شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

همه بازارها

/

بازار بورس کالا

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
بجهرم

توسعه مولد نیروگاهی جهرم

سهام فرابورس 2,490 105.00 4.05 2,506 89.00 3.43 1398/07/24 34,220 80.4 میلیون 201.441 میلیارد 1,627.55 2,595 2,530 2,469 2,680 9 10,550 2,487 6 10,177 2,487 62.657 هزار میلیارد 62.33 میلیون 28.129 میلیون 24.145 میلیون 1.822 میلیون 26.307 میلیون 1.745 میلیون 220,426 274.51 2.3 34.68 78.212 میلیون 2.187 میلیون 78.923 میلیون 1.477 میلیون
رنیک

جنرال مکانیک

سهام فرابورس 14,335 593.00 3.97 14,731 197.00 1.32 1398/07/24 17,126 8.8 میلیون 129.633 میلیارد 4,698.45 14,928 14,710 14,183 15,300 8 8,982 14,335 2 10,735 14,335 14.928 هزار میلیارد 18.026 میلیون 8.59 میلیون 1,000,000 3.295 میلیون 5.295 میلیون 4.514 میلیون 672,632 21.9 2.78 3.26 8.725 میلیون 75,150 8.533 میلیون 267,163
ذوب

سهامی ذوب آهن اصفهان

سهام فرابورس 1,866 51.00 2.66 1,885 32.00 1.67 1398/07/24 15,985 221.994 میلیون 418.549 میلیارد 15,994.21 1,917 1,863 1,822 1,972 1 12,500 1,866 1 5,180 1,870 117.902 هزار میلیارد 205.691 میلیون 142.035 میلیون 61.504 میلیون 89.757 میلیون 52.278 میلیون 84.737 میلیون 9.663 میلیون 12 2.23 1.37 189.312 میلیون 32.683 میلیون 206.723 میلیون 15.271 میلیون
چکاپا

گروه صنایع کاغذ پارس

سهام فرابورس 8,392 399.00 4.99 8,315 322.00 4.03 1398/07/24 11,781 69.737 میلیون 579.882 میلیارد 4,227.65 7,993 8,095 7,950 8,392 1 302,820 8,392 57 2,930 8,392 18.828 هزار میلیارد 21.605 میلیون 5.574 میلیون 2.356 میلیون 2.018 میلیون 3.555 میلیون 4.211 میلیون 1.544 میلیون 12.68 5.51 4.66 68.56 میلیون 1.177 میلیون 59.004 میلیون 10.733 میلیون
سمگا

گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی

سهام فرابورس 6,679 262.00 3.77 6,754 187.00 2.69 1398/07/24 5,782 22.987 میلیون 155.262 میلیارد 4,697.47 6,941 6,720 6,500 7,120 1 446 6,690 1 500 6,690 22.692 هزار میلیارد 23.481 میلیون 10.273 میلیون 3 میلیون 3.219 میلیون 7.054 میلیون 258,215 2 میلیون 10.14 2.87 78.47 22.477 میلیون 510,000 22.987 میلیون -
میهنح

ح . بیمه میهن

سهام فرابورس 1 0.00 0.00 1 0.00 0.00 1397/05/14 3,735 196.375 میلیون 196.375 میلیون - 1 1 1 1 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 57.325 میلیون 139.051 میلیون - 196.375 میلیون
هجرت

پخش هجرت

سهام فرابورس 27,716 1,458.00 5.00 27,800 1,374.00 4.71 1398/07/24 3,734 2.904 میلیون 80.728 میلیارد 777.69 29,174 27,716 27,716 28,500 201 100 27,716 2 270,015 27,716 13.672 هزار میلیارد 28.632 میلیون 16.927 میلیون 450,000 16.122 میلیون 805,428 24.114 میلیون 786,048 15.92 15.53 0.52 2.803 میلیون 101,300 2.397 میلیون 507,383
درهآور

دارویی ره آورد تامین

سهام فرابورس 17,197 818.00 4.99 17,134 755.00 4.61 1398/07/24 3,170 5.599 میلیون 95.94 میلیارد 1,766.34 16,379 16,420 16,400 17,197 2 80,553 17,197 26 184 17,498 3.276 هزار میلیارد 3.838 میلیون 666,081 200,000 411,260 254,821 466,701 81,154 42.23 13.45 7.34 5.594 میلیون 5,788 3.899 میلیون 1.7 میلیون
ومللح

ح . اعتباری ملل

سهام فرابورس 299 15.00 4.78 299 15.00 4.78 1396/03/16 3,072 153.568 میلیون 45.917 میلیارد - 314 299 299 299 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - - 153.568 میلیون - 153.568 میلیون
دتوزیع

توزیع دارو پخش

سهام فرابورس 26,624 1,267.00 5.00 26,624 1,267.00 5.00 1398/07/24 2,993 184,268 4.906 میلیارد 61.57 25,357 26,624 26,624 26,624 0 7.739 میلیون 26,624 5019 - - 15.214 هزار میلیارد 39.586 میلیون 25 میلیون 600,000 23.612 میلیون 1.389 میلیون 35.391 میلیون 938,104 17.03 11.5 0.45 184,268 - 184,008 260
دی

بانک دی

سهام فرابورس 3,493 183.00 4.98 3,501 175.00 4.76 1398/07/24 2,923 44.717 میلیون 156.555 میلیارد 15,298.2 3,676 3,493 3,493 3,598 202 10,000 3,072 1 9.378 میلیون 3,493 23.526 هزار میلیارد 342.816 میلیون 233.103 میلیون 6.4 میلیون 320.41 میلیون -87,307,149 21.537 میلیون -37,912,485 -0.59 -0.26 1.04 30.032 میلیون 14.685 میلیون 42.318 میلیون 2.399 میلیون
حکمتح

ح. بانک حکمت ایرانیان

سهام فرابورس 1 0.00 0.00 1 0.00 0.00 1396/12/16 2,523 226.564 میلیون 226.564 میلیون - 1 1 1 1 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 76.284 میلیون 150.28 میلیون - 226.564 میلیون
مادیرا

