شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

تغییر آخرین قیمت

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
دتوزیع4

توزیع دارو پخش

سهام فرابورس 23,000 22,000.00 2.00 23,000 22,000.00 2.00 1398/07/21 1 4.5 میلیون 103.5 میلیارد - 1,000 23,000 23,000 23,000 0 - - 0 - - 13.8 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 4.5 میلیون - 4.5 میلیون
هجرت4

پخش هجرت

سهام فرابورس 18,500 17,500.00 1.00 18,500 17,500.00 1.00 1398/05/19 2 3.674 میلیون 67.977 میلیارد - 1,000 18,500 18,500 18,500 0 - - 0 - - 8.325 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 3.674 میلیون - 3.674 میلیون
گلسار4

گلسار فارس

سهام فرابورس 15,700 14,700.00 1.00 15,700 14,700.00 1.00 1397/07/17 1 2.5 میلیون 39.25 میلیارد - 1,000 15,700 15,700 15,700 0 - - 0 - - 39.25 میلیارد - - - - - - - - - - - - - 2.5 میلیون
گکوثر4

هتل پارسیان کوثر اصفهان

سهام فرابورس 12,200 11,200.00 1.00 12,200 11,200.00 1.00 1396/06/12 1 790,000 9.638 میلیارد - 1,000 12,200 12,200 12,200 - - - - 1.342 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 790,000
اخزا11خ4

اختیارخ اخزا11-933566-960331

سهام فرابورس 104 94.00 940.00 104 94.00 940.00 1396/03/30 1 5 5,200 - 10 104 104 104 0 - - 0 - - 1,040 - - - - - - - - - - - 5 - 5
اخزا11ف3

اختیار ف اخزا11-932171-960331

سهام فرابورس 810 730.00 912.50 810 730.00 912.50 1396/03/30 1 5 40,500 - 80 810 810 810 0 - - 0 - - 8,100 - - - - - - - - - - - 5 - 5
شبصیر4

تولیدات پتروشیمی قائد بصیر

سهام فرابورس 8,500 7,500.00 750.00 8,500 7,500.00 750.00 1397/08/15 1 3.3 میلیون 28.05 میلیارد - 1,000 8,500 8,500 8,500 - - - - 2.805 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 3.3 میلیون - 3.3 میلیون
زفکا4

کشت و دامداری فکا

سهام فرابورس 8,300 7,300.00 730.00 8,300 7,300.00 730.00 1397/11/24 1 7.532 میلیون 62.516 میلیارد - 1,000 8,300 8,300 8,300 - - - - 2.49 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 7.532 میلیون - 7.532 میلیون
رنیک4

جنرال مکانیک

سهام فرابورس 7,900 6,900.00 690.00 7,900 6,900.00 690.00 1398/06/13 1 1.785 میلیون 14.102 میلیارد - 1,000 7,900 7,900 7,900 0 - - 0 - - 7.9 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.785 میلیون - 1.785 میلیون
کگهر4

سنگ آهن گهرزمین

سهام فرابورس 6,800 5,800.00 580.00 6,800 5,800.00 580.00 1397/08/26 4 18.13 میلیون 123.284 میلیارد - 1,000 6,800 6,800 6,800 - - - - 83.64 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 18.13 میلیون - 18.13 میلیون
دکپسول4

تولید ژلاتین کپسول ایران

سهام فرابورس 5,700 4,700.00 470.00 5,700 4,700.00 470.00 1398/03/5 1 4 میلیون 22.8 میلیارد - 1,000 5,700 5,700 5,700 0 - - 0 - - 1.14 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 4 میلیون - 4 میلیون
سیسکو4

فولاد سیرجان ایرانیان

سهام فرابورس 5,300 4,300.00 430.00 5,300 4,300.00 430.00 1397/06/31 1 1,000,000 5.3 میلیارد - 1,000 5,300 5,300 5,300 0 - - 0 - - 10.805 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1,000,000 - 1,000,000
نطرین4

عطرین نخ قم

سهام فرابورس 4,914 3,914.00 391.40 4,914 3,914.00 391.40 1397/06/20 1 5 میلیون 24.57 میلیارد - 1,000 4,914 4,914 4,914 0 - - 0 - - 491.611 میلیارد - - - - - - - - - - - - 5 میلیون -
کی بی سیح

ح. شرکت کی بی سی

سهام فرابورس 8,000 6,284.00 366.20 8,000 6,284.00 366.20 1398/03/27 7 294,885 2.359 میلیارد - 1,716 8,000 8,000 8,000 0 235 8,000 1 - - - - - - - - - - - - - 12,000 282,885 - 294,885
سمگاح4

