شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

P/S

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
وملی

گروه‌ صنعتی‌ ملی‌ (هلدینگ‌

سهام بورس 65,001 1,507.00 2.27 66,352 156.00 0.23 1398/07/24 56 16,575 1.087 میلیارد 295.98 66,508 66,500 65,000 68,355 1 344 65,001 1 3,490 66,987 16.451 هزار میلیارد 16.985 میلیون 851,845 247,360 575,459 276,386 6,921 3,643 4505.32 59.38 2371.45 15,046 1,529 14,235 2,340
خگستر

گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو

سهام بورس 9,063 477.00 5.00 9,262 278.00 2.91 1398/07/24 3,034 13.606 میلیون 126.015 میلیارد 4,484.6 9,540 9,355 9,063 9,863 1 5,109 9,063 2 111 9,070 22.896 هزار میلیارد 23.196 میلیون 8.705 میلیون 1.5 میلیون 966,748 7.738 میلیون 209,507 136,578 162.76 2.87 106.1 13.606 میلیون 275 13.269 میلیون 337,358
ثاباد

توریستی ورفاهی آبادگران ایران

سهام بورس 5,109 268.00 4.98 5,192 185.00 3.44 1398/07/24 33 66,154 337.981 میلیون 2,004.67 5,377 5,109 5,109 5,109 41 - - 0 720,546 5,109 1.29 هزار میلیارد 1.319 میلیون 362,145 240,000 72,878 289,267 14,919 6,344 196.42 4.31 83.52 65,599 555 66,154 -
وآذر

سرمایه‌گذاری‌توسعه‌آذربایجان‌

سهام بورس 10,404 547.00 4.99 10,601 350.00 3.20 1398/07/24 51 52,164 543.217 میلیون 1,022.82 10,951 10,404 10,404 10,924 8 - - 0 15,816 10,404 2.19 هزار میلیارد 2.322 میلیون 244,798 100,000 201,374 43,424 29,621 -13,097 -161.88 48.83 71.58 52,164 - 52,164 -
ثامان

سامان‌ گستراصفهان‌

سهام بورس 7,949 418.00 5.00 7,949 418.00 5.00 1398/07/24 121 184,657 1.468 میلیارد 1,526.09 8,367 7,949 7,949 7,949 139 2,500 6,344 1 723,869 7,949 1.857 هزار میلیارد 1.914 میلیون 602,791 221,941 149,844 452,947 25,361 8,631 204.4 3.89 69.56 184,657 - 184,657 -
چفیبر

فیبر ایران‌

سهام بورس 3,375 177.00 4.98 3,375 177.00 4.98 1398/07/24 148 869,516 2.935 میلیارد 5,875.11 3,552 3,375 3,375 3,375 93 500 2,655 1 1.54 میلیون 3,375 4.784 هزار میلیارد 4.694 میلیون 1.338 میلیون 1.347 میلیون 148,563 1.189 میلیون 73,705 -28,139 -161.55 3.82 61.68 869,516 - 869,516 -
ختوقا

قطعات‌ اتومبیل‌ ایران‌

سهام بورس 5,258 276.00 4.99 5,258 276.00 4.99 1398/07/24 191 1.871 میلیون 9.839 میلیارد 9,797.4 5,534 5,258 5,258 5,258 139 2,500 4,200 1 2.064 میلیون 5,258 6.087 هزار میلیارد 6.763 میلیون 2.439 میلیون 1.1 میلیون 979,106 1.46 میلیون 108,850 17,605 328.53 3.96 53.14 1.871 میلیون - 1.871 میلیون -
برکت

گروه دارویی برکت

سهام بورس 4,951 260.00 4.99 4,991 220.00 4.22 1398/07/24 289 1.464 میلیون 7.248 میلیارد 5,065.5 5,211 4,951 4,951 4,951 410 500 4,371 1 5.865 میلیون 4,951 30.224 هزار میلیارد 36.097 میلیون 11.66 میلیون 3.4 میلیون 7.149 میلیون 4.511 میلیون 592,861 386,052 74.98 6.42 48.83 763,930 700,000 1.464 میلیون -
ثنوسا

نوسازی‌وساختمان‌تهران‌

سهام بورس 2,996 157.00 4.98 3,041 112.00 3.55 1398/07/24 132 749,101 2.244 میلیارد 5,675.01 3,153 2,996 2,996 2,996 429 4,000 2,829 1 13.018 میلیون 2,996 8.292 هزار میلیارد 10.231 میلیون 3.517 میلیون 2.63 میلیون 2.233 میلیون 1.284 میلیون 172,540 -214,393 -37.29 6.23 46.35 722,523 26,578 649,101 100,000
وتوس

توسعه‌شهری‌توس‌گستر

سهام بورس 2,675 140.00 4.97 2,726 89.00 3.16 1398/07/24 106 407,211 1.089 میلیارد 3,841.61 2,815 2,675 2,675 2,675 237 12,544 2,380 1 11.711 میلیون 2,675 4.504 هزار میلیارد 4.779 میلیون 2.262 میلیون 900,000 417,035 1.845 میلیون 96,052 62,869 69.38 2.36 45.41 407,211 - 407,211 -
تمحرکه

ماشین‌سازی‌نیرومحرکه‌

سهام بورس 4,951 260.00 4.99 4,951 260.00 4.99 1398/07/24 218 691,839 3.425 میلیارد 3,173.57 5,211 4,951 4,951 4,952 63 - - 0 538,813 4,951 634.92 میلیارد 678,579 100,421 121,843 75,334 25,087 13,393 -1,310 -460.49 24.05 45.04 691,439 400 691,839 -
وساخت