صنایع ماشینهای اداری ایران

سهام فرابورس 20,290 770.00 3.66 20,491 569.00 2.70 1398/07/23 2,337 4.377 میلیون 89.695 میلیارد - 21,060 21,440 20,009 21,440 1 1,500 20,387 1 7,582 20,387 24.589 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4.232 میلیون 145,200 3.477 میلیون 900,325
وهنر

گروه توسعه هنر ایران

سهام فرابورس 1,000 0.00 0.00 2,100 1,100.00 110.00 1398/06/26 2,280 113.227 میلیون 113.227 میلیارد - 1,000 1,000 1,000 1,000 0 - - 0 - - 1.785 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 10.33 میلیون 102.897 میلیون - 113.227 میلیون
کرمان خودرو

گروه اقتصادی کرمان خودرو-پذیره

سهام فرابورس 1,000 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1396/08/1 2,216 730.968 میلیون 730.968 میلیارد - 1,000 1,000 1,000 1,000 0 465,075 1,000 9 - - 5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 730.968 میلیون
دریشمک

تولید و صادرات ریشمک

سهام فرابورس 16,443 865.00 5.00 16,471 837.00 4.84 1398/07/24 2,118 3.068 میلیون 50.528 میلیارد - 17,308 16,443 16,443 16,920 84 2,000 14,800 1 294,112 16,443 4.941 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.603 میلیون 465,000 2.698 میلیون 369,817
غشهداب

کشت و صنعت شهداب ناب خراسان

سهام فرابورس 3,977 101.00 2.48 3,989 89.00 2.18 1398/07/24 2,032 11.037 میلیون 44.024 میلیارد 5,431.44 4,078 4,000 3,878 4,122 3 19,500 3,970 2 5,254 3,980 5.424 هزار میلیارد 6.306 میلیون 2.806 میلیون 1.04 میلیون 1.001 میلیون 1.805 میلیون 2.405 میلیون 568,788 9.33 2.94 2.21 8.217 میلیون 2.82 میلیون 9.828 میلیون 1.208 میلیون
وعسکر

موسسه مالی و اعتباری عسکریه

سهام فرابورس 2,140 41.00 1.88 2,112 69.00 3.16 1398/07/24 2,024 23.917 میلیون 50.521 میلیارد - 2,181 2,091 2,072 2,229 1 4,780 2,093 2 15,000 2,140 12.799 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 13.594 میلیون 10.323 میلیون 23.855 میلیون 62,335
جم

پتروشیمی جم

سهام فرابورس 13,590 0.00 0.00 14,471 0.00 0.00 1398/07/24 1,848 6.114 میلیون 88.48 میلیارد 2,556.4 - 13,210 13,201 14,000 2 5,295 14,561 1 8,676 14,600 186.562 هزار میلیارد 221.752 میلیون 91.362 میلیون 9.6 میلیون 33.064 میلیون 58.298 میلیون 104.099 میلیون 30.654 میلیون 6.16 3.24 1.81 4.666 میلیون 1.448 میلیون 3.755 میلیون 2.359 میلیون
فرابورس

فرابورس ایران

سهام فرابورس 12,525 415.00 3.21 12,544 396.00 3.06 1398/07/7 1,792 4.53 میلیون 56.822 میلیارد 2,527.78 12,940 12,998 12,357 12,998 1 7,952 12,521 1 3,500 12,525 17.562 هزار میلیارد 17.805 میلیون 2.137 میلیون 1,000,000 242,937 1.894 میلیون 901,321 735,221 23.89 9.27 19.48 4.5 میلیون 30,000 4.525 میلیون 5,000
نطرین

عطرین نخ قم

سهام فرابورس 25,683 890.00 3.59 24,931 138.00 0.56 1398/07/24 1,735 6.292 میلیون 156.854 میلیارد 3,626.24 24,793 24,809 23,616 26,000 1 250 25,629 1 10,205 25,683 2.48 هزار میلیارد 2.828 میلیون 571,011 100,043 333,653 237,358 953,930 140,836 17.71 10.51 2.61 5.981 میلیون 310,996 6.132 میلیون 160,000
حریل

ریل پردازسیر

سهام فرابورس 3,267 171.00 4.97 3,272 166.00 4.83 1398/07/24 1,723 11.516 میلیون 37.679 میلیارد 6,683.62 3,438 3,267 3,267 3,341 163 - - 0 2.623 میلیون 3,267 6.738 هزار میلیارد 8.699 میلیون 4.741 میلیون 1.96 میلیون 2.286 میلیون 2.455 میلیون 1.55 میلیون 285,027 22.5 2.61 4.14 11.516 میلیون - 11.492 میلیون 24,000
شتران

پالایش نفت تهران

سهام فرابورس 3,440 102.00 2.88 3,454 88.00 2.48 1395/08/4 1,671 11.171 میلیون 38.587 میلیارد - 3,542 3,511 3,435 3,538 1 15,000 3,435 1 3,315 3,440 41.448 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 10.436 میلیون 735,000 9.571 میلیون 1.6 میلیون
قشیرح

ح.قند شیروان قوچان و بجنورد

سهام فرابورس 1,478 76.00 4.89 1,477 77.00 4.95 1396/10/13 1,496 69.703 میلیون 102.958 میلیارد - 1,554 1,478 1,477 1,480 0 790,975 1,478 16 - - - - - - - - - - - - - 8.69 میلیون 61.013 میلیون - 69.703 میلیون
آسامید2

صندوق س.مشترک آسمان امید -د

سهام فرابورس 1 10,125.00 99.99 1 10,125.00 99.99 1398/07/22 1,483 14.83 میلیون 14.83 میلیون - 10,126 1 1 1 0 - - 0 - - 100 میلیون - - - - - - - - - - - 14.83 میلیون - 14.83 میلیون
دمعیار

