164.088 هزار میلیارد 192.632 میلیون 49.39 میلیون 2.4 میلیون 26.552 میلیون 22.837 میلیون 86.614 میلیون 49.875 میلیون 3.33 7.27 1.92 567,618 135,237 549,160 153,695
میدکو2

هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه

سهام فرابورس 5,220 136.00 2.68 5,220 136.00 2.68 1398/07/21 1 200 میلیون 1.044 هزار میلیارد - 5,084 5,220 5,220 5,220 0 - - 0 - - 151.38 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 200 میلیون - 200 میلیون
زاگرس2

پتروشیمی زاگرس

سهام فرابورس 61,344 395.00 0.65 61,344 395.00 0.65 1398/06/3 1 4.789 میلیون 293.757 میلیارد - 60,949 61,344 61,344 61,344 0 - - 0 - - 147.226 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 4.789 میلیون - 4.789 میلیون
میدکو

هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه

سهام فرابورس 4,895 65.00 1.35 4,830 0.00 0.00 1398/07/24 201 1.62 میلیون 7.823 میلیارد 8,058.34 4,830 4,849 4,700 4,900 1 18 4,891 1 2,020 4,895 140.07 هزار میلیارد 158.097 میلیون 48.906 میلیون 29 میلیون 18.027 میلیون 30.879 میلیون 7.396 میلیون 7.027 میلیون 19.93 4.54 18.95 370,147 1.25 میلیون 903,751 715,975
شپدیس

پتروشیمی پردیس

سهام فرابورس 23,619 0.00 0.00 26,202 0.00 0.00 1398/07/24 500 1.669 میلیون 43.73 میلیارد 1,464.26 - 23,472 23,110 24,299 1 500 26,303 1 2,757 26,500 139.728 هزار میلیارد 171.648 میلیون 59.221 میلیون 6 میلیون 28.968 میلیون 30.253 میلیون 54.129 میلیون 30.023 میلیون 4.75 4.72 2.64 797.358 871.677 532.991 1.136 میلیون
دماوند

تولید نیروی برق دماوند

سهام فرابورس 46,114 1,012.00 2.24 45,408 306.00 0.68 1398/07/24 263 137,748 6.255 میلیارد - 45,102 43,100 43,100 47,000 1 500 45,230 1 261 46,110 125.326 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 53,659 84,089 137,748 -
ذوب

سهامی ذوب آهن اصفهان

سهام فرابورس 1,866 51.00 2.66 1,885 32.00 1.67 1398/07/24 15,985 221.994 میلیون 418.549 میلیارد 15,994.21 1,917 1,863 1,822 1,972 1 12,500 1,866 1 5,180 1,870 117.902 هزار میلیارد 205.691 میلیون 142.035 میلیون 61.504 میلیون 89.757 میلیون 52.278 میلیون 84.737 میلیون 9.663 میلیون 12 2.23 1.37 189.312 میلیون 32.683 میلیون 206.723 میلیون 15.271 میلیون
ذوب2

سهامی ذوب آهن اصفهان

سهام فرابورس 1,715 0.00 0.00 1,715 0.00 0.00 1398/03/12 1 15.633 میلیون 26.811 میلیارد - 1,715 1,715 1,715 1,715 0 - - 0 - - 105.479 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 15.633 میلیون - 15.633 میلیون
هرمز

فولاد هرمزگان جنوب

سهام فرابورس 6,042 317.00 4.99 6,119 240.00 3.77 1398/07/24 1,132 6.227 میلیون 38.102 میلیارد 5,500.73 6,359 6,090 6,042 6,365 1 - - 0 48,153 6,044 95.385 هزار میلیارد 112.329 میلیون 55.399 میلیون 15 میلیون 20.544 میلیون 34.855 میلیون 46.308 میلیون 18.576 میلیون 4.95 2.63 1.98 4.223 میلیون 2.004 میلیون 6.143 میلیون 83,716
کگهر4

سنگ آهن گهرزمین

سهام فرابورس 6,800 5,800.00 580.00 6,800 5,800.00 580.00 1397/08/26 4 18.13 میلیون 123.284 میلیارد - 1,000 6,800 6,800 6,800 - - - - 83.64 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 18.13 میلیون - 18.13 میلیون
دماوند2