سرمایه‌ گذاری‌ ساختمان‌ایران‌

سهام بورس 12,478 656.00 4.99 12,594 540.00 4.11 1398/07/24 751 3.149 میلیون 39.656 میلیارد 4,192.93 13,134 12,478 12,478 13,100 72 2,000 12,343 1 3.285 میلیون 12,478 14.32 هزار میلیارد 17.182 میلیون 5.002 میلیون 1.09 میلیون 3.451 میلیون 1.552 میلیون 432,619 -181,709 -75.56 8.85 31.74 3.119 میلیون 30,000 3.099 میلیون 50,000
وبیمه

سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ بیمه‌

سهام بورس 5,866 308.00 4.99 5,874 300.00 4.86 1398/07/24 1,611 7.284 میلیون 42.792 میلیارد 4,521.69 6,174 5,866 5,866 6,088 90 2,001 5,510 1 1.157 میلیون 5,866 4.631 هزار میلیارد 4.574 میلیون 1.464 میلیون 750,000 168,066 1.296 میلیون 177,231 134,114 32.85 3.4 24.86 5.254 میلیون 2.03 میلیون 7.284 میلیون -
غشهد

شهد ایران‌

سهام بورس 14,892 498.00 3.24 14,764 626.00 4.07 1398/07/24 894 1.899 میلیون 28.035 میلیارد 2,124.12 15,390 14,621 14,621 15,600 1 450 14,621 1 596 14,892 3.078 هزار میلیارد 3.149 میلیون 1.154 میلیون 200,000 195,850 958,051 126,517 884,604 3.34 3.08 23.34 1.899 میلیون - 1.899 میلیون -
لپارس

پارس‌ الکتریک‌

سهام بورس 22,522 1,185.00 5.00 22,522 1,185.00 5.00 1398/07/24 203 677,509 15.259 میلیارد 3,337.48 23,707 22,522 22,522 22,522 200 - - 0 494,642 22,522 7.112 هزار میلیارد 6.894 میلیون 1.127 میلیون 300,000 137,830 989,385 305,845 375,566 17.99 6.83 22.09 572,509 105,000 677,509 -
وتوکا

سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ

سهام بورس 5,064 266.00 4.99 5,064 266.00 4.99 1398/07/24 361 7.295 میلیون 36.94 میلیارد 20,206.91 5,330 5,064 5,064 5,064 308 10,197 4,900 1 8.817 میلیون 5,064 13.858 هزار میلیارد 14.517 میلیون 4.677 میلیون 2.6 میلیون 1.35 میلیون 3.326 میلیون 606,378 508,399 25.9 3.96 21.71 1.465 میلیون 5.83 میلیون 6.501 میلیون 794,000
کالا

بورس کالای ایران

سهام بورس 12,200 158.00 1.31 12,273 231.00 1.92 1398/07/24 1,169 2.549 میلیون 31.285 میلیارد 2,180.53 12,042 11,900 11,456 12,600 1 4,024 12,200 1 7,000 12,250 22.398 هزار میلیارد 23.602 میلیون 3.312 میلیون 1.24 میلیون 774,359 2.538 میلیون 1.08 میلیون 972,879 23.46 8.99 21.13 2.508 میلیون 41,478 2.439 میلیون 109,859
ولغدر

لیزینگ‌خودروغدیر

سهام بورس 4,045 212.00 4.98 4,079 178.00 4.18 1398/07/24 311 2.79 میلیون 11.381 میلیارد 8,971.27 4,257 4,045 4,045 4,257 2 1,000 2,438 1 12,002 4,045 2.256 هزار میلیارد 2.635 میلیون 1.189 میلیون 530,000 473,421 715,386 104,577 154,593 13.98 3.02 20.67 2.74 میلیون 50,000 2.79 میلیون -
وساپا

سرمایه‌گذاری‌ سایپا

سهام بورس 1,430 70.00 4.67 1,436 64.00 4.27 1398/07/24 1,750 25.545 میلیون 36.684 میلیارد 14,597.07 1,500 1,426 1,425 1,496 2 1,000 1,426 1 4,278 1,438 16.013 هزار میلیارد 20.442 میلیون 17.911 میلیون 10.675 میلیون 5.113 میلیون 12.798 میلیون 742,170 603,072 25.42 1.2 20.65 24.167 میلیون 1.378 میلیون 25.545 میلیون -
ونیرو

سرمایه‌گذاری‌نیرو

سهام بورس 2,138 112.00 4.98 2,138 112.00 4.98 1398/07/24 2,399 55.265 میلیون 118.177 میلیارد 23,036.58 2,250 2,138 2,138 2,183 210 2,000 2,094 1 10.342 میلیون 2,138 21.038 هزار میلیارد 22.6 میلیون 10.748 میلیون 7 میلیون 2.61 میلیون 8.138 میلیون 1.017 میلیون 960,188 20.82 2.46 19.66 35.407 میلیون 19.858 میلیون 50.217 میلیون 5.048 میلیون
تپمپی

پمپ‌ سازی‌ ایران‌

سهام بورس 10,895 573.00 5.00 11,001 467.00 4.07 1398/07/24 309 1.356 میلیون 14.92 میلیارد 4,389.1 11,468 10,895 10,895 11,900 21 - - 0 459,920 10,895 5.39 هزار میلیارد 5.492 میلیون 1.147 میلیون 470,000 321,800 824,992 265,314 300,070 17.23 6.27 19.49 1.106 میلیون 250,000 1.296 میلیون 60,546
والبر