ح. سرمایه گذاری میراث فرهنگی

سهام فرابورس 2,090 1,530.00 273.21 2,090 1,530.00 273.21 1395/12/28 1 40.65 میلیون 84.959 میلیارد - 560 2,090 2,090 2,090 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - - 40.65 میلیون - 40.65 میلیون
سمگاح2

ح. سرمایه گذاری میراث فرهنگی

سهام فرابورس 2,082 1,515.00 267.20 2,082 1,515.00 267.20 1395/12/24 1 40.725 میلیون 84.789 میلیارد - 567 2,082 2,082 2,082 - - - - - - - - - - - - - - - - 40.725 میلیون - 40.725 میلیون
مادیرا4

صنایع ماشینهای اداری ایران

سهام فرابورس 3,650 2,650.00 265.00 3,650 2,650.00 265.00 1397/09/5 4 12.575 میلیون 45.9 میلیارد - 1,000 3,650 3,650 3,650 - - - - 11.68 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 12.575 میلیون 12.575 میلیون -
زشگزا4

شیر و گوشت زاگرس شهرکرد

سهام فرابورس 3,490 2,490.00 249.00 3,490 2,490.00 249.00 1396/10/26 1 1,000,000 3.49 میلیارد - 1,000 3,490 3,490 3,490 0 - - 0 - - 279.2 میلیارد - - - - - - - - - - - - - 1,000,000
درهآور4

دارویی ره آورد تامین

سهام فرابورس 3,150 2,150.00 215.00 3,150 2,150.00 215.00 1398/04/12 1 4 میلیون 12.6 میلیارد - 1,000 3,150 3,150 3,150 0 - - 0 - - 630 میلیارد - - - - - - - - - - - 4 میلیون - 4 میلیون
زیسکو4

فولاد زرند ایرانیان

سهام فرابورس 2,600 1,600.00 160.00 2,600 1,600.00 160.00 1397/06/31 1 1,000,000 2.6 میلیارد - 1,000 2,600 2,600 2,600 0 - - 0 - - 10.803 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1,000,000 - 1,000,000
اخزا11ف2

اختیار ف اخزا11-930781-960331

سهام فرابورس 100 60.00 150.00 100 60.00 150.00 1396/03/30 1 5 5,000 - 40 100 100 100 0 - - 0 - - 1,000 - - - - - - - - - - - 5 - 5
زقیام4

کشت و دام قیام اصفهان

سهام فرابورس 2,369 1,369.00 136.90 2,369 1,369.00 136.90 1397/04/25 1 3.5 میلیون 8.292 میلیارد - 1,000 2,369 2,369 2,369 0 - - 0 - - 829.15 میلیارد - - - - - - - - - - - 3.5 میلیون - 3.5 میلیون
سرمایه لقمان4

سرمایه گذاری لقمان

سهام فرابورس 2,346 1,346.00 134.60 2,346 1,346.00 134.60 1395/10/11 8 17.343 میلیون 40.687 میلیارد - 1,000 2,346 2,346 2,346 0 - - 0 - - 40.687 میلیارد - - - - - - - - - - - 17.343 میلیون - 17.343 میلیون
غدیس4

پاکدیس

سهام فرابورس 2,310 1,310.00 131.00 2,310 1,310.00 131.00 1395/10/19 1 3.75 میلیون 8.663 میلیارد - 1,000 2,310 2,310 2,310 - - - - 646.8 میلیارد - - - - - - - - - - - 3.75 میلیون - 3.75 میلیون
اخزا11ف4

اختیار ف اخزا11-933566-960331

سهام فرابورس 2,230 1,230.00 123.00 2,230 1,230.00 123.00 1396/02/2 1 5 111,500 - 1,000 2,230 2,230 2,230 0 - - 0 - - 22,300 - - - - - - - - - - - 5 - 5
دتولیدح

ح. داروسازی تولید دارو

حق تقدم فرابورس 8,500 4,521.00 113.62 8,500 4,521.00 113.62 12:29 1 1,000 8.5 میلیون - 3,979 8,500 8,500 8,500 0 - - 0 - - 1.955 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
حسینا4

توسعه خدمات دریایی وبندری سینا

سهام فرابورس 14,888 7,762.00 108.93 14,888 7,762.00 108.93 1396/06/4 1 50.575 میلیون 752.953 میلیارد - 7,126 14,888 14,888 14,888 - - - - 7.444 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 50.575 میلیون - 50.575 میلیون
زدشت4