صندوق س.بادرآمد ثابت معیار-د

سهام فرابورس 10,000 0.00 0.00 10,000 0.00 0.00 1398/07/22 1,474 99 میلیون 990 میلیارد - 10,000 10,000 10,000 10,000 0 546,198 10,000 11 - - 1000 میلیارد - - - - - - - - - - 2.141 میلیون 96.859 میلیون - 99 میلیون
ارفع

شرکت آهن و فولاد ارفع

سهام فرابورس 4,618 155.00 3.47 4,458 5.00 0.11 1398/07/24 1,343 7.449 میلیون 33.212 میلیارد 5,546.7 4,463 4,270 4,240 4,680 1 500 4,618 1 2,600 4,618 40.167 هزار میلیارد 54.99 میلیون 24.118 میلیون 6 میلیون 14.868 میلیون 9.249 میلیون 29.187 میلیون 7.45 میلیون 5.14 4.14 1.31 3.561 میلیون 3.888 میلیون 6.786 میلیون 663,167
غگلستا

شیر پاستوریزه پگاه گلستان

سهام فرابورس 38,810 305.00 0.79 37,935 570.00 1.48 1398/07/24 1,245 825,893 31.33 میلیارد 663.37 38,505 36,580 36,580 39,000 1 100 38,810 1 931 38,810 4.621 هزار میلیارد 5.166 میلیون 788,630 120,000 613,698 174,932 1.615 میلیون 73,275 62.12 26.02 2.82 825,893 - 825,893 -
پکویر

کویر تایر

سهام فرابورس 7,178 0.00 0.00 7,896 0.00 0.00 1398/07/24 1,217 4.163 میلیون 32.87 میلیارد 4,785.47 - 7,178 7,178 7,399 1 2,900 8,022 1 65 8,140 5.289 هزار میلیارد 8.409 میلیون 4.176 میلیون 700,000 3.376 میلیون 800,234 3.837 میلیون 77,035 65.34 6.29 1.31 3.187 میلیون 975.634 2.205 میلیون 1.957 میلیون
تسه9806

امتیاز تسهیلات مسکن شهریور98

تسهیلات مسکن فرابورس 399,999 4,883.00 1.24 394,526 590.00 0.15 1398/07/24 1,201 23,872 9.418 میلیارد - 395,116 400,000 375,323 400,000 1 124 376,000 2 119 410,000 447.243 میلیارد - - - - - - - - - - 19,358 4,514 17,908 5,964
توریل

توکاریل

سهام فرابورس 7,881 244.00 3.00 7,754 371.00 4.57 1398/07/24 1,192 8.158 میلیون 63.264 میلیارد 6,844.3 8,125 7,731 7,719 8,050 2 28,871 7,881 1 2,500 7,888 16.25 هزار میلیارد 18.35 میلیون 6.795 میلیون 2 میلیون 2.842 میلیون 3.953 میلیون 4.526 میلیون 1.715 میلیون 9.04 3.92 3.43 7.533 میلیون 625,584 7.58 میلیون 578,575
زاگرس

پتروشیمی زاگرس

سهام فرابورس 68,700 330.00 0.48 69,200 830.00 1.21 1398/07/24 1,162 702,855 48.638 میلیارد 604.87 68,370 68,000 68,000 71,000 1 500 68,452 1 60 68,700 164.088 هزار میلیارد 192.632 میلیون 49.39 میلیون 2.4 میلیون 26.552 میلیون 22.837 میلیون 86.614 میلیون 49.875 میلیون 3.33 7.27 1.92 567,618 135,237 549,160 153,695
کنور

تأمین مواد اولیه فولاد صبانور

سهام فرابورس 7,253 0.00 0.00 6,946 0.00 0.00 1398/07/24 1,146 3.45 میلیون 23.96 میلیارد 5,354.35 - 7,211 7,210 7,400 1 2,708 6,990 2 17,268 6,991 21.486 هزار میلیارد 25.285 میلیون 8.519 میلیون 2.936 میلیون 3.897 میلیون 4.623 میلیون 4.599 میلیون 1.934 میلیون 11.06 4.63 4.66 3.26 میلیون 189.264 3.307 میلیون 142.35
دکپسول

تولید ژلاتین کپسول ایران

سهام فرابورس 16,335 859.00 5.00 16,442 752.00 4.37 1398/07/24 1,135 1.627 میلیون 26.753 میلیارد 1,433.61 17,194 16,335 16,335 16,999 143 200 15,788 1 681,949 16,335 3.439 هزار میلیارد 3.977 میلیون 984,422 200,000 688,116 296,306 700,572 171,905 19.13 11.1 4.7 1.627 میلیون - 1.559 میلیون 68,080
هرمز

فولاد هرمزگان جنوب

سهام فرابورس 6,042 317.00 4.99 6,119 240.00 3.77 1398/07/24 1,132 6.227 میلیون 38.102 میلیارد 5,500.73 6,359 6,090 6,042 6,365 1 - - 0 48,153 6,044 95.385 هزار میلیارد 112.329 میلیون 55.399 میلیون 15 میلیون 20.544 میلیون 34.855 میلیون 46.308 میلیون 18.576 میلیون 4.95 2.63 1.98 4.223 میلیون 2.004 میلیون 6.143 میلیون 83,716
دتولیدح

ح. داروسازی تولید دارو

حق تقدم فرابورس 4,001 190.00 4.99 3,979 168.00 4.41 1398/06/27 1,033 7.102 میلیون 28.262 میلیارد - 3,811 4,001 3,851 4,001 0 897,060 4,001 54 - - 915.17 میلیارد - - - - - - - - - - 7.102 میلیون - 7.102 میلیون 311
زشریف

کشت وصنعت شریف آباد

سهام فرابورس 10,376 546.00 5.00 10,436 486.00 4.45 1398/07/24 1,000 2.457 میلیون 25.644 میلیارد 2,457.24 10,922 10,376 10,376 10,899 84 130 8,800 1 748,569 10,376 5.679 هزار میلیارد 6.159 میلیون 1.398 میلیون 520,000 732,179 665,467 1.248 میلیون 178,919 30.33 8.15 4.35 1.792 میلیون 665,000 2.422 میلیون 35,000
شتوکا