سرمایه‌ گذاری‌ البرز(هلدینگ‌

سهام بورس 5,501 289.00 4.99 5,501 289.00 4.99 1398/07/24 297 2.036 میلیون 11.198 میلیارد 6,854.19 5,790 5,501 5,501 5,501 406 961 4,081 1 6.342 میلیون 5,501 27.793 هزار میلیارد 27.984 میلیون 9.623 میلیون 3.7 میلیون 1.579 میلیون 8.045 میلیون 1.373 میلیون 2.484 میلیون 10.63 3.28 19.24 1.836 میلیون 200,000 2.036 میلیون -
تکنو

تکنوتار

سهام بورس 7,100 373.00 4.99 7,119 354.00 4.74 1398/07/24 448 1.997 میلیون 14.216 میلیارد 4,457.02 7,473 7,121 7,100 7,470 22 300 6,220 1 230,001 7,100 1.835 هزار میلیارد 1.891 میلیون 308,438 245,549 143,026 165,412 95,657 1,359 1286.29 10.57 18.27 1.957 میلیون 39,380 1.974 میلیون 22,498
ولصنم

لیزینگ‌صنعت‌ومعدن‌

سهام بورس 2,094 110.00 4.99 2,096 108.00 4.90 1398/07/24 526 4.893 میلیون 10.258 میلیارد 9,302.53 2,204 2,094 2,094 2,169 39 2,000 1,128 1 1.595 میلیون 2,094 4.408 هزار میلیارد 4.724 میلیون 4.079 میلیون 2 میلیون 531,749 3.547 میلیون 231,590 431,154 9.73 1.18 18.11 4.493 میلیون 400,000 4.893 میلیون -
نمرینو

ایران‌ مرینوس‌

سهام بورس 28,126 1,339.00 5.00 28,081 1,294.00 4.83 1398/07/24 276 563,721 15.83 میلیارد 2,042.47 26,787 28,126 27,101 28,126 1 142,876 28,126 55 60 28,247 3.402 هزار میلیارد 3.734 میلیون 337,686 127,000 168,054 169,632 203,772 9,394 379.63 21.02 17.5 559,559 4,162 563,721 -
غنوش

نوش‌ مازندران‌

سهام بورس 34,328 1,634.00 5.00 34,328 1,634.00 5.00 1398/07/24 253 2.274 میلیون 78.049 میلیارد 8,986.71 32,694 34,328 34,328 34,328 0 653,867 34,328 454 - - 1.635 هزار میلیارد 1.732 میلیون 91,442 50,000 15,485 75,957 101,805 22,749 75.45 22.6 16.86 2.024 میلیون 250,000 2.274 میلیون -
ثاخت

بین‌المللی‌توسعه‌ساختمان

سهام بورس 2,331 122.00 4.97 2,438 15.00 0.61 1398/07/24 40 301,248 702.209 میلیون 7,531.2 2,453 2,331 2,331 2,331 123 - - 0 3.601 میلیون 2,331 14.718 هزار میلیارد 25.08 میلیون 15.552 میلیون 6 میلیون 10.452 میلیون 5.1 میلیون 874,502 -304,692 -48.01 2.87 16.73 301,248 - 301,248 -
حکشتی

کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

سهام بورس 6,085 79.00 1.28 6,074 90.00 1.46 1398/07/24 2,401 14.022 میلیون 85.173 میلیارد 5,839.87 6,164 6,001 5,932 6,248 3 2,500 6,085 2 47,982 6,100 101.046 هزار میلیارد 242.214 میلیون 165.997 میلیون 16.393 میلیون 142.643 میلیون 23.354 میلیون 6.016 میلیون 3.974 میلیون 25.06 4.26 16.55 8.992 میلیون 5.029 میلیون 13.088 میلیون 933,892
ورنا

سرمایه‌گذاری‌ رنا(هلدینگ‌

سهام بورس 1,432 75.00 4.98 1,445 62.00 4.11 1398/07/24 1,932 27.823 میلیون 40.216 میلیارد 14,401.08 1,507 1,435 1,432 1,500 6 800 1,421 1 269,213 1,432 11.996 هزار میلیارد 12.774 میلیون 12.652 میلیون 7.96 میلیون 1.272 میلیون 11.38 میلیون 716,513 774,795 14.85 1.01 16.05 23.373 میلیون 4.45 میلیون 27.823 میلیون -
قثابت

قند ثابت‌ خراسان‌

سهام بورس 22,151 1,165.00 5.00 22,151 1,165.00 5.00 1398/07/24 83 204,000 4.519 میلیارد 2,457.83 23,316 22,151 22,151 22,151 275 150 20,900 1 1.579 میلیون 22,151 11.891 هزار میلیارد 11.976 میلیون 1.09 میلیون 510,000 678,814 410,830 716,310 96,192 117.44 27.5 15.77 117,681 86,319 204,000 -
شوینده

مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر

سهام بورس 11,144 275.00 2.53 11,045 176.00 1.62 1398/07/24 732 2.068 میلیون 22.84 میلیارد 2,825.09 10,869 10,450 10,450 11,290 1 2,787 11,101 2 120 11,150 10.869 هزار میلیارد 11.969 میلیون 2.697 میلیون 1,000,000 923,917 1.773 میلیون 705,872 843,646 13.09 6.23 15.65 1.337 میلیون 731,125 1.898 میلیون 170,460
وبشهر

توسعه‌ صنایع‌ بهشهر(هلدینگ

سهام بورس 3,618 33.00 0.90 3,642 9.00 0.25 1398/07/24 553 3.92 میلیون 14.277 میلیارد 7,088.84 3,651 3,570 3,570 3,770 2 18,200 3,617 1 4,200 3,684 30.121 هزار میلیارد 30.804 میلیون 14.331 میلیون 8.25 میلیون 757,154 13.574 میلیون 2.024 میلیون 3.196 میلیون 9.4 2.21 14.84 3.11 میلیون 810,000 3.612 میلیون 308,455
سفارس