تولید نیروی برق دماوند

سهام فرابورس 30,000 23.00 0.08 30,000 23.00 0.08 1397/12/26 1 25 میلیون 750 میلیارد - 29,977 30,000 30,000 30,000 0 - - 0 - - 82.8 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 25 میلیون - 25 میلیون
هرمز2

فولاد هرمزگان جنوب

سهام فرابورس 4,500 57.00 1.25 4,500 57.00 1.25 1397/09/26 1 9.345 میلیون 42.053 میلیارد - 4,557 4,500 4,500 4,500 0 - - 0 - - 67.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 9.345 میلیون - 9.345 میلیون
بجهرم

توسعه مولد نیروگاهی جهرم

سهام فرابورس 2,490 105.00 4.05 2,506 89.00 3.43 1398/07/24 34,220 80.4 میلیون 201.441 میلیارد 1,627.55 2,595 2,530 2,469 2,680 9 10,550 2,487 6 10,177 2,487 62.657 هزار میلیارد 62.33 میلیون 28.129 میلیون 24.145 میلیون 1.822 میلیون 26.307 میلیون 1.745 میلیون 220,426 274.51 2.3 34.68 78.212 میلیون 2.187 میلیون 78.923 میلیون 1.477 میلیون
آگاس

صندوق س. هستی بخش آگاه

صندوق فرابورس 55,990 423.00 0.75 55,569 844.00 1.50 1398/07/24 88 57,322 3.185 میلیارد - 56,413 57,212 55,121 57,212 1 50,000 55,334 1 94 55,500 55.569 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 13,126 44,196 55,925 1,397
ارفع2

شرکت آهن و فولاد ارفع

سهام فرابورس 6,150 166.00 2.77 6,150 166.00 2.77 1398/05/13 1 26.244 میلیون 161.401 میلیارد - 5,984 6,150 6,150 6,150 0 - - 0 - - 55.35 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 26.244 میلیون - 26.244 میلیون
شراز

پالایش نفت شیراز

سهام فرابورس 49,899 1,570.00 3.05 50,392 1,077.00 2.09 1398/07/24 375 445,486 22.449 میلیارد 1,187.96 51,469 51,469 48,900 53,000 2 2,525 49,610 2 5,597 49,899 52.887 هزار میلیارد 73.183 میلیون 31.737 میلیون 1.028 میلیون 21.403 میلیون 10.334 میلیون 94.42 میلیون 7.507 میلیون 6.9 5.01 0.56 230,556 214,930 422,615 22,871
بجهرم4

توسعه مولد نیروگاهی جهرم

سهام فرابورس 1,990 990.00 99.00 1,990 990.00 99.00 1398/07/1 1 500,000 995 میلیون - 1,000 1,990 1,990 1,990 0 - - 0 - - 48.049 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
شاوان2

پالایش نفت لاوان

سهام فرابورس 42,000 611.00 1.48 42,000 611.00 1.48 1398/06/31 1 1,000,000 42 میلیارد - 41,389 42,000 42,000 42,000 - - - - 48.024 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 1,000,000
شاوان

پالایش نفت لاوان

سهام فرابورس 39,639 2,086.00 5.00 40,245 1,480.00 3.55 1398/07/24 668 964,827 38.83 میلیارد 1,444.35 41,725 39,639 39,639 42,400 15 - - 0 62,277 39,639 47.709 هزار میلیارد 70.504 میلیون 30.927 میلیون 1.143 میلیون 24.487 میلیون 6.44 میلیون 80.537 میلیون 4.458 میلیون 10.32 7.15 0.57 693,829 270,998 823,187 141,640
اشاد9

مشارکت دولتی9-شرایط خاص990909

اوراق فرابورس 950,000 1,655.00 0.17 950,000 1,655.00 0.17 11:34 2 25,000 23.75 میلیارد - 951,655 950,000 950,000 950,000 1 100 950,500 1 3,000 955,000 46.859 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 25,000 - 25,000
شراز2

پالایش نفت شیراز

سهام فرابورس 45,066 50.00 0.11 45,066 50.00 0.11 1398/06/27 1 3.62 میلیون 163.139 میلیارد - 45,116 45,066 45,066 45,066 0 - - 0 - - 46.308 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 3.62 میلیون - 3.62 میلیون
اشاد92

مشارکت دولتی9-شرایط خاص990909

سهام فرابورس 938,000 2,708.00 0.29 938,000 2,708.00 0.29 1398/07/22 1 94 88.172 میلیون - 940,708 938,000 938,000 938,000 0 100 895,000 1 - - 46.267 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 94 - 94
ذوب4