توکا رنگ فولاد سپاهان

سهام فرابورس 32,310 1,538.00 5.00 32,162 1,390.00 4.52 1398/07/24 973 1.045 میلیون 33.61 میلیارد 1,074.03 30,772 31,000 30,870 32,310 0 5,680 32,310 6 - - 4.616 هزار میلیارد 5.144 میلیون 533,440 70,000 319,202 214,238 532,864 140,999 34.22 22.52 9.06 1.045 میلیون - 1.045 میلیون -
ثشرق

سرمایه گذاری مسکن شمال شرق

سهام فرابورس 2,505 0.00 0.00 2,271 0.00 0.00 1398/07/24 967 8.031 میلیون 18.24 میلیارد 3,829.68 - 2,505 2,505 2,505 4 23,889 2,250 1 48,888 2,264 2.372 هزار میلیارد 3.197 میلیون 1.863 میلیون 900,000 916,104 946,439 678,846 107,037 21.31 2.41 3.36 7.881 میلیون 149.4 8.031 میلیون -
وگستر

گسترش سرمایه گذاری ایرانیان

سهام فرابورس 3,455 47.00 1.38 3,508 100.00 2.93 1398/07/24 961 6.148 میلیون 21.566 میلیارد 6,397.5 3,408 3,240 3,240 3,578 1 151,000 3,507 4 999 3,507 1.363 هزار میلیارد 1.524 میلیون 503,018 400,000 120,843 382,175 206,739 152,495 8.57 3.42 6.32 3.648 میلیون 2.5 میلیون 5.949 میلیون 199,016
بزاگرس

نیروگاه زاگرس کوثر

سهام فرابورس 5,428 285.00 4.99 5,433 280.00 4.90 1398/07/24 956 5.342 میلیون 29.025 میلیارد 5,588.1 5,713 5,428 5,428 5,577 88 - - 0 1.437 میلیون 5,428 17.139 هزار میلیارد 24.285 میلیون 11.981 میلیون 3 میلیون 7.986 میلیون 3.994 میلیون 1.3 میلیون 419,358 38.87 4.08 12.54 3.842 میلیون 1.5 میلیون 5.342 میلیون -
شغدیر

پتروشیمی غدیر

سهام فرابورس 7,100 90.00 1.25 7,148 42.00 0.58 1398/07/24 943 3.752 میلیون 26.818 میلیارد 3,978.71 7,190 7,007 6,910 7,520 1 700 7,100 1 5,000 7,125 9.347 هزار میلیارد 12.079 میلیون 4.687 میلیون 1.3 میلیون 2.787 میلیون 1.901 میلیون 6.85 میلیون 1.37 میلیون 6.78 4.89 1.36 3.323 میلیون 429,000 3.305 میلیون 447,363
زفکا

کشت و دامداری فکا

سهام فرابورس 17,836 938.00 5.00 17,883 891.00 4.75 1398/07/24 899 1.274 میلیون 22.788 میلیارد 1,417.48 18,774 17,836 17,836 18,371 58 - - 0 333,722 17,836 5.632 هزار میلیارد 6.072 میلیون 1.389 میلیون 300,000 707,042 682,455 1.412 میلیون 461,663 11.62 7.86 3.8 1.17 میلیون 104,341 1.219 میلیون 55,418
غپآذر

شیر پگاه آذربایجان شرقی

سهام فرابورس 17,074 898.00 5.00 17,212 760.00 4.23 1398/07/24 880 1.807 میلیون 31.111 میلیارد 2,053.96 17,972 17,074 17,074 17,961 1 - - 0 300 17,290 3.594 هزار میلیارد 4.512 میلیون 1.328 میلیون 200,000 1.069 میلیون 258,854 3.492 میلیون 72,708 47.35 13.3 0.99 1.807 میلیون - 1.706 میلیون 101,640
غشهدابح

ح. کشت و صنعت شهداب ناب خراسان

سهام فرابورس 2,210 105.00 4.99 2,210 105.00 4.99 1398/04/15 845 23 میلیون 50.83 میلیارد - 2,105 2,210 2,210 2,210 0 7.076 میلیون 2,210 159 - - - - - - - - - - - - - 14.324 میلیون 8.676 میلیون - 23 میلیون
وهورح

ح .مدیریت انرژی امید تابان هور

سهام فرابورس 175 9.00 4.89 175 9.00 4.89 1396/10/10 843 82.918 میلیون 14.511 میلیارد - 184 175 175 175 0 26,266 175 1 - - - - - - - - - - - - - - - - 82.918 میلیون
تبرک

گروه کارخانجات صنعتی تبرک

سهام فرابورس 4,297 226.00 5.00 4,301 222.00 4.91 1398/07/24 822 5.569 میلیون 23.954 میلیارد 6,775.43 4,523 4,297 4,297 4,403 77 250 4,182 1 1.31 میلیون 4,297 10.093 هزار میلیارد 9.796 میلیون 3.595 میلیون 2.232 میلیون 198,677 3.396 میلیون 1.034 میلیون 1.032 میلیون 9.31 2.83 9.28 4.569 میلیون 1,000,000 5.569 میلیون 437
زدشت

کشت و صنعت دشت خرم دره

سهام فرابورس 9,242 486.00 5.00 9,302 426.00 4.38 1398/07/24 815 2.767 میلیون 25.739 میلیارد 3,395.06 9,728 9,242 9,242 9,622 48 1,000 9,242 1 343,333 9,242 6.712 هزار میلیارد 7.173 میلیون 1.563 میلیون 690,000 754,350 808,563 2.127 میلیون 267,810 23.97 7.94 3.02 1.716 میلیون 1.051 میلیون 2.767 میلیون -
وایران

لیزینگ ایرانیان

سهام فرابورس 2,500 0.00 0.00 2,747 0.00 0.00 1398/07/24 813 8.389 میلیون 23.04 میلیارد 6,136.59 - 2,500 2,500 2,500 1 11,714 2,757 1 6,515 2,765 2.631 هزار میلیارد 4.863 میلیون 3.554 میلیون 1,000,000 2.363 میلیون 1.191 میلیون 882,874 276,788 9.03 2.1 2.83 8.087 میلیون 301.237 8.389 میلیون -
سمگاح