سیمان فارس و خوزستان

سهام بورس 4,473 235.00 4.99 4,486 222.00 4.72 1398/07/24 2,545 24.055 میلیون 107.906 میلیارد 9,451.79 4,708 4,473 4,473 4,690 120 151,000 3,870 3 3.567 میلیون 4,473 26.483 هزار میلیارد 29.768 میلیون 14.842 میلیون 5.625 میلیون 4.534 میلیون 10.308 میلیون 1.773 میلیون 1.679 میلیون 15.03 2.46 14.23 15.362 میلیون 8.692 میلیون 20.855 میلیون 3.2 میلیون
وبهمن

سرمایه‌گذاری‌بهمن‌

سهام بورس 3,762 8.00 0.21 3,774 4.00 0.11 1398/07/24 118 868,625 3.279 میلیارد 7,361.23 3,770 3,797 3,701 3,884 1 249 3,751 1 477 3,751 10.368 هزار میلیارد 11.319 میلیون 5.502 میلیون 2.75 میلیون 943,467 4.558 میلیون 754,891 998,336 10.4 2.28 13.75 757,413 111,212 568,625 300,000
کحافظ

کاشی‌ وسرامیک‌ حافظ‌

سهام بورس 20,230 1,064.00 5.00 21,018 276.00 1.30 1398/07/24 41 18,693 378.159 میلیون 455.93 21,294 20,230 20,230 20,230 20 - - 0 29,561 20,230 3.833 هزار میلیارد 6.509 میلیون 2.206 میلیون 180,000 2.726 میلیون -519,751 276,029 -93,985 -40.25 -7.28 13.71 18,693 - 18,693 -
کماسه

تامین‌ ماسه‌ ریخته‌گری‌

سهام بورس 18,633 980.00 5.00 18,657 956.00 4.87 1398/07/24 392 1.495 میلیون 27.896 میلیارد 3,814.33 19,613 18,639 18,633 19,000 33 - - 0 404,297 18,633 3.177 هزار میلیارد 3.102 میلیون 335,228 162,000 79,736 255,492 221,927 38,317 78.88 11.83 13.62 1.414 میلیون 81,111 1.495 میلیون -
کدما

معدنی‌ دماوند

سهام بورس 57,300 1,659.00 2.81 58,174 785.00 1.33 1398/07/24 165 57,255 3.331 میلیارد 347 58,959 56,012 56,012 60,000 1 905 57,012 1 30 58,540 1.769 هزار میلیارد 1.961 میلیون 272,868 30,000 216,139 56,729 129,592 47,348 36.86 30.76 13.47 57,168 87 57,255 -
سیدکو

سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان

سهام بورس 2,855 150.00 4.99 2,908 97.00 3.23 1398/07/24 236 3.659 میلیون 10.639 میلیارد 15,504.7 3,005 3,000 2,855 3,014 2 - - 0 3,500 2,855 14.424 هزار میلیارد 14.947 میلیون 8.253 میلیون 4.8 میلیون 988,256 7.264 میلیون 1.041 میلیون 1.005 میلیون 13.89 1.92 13.4 3.181 میلیون 478,092 3.531 میلیون 127,790
ثمسکن

سرمایه‌گذاری‌ مسکن‌

سهام بورس 1,698 89.00 4.98 1,707 80.00 4.48 1398/07/24 1,470 23.774 میلیون 40.584 میلیارد 16,172.96 1,787 1,698 1,698 1,750 82 688 1,517 1 3.535 میلیون 1,698 9.829 هزار میلیارد 10.519 میلیون 8.018 میلیون 5.5 میلیون 1.131 میلیون 6.887 میلیون 704,603 374,271 25.08 1.36 13.32 20.674 میلیون 3.1 میلیون 23.468 میلیون 306,413
ثشاهد

سرمایه‌ گذاری‌ شاهد

سهام بورس 2,285 51.00 2.28 2,316 82.00 3.67 1398/07/24 1,080 15.7 میلیون 36.357 میلیارد 14,536.74 2,234 2,205 2,203 2,345 2 500 2,268 1 14,112 2,300 8.951 هزار میلیارد 9.689 میلیون 6.005 میلیون 2.707 میلیون 410,063 5.595 میلیون 724,346 661,135 14.04 1.66 12.81 11.7 میلیون 4 میلیون 15.1 میلیون 600,000
دسبحا

گروه دارویی سبحان

سهام بورس 6,564 345.00 4.99 6,567 342.00 4.95 1398/07/24 636 3.021 میلیون 19.84 میلیارد 4,750.38 6,909 6,564 6,564 6,780 77 230 6,514 1 951,817 6,564 18.896 هزار میلیارد 19.436 میلیون 5.176 میلیون 2.735 میلیون 1.476 میلیون 3.701 میلیون 1.551 میلیون 1.697 میلیون 10.58 4.85 11.58 1.901 میلیون 1.12 میلیون 2.998 میلیون 23,350
چکارن

کارتن‌ ایران‌

سهام بورس 57,454 3,023.00 5.00 58,343 2,134.00 3.53 1398/07/24 971 616,899 35.992 میلیارد 635.32 60,477 57,454 57,454 60,396 30 89 56,635 2 112,097 57,454 11.022 هزار میلیارد 11.152 میلیون 837,517 182,250 518,840 318,677 926,280 146,553 72.55 33.37 11.48 616,899 - 452,018 164,881
کبافق