سهامی ذوب آهن اصفهان

سهام فرابورس 750 63.00 7.75 750 63.00 7.75 1396/12/27 10 5.531 میلیارد 4.148 هزار میلیارد - 813 750 750 750 0 - - 0 - - 46.128 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 5.531 میلیارد - 5.531 میلیارد
اشاد94

مشارکت دولتی9-شرایط خاص990909

سهام فرابورس 935,003 502.00 0.05 935,003 502.00 0.05 1398/07/15 1 174,700 163.345 میلیارد - 934,501 935,003 935,003 935,003 0 - - 0 - - 46.119 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 174,700 - 174,700
ارفع4

شرکت آهن و فولاد ارفع

سهام فرابورس 5,121 64.00 1.23 5,121 64.00 1.23 1398/07/16 1 1.367 میلیون 7 میلیارد - 5,185 5,121 - - 0 - - 0 - - 46.089 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.367 میلیون - 1.367 میلیون
اطلس

صندوق سرمایه‌گذاری اطلس-سهام

صندوق فرابورس 45,500 66.00 0.14 45,190 376.00 0.83 1398/07/24 49 28,736 1.299 میلیارد - 45,566 45,665 45,000 45,665 1 910 45,000 2 473 45,500 45.19 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 5,078 23,658 28,736 -
آتیمس

صندوق س. آرمان آتیه درخشان مس

صندوق فرابورس 43,913 1,174.00 2.60 44,097 990.00 2.20 1398/07/24 29 31,816 1.403 میلیارد - 45,087 44,119 43,913 44,755 1 50,000 43,919 1 50,000 44,360 44.097 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3,729 28,087 31,326 490
شتران

پالایش نفت تهران

سهام فرابورس 3,440 102.00 2.88 3,454 88.00 2.48 1395/08/4 1,671 11.171 میلیون 38.587 میلیارد - 3,542 3,511 3,435 3,538 1 15,000 3,435 1 3,315 3,440 41.448 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 10.436 میلیون 735,000 9.571 میلیون 1.6 میلیون
آسام

صندوق سرمایه‌گذاری آسام-مختلط

صندوق فرابورس 41,838 616.00 1.49 41,130 92.00 0.22 1398/07/24 5 11,060 454.898 میلیون - 41,222 41,055 41,055 41,838 2 15,000 40,931 1 11,370 41,838 41.13 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1,060 10,000 10,430 630
کاریس

صندوق سرمایه‌گذاری کاریس-سهام

صندوق فرابورس 40,975 812.00 1.94 41,040 747.00 1.79 1398/07/24 23 78,301 3.214 میلیارد - 41,787 40,975 40,975 41,359 2 240,399 40,975 3 3,646 41,019 41.04 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 5,874 72,427 53,501 24,800
ارفع

شرکت آهن و فولاد ارفع

سهام فرابورس 4,618 155.00 3.47 4,458 5.00 0.11 1398/07/24 1,343 7.449 میلیون 33.212 میلیارد 5,546.7 4,463 4,270 4,240 4,680 1 500 4,618 1 2,600 4,618 40.167 هزار میلیارد 54.99 میلیون 24.118 میلیون 6 میلیون 14.868 میلیون 9.249 میلیون 29.187 میلیون 7.45 میلیون 5.14 4.14 1.31 3.561 میلیون 3.888 میلیون 6.786 میلیون 663,167
کاریس4

صندوق سرمایه‌گذاری کاریس-سهام

سهام فرابورس 39,436 145.00 0.37 39,436 145.00 0.37 1398/06/6 1 5.821 میلیون 229.565 میلیارد - 39,581 39,436 39,436 39,436 0 - - 0 - - 39.436 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 5.821 میلیون - 5.821 میلیون
آگاس4

صندوق س. هستی بخش آگاه

سهام فرابورس 37,004 927.00 2.44 37,004 927.00 2.44 1398/02/25 1 1.122 میلیون 41.512 میلیارد - 37,931 37,004 37,004 37,004 0 - - 0 - - 37.004 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.122 میلیون - 1.122 میلیون
الماس

صندوق سرمایه‌گذاری الماس-سهام

صندوق فرابورس 36,840 663.00 1.77 36,781 722.00 1.93 1398/07/24 7 28,470 1.047 میلیارد - 37,503 36,305 36,305 37,118 1 - - 0 1,470 36,840 36.781 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 470 28,000 28,030 440
بپاس