ح. سرمایه گذاری میراث فرهنگی

سهام فرابورس 911 0.00 0.00 901 10.00 1.10 1396/05/9 800 58.913 میلیون 53.085 میلیارد - 911 910 900 911 1 15,000 951 1 16,900 1,002 - - - - - - - - - - - 37.326 میلیون 21.587 میلیون - 58.913 میلیون
ثغرب

شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب

سهام فرابورس 2,084 109.00 4.97 2,086 107.00 4.88 1398/07/24 759 10.095 میلیون 21.056 میلیارد 13,300.11 2,193 2,084 2,084 2,186 64 - - 0 2.131 میلیون 2,084 1.974 هزار میلیارد 2.83 میلیون 1.875 میلیون 900,000 952,245 922,821 724,625 6,811 275.64 2.03 2.59 9.78 میلیون 315,000 10.079 میلیون 15,647
ارفعح

ح.شرکت آهن و فولاد ارفع

حق تقدم فرابورس 3,163 71.00 2.20 3,131 103.00 3.18 1398/07/24 748 3.114 میلیون 9.748 میلیارد 4,163.04 3,234 3,073 3,073 3,333 2 500 3,165 1 2,700 3,238 9.393 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.454 میلیون 1.66 میلیون 3.029 میلیون 85,000
زگلدشت

کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان

سهام فرابورس 20,698 1,089.00 5.00 20,799 988.00 4.53 1398/07/24 748 2.091 میلیون 43.483 میلیارد 2,794.97 21,787 20,698 20,698 21,590 46 55 18,809 1 510,969 20,698 4.357 هزار میلیارد 4.689 میلیون 907,381 200,000 529,486 377,895 1.635 میلیون 300,484 13.84 11.01 2.54 1.96 میلیون 131,050 2.091 میلیون -
همراه

ارتباطات سیار ایران

سهام فرابورس 13,800 0.00 0.00 12,991 0.00 0.00 1398/07/24 735 1.231 میلیون 15.99 میلیارد 2,002.51 - 13,610 13,602 14,030 2 380 13,050 1 14,000 13,060 261.178 هزار میلیارد 481.514 میلیون 244.59 میلیون 9.6 میلیون 214.653 میلیون 29.937 میلیون 148.579 میلیون 34.529 میلیون 7.73 8.91 1.8 1.129 میلیون 101.5 1.091 میلیون 140.232
وکوثر

شرکت اعتباری کوثر مرکزی

سهام فرابورس 1,000 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1398/03/22 733 3.161 میلیون 3.161 میلیارد - 1,000 1,000 1,000 1,000 0 31.839 میلیون 1,000 1 - - 6 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 3.161 میلیون 3.161 میلیون -
حکمت

بانک حکمت ایرانیان

سهام فرابورس 1,000 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1398/03/22 733 37.785 میلیون 37.785 میلیارد - 1,000 1,000 1,000 1,000 0 22.215 میلیون 1,000 2 - - 6 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 37.785 میلیون 37.785 میلیون -
نوین

بیمه نوین

سهام فرابورس 2,038 105.00 4.90 2,047 96.00 4.48 1398/07/24 729 7.139 میلیون 14.614 میلیارد 9,793.34 2,143 2,052 2,036 2,120 1 - - 0 50,000 2,036 3.215 هزار میلیارد 14.286 میلیون 13.038 میلیون 1.5 میلیون 11.216 میلیون 1.822 میلیون 5.069 میلیون 433,111 7.09 1.68 0.61 5.381 میلیون 1.758 میلیون 7.055 میلیون 83,927
اعتماد

صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان

صندوق فرابورس 26,990 18.00 0.07 26,961 11.00 0.04 1398/07/24 722 6.62 میلیون 178.494 میلیارد - 26,972 27,001 26,800 27,020 3 1,850 26,991 1 4,520 27,000 1.348 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4.809 میلیون 1.812 میلیون 2.659 میلیون 3.961 میلیون
غمینو

شرکت صنایع غذایی مینو شرق

سهام فرابورس 14,508 763.00 5.00 14,523 748.00 4.90 1398/07/24 707 2.583 میلیون 37.513 میلیارد 3,653.48 15,271 14,508 14,508 15,200 33 - - 0 207,553 14,508 2.718 هزار میلیارد 2.972 میلیون 638,500 178,006 386,581 251,919 900,739 115,341 22.41 10.26 2.87 2.083 میلیون 500,000 2.578 میلیون 5,000
باران

بیمه زندگی باران50%تادیه

سهام فرابورس 500 0.00 0.00 500 0.00 0.00 1398/04/5 701 467.254 میلیون 233.627 میلیارد - 500 500 500 500 0 440,000 500 44 - - 600 میلیارد - - - - - - - - - - 7.584 میلیون 459.67 میلیون - 467.254 میلیون
وهور

مدیریت انرژی امید تابان هور

سهام فرابورس 5,385 50.00 0.92 5,401 34.00 0.63 1398/07/24 696 6.376 میلیون 34.438 میلیارد 9,160.61 5,435 5,215 5,180 5,665 1 200 5,385 1 20,000 5,399 21.74 هزار میلیارد 27.517 میلیون 10.62 میلیون 4 میلیون 5.913 میلیون 4.707 میلیون 919,272 840,842 25.69 4.59 23.5 2.326 میلیون 4.05 میلیون 5.995 میلیون 380,980
اپرداز

آتیه داده پرداز

سهام فرابورس 12,947 681.00 5.00 12,963 665.00 4.88 1398/07/24 670 2.508 میلیون 32.515 میلیارد 3,743.64 13,628 12,947 12,947 13,499 16 130 12,947 1 155,618 12,947 10.221 هزار میلیارد 10.216 میلیون 1.979 میلیون 750,000 494,049 1.485 میلیون 1.636 میلیون 426,851 22.78 6.55 5.94 1.094 میلیون 1.414 میلیون 1.603 میلیون 905,214
شاوان