معادن‌ بافق‌

سهام بورس 76,000 628.00 0.82 76,591 37.00 0.05 1398/07/24 734 315,573 24.17 میلیارد 429.94 76,628 73,100 73,100 78,950 3 120 74,730 2 2,944 76,000 15.517 هزار میلیارد 15.832 میلیون 2.628 میلیون 202,500 321,929 2.306 میلیون 1.353 میلیون 1.046 میلیون 14.83 6.73 11.46 312,573 3,000 315,573 -
وپخش

داروپخش‌ (هلدینگ‌

سهام بورس 40,210 2,116.00 5.00 40,210 2,116.00 5.00 1398/07/24 68 199,453 8.02 میلیارد 2,933.13 42,326 40,210 40,210 40,210 58 2,100 39,819 3 319,314 40,210 35.554 هزار میلیارد 34.569 میلیون 6.256 میلیون 840,000 792,365 5.463 میلیون 3.022 میلیون 2.957 میلیون 11.42 6.18 11.18 24,453 175,000 199,453 -
شفا

سرمایه گذاری شفادارو

سهام بورس 10,430 510.00 4.66 10,468 472.00 4.31 1398/07/24 436 1.285 میلیون 13.448 میلیارد 2,946.38 10,940 10,493 10,393 10,895 1 1,000 10,393 1 6,109 10,435 12.898 هزار میلیارد 15.293 میلیون 6.168 میلیون 1.179 میلیون 2.946 میلیون 3.222 میلیون 1.153 میلیون 1.103 میلیون 11.2 3.83 10.71 528,944 755,679 1.261 میلیون 23,443
کسرا

سرامیک‌های‌صنعتی‌اردکان‌

سهام بورس 14,510 763.00 5.00 14,510 763.00 5.00 1398/07/24 694 1.805 میلیون 26.19 میلیارد 2,600.84 15,273 14,510 14,510 14,510 365 1,000 12,000 1 3.083 میلیون 14,510 8.858 هزار میلیارد 8.695 میلیون 1.281 میلیون 580,000 279,069 1.002 میلیون 792,735 287,822 29.24 8.4 10.62 1.805 میلیون - 1.805 میلیون -
ددام

داروسازی زاگرس فارمد پارس

سهام بورس 9,672 509.00 5.00 9,672 509.00 5.00 1398/07/24 253 616,644 5.964 میلیارد 2,437.33 10,181 9,672 9,672 9,672 329 250 5,860 1 1.717 میلیون 9,672 9.369 هزار میلیارد 10.083 میلیون 1.837 میلیون 920,223 1.183 میلیون 654,388 862,598 191,801 46.4 13.6 10.32 616,644 - 616,644 -
ونفت

سرمایه‌گذاری‌ صنعت‌ نفت‌

سهام بورس 5,240 18.00 0.34 5,265 43.00 0.82 1398/07/24 624 3.44 میلیون 18.11 میلیارد 5,512.37 5,222 5,001 5,001 5,330 1 380 5,236 1 1,570 5,246 8.616 هزار میلیارد 9.133 میلیون 3.656 میلیون 1.65 میلیون 445,939 3.21 میلیون 845,123 869,123 10 2.71 10.28 1.315 میلیون 2.125 میلیون 3.244 میلیون 195,554
کروی

توسعه‌ معادن‌ روی‌ ایران‌

سهام بورس 7,430 133.00 1.76 7,602 39.00 0.52 1398/07/24 302 827,051 6.293 میلیارد 2,738.58 7,563 7,549 7,410 7,851 3 194 7,430 1 70,806 7,450 18.257 هزار میلیارد 18.805 میلیون 6.839 میلیون 2.414 میلیون 453,783 6.385 میلیون 1.791 میلیون 1.61 میلیون 11.4 2.87 10.25 387,774 439,277 777,051 50,000
وتوشه

سرمایه‌ گذاری‌ پارس‌ توشه‌

سهام بورس 6,999 368.00 5.00 7,099 268.00 3.64 1398/07/24 203 445,500 3.121 میلیارد 2,194.58 7,367 6,999 6,999 7,185 23 - - 0 185,326 6,999 11.051 هزار میلیارد 11.277 میلیون 5.269 میلیون 1.5 میلیون 628,209 4.64 میلیون 1.042 میلیون 1.172 میلیون 9.08 2.29 10.23 445,500 - 424,674 20,826
خاهن

آهنگری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌

سهام بورس 5,649 297.00 4.99 5,658 288.00 4.84 1398/07/24 873 5.471 میلیون 30.957 میلیارد 6,267.33 5,946 5,649 5,649 5,800 100 188 5,340 1 2.145 میلیون 5,649 16.292 هزار میلیارد 17.912 میلیون 5.559 میلیون 2.377 میلیون 2.41 میلیون 3.149 میلیون 1.571 میلیون 319,334 48.55 4.92 9.87 5.471 میلیون - 5.471 میلیون -
وپترو

سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی‌

سهام بورس 6,841 360.00 5.00 6,848 353.00 4.90 1398/07/24 602 8.311 میلیون 56.916 میلیارد 13,805.58 7,201 6,841 6,841 6,978 45 200 5,681 1 1.536 میلیون 6,841 13.106 هزار میلیارد 15.648 میلیون 6.35 میلیون 1.82 میلیون 3.185 میلیون 3.165 میلیون 1.289 میلیون 144,395 86.31 3.94 9.67 4.746 میلیون 3.565 میلیون 8.222 میلیون 88,888
دعبید