بیمه پاسارگاد

سهام فرابورس 7,335 146.00 2.03 7,244 55.00 0.77 1398/07/24 256 573,676 4.156 میلیارد 2,240.92 7,189 7,190 7,100 7,499 1 13,500 7,335 1 5,000 7,350 36.685 هزار میلیارد 86.452 میلیون 56.407 میلیون 3.402 میلیون 49.486 میلیون 6.921 میلیون 14.59 میلیون 3.7 میلیون 9.99 5.34 2.53 319,972 253,704 438,921 134,755
بمپنا2

تولید برق عسلویه مپنا

سهام فرابورس 48,978 1,642.00 3.47 48,978 1,642.00 3.47 1398/06/23 1 4.3 میلیون 210.605 میلیارد - 47,336 48,978 48,978 48,978 0 - - 0 - - 35.656 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 4.3 میلیون - 4.3 میلیون
اخزا702

اسنادخزانه-م2بودجه97-971024

سهام فرابورس 995,804 213.00 0.02 995,834 243.00 0.02 1397/10/17 102 76,088 75.771 میلیارد - 995,591 995,500 995,500 996,500 1 - - 0 2 998,000 34.854 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 5,342 70,746 5,983 70,105
سخاب72

اسناد خزانه اسلامی971228

سهام فرابورس 993,000 1,896.00 0.19 993,000 1,896.00 0.19 1397/12/18 2 296,310 294.236 میلیارد - 991,104 993,000 993,000 993,000 0 - - 0 - - 34.755 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 296,310 - 296,310
سخاب7

اسناد خزانه اسلامی971228

سهام فرابورس 991,552 799.00 0.08 992,415 64.00 0.01 1397/12/20 149 271,408 269.349 میلیارد - 992,351 992,000 991,551 993,100 1 10,000 889,000 1 1,000 992,298 34.735 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 16,178 255,230 27,707 243,701
اخزا7022

اسنادخزانه-م2بودجه97-971024

سهام فرابورس 986,000 659.00 0.07 986,000 659.00 0.07 1397/09/28 1 203,171 200.327 میلیارد - 985,341 986,000 986,000 986,000 0 - - 0 - - 34.51 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 203,171 - 203,171
بپاس2

بیمه پاسارگاد

سهام فرابورس 6,634 0.00 0.00 6,634 0.00 0.00 1398/06/4 1 10 میلیون 66.34 میلیارد - 6,634 6,634 6,634 6,634 0 - - 0 - - 33.853 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 10 میلیون - 10 میلیون
اخزا703

اسنادخزانه-م3بودجه97-990721

اوراق فرابورس 837,200 1,127.00 0.13 836,783 710.00 0.08 12:29 101 129,859 108.664 میلیارد - 836,073 836,073 835,051 838,000 3 97 836,510 1 33,300 839,000 33.8 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 13,375 116,484 25,864 103,995
سخاب4

اسناد خزانه اسلامی 961020

سهام فرابورس 995,000 705.00 0.07 994,517 222.00 0.02 1396/10/10 90 209,653 208.503 میلیارد - 994,295 993,000 993,000 995,600 1 2,463 995,000 1 9,137 995,600 33.538 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - 10,795 198,858
سخاب42

اسناد خزانه اسلامی 961020

سهام فرابورس 993,000 278.00 0.03 993,000 278.00 0.03 1396/10/5 1 100,000 99.3 میلیارد - 992,722 993,000 993,000 993,000 0 - - 0 - - 33.487 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 100,000 - 100,000
اخزا701

اسنادخزانه-م1بودجه97-970920

سهام فرابورس 993,695 1,185.00 0.12 992,246 264.00 0.03 1397/09/10 117 145,947 144.815 میلیارد - 992,510 988,370 988,370 994,997 2 5,900 987,008 2 766 997,000 33.24 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 15,501 130,446 15,585 130,362
اخزا7012

اسنادخزانه-م1بودجه97-970920

سهام فرابورس 992,000 510.00 0.05 992,000 510.00 0.05 1397/09/10 1 157,339 156.08 میلیارد - 992,510 992,000 992,000 992,000 0 - - 0 - - 33.232 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 157,339 - 157,339
اخزا7032