پالایش نفت لاوان

سهام فرابورس 39,639 2,086.00 5.00 40,245 1,480.00 3.55 1398/07/24 668 964,827 38.83 میلیارد 1,444.35 41,725 39,639 39,639 42,400 15 - - 0 62,277 39,639 47.709 هزار میلیارد 70.504 میلیون 30.927 میلیون 1.143 میلیون 24.487 میلیون 6.44 میلیون 80.537 میلیون 4.458 میلیون 10.32 7.15 0.57 693,829 270,998 823,187 141,640
تاپکیش

تجارت الکترونیک پارسیان کیش

سهام فرابورس 14,705 773.00 4.99 14,802 676.00 4.37 1398/07/24 640 1.752 میلیون 25.927 میلیارد 2,736.87 15,478 14,705 14,705 15,341 33 74 13,832 1 457,522 14,705 6.191 هزار میلیارد 8.143 میلیون 2.968 میلیون 400,000 2.222 میلیون 746,101 2.253 میلیون 373,747 15.84 7.94 2.63 1.387 میلیون 365,069 1.623 میلیون 128,731
دبالکح

ح.مواد اولیه دارویی البرز بالک

حق تقدم فرابورس 3,797 180.00 4.98 3,783 166.00 4.59 1398/06/13 639 6.499 میلیون 24.584 میلیارد - 3,617 3,709 3,670 3,797 1 1.655 میلیون 3,797 78 1,000 3,900 756.6 میلیارد - - - - - - - - - - 6.499 میلیون - 6.483 میلیون 16,200
اعتلا

شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز

سهام فرابورس 4,090 215.00 4.99 4,092 213.00 4.95 1398/07/24 617 2.366 میلیون 9.684 میلیارد 3,835.43 4,305 4,090 4,090 4,170 28 - - 0 547,145 4,090 3.444 هزار میلیارد 3.602 میلیون 1.451 میلیون 600,000 327,941 1.123 میلیون 492,565 475,592 6.88 2.92 6.65 2.196 میلیون 170,000 2.303 میلیون 63,619
قشیر

قند شیروان قوچان و بجنورد

سهام فرابورس 10,110 532.00 5.00 10,125 517.00 4.86 1398/07/24 614 1.778 میلیون 18.003 میلیارد 2,895.87 10,642 10,110 10,110 10,488 29 - - 0 362,637 10,110 3.512 هزار میلیارد 3.575 میلیون 547,346 330,000 233,724 313,622 1.159 میلیون 81,237 41.13 10.65 2.88 1.778 میلیون - 1.778 میلیون -
کاسپینح

ح .داروسازی کاسپین تامین

حق تقدم فرابورس 16,625 875.00 5.00 16,761 739.00 4.22 1398/07/13 611 1.449 میلیون 24.281 میلیارد 2,370.95 17,500 17,320 16,625 17,700 23 1,750 16,625 1 173,594 16,625 2.514 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.449 میلیون - 1.449 میلیون -
آکورد

صندوق س. آرمان آتی کوثر

صندوق فرابورس 20,947 24.00 0.11 20,943 20.00 0.10 1398/07/24 582 16.217 میلیون 339.631 میلیارد - 20,923 20,940 20,915 20,948 1 20,000 20,945 1 35,000 20,945 20.943 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 9.806 میلیون 6.411 میلیون 1.048 میلیون 15.168 میلیون
بساما

بیمه سامان

سهام فرابورس 5,100 255.00 4.76 5,094 261.00 4.87 1398/07/24 562 3.731 میلیون 19.007 میلیارد 6,639.55 5,355 5,089 5,088 5,310 1 500 5,090 1 2,250 5,090 8.033 هزار میلیارد 25.635 میلیون 20.474 میلیون 1.5 میلیون 17.994 میلیون 2.48 میلیون 7.512 میلیون 555,337 13.76 3.08 1.02 3.731 میلیون 200 3.731 میلیون -
زماهان

مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان

سهام فرابورس 12,020 632.00 5.00 12,041 611.00 4.83 1398/07/24 536 1.237 میلیون 14.894 میلیارد 2,307.7 12,652 12,020 12,020 12,350 30 200 8,945 1 118,501 12,020 5.061 هزار میلیارد 5.33 میلیون 1.148 میلیون 400,000 513,824 633,881 1.305 میلیون 188,969 25.49 7.6 3.69 781,925 455,000 1.192 میلیون 45,000
ودی

بیمه دی

سهام فرابورس 2,441 128.00 4.98 2,442 127.00 4.94 1398/07/24 530 5.318 میلیون 12.988 میلیارد 10,033.69 2,569 2,441 2,441 2,500 114 - - 0 2.309 میلیون 2,441 6.423 هزار میلیارد 56.671 میلیون 53.784 میلیون 2.5 میلیون 50.566 میلیون 3.219 میلیون 9.322 میلیون 1.15 میلیون 5.31 1.9 0.65 5.318 میلیون - 5.318 میلیون -
کاسپین

داروسازی کاسپین تامین

سهام فرابورس 16,840 886.00 5.00 16,846 880.00 4.96 1398/07/24 523 558,080 9.402 میلیارد 1,067.07 17,726 16,840 16,840 17,000 28 - - 0 114,873 16,840 7.977 هزار میلیارد 9.451 میلیون 2.945 میلیون 150,000 1.87 میلیون 1.075 میلیون 2.448 میلیون 641,430 11.82 7.05 3.1 528,080 30,000 558,080 -
کیمیا

معدنی کیمیای زنجان گستران

سهام فرابورس 15,500 649.00 4.02 15,512 637.00 3.94 1398/07/24 506 1.005 میلیون 15.589 میلیارد 1,986.08 16,149 15,343 15,342 16,100 1 100 15,342 1 500 15,676 3.721 هزار میلیارد 4.239 میلیون 1.632 میلیون 230,400 664,818 966,999 1.337 میلیون 467,184 7.65 3.7 2.67 954,957 50,000 1.005 میلیون -
غویتا