لابراتوارداروسازی‌ دکترعبیدی‌

سهام بورس 34,621 1,822.00 5.00 34,733 1,710.00 4.69 1398/07/24 1,499 2.322 میلیون 80.653 میلیارد 1,549.07 36,443 34,621 34,621 35,999 54 156 32,063 1 112,611 34,621 73.469 هزار میلیارد 76.539 میلیون 10.671 میلیون 1.68 میلیون 6.517 میلیون 4.154 میلیون 7.254 میلیون 1.609 میلیون 43.53 16.86 9.65 830,103 1.492 میلیون 1.166 میلیون 1.156 میلیون
های وب

داده گسترعصرنوین-های وب

سهام بورس 7,572 398.00 4.99 7,648 322.00 4.04 1398/07/24 4,065 26.154 میلیون 200.035 میلیارد 6,434.03 7,970 7,730 7,572 8,048 35 10,500 7,572 2 833,240 7,572 31.88 هزار میلیارد 38.716 میلیون 14.148 میلیون 4 میلیون 8.124 میلیون 6.023 میلیون 3.233 میلیون 791,846 38.64 5.08 9.47 12.817 میلیون 13.337 میلیون 17.326 میلیون 8.828 میلیون
کخاک

صنایع‌خاک‌چینی‌ایران‌

سهام بورس 26,400 284.00 1.06 26,018 666.00 2.50 1398/07/24 270 308,727 8.033 میلیارد 1,143.43 26,684 25,352 25,352 27,000 1 1,370 25,862 2 715 26,400 13.342 هزار میلیارد 14.629 میلیون 2.672 میلیون 375,000 1.62 میلیون 1.052 میلیون 1.387 میلیون 1.15 میلیون 11.31 12.37 9.39 149,508 159,219 279,448 29,279
بسویچ

پارس‌سویچ‌

سهام بورس 20,994 999.00 5.00 19,999 4.00 0.02 1398/07/24 7 1,411 29.623 میلیون 201.57 19,995 20,994 20,994 20,994 2 121,463 20,994 117 1,090 35,950 19.995 هزار میلیارد 21.626 میلیون 3.123 میلیون 600,000 1.627 میلیون 1.496 میلیون 2.144 میلیون 730,819 27.37 13.37 9.33 1,411 - 1,411 -
ومعادن

توسعه‌معادن‌وفلزات‌

سهام بورس 4,700 60.00 1.29 4,763 123.00 2.65 1398/07/24 4,288 34.976 میلیون 166.59 میلیارد 8,156.62 4,640 4,555 4,510 4,872 1 1,189 4,698 1 10,000 4,698 186.992 هزار میلیارد 197.998 میلیون 69.793 میلیون 34.118 میلیون 6.049 میلیون 63.743 میلیون 20.587 میلیون 20.599 میلیون 9.32 3.01 9.32 12.512 میلیون 22.463 میلیون 29.412 میلیون 5.564 میلیون
سدشت

صنایع سیمان دشتستان

سهام بورس 9,998 526.00 5.00 10,437 87.00 0.83 1398/07/24 21 77,940 779.244 میلیون 3,711.43 10,524 9,998 9,998 9,998 27 200 5,863 1 57,737 9,998 12.418 هزار میلیارد 13.488 میلیون 2.611 میلیون 1.18 میلیون 1.172 میلیون 1.439 میلیون 1.347 میلیون 192,268 64.05 8.56 9.15 77,940 - 77,940 -
وخارزم

سرمایه گذاری خوارزمی

سهام بورس 1,792 10.00 0.55 1,801 1.00 0.06 1398/07/23 54 810,725 1.456 میلیارد 15,013.43 1,802 1,791 1,790 1,802 1 3,000 1,787 2 19,441 1,791 22.513 هزار میلیارد 30.43 میلیون 25.532 میلیون 12.5 میلیون 7.917 میلیون 17.614 میلیون 2.498 میلیون 1.46 میلیون 15.42 1.28 9.01 810,725 - 810,725 -
غدام

خوراک‌ دام‌ پارس‌

سهام بورس 32,721 1,722.00 5.00 32,930 1,513.00 4.39 1398/07/24 176 89,576 2.95 میلیارد 508.95 34,443 32,722 32,721 34,750 1 - - 0 2,000 33,500 2.067 هزار میلیارد 2.073 میلیون 236,347 60,000 97,593 138,754 220,278 131,115 15.07 14.24 8.98 89,576 - 89,576 -
واتی

سرمایه‌ گذاری‌ آتیه‌ دماوند

سهام بورس 3,319 168.00 4.82 3,327 160.00 4.59 1398/07/24 1,684 21.357 میلیون 71.052 میلیارد 12,682.52 3,487 3,340 3,313 3,460 1 300 3,320 1 2,200 3,320 15.692 هزار میلیارد 16.202 میلیون 8.799 میلیون 4.5 میلیون 1.231 میلیون 7.568 میلیون 1.717 میلیون 1.674 میلیون 8.94 1.98 8.73 16.364 میلیون 4.994 میلیون 16.537 میلیون 4.82 میلیون
خلنت

لنت‌ ترمزایران‌

سهام بورس 41,318 2,174.00 5.00 42,870 622.00 1.43 1398/07/24 36 10,075 416.279 میلیون 279.86 43,492 41,318 41,318 41,318 223 50 41,318 1 311,207 41,318 3.827 هزار میلیارد 3.935 میلیون 283,017 88,000 162,819 120,198 434,503 103,995 36.28 31.39 8.68 10,075 - 10,075 -
سقاین