اسنادخزانه-م3بودجه97-990721

سهام فرابورس 793,800 1,232.00 0.16 793,800 1,232.00 0.16 1398/05/27 1 105,519 83.761 میلیارد - 792,568 793,800 793,800 793,800 0 - - 0 - - 32.064 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 105,519 - 105,519
آساس

صندوق سرمایه‌گذاری آساس-سهام

صندوق فرابورس 30,903 248.00 0.80 30,979 172.00 0.55 1398/07/24 7 20,743 642.6 میلیون - 31,151 30,963 30,903 31,776 1 557 25,000 1 2,986 30,903 30.979 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 168 20,575 20,743 -
قاسم

قاسم ایران

سهام فرابورس 48,284 2,541.00 5.00 48,284 2,541.00 5.00 1398/07/24 232 584,473 28.221 میلیارد 2,519.28 50,825 48,284 48,284 48,284 166 - - 0 308,047 48,284 30.495 هزار میلیارد 36.333 میلیون 8.66 میلیون 600,000 7.363 میلیون 1.297 میلیون 22.948 میلیون 841,641 34.42 22.33 1.26 84,473 500,000 584,473 -
سخاب74

اسناد خزانه اسلامی971228

سهام فرابورس 864,995 10,666.00 1.25 864,995 10,666.00 1.25 1397/05/29 4 348,619 301.554 میلیارد - 854,329 864,995 864,995 864,995 0 - - 0 - - 30.275 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 348,619 - 348,619
افاد14

منفعت دولت-با شرایط خاص140006

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1397/10/12 1 100,000 100 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 30 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 100,000 - 100,000
افاد12

منفعت دولت-با شرایط خاص140006

سهام فرابورس 1,000,000 715.00 0.07 1,000,000 715.00 0.07 1397/02/11 1 75,000 75 میلیارد - 999,285 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 30 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
بمپنا

تولید برق عسلویه مپنا

سهام فرابورس 40,504 483.00 1.18 41,506 519.00 1.27 1398/07/24 161 217,914 9.045 میلیارد 1,353.5 40,987 41,500 40,500 42,494 1 25 40,505 1 2,698 41,000 29.839 هزار میلیارد 38.853 میلیون 15.322 میلیون 728,000 8.637 میلیون 6.685 میلیون 1.832 میلیون 486,997 62.05 4.52 16.5 106,414 111,500 217,914 -
اخزا707

اسنادخزانه-م7بودجه97-980627

اوراق فرابورس 994,002 1,071.00 0.11 994,316 1,385.00 0.14 1398/06/17 113 63,988 63.624 میلیارد - 992,931 994,000 993,600 995,000 1 164 994,002 1 50 994,700 29.829 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2,752 61,236 9,917 54,071
اخزا7034

اسنادخزانه-م3بودجه97-990721

سهام فرابورس 718,864 27.00 0.00 718,864 27.00 0.00 1397/12/25 15 434,287 312.193 میلیارد - 718,891 718,864 718,864 718,864 0 - - 0 - - 29.037 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 434,287 - 434,287
افاد1

منفعت دولت-با شرایط خاص140006

اوراق فرابورس 965,000 7,533.00 0.77 965,566 6,967.00 0.72 12:14 9 221,000 213.39 میلیارد - 972,533 970,000 965,000 970,000 1 25,000 965,000 1 200 980,000 28.967 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 221,000 - 221,000
اخزا721

اسنادخزانه-م21بودجه97-000728

اوراق فرابورس 685,868 4,467.00 0.66 683,562 2,161.00 0.32 12:28 183 326,094 222.905 میلیارد - 681,401 682,990 680,301 685,999 1 50 684,000 3 1,000 685,867 27.268 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 10,252 315,842 71,994 254,100
اخزا7212

اسنادخزانه-م21بودجه97-000728

سهام فرابورس 674,358 4,353.00 0.65 676,963 6,958.00 1.04 1398/07/16 2 702,663 475.677 میلیارد - 670,005 678,000 674,358 678,000 0 - - 0 - - 27.005 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 702,663 - 702,663
اخزا7074

اسنادخزانه-م7بودجه97-980627

سهام فرابورس 898,807 1,033.00 0.12 898,807 1,033.00 0.12 1397/12/19 2 111,539 100.252 میلیارد - 897,774 898,807 898,807 898,807 0 - - 0 - - 26.964 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 111,539 - 111,539
کوثر