ویتانا

سهام فرابورس 15,037 791.00 5.00 15,066 762.00 4.81 1398/07/24 505 902,014 13.589 میلیارد 1,786.17 15,828 15,037 15,037 15,480 15 - - 0 51,629 15,037 9.497 هزار میلیارد 10.476 میلیون 2.309 میلیون 600,000 1.436 میلیون 872,560 1.891 میلیون 436,880 20.69 10.36 4.78 792,014 110,000 891,987 10,027
شپدیس

پتروشیمی پردیس

سهام فرابورس 23,619 0.00 0.00 26,202 0.00 0.00 1398/07/24 500 1.669 میلیون 43.73 میلیارد 1,464.26 - 23,472 23,110 24,299 1 500 26,303 1 2,757 26,500 139.728 هزار میلیارد 171.648 میلیون 59.221 میلیون 6 میلیون 28.968 میلیون 30.253 میلیون 54.129 میلیون 30.023 میلیون 4.75 4.72 2.64 797.358 871.677 532.991 1.136 میلیون
زقیام

کشت و دام قیام اصفهان

سهام فرابورس 14,738 775.00 5.00 14,789 724.00 4.67 1398/07/24 493 1.171 میلیون 17.315 میلیارد 2,374.81 15,513 14,738 14,738 15,334 23 1,375 14,473 1 204,179 14,738 5.43 هزار میلیارد 6.04 میلیون 1.628 میلیون 350,000 864,294 763,395 2.952 میلیون 370,149 13.98 6.78 1.75 790,782 380,000 1.141 میلیون 30,000
شپاس

نفت پاسارگاد

سهام فرابورس 8,999 34.00 0.38 8,792 173.00 1.93 1398/07/24 486 2.102 میلیون 18.485 میلیارد 4,325.98 8,965 8,610 8,517 9,150 1 559 8,901 1 169 9,001 21.516 هزار میلیارد 27.475 میلیون 10.845 میلیون 2.4 میلیون 6.375 میلیون 4.47 میلیون 25.742 میلیون 1.43 میلیون 14.76 4.72 0.82 1.28 میلیون 822,345 2.05 میلیون 52,348
ولشرقح

ح . لیزینگ ایران و شرق

سهام فرابورس 819 7.00 0.86 811 1.00 0.12 1398/04/12 485 4.979 میلیون 4.036 میلیارد - 812 840 786 840 2 50,000 775 1 8,000 852 243.3 میلیارد - - - - - - - - - - 4.979 میلیون - 4.979 میلیون -
اتکامح

ح. شرکت بیمه اتکایی امین

سهام فرابورس 650 34.00 4.97 650 34.00 4.97 1398/04/23 484 20.174 میلیون 13.113 میلیارد - 684 710 650 710 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 10.071 میلیون 10.103 میلیون - 20.174 میلیون
گکوثر

هتل پارسیان کوثر اصفهان

سهام فرابورس 29,397 494.00 1.65 28,599 1,292.00 4.32 1398/07/24 476 940,727 26.904 میلیارد 1,976.32 29,891 28,397 28,397 29,609 1 700 29,397 1 1,000 29,397 1.365 هزار میلیارد 3.409 میلیون 437,808 110,000 263,454 174,354 391,060 107,689 29.21 18.04 8.04 940,727 - 940,313 414
اوصتا

صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د

صندوق فرابورس 13,032 86.00 0.66 13,047 71.00 0.54 1398/07/24 467 4.958 میلیون 64.685 میلیارد - 13,118 13,054 13,003 13,224 1 8,000 13,002 1 50,000 13,197 1.305 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.207 میلیون 1.751 میلیون 147,616 4.81 میلیون
حسیر

ریل سیر کوثر

سهام فرابورس 5,553 292.00 5.00 5,561 284.00 4.86 1398/07/24 458 2.268 میلیون 12.615 میلیارد 4,952.71 5,845 5,553 5,553 5,790 9 - - 0 111,811 5,553 3.524 هزار میلیارد 4.248 میلیون 1.589 میلیون 602,947 894,934 693,873 552,222 60,582 55.35 4.83 6.07 1.496 میلیون 772,375 2.268 میلیون -
خدیزل

بهمن دیزل

سهام فرابورس 6,732 354.00 5.00 6,745 341.00 4.81 1398/07/24 448 2.777 میلیون 18.734 میلیارد - 7,086 6,732 6,732 6,956 54 - - 0 844,499 6,732 6.745 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.477 میلیون 1.3 میلیون 2.58 میلیون 197,361
ومعلم

بیمه معلم

سهام فرابورس 3,928 206.00 4.98 3,935 199.00 4.81 1398/07/24 415 2.616 میلیون 10.295 میلیارد 6,304.73 4,134 3,928 3,928 4,045 40 - - 0 1.5 میلیون 3,928 6.201 هزار میلیارد 29.435 میلیون 25.618 میلیون 1.5 میلیون 23.532 میلیون 2.086 میلیون 12.856 میلیون 321,947 18.33 2.83 0.46 1.377 میلیون 1.239 میلیون 2.586 میلیون 30,000
تسه9803

امتیاز تسهیلات مسکن خرداد98

تسهیلات مسکن فرابورس 390,000 3,835.00 0.99 392,701 6,536.00 1.69 1398/07/24 403 5,300 2.081 میلیارد - 386,165 386,522 366,857 405,473 1 - - 0 53 405,473 661.026 میلیارد - - - - - - - - - - 3,922 1,378 3,294 2,006
حخزر

کشتیرانی دریای خزر

سهام فرابورس 16,500 193.00 1.18 16,496 189.00 1.16 1398/07/24 401 632,114 10.427 میلیارد - 16,307 15,920 15,911 17,111 1 1,600 16,156 1 387 16,490 17.816 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 616,410 15,704 632,114 -
ثباغ