سیمان‌ قائن‌

سهام بورس 24,586 1,293.00 5.00 24,895 984.00 3.80 1398/07/24 106 76,119 1.871 میلیارد 718.1 25,879 24,586 24,586 24,586 91 - - 0 376,752 24,586 6.47 هزار میلیارد 7.111 میلیون 1.27 میلیون 250,000 887,224 383,012 744,070 243,762 25.53 16.25 8.36 76,119 - 76,119 -
وتوصا

سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران

سهام بورس 4,143 74.00 1.75 4,224 7.00 0.17 1398/07/24 431 1.344 میلیون 5.676 میلیارد 3,117.96 4,217 4,010 4,010 4,427 1 20,000 4,142 1 6,979 4,190 11.175 هزار میلیارد 14.653 میلیون 7.488 میلیون 2.65 میلیون 3.459 میلیون 4.029 میلیون 1.342 میلیون 952,245 11.64 2.75 8.26 1.344 میلیون - 1.341 میلیون 2,950
دزهراوی

داروسازی‌زهراوی‌

سهام بورس 7,558 397.00 4.99 7,705 250.00 3.14 1398/07/24 338 630,533 4.766 میلیارد 1,865.48 7,955 7,558 7,558 7,558 808 5,147 4,070 1 9.157 میلیون 7,558 19.919 هزار میلیارد 24.961 میلیون 6.59 میلیون 2.504 میلیون 5.667 میلیون 923,185 2.434 میلیون -319,518 -60.38 20.9 7.93 630,533 - 530,533 100,000
تاصیکو

سرمایه گذاری صدرتامین

سهام بورس 2,833 1.00 0.04 2,816 18.00 0.64 1398/07/24 2,912 19.763 میلیون 55.66 میلیارد 6,786.61 2,834 2,760 2,757 2,870 1 1,754 2,822 1 377 2,834 56.68 هزار میلیارد 70.094 میلیون 41.662 میلیون 20 میلیون 13.774 میلیون 27.889 میلیون 7.146 میلیون 6.141 میلیون 9.17 2.02 7.88 12.43 میلیون 7.332 میلیون 19.231 میلیون 531,616
چافست

افست‌

سهام بورس 11,112 5,215.00 31.94 11,451 4,876.00 29.86 1398/07/24 1,405 5.36 میلیون 61.376 میلیارد 3,814.82 16,327 11,290 10,726 11,854 1 3,000 11,113 1 400 11,222 16.164 هزار میلیارد 13.813 میلیون 3.956 میلیون 700,000 2.477 میلیون 1.479 میلیون 2.056 میلیون 483,829 33.41 10.93 7.86 4.759 میلیون 600,500 5.292 میلیون 67,451
حپترو

حمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام

سهام بورس 27,339 1,438.00 5.00 27,560 1,217.00 4.23 1398/07/24 141 67,705 1.851 میلیارد 480.18 28,777 27,339 27,339 27,339 119 7,578 26,258 1 572,694 27,339 5.755 هزار میلیارد 6.201 میلیون 994,488 200,000 689,464 305,024 707,126 25,186 218.85 18.07 7.79 67,705 - 67,705 -
تیپیکو

سرمایه گذاری دارویی تامین

سهام بورس 18,700 242.00 1.28 18,681 261.00 1.38 1398/07/24 598 1.809 میلیون 33.792 میلیارد 3,024.9 18,942 18,250 18,250 19,000 1 821 18,672 1 200 18,739 54.932 هزار میلیارد 68.592 میلیون 20.941 میلیون 2.9 میلیون 14.417 میلیون 6.524 میلیون 7.049 میلیون 6.833 میلیون 7.93 8.31 7.69 874,927 933,961 904,531 904,357
وغدیر

سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌

سهام بورس 3,110 39.00 1.27 3,096 25.00 0.81 1398/07/24 1,258 16.981 میلیون 52.575 میلیارد 13,498.4 3,071 3,030 3,030 3,197 1 30,000 3,110 1 50 3,110 221.112 هزار میلیارد 246.797 میلیون 139.068 میلیون 72 میلیون 23.885 میلیون 115.183 میلیون 29.165 میلیون 26.905 میلیون 8.29 1.94 7.64 6.836 میلیون 10.144 میلیون 10.513 میلیون 6.468 میلیون
ونیکی

سرمایه‌گذاری‌ ملی‌ایران‌

سهام بورس 5,701 54.00 0.94 5,798 43.00 0.75 1398/07/24 368 1.341 میلیون 7.787 میلیارد 3,644.86 5,755 5,500 5,500 5,980 1 41,100 5,700 1 13,853 5,840 40.285 هزار میلیارد 45.034 میلیون 20.437 میلیون 7 میلیون 4.448 میلیون 15.989 میلیون 5.317 میلیون 5.16 میلیون 7.87 2.54 7.63 909,610 431,700 1.241 میلیون 100,000
خبهمن

گروه‌بهمن‌

سهام بورس 1,913 21.00 1.09 1,913 21.00 1.09 1398/07/24 827 12.489 میلیون 23.893 میلیارد 15,101.07 1,934 1,950 1,858 1,980 1 5,100 1,912 2 35,601 1,913 19.34 هزار میلیارد 21.391 میلیون 16.234 میلیون 10 میلیون 2.261 میلیون 13.974 میلیون 2.534 میلیون 2.537 میلیون 7.54 1.37 7.55 3.248 میلیون 9.241 میلیون 12.488 میلیون 530
سیستم