کشت و صنعت دشت خرم دره

سهام فرابورس 1,950 950.00 95.00 1,950 950.00 95.00 1397/10/23 1 3.175 میلیون 6.191 میلیارد - 1,000 1,950 1,950 1,950 - - - - 1.346 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 3.175 میلیون - 3.175 میلیون
اخزا11خ2

اختیارخ اخزا11-930781-960331

سهام فرابورس 1,948 948.00 94.80 1,948 948.00 94.80 1396/02/2 1 5 97,400 - 1,000 1,948 1,948 1,948 0 - - 0 - - 19,480 - - - - - - - - - - - 5 - 5
پخش4

پخش البرز

سهام فرابورس 4,535 2,148.00 89.99 4,535 2,148.00 89.99 1397/10/25 2 192 میلیون 870.72 میلیارد - 2,387 4,535 4,535 4,535 0 - - 0 - - 4.308 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 192 میلیون - 192 میلیون
حسیر4

ریل سیر کوثر

سهام فرابورس 6,000 2,832.00 89.39 6,000 2,832.00 89.39 1397/12/20 1 40.105 میلیون 240.628 میلیارد - 3,168 6,000 6,000 6,000 0 - - 0 - - 3.618 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 40.105 میلیون - 40.105 میلیون
سمگا4

گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی

سهام فرابورس 3,341 1,442.00 75.93 3,341 1,442.00 75.93 1395/12/28 1 81.3 میلیون 271.623 میلیارد - 1,899 3,341 3,341 3,341 0 - - 0 - - 10.023 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 81.3 میلیون - 81.3 میلیون
تاپکیش4

تجارت الکترونیک پارسیان کیش

سهام فرابورس 1,700 700.00 70.00 1,700 700.00 70.00 1397/06/31 1 8 میلیون 13.6 میلیارد - 1,000 1,700 1,700 1,700 0 - - 0 - - 680 میلیارد - - - - - - - - - - - 8 میلیون - 8 میلیون
شغدیر4

پتروشیمی غدیر

سهام فرابورس 1,700 700.00 70.00 1,700 700.00 70.00 1397/04/13 1 24.236 میلیون 41.201 میلیارد - 1,000 1,700 1,700 1,700 0 - - 0 - - 2.21 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 24.236 میلیون - 24.236 میلیون
هرمزف4

اختیارف هرمز-2570-960310

سهام فرابورس 203 77.00 61.11 203 77.00 61.11 1396/03/7 1 10 20.3 میلیون - 126 203 203 203 0 - - 0 - - 2.03 میلیون - - - - - - - - - - - 10 - 10
وسبحان4

سرمایه گذاری سبحان

سهام فرابورس 2,376 877.00 58.51 2,376 877.00 58.51 1396/12/21 4 1.181 میلیارد 2.806 هزار میلیارد - 1,499 2,376 2,376 2,376 0 - - 0 - - 3.089 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 1.181 میلیارد
ثعمرا4

عمران و توسعه شاهد

سهام فرابورس 1,763 629.00 55.47 1,763 629.00 55.47 1397/05/8 1 279.534 میلیون 492.818 میلیارد - 1,134 1,763 1,763 1,763 0 - - 0 - - 2.292 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 279.534 میلیون - 279.534 میلیون
زبینا4

کشاورزی و دامپروری بینالود

سهام فرابورس 1,524 524.00 52.40 1,524 524.00 52.40 1397/04/19 1 3.21 میلیون 4.892 میلیارد - 1,000 1,524 1,524 1,524 0 - - 0 - - 609.6 میلیارد - - - - - - - - - - - 3.21 میلیون - 3.21 میلیون
سرچشمه4

شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه

سهام فرابورس 7,000 2,329.00 49.86 7,000 2,329.00 49.86 1398/03/5 1 118.815 میلیون 831.705 میلیارد - 4,671 7,000 7,000 7,000 0 - - 0 - - 23.8 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 118.815 میلیون - 118.815 میلیون
هرمزف2

اختیارف هرمز-2170-960310

سهام فرابورس 7 2.00 40.00 7 2.00 40.00 1396/03/6 1 4 280,000 - 5 7 7 7 0 - - 0 - - 70,000 - - - - - - - - - - - 4 - 4
بساما4

بیمه سامان

سهام فرابورس 4,500 1,101.00 32.39 4,500 1,101.00 32.39 1397/12/14 1 45.726 میلیون 205.766 میلیارد - 3,399 4,500 4,500 4,500 0 - - 0 - - 6.75 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 45.726 میلیون - 45.726 میلیون
دریشمک2