شهر سازی و خانه سازی باغمیشه

سهام فرابورس 4,326 227.00 4.99 4,329 224.00 4.92 1398/07/24 391 1.382 میلیون 5.983 میلیارد 3,534.5 4,553 4,326 4,326 4,542 28 - - 0 329,699 4,326 6.01 هزار میلیارد 6.298 میلیون 2.431 میلیون 1.32 میلیون 583,893 1.847 میلیون 444,017 188,536 30.31 3.09 12.87 1.132 میلیون 250,359 1.382 میلیون 330
غگلپا

شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان

سهام فرابورس 29,562 1,407.00 5.00 29,425 1,270.00 4.51 1398/07/24 389 555,932 16.358 میلیارد 1,429.13 28,155 27,550 27,550 29,562 1 30,325 29,562 18 684 32,400 3.379 هزار میلیارد 4.375 میلیون 1.074 میلیون 120,000 843,540 230,835 2.571 میلیون 189,971 18.59 15.3 1.37 453,926 102,006 555,932 -
پخش

پخش البرز

سهام فرابورس 8,511 447.00 4.99 8,582 376.00 4.20 1398/07/24 386 1.048 میلیون 8.99 میلیارد 2,713.96 8,958 8,511 8,511 8,862 22 - - 0 303,949 8,511 8.51 هزار میلیارد 22.952 میلیون 15.565 میلیون 600,000 14.799 میلیون 765,269 21.281 میلیون 385,510 21.15 10.65 0.38 787,587 260,000 832,587 215,000
مفاخر

توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی

سهام فرابورس 8,147 428.00 4.99 8,163 412.00 4.80 1398/07/24 383 2.389 میلیون 19.496 میلیارد 6,236.32 8,575 8,147 8,147 8,484 15 - - 0 127,346 8,147 1.458 هزار میلیارد 2.681 میلیون 1.439 میلیون 170,000 1.293 میلیون 145,405 660,317 16,287 85.2 9.54 2.1 2.179 میلیون 210,000 2.364 میلیون 24,179
ثالوندح

ح . سرمایه گذاری مسکن الوند

سهام فرابورس 690 12.00 1.77 690 12.00 1.77 1397/10/11 379 18.626 میلیون 12.851 میلیارد - 678 678 678 711 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 5.226 میلیون 13.4 میلیون - 18.626 میلیون
وسبحان

سرمایه گذاری سبحان

سهام فرابورس 2,840 41.00 1.46 2,812 13.00 0.46 1398/07/24 376 2.25 میلیون 6.329 میلیارد 5,984.84 2,799 2,867 2,781 2,869 1 2,087 2,814 1 400 2,847 3.639 هزار میلیارد 3.92 میلیون 2.844 میلیون 1.3 میلیون 264,466 2.579 میلیون 1.007 میلیون 975,298 3.75 1.42 3.63 1.352 میلیون 898,424 2.25 میلیون -
شراز

پالایش نفت شیراز

سهام فرابورس 49,899 1,570.00 3.05 50,392 1,077.00 2.09 1398/07/24 375 445,486 22.449 میلیارد 1,187.96 51,469 51,469 48,900 53,000 2 2,525 49,610 2 5,597 49,899 52.887 هزار میلیارد 73.183 میلیون 31.737 میلیون 1.028 میلیون 21.403 میلیون 10.334 میلیون 94.42 میلیون 7.507 میلیون 6.9 5.01 0.56 230,556 214,930 422,615 22,871
زشگزا

شیر و گوشت زاگرس شهرکرد

سهام فرابورس 42,698 2,247.00 5.00 42,760 2,185.00 4.86 1398/07/24 372 620,879 26.548 میلیارد 1,669.03 44,945 42,698 42,698 45,498 2 - - 0 250 42,698 3.596 هزار میلیارد 3.885 میلیون 633,165 80,000 463,890 169,275 1.272 میلیون 160,022 21.38 20.21 2.69 620,879 - 620,759 120
اوان

مبین وان کیش

سهام فرابورس 28,227 1,485.00 5.00 28,780 932.00 3.14 1398/07/24 372 370,337 10.658 میلیارد 995.53 29,712 28,900 28,227 30,739 1 100 24,600 1 20 28,227 5.942 هزار میلیارد 6.506 میلیون 917,905 100,000 749,833 168,072 949,234 56,207 102.41 34.25 6.06 299,337 71,000 370,236 101
تسه9403

امتیاز تسهیلات مسکن خرداد 94

سهام فرابورس 739,000 17,012.00 2.36 725,171 3,183.00 0.44 1396/03/13 369 1,630 1.182 میلیارد - 721,988 730,000 705,011 742,997 0 16 739,000 1 - - 697.527 میلیارد - - - - - - - - - - 1,630 - 1,602 28
کرمان

س. توسعه و عمران استان کرمان

سهام فرابورس 39,679 2,088.00 5.00 39,679 2,088.00 5.00 1398/07/24 368 587,615 23.316 میلیارد 1,596.78 41,767 39,679 39,679 39,679 170 - - 0 868,171 39,679 25.073 هزار میلیارد 24.039 میلیون 1.808 میلیون 600,300 219,451 1.589 میلیون 709,591 898,331 26.52 14.99 33.57 487,615 100,000 587,615 -
فولای

صنایع فولاد آلیاژی یزد

سهام فرابورس 6,353 334.00 4.99 6,353 334.00 4.99 1398/07/24 360 1.873 میلیون 11.898 میلیارد 5,202.33 6,687 6,353 6,353 6,553 18 31,853 5,700 1 197,336 6,353 896.06 میلیارد 1.212 میلیون 602,973 134,000 360,295 242,678 1.219 میلیون 62,213 13.68 3.51 0.7 1.873 میلیون - 1.873 میلیون -
بالاس

مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن

سهام فرابورس 11,816 621.00 4.99 11,816 621.00 4.99 1398/07/24 354 997,018 11.781 میلیارد 2,816.44 12,437 11,816 11,816 12,190 36 - - 0 519,728 11,816 1.866 هزار میلیارد 5.357 میلیون 3.832 میلیون 150,000 3.585 میلیون 246,834 1.386 میلیون 57,477 30.84 7.18 1.28 997,018 - 990,218 6,800