بیمه کوثر

سهام فرابورس 10,341 544.00 5.00 10,341 544.00 5.00 1398/07/24 247 2.508 میلیون 25.94 میلیارد - 10,885 10,341 10,341 10,598 1 192 10,341 1 17,750 10,341 25.853 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 868,431 1.64 میلیون 2.508 میلیون -
شرانل

نفت ایرانول

سهام فرابورس 12,536 68.00 0.54 12,527 77.00 0.61 1398/07/24 313 1.604 میلیون 20.096 میلیارد 5,125.33 12,604 11,974 11,974 12,799 1 3,152 12,532 2 100 12,610 25.208 هزار میلیارد 36.638 میلیون 15.959 میلیون 2 میلیون 11.584 میلیون 4.375 میلیون 24.107 میلیون 3.628 میلیون 6.91 5.73 1.04 577,933 1.026 میلیون 1.104 میلیون 500,000
کرمان

س. توسعه و عمران استان کرمان

سهام فرابورس 39,679 2,088.00 5.00 39,679 2,088.00 5.00 1398/07/24 368 587,615 23.316 میلیارد 1,596.78 41,767 39,679 39,679 39,679 170 - - 0 868,171 39,679 25.073 هزار میلیارد 24.039 میلیون 1.808 میلیون 600,300 219,451 1.589 میلیون 709,591 898,331 26.52 14.99 33.57 487,615 100,000 587,615 -
سمگا2

گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی

سهام فرابورس 8,300 63.00 0.76 8,300 63.00 0.76 1398/07/14 1 29.9 میلیون 248.17 میلیارد - 8,237 8,300 8,300 8,300 0 - - 0 - - 24.9 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 29.9 میلیون - 29.9 میلیون
سخا2

اسناد خزانه اسلامی ک.مدت951119

سهام فرابورس 995,000 0.00 0.00 995,000 0.00 0.00 1395/11/13 33 25,953 25.823 میلیارد - 995,000 995,000 994,300 995,000 1 103 995,001 2 300 999,800 24.875 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 5,413 20,540 5 25,948
مادیرا

صنایع ماشینهای اداری ایران

سهام فرابورس 20,290 770.00 3.66 20,491 569.00 2.70 1398/07/23 2,337 4.377 میلیون 89.695 میلیارد - 21,060 21,440 20,009 21,440 1 1,500 20,387 1 7,582 20,387 24.589 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4.232 میلیون 145,200 3.477 میلیون 900,325
اخزا815

اسنادخزانه-م15بودجه98-010406

اوراق فرابورس 613,000 1,214.00 0.20 609,955 1,831.00 0.30 12:41 46 45,452 27.724 میلیارد - 611,786 612,090 605,111 614,999 1 545 610,011 1 1,105 614,980 24.398 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 15,968 29,484 4,594 40,858
شپاس2

نفت پاسارگاد

سهام فرابورس 10,150 491.00 4.61 10,150 491.00 4.61 1398/07/10 1 20 میلیون 203 میلیارد - 10,641 10,150 10,150 10,150 0 - - 0 - - 24.36 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 20 میلیون - 20 میلیون
اخزا706

اسنادخزانه-م6بودجه97-990423

اوراق فرابورس 876,500 3,519.00 0.40 873,679 698.00 0.08 12:28 49 46,662 40.768 میلیارد - 872,981 872,800 872,800 876,500 1 294 845,584 1 2 885,000 24.348 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1,796 44,866 1,175 45,487
وهور2

مدیریت انرژی امید تابان هور

سهام فرابورس 6,000 111.00 1.88 6,000 111.00 1.88 1398/07/6 1 10 میلیون 60 میلیارد - 5,889 6,000 6,000 6,000 0 - - 0 - - 24 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 10 میلیون - 10 میلیون
اشاد6

مشارکت دولتی6-شرایط خاص981201

اوراق فرابورس 1,000,000 65.00 0.01 1 میلیون 49.00 0.00 10:24 4 3,100 3.1 میلیارد - 1 میلیون 1.001 میلیون 1,000,000 1.001 میلیون 1 100 1.001 میلیون 1 100 1.004 میلیون 23.954 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 700 2,400 - 3,100
اشاد64

مشارکت دولتی6-شرایط خاص981201

سهام فرابورس 1,000,000 4,222.00 0.42 1,000,000 4,222.00 0.42 1398/06/6 1 540,000 540 میلیارد - 1.004 میلیون 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 23.953 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 540,000 - 540,000
سرچشمه4

شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه

سهام فرابورس 7,000 2,329.00 49.86 7,000 2,329.00 49.86 1398/03/5 1 118.815 میلیون 831.705 میلیارد - 4,671 7,000 7,000 7,000 0 - - 0 - - 23.8 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 118.815 میلیون - 118.815 میلیون
دی

بانک دی

سهام فرابورس 3,493 183.00 4.98 3,501 175.00 4.76 1398/07/24 2,923 44.717 میلیون 156.555 میلیارد 15,298.2 3,676 3,493 3,493 3,598 202 10,000 3,072 1 9.378 میلیون 3,493 23.526 هزار میلیارد 342.816 میلیون 233.103 میلیون 6.4 میلیون 320.41 میلیون -87,307,149 21.537 میلیون -37,912,485 -0.59 -0.26 1.04 30.032 میلیون 14.685 میلیون 42.318 میلیون 2.399 میلیون
اشاد62

مشارکت دولتی6-شرایط خاص981201

سهام فرابورس 980,000 20,001.00 2.00 980,000 20,001.00 2.00 1398/07/13 2 49 48.02 میلیون - 1 میلیون 980,000 980,000 980,000 1 451 980,000 1 11 1 میلیون 23.474 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 49 - - 49
اخزا7062

اسنادخزانه-م6بودجه97-990423

سهام فرابورس 833,300 3,524.00 0.42 833,300 3,524.00 0.42 1398/05/16 1 327,153 272.617 میلیارد - 829,776 833,300 833,300 833,300 0 - - 0 - - 23.223 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 327,153 - 327,153
سمگا

گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی

سهام فرابورس 6,679 262.00 3.77 6,754 187.00 2.69 1398/07/24 5,782 22.987 میلیون 155.262 میلیارد 4,697.47 6,941 6,720 6,500 7,120 1 446 6,690 1 500 6,690 22.692 هزار میلیارد 23.481 میلیون 10.273 میلیون 3 میلیون 3.219 میلیون 7.054 میلیون 258,215 2 میلیون 10.14 2.87 78.47 22.477 میلیون 510,000 22.987 میلیون -
وهور

مدیریت انرژی امید تابان هور

سهام فرابورس 5,385 50.00 0.92 5,401 34.00 0.63 1398/07/24 696 6.376 میلیون 34.438 میلیارد 9,160.61 5,435 5,215 5,180 5,665 1 200 5,385 1 20,000 5,399 21.74 هزار میلیارد 27.517 میلیون 10.62 میلیون 4 میلیون 5.913 میلیون 4.707 میلیون 919,272 840,842 25.69 4.59 23.5 2.326 میلیون 4.05 میلیون 5.995 میلیون 380,980
خراسان2

شرکت پتروشیمی خراسان

سهام فرابورس 12,129 0.00 0.00 12,129 0.00 0.00 1397/10/19 1 5.85 میلیون 70.955 میلیارد - 12,129 12,129 12,129 12,129 0 - - 0 - - 21.71 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 5.85 میلیون - 5.85 میلیون
شپاس

نفت پاسارگاد

سهام فرابورس 8,999 34.00 0.38 8,792 173.00 1.93 1398/07/24 486 2.102 میلیون 18.485 میلیارد 4,325.98 8,965 8,610 8,517 9,150 1 559 8,901 1 169 9,001 21.516 هزار میلیارد 27.475 میلیون 10.845 میلیون 2.4 میلیون 6.375 میلیون 4.47 میلیون 25.742 میلیون 1.43 میلیون 14.76 4.72 0.82 1.28 میلیون 822,345 2.05 میلیون 52,348
کنور

تأمین مواد اولیه فولاد صبانور

سهام فرابورس 7,253 0.00 0.00 6,946 0.00 0.00 1398/07/24 1,146 3.45 میلیون 23.96 میلیارد 5,354.35 - 7,211 7,210 7,400 1 2,708 6,990 2 17,268 6,991 21.486 هزار میلیارد 25.285 میلیون 8.519 میلیون 2.936 میلیون 3.897 میلیون 4.623 میلیون 4.599 میلیون 1.934 میلیون 11.06 4.63 4.66 3.26 میلیون 189.264 3.307 میلیون 142.35
سخاب3