همکاران سیستم

سهام بورس 8,201 321.00 3.77 8,420 102.00 1.20 1398/07/24 72 322,185 2.694 میلیارد 4,474.79 8,522 8,100 8,100 8,600 1 125 8,155 1 300 8,201 10.738 هزار میلیارد 11.6 میلیون 2.733 میلیون 1.26 میلیون 990,561 1.742 میلیون 1.409 میلیون 961,448 11.03 6.09 7.53 256,898 65,287 203,541 118,644
ولیز

لیزینگ‌ایران‌

سهام بورس 4,643 244.00 4.99 4,643 244.00 4.99 1398/07/24 127 1.117 میلیون 5.185 میلیارد 8,793.61 4,887 4,643 4,643 4,643 199 2,500 4,300 1 3.104 میلیون 4,643 2.932 هزار میلیارد 5.953 میلیون 3.53 میلیون 600,000 3.167 میلیون 363,401 370,176 -151,116 -18.43 7.67 7.53 616,789 500,000 1.117 میلیون -
کسرام

پارس‌ سرام‌

سهام بورس 25,847 1,360.00 5.00 25,865 1,342.00 4.93 1398/07/24 574 1.203 میلیون 31.112 میلیارد 2,095.53 27,207 25,847 25,847 27,000 1 953 25,847 1 552 25,899 1.632 هزار میلیارد 1.719 میلیون 169,593 60,000 166,773 2,820 210,709 -36,821 -42.15 550.33 7.37 1.103 میلیون 100,000 799,252 403,583
رانفور

خدمات‌انفورماتیک‌

سهام بورس 15,899 293.00 1.88 15,439 167.00 1.07 1398/07/24 483 998,472 15.415 میلیارد 2,067.23 15,606 15,111 14,906 16,199 1 80 15,700 1 3,137 15,899 131.09 هزار میلیارد 143.153 میلیون 31.311 میلیون 8.4 میلیون 13.466 میلیون 17.846 میلیون 17.846 میلیون 11.907 میلیون 10.89 7.27 7.27 850,271 148,201 973,472 25,000
بکام

کارخانجات تولیدی شهید قندی

سهام بورس 13,015 356.00 2.81 13,173 514.00 4.06 1398/07/24 485 1.626 میلیون 21.421 میلیارد 3,352.91 12,659 13,000 12,720 13,291 1 2,620 13,010 1 151 13,020 7.595 هزار میلیارد 9.615 میلیون 2.213 میلیون 600,000 1.711 میلیون 501,761 1.091 میلیون -1,929 -4097.35 15.75 7.25 1.176 میلیون 450,380 1.626 میلیون -
دروز

داروسازی‌ روزدارو

سهام بورس 7,930 417.00 5.00 8,003 344.00 4.12 1398/07/24 44 231,032 1.832 میلیارد 5,250.73 8,347 7,930 7,930 7,930 51 - - 0 293,289 7,930 5.842 هزار میلیارد 6.931 میلیون 2.055 میلیون 699,840 1.33 میلیون 724,369 776,796 4,594 1219.17 7.73 7.21 231,032 - 231,032 -
خریخت

صنایع‌ریخته‌گری‌ایران‌

سهام بورس 1,995 105.00 5.00 1,995 105.00 5.00 1398/07/24 343 6.836 میلیون 13.639 میلیارد 19,931.09 2,100 1,995 1,995 1,995 372 26,000 1,995 2 13.954 میلیون 1,995 2.651 هزار میلیارد 3.225 میلیون 1.517 میلیون 1.262 میلیون 706,520 810,396 354,621 -48,331 -52.1 3.11 7.1 6.736 میلیون 100,000 6.836 میلیون -
کاما

باما

سهام بورس 15,199 301.00 1.94 15,135 365.00 2.35 1398/07/24 580 1.214 میلیون 18.381 میلیارد 2,093.88 15,500 15,000 14,900 15,396 1 1,521 15,199 1 64 15,200 15.5 هزار میلیارد 16.011 میلیون 5.374 میلیون 1,000,000 875,948 4.498 میلیون 2.176 میلیون 2.501 میلیون 6.05 3.36 6.96 373,874 840,579 864,229 350,224
کگاز

شیشه‌ و گاز

سهام بورس 18,440 970.00 5.00 18,580 830.00 4.28 1398/07/24 686 1.805 میلیون 33.54 میلیارد 2,631.41 19,410 19,100 18,440 19,270 4 6,014 18,440 1 51,328 18,440 8.735 هزار میلیارد 9.461 میلیون 2.048 میلیون 450,000 1.1 میلیون 948,288 1.216 میلیون 355,955 23.49 8.82 6.88 1.655 میلیون 150,100 1.535 میلیون 269,940
تاپیکو

س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین

سهام بورس 3,180 33.00 1.05 3,196 49.00 1.56 1398/07/24 2,673 31.826 میلیون 101.706 میلیارد 11,906.43 3,147 3,112 3,090 3,255 1 497 3,179 1 10,000 3,180 256.481 هزار میلیارد 298.612 میلیون 147.813 میلیون 81.5 میلیون 38.138 میلیون 109.675 میلیون 38.207 میلیون 36.849 میلیون 7.07 2.37 6.82 11.489 میلیون 20.337 میلیون 28.57 میلیون 3.256 میلیون
فارس

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

سهام بورس 7,361 13.00 0.18 7,406 58.00 0.79 1398/07/24 1,782 15.956 میلیون 118.179 میلیارد 8,954.18 7,348 7,440 7,315 7,550 1 1,200 7,361 1 13,000 7,379 672.342 هزار میلیارد - - 91.5 میلیون - 166.67 میلیون 99.549 میلیون 98.603 میلیون 6.87 2.68 6.81 5.565 میلیون 10.391 میلیون 5.827 میلیون 10.129 میلیون
قلرست

قند لرستان‌