تولید و صادرات ریشمک

سهام فرابورس 27,500 6,544.00 31.23 27,500 6,544.00 31.23 1397/05/9 1 2 میلیون 55 میلیارد - 20,956 27,500 27,500 27,500 0 - - 0 - - 8.25 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 2 میلیون
هرمزف3

اختیارف هرمز-2370-960310

سهام فرابورس 13 3.00 30.00 13 3.00 30.00 1396/03/6 1 5 650,000 - 10 13 13 13 0 - - 0 - - 130,000 - - - - - - - - - - - 5 - 5
وگستر4

گسترش سرمایه گذاری ایرانیان

سهام فرابورس 2,630 542.00 25.96 2,630 542.00 25.96 1396/08/30 2 274.097 میلیون 720.874 میلیارد - 2,088 2,630 2,630 2,630 0 - - 0 - - 1.052 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 274.097 میلیون
هرمزخ3

اختیارخ هرمز-2370-960310

سهام فرابورس 10 2.00 25.00 10 2.00 25.00 1396/03/6 1 5 500,000 - 8 10 10 10 0 - - 0 - - 100,000 - - - - - - - - - - - 5 - 5
چکاپا4

گروه صنایع کاغذ پارس

سهام فرابورس 3,500 665.00 23.46 3,500 665.00 23.46 1395/12/9 1 248.367 میلیون 869.284 میلیارد - 2,835 3,500 3,500 3,500 0 - - 0 - - 8.245 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 248.367 میلیون - 248.367 میلیون
خدمات بازنشستگی4

خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی

سهام فرابورس 1,230 230.00 23.00 1,230 230.00 23.00 1395/10/5 3 990 میلیون 1.218 هزار میلیارد - 1,000 1,230 1,230 1,230 0 - - 0 - - 1.218 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 990 میلیون - 990 میلیون
ثباغ4

شهر سازی و خانه سازی باغمیشه

سهام فرابورس 2,160 393.00 22.24 2,160 393.00 22.24 1396/07/24 1 300,000 648 میلیون - 1,767 2,160 2,160 2,160 0 - - 0 - - 2.851 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 229.63 میلیون
رویش4

ص.س.جسورانه رویش لوتوس30%تأدیه

سهام فرابورس 420,000 62,000.00 17.32 420,000 62,000.00 17.32 1397/05/20 5 83,720 35.162 میلیارد - 358,000 420,000 420,000 420,000 0 - - 0 - - 210 میلیارد - - - - - - - - - - - 83,720 - 83,720
خدیزل4

بهمن دیزل

سهام فرابورس 4,788 623.00 14.96 4,788 623.00 14.96 1396/03/1 1 7.599 میلیون 36.386 میلیارد - 4,165 4,788 4,788 4,788 - - - - 4.788 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 7.599 میلیون - 7.599 میلیون
مارون4

پتروشیمی مارون

سهام فرابورس 33,000 4,071.00 14.07 33,000 4,071.00 14.07 1396/05/21 1 283.228 میلیون 9.347 هزار میلیارد - 28,929 33,000 33,000 33,000 0 - - 0 - - 264 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 283.228 میلیون - 283.228 میلیون
فنابا

ص.ج. فناوری بازنشستگی 20%تادیه

صندوق فرابورس 225,000 25,000.00 12.50 225,000 25,000.00 12.50 1398/08/22 1 3,000 675 میلیون - 200,000 225,000 225,000 225,000 0 - - 0 - - 22.5 میلیارد - - - - - - - - - - - 3,000 - 3,000
هفردا

راهیابان فردا

سهام فرابورس 1,100 100.00 10.00 1,100 100.00 10.00 1397/12/27 200 10 میلیون 11 میلیارد - 1,000 1,100 - - 0 - - 0 - - 110 میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
نسیم4

ص.س.زمین و ساختمان نسیم

سهام فرابورس 13,043 1,168.00 9.84 13,043 1,168.00 9.84 1395/08/24 1 24.324 میلیون 317.254 میلیارد - 11,875 13,043 13,043 13,043 0 - - 0 - - 386.073 میلیارد - - - - - - - - - - - 24.324 میلیون - 24.324 میلیون
مبین012

اجاره اعتماد مبین تمدن010710

سهام فرابورس 1,000,000 71,800.00 7.74 1,000,000 71,800.00 7.74 1397/09/5 2 2,056 2.056 میلیارد - 928,200 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 1,900 1,000,000 1 1,900 1.02 میلیون 1.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 2,056 - 2,056
پخشح

ح. پخش البرز

حق تقدم فرابورس 7,192 473.00 7.04 6,999 280.00 4.17 12:29 633 2.478 میلیون 17.346 میلیارد 3,181.83 6,719 7,026 6,779 7,192 0 438,734 7,192 17 - - 2.45 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.478 میلیون - 2.478 میلیون -
وگردش

بانک گردشگری

سهام فرابورس 758 45.00 6.31 1,896 1,183.00 165.92 1398/06/30 275 2.793 میلیون 2.106 میلیارد - 713 719 700 770 1 10,000 740 1 10,000 777 11.376 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.668 میلیون 125,673 2.704 میلیون 89,861
غشهداب4

کشت و صنعت شهداب ناب خراسان

سهام فرابورس 3,410 195.00 6.07 3,410 195.00 6.07 1397/08/30 1 84.866 میلیون 289.395 میلیارد - 3,215 3,410 3,410 3,410 0 - - 0 - - 4.535 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 84.866 میلیون - 84.866 میلیون
اجاد212

اجاره دولتی آپرورش-آرمان991117

سهام فرابورس 1,000,000 50,000.00 5.26 1,000,000 50,000.00 5.26 1397/09/12 1 2.306 میلیون 2.306 هزار میلیارد - 950,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 2.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 2.306 میلیون - 2.306 میلیون
اروند09

منفعت صبا اروند نوین 14001222

سهام فرابورس 1,000,000 50,000.00 5.26 1,000,000 50,000.00 5.26 1398/01/19 1 10 10 میلیون - 950,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 3,752 1,000,000 3 10 1.02 میلیون 3 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 10 10 -
بزاگرس

نیروگاه زاگرس کوثر

سهام فرابورس 6,860 328.00 5.02 6,845 313.00 4.79 12:29 1,361 5.944 میلیون 40.684 میلیارد 4,541.74 6,532 6,750 6,652 7,082 1 1,059 6,840 1 30,000 6,860 18.789 هزار میلیارد 28.545 میلیون 11.995 میلیون 3 میلیون 8.01 میلیون 3.986 میلیون 1.439 میلیون 627,622 29.45 4.64 12.85 5.561 میلیون 382,930 5.539 میلیون 405,000
تلیسه

دامداری تلیسه نمونه

سهام فرابورس 27,188 1,294.00 5.00 27,146 1,252.00 4.84 1398/09/17 677 1.496 میلیون 40.612 میلیارد 1,508.35 25,894 27,188 26,305 27,188 0 544,084 27,188 65 - - 7.761 هزار میلیارد 10.301 میلیون 1.156 میلیون 210,000 799,825 356,009 2.462 میلیون 232,366 35.66 23.28 3.37 1.449 میلیون 47,000 1.456 میلیون 40,000
شتوکا

توکا رنگ فولاد سپاهان

سهام فرابورس 34,773 1,655.00 5.00 34,687 1,569.00 4.74 12:29 654 1.238 میلیون 42.958 میلیارد 2,224.26 33,118 34,773 34,002 34,773 0 166,517 34,773 46 - - 4.206 هزار میلیارد 5.653 میلیون 713,444 70,000 449,661 263,783 703,854 175,724 23.69 15.78 5.91 1.216 میلیون 22,000 898,463 340,000
تسه9402

امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت94

سهام فرابورس 652,472 31,070.00 5.00 632,520 11,118.00 1.79 1396/02/13 239 1,230 778 میلیون - 621,402 591,700 591,700 652,472 0 - - 0 - - 629.572 میلیارد - - - - - - - - - - 1,230 - 1,229 1
خراسان

شرکت پتروشیمی خراسان

سهام فرابورس 11,827 563.00 5.00 11,733 469.00 4.16 1397/11/10 96 353,973 4.153 میلیارد - 11,264 11,260 11,260 11,827 1 47,033 11,827 5 700 11,915 21.001 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 70,257 283,716 241,257 112,716
حخزر

کشتیرانی دریای خزر

سهام فرابورس 18,360 874.00 5.00 18,360 874.00 5.00 12:19 345 1.047 میلیون 19.226 میلیارد - 17,486 18,356 18,350 18,360 0 88,514 18,360 35 - - 19.829 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.047 میلیون - 716,207 331,000
تسه9308

امتیازتسهیلات مسکن آبانماه93

سهام فرابورس 653,726 31,129.00 5.00 638,157 15,560.00 2.50 1396/02/13 126 656 418.631 میلیون - 622,597 591,558 591,558 653,726 0 - - 0 - - 615.966 میلیارد - - - - - - - - - - 656 - 655 1
تلیسهح

ح . دامداری تلیسه نمونه

حق تقدم فرابورس 19,537 930.00 5.00 19,515 908.00 4.88 1398/09/14 213 888,848 17.346 میلیارد 4,780.58 18,607 17,820 17,811 18,500 1 325,470 19,537 37 3,333 19,685 2.732 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 888,848 - 888,848 -
تملی704

تسهیلات مسکن ب. ملی-تیر97

سهام فرابورس 532,326 25,348.00 5.00 532,326 25,348.00 5.00 1397/09/5 1 2 1.065 میلیون - 506,978 532,326 532,326 532,326 3 - - 0 43 505,710 5.379 میلیارد - - - - - - - - - - 2 - 2 -
خدیزل

بهمن دیزل

سهام فرابورس 8,844 421.00 5.00 8,787 364.00 4.32 15:22 1,451 8.857 میلیون 77.828 میلیارد - 8,423 8,500 8,500 8,844 1 1.825 میلیون 8,844 160 1,200 10,029 8.787 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 8.607 میلیون 250,000 3.595 میلیون 5.262 میلیون
غپآذر

شیر پگاه آذربایجان شرقی

سهام فرابورس 27,588 1,313.00 5.00 27,588 1,313.00 5.00 12:28 68 77,989 2.152 میلیارد 1,246.91 26,275 27,588 27,588 27,588 0 3.355 میلیون 27,588 408 - - 4.233 هزار میلیارد 6.783 میلیون 1.556 میلیون 200,000 1.266 میلیون 290,101 3.944 میلیون 81,156 54.16 15.15 1.12 77,989 - 77,989 -
تملی709

تسهیلات مسکن ب. ملی-آذر97

تسهیلات مسکن فرابورس 207,484 9,880.00 5.00 207,484 9,880.00 5.00 1398/09/17 1 1 207,484 - 197,604 207,484 207,484 207,484 2 - - 0 129 205,000 3.053 میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
رویش

ص.س.جسورانه رویش لوتوس30%تأدیه

صندوق فرابورس 1.253 میلیون 59,666.00 5.00 1.253 میلیون 59,666.00 5.00 09:20 1 50 62.649 میلیون - 1.193 میلیون 1.253 میلیون 1.253 میلیون 1.253 میلیون 0 1,950 1.253 میلیون 1 - - 626.493 میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
زنگان

صنعت روی زنگان

سهام فرابورس 27,764 1,322.00 5.00 27,584 1,142.00 4.32 12:29 361 542,362 14.96 میلیارد - 26,442 26,200 26,200 27,764 1 936,805 27,764 60 100 28,498 2.758 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 542,362 - 542,362 -
اجاد34

اجاره دولت-واجدشرایط خاص991118

سهام فرابورس 865,200 41,200.00 5.00 865,200 41,200.00 5.00 1398/02/23 1 510,000 441.252 میلیارد - 824,000 865,200 865,200 865,200 0 - - 0 - - 17.304 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 510,000 - 510,000
تسه9509

امتیاز تسهیلات مسکن آذرماه 95

سهام فرابورس 428,135 20,387.00 5.00 428,135 20,387.00 5.00 1397/09/14 24 454 194.373 میلیون - 407,748 428,135 428,135 428,135 0 - - 0 - - 472.065 میلیارد - - - - - - - - - - 454 - 446 8
شاوان

پالایش نفت لاوان

سهام فرابورس 40,590 1,932.00 5.00 40,246 1,588.00 4.11 12:29 1,309 2.474 میلیون 99.581 میلیارد 1,685.52 38,658 40,089 39,500 40,590 1 79,183 40,590 12 131 40,665 41.601 هزار میلیارد 76.782 میلیون 37.761 میلیون 1.143 میلیون 30.764 میلیون 6.997 میلیون 99.452 میلیون 6.317 میلیون 6.78 6.12 0.43 2.474 میلیون 554 1.472 میلیون 1.002 میلیون
گکوثر2

هتل پارسیان کوثر اصفهان

سهام فرابورس 16,888 804.00 5.00 16,888 804.00 5.00 1398/03/28 1 4.612 میلیون 77.886 میلیارد - 16,084 16,888 16,888 16,888 0 - - 0 - - 1.858 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 4.612 میلیون - 4.612 میلیون
تسه9508

امتیاز تسهیلات مسکن آبان 95

سهام فرابورس 554,688 26,413.00 5.00 544,475 16,200.00 3.07 1397/08/15 34 684 372.421 میلیون - 528,275 503,000 503,000 554,688 0 - - 0 - - 554.883 میلیارد - - - - - - - - - - 684 - 684 -
غدیس

پاکدیس

سهام فرابورس 17,939 854.00 5.00 17,939 854.00 5.00 12:26 580 2.649 میلیون 47.52 میلیارد 1,496.27 17,085 17,939 17,930 17,939 0 679,675 17,939 39 - - 4.45 هزار میلیارد 6.606 میلیون 2.148 میلیون 280,000 1.583 میلیون 565,297 2.591 میلیون 260,728 16.46 7.59 1.66 2.149 میلیون 500,000 1.477 میلیون 1.172 میلیون
کمرجان

بازرگانی و تولیدی مرجان کار

سهام فرابورس 21,707 1,033.00 5.00 21,670 996.00 4.82 12:29 736 2.183 میلیون 47.308 میلیارد 1,340.77 20,674 21,707 20,709 21,707 0 130,397 21,707 28 - - 1.177 هزار میلیارد 1.565 میلیون 137,684 40,000 48,301 89,383 108,483 14,489 83.66 13.56 11.17 2.172 میلیون 11,525 1.183 میلیون 1,000,000
تسه9603

امتیاز تسهیلات مسکن خرداد 96

سهام فرابورس 439,276 20,917.00 5.00 436,238 17,879.00 4.27 1398/03/13 55 530 231.206 میلیون - 418,359 399,511 399,511 439,276 0 509 439,276 6 - - 570.424 میلیارد - - - - - - - - - - 530 - 475 55
ثالوند2

سرمایه گذاری مسکن الوند

سهام فرابورس 3,663 174.00 4.99 3,663 174.00 4.99 1398/08/6 1 2.5 میلیون 9.158 میلیارد - 3,489 3,663 3,663 3,663 0 - - 0 - - 1.832 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 2.5 میلیون - 2.5 میلیون
تبرک

گروه کارخانجات صنعتی تبرک

سهام فرابورس 6,486 308.00 4.99 6,486 308.00 4.99 12:29 112 487,240 3.16 میلیارد 4,619.47 6,178 6,486 6,486 6,486 0 8.425 میلیون 6,486 512 - - 11.175 هزار میلیارد 15.352 میلیون 3.845 میلیون 2.232 میلیون 878,284 2.967 میلیون 1.029 میلیون 1.013 میلیون 11.39 3.88 11.17 487,240 - 487,240 -
کوثر

بیمه کوثر

سهام فرابورس 17,679 841.00 4.99 17,626 788.00 4.68 12:27 569 2.889 میلیون 50.927 میلیارد - 16,838 17,099 17,099 17,679 1 31,608 17,679 6 1,000 17,697 44.065 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.774 میلیون 115,000 2.194 میلیون 695,406
فولای

صنایع فولاد آلیاژی یزد

سهام فرابورس 10,475 498.00 4.99 10,475 498.00 4.99 09:04 36 110,757 1.16 میلیارد 8,364.9 9,977 10,475 10,475 10,475 0 7.29 میلیون 10,475 357 - - 999.24 میلیارد 1.804 میلیون 654,606 134,000 399,955 254,651 1.455 میلیون 61,208 16.63 4.54 0.79 110,757 - 110,757 -
بکهنوج

تولید برق ماهتاب کهنوج

سهام فرابورس 17,553 835.00 4.99 17,415 697.00 4.17 12:29 1,973 6.17 میلیون 107.442 میلیارد 2,765.45 16,718 17,553 17,002 17,553 0 137,235 17,553 40 - - 8.571 هزار میلیارد 45.33 میلیون 34.89 میلیون 633,000 34.306 میلیون 583,973 3.134 میلیون -288,743 -33.03 16.33 3.04 6.002 میلیون 167,429 5.566 میلیون 604,000
غشهدابح

ح. کشت و صنعت شهداب ناب خراسان

سهام فرابورس 2,210 105.00 4.99 2,210 105.00 4.99 1398/04/15 845 23 میلیون 50.83 میلیارد - 2,105 2,210 2,210 2,210 0 7.076 میلیون 2,210 159 - - - - - - - - - - - - - 14.324 میلیون 8.676 میلیون - 23 میلیون
شغدیر

پتروشیمی غدیر

سهام فرابورس 8,733 415.00 4.99 8,717 399.00 4.80 12:36 2,469 16.677 میلیون 145.382 میلیارد 3,250.39 8,318 8,733 8,567 8,733 27 120 8,732 1 67,564 8,733 10.078 هزار میلیارد 14.673 میلیون 5.796 میلیون 1.3 میلیون 3.341 میلیون 2.454 میلیون 8.03 میلیون 1.743 میلیون 5.79 4.12 1.26 13.177 میلیون 3.5 میلیون 9.45 میلیون 7.227 میلیون
کشرق

صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود

سهام فرابورس 40,030 1,902.00 4.99 40,030 1,902.00 4.99 09:01 33 15,403 616.582 میلیون 1,073.91 38,128 40,030 40,030 40,030 4 13,440 39,000 3 29,392 40,030 2.495 هزار میلیارد 3.862 میلیون 549,816 84,000 499,816 50,000 315,440 37,632 61.4 46.21 7.32 15,403 - 15,403 -
تملی705

تسهیلات مسکن ب. ملی-مرداد97

تسهیلات مسکن فرابورس 205,400 9,765.00 4.99 205,400 9,765.00 4.99 1398/07/30 1 1 205,400 - 195,635 205,400 205,400 205,400 1 - - 0 24 205,000 2.45 میلیارد - - - - - - - - - - 1 - 1 -
سدبیر

س. تدبیرگران فارس وخوزستان

سهام فرابورس 8,203 390.00 4.99 8,203 390.00 4.99 12:25 34 151,520 1.243 میلیارد - 7,813 8,203 8,203 8,203 0 2.883 میلیون 8,203 98 - - 2.051 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 151,520 - 151,520 -
فولای2

صنایع فولاد آلیاژی یزد

سهام فرابورس 2,505 119.00 4.99 2,505 119.00 4.99 1395/10/22 1 4.85 میلیون 12.149 میلیارد - 2,386 2,505 2,505 2,505 0 - - 0 - - 335.67 میلیارد - - - - - - - - - - - 4.85 میلیون 4.85 میلیون -
گوهران

سرمایه گذاری توسعه گوهران امید

سهام فرابورس 2,868 136.00 4.98 2,868 136.00 4.98 12:28 64 823,981 2.363 میلیارد 10,416.78 2,732 2,868 2,868 2,868 0 90.493 میلیون 2,868 1340 - - 5.844 هزار میلیارد 7.424 میلیون 4.166 میلیون 2 میلیون 540,791 3.625 میلیون 1.189 میلیون 1.138 میلیون 4.91 1.54 4.7 823,981 - 403,981 420,000
غشهداب

کشت و صنعت شهداب ناب خراسان

سهام فرابورس 5,813 276.00 4.98 5,715 178.00 3.21 12:29 5,467 39.684 میلیون 226.811 میلیارد 4,957.89 5,537 5,780 5,444 5,813 0 3.224 میلیون 5,813 85 - - 6.336 هزار میلیارد 9.145 میلیون 3.584 میلیون 1.33 میلیون 1.544 میلیون 2.041 میلیون 2.581 میلیون 780,658 8.42 3.22 2.54 29.791 میلیون 9.893 میلیون 33.646 میلیون 6.038 میلیون
ولشرقح

ح . لیزینگ ایران و شرق

حق تقدم فرابورس 1,900 90.00 4.97 1,900 90.00 4.97 1398/09/14 139 6 میلیون 11.4 میلیارد 16,759.93 1,810 1,900 1,800 1,900 0 993,741 1,900 29 - - 570 میلیارد - - - - - - - - - - 6 میلیون - - 6 میلیون
میهن2

بیمه میهن

سهام فرابورس 847 40.00 4.96 847 40.00 4.96 1397/03/28 1 8.006 میلیون 6.781 میلیارد - 807 847 847 847 0 - - 0 - - 1.271 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 8.006 میلیون - 8.006 میلیون
خفناورح

ح . مهندسی صنعتی روان فن آور

سهام فرابورس 1,552 73.00 4.94 1,509 30.00 2.03 1396/01/19 242 9.738 میلیون 14.69 میلیارد - 1,479 1,540 1,500 1,552 0 222,951 1,552 16 - - - - - - - - - - - - - 4.386 میلیون 5.352 میلیون - 9.738 میلیون
وهورح2

ح .مدیریت انرژی امید تابان هور

سهام فرابورس 320 15.00 4.92 320 15.00 4.92 1396/05/23 1 19.515 میلیون 6.245 میلیارد - 305 320 320 320 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - - 19.515 میلیون - 19.515 میلیون
ثپردیسح

ح.سرمایه گذاری مسکن پردیس

سهام فرابورس 235 11.00 4.91 235 11.00 4.91 1397/03/20 213 10.632 میلیون 2.498 میلیارد - 224 235 235 235 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 10.632 میلیون - - 10.632 میلیون