اسناد خزانه اسلامی960922

سهام فرابورس 994,501 417.00 0.04 994,912 828.00 0.08 1396/09/13 116 357,754 355.934 میلیارد - 994,084 996,339 994,500 996,339 1 17,524 994,501 3 50 996,190 21.438 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4,910 352,844 69,861 287,893
سخاب32

اسناد خزانه اسلامی 960922

سهام فرابورس 993,850 150.00 0.02 993,850 150.00 0.02 1396/09/11 1 150,000 149.078 میلیارد - 993,700 993,850 993,850 993,850 0 - - 0 - - 21.415 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 150,000
اخزا7064

اسنادخزانه-م6بودجه97-990423

سهام فرابورس 758,801 0.00 0.00 758,801 0.00 0.00 1397/12/27 15 430,000 326.284 میلیارد - 758,801 758,801 758,801 758,801 1 - - 0 426,772 758,801 21.146 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 430,000 - 430,000
خراسان

شرکت پتروشیمی خراسان

سهام فرابورس 11,827 563.00 5.00 11,733 469.00 4.16 1397/11/10 96 353,973 4.153 میلیارد - 11,264 11,260 11,260 11,827 1 47,033 11,827 5 700 11,915 21.001 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 70,257 283,716 241,257 112,716
آکورد

صندوق س. آرمان آتی کوثر

صندوق فرابورس 20,947 24.00 0.11 20,943 20.00 0.10 1398/07/24 582 16.217 میلیون 339.631 میلیارد - 20,923 20,940 20,915 20,948 1 20,000 20,945 1 35,000 20,945 20.943 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 9.806 میلیون 6.411 میلیون 1.048 میلیون 15.168 میلیون
سرچشمه

شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه

سهام فرابورس 6,118 291.00 4.99 6,118 291.00 4.99 1398/07/7 258 2.973 میلیون 18.189 میلیارد 11,523.11 5,827 6,118 6,118 6,118 0 26.237 میلیون 6,118 410 - - 20.801 هزار میلیارد 22.463 میلیون 7.63 میلیون 3.4 میلیون 1.662 میلیون 5.968 میلیون 1.165 میلیون 953,179 21.82 3.49 17.86 2.623 میلیون 350,000 1.973 میلیون 1,000,000
آکورد4

صندوق س. آرمان آتی کوثر

سهام فرابورس 20,567 13.00 0.06 20,567 13.00 0.06 1398/06/26 1 2.386 میلیون 49.08 میلیارد - 20,554 20,567 20,567 20,567 0 - - 0 - - 20.567 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 2.386 میلیون - 2.386 میلیون
افاد2

منفعت دولتی2-شرایط خاص14000626

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1398/04/16 1 5,000 5 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 20 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 5,000 - 5,000
گندم22

مرابحه گندم2-واجدشرایط خاص1400

سهام فرابورس 1,000,000 43,770.00 4.58 1,000,000 43,770.00 4.58 1397/11/8 1 2 میلیون 2 هزار میلیارد - 956,230 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 20 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 2 میلیون - 2 میلیون
سخا1

اسناد خزانه اسلامی ک.مدت951019

سهام فرابورس 997,989 2,973.00 0.30 998,214 3,198.00 0.32 1395/10/15 10 8,635 8.62 میلیارد - 995,016 996,000 996,000 998,989 0 8 997,500 1 - - 19.964 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 12 8,623 1,035 7,600
اخزا709

اسنادخزانه-م9بودجه97-990513

اوراق فرابورس 865,062 1,267.00 0.15 864,575 780.00 0.09 12:29 12 2,770 2.395 میلیارد - 863,795 860,528 860,528 865,062 2 1,187 865,062 1 92 868,300 19.885 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 278 2,492 1,092 1,678
پارس96072

گواهی سپرده عام پارسیان960703

سهام فرابورس 993,100 717.00 0.07 993,100 717.00 0.07 1396/06/13 1 900,000 893.79 میلیارد - 992,383 993,100 993,100 993,100 0 - - 0 - - 19.862 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 900,000 - 900,000
پارس9607

گواهی سپرده عام پارسیان960703

سهام فرابورس 993,001 298.00 0.03 993,004 301.00 0.03 1396/07/1 83 955,779 949.092 میلیارد - 992,703 995,654 993,001 995,654 2 129 993,070 1 400 1.01 میلیون 19.86 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 918 954,861 - 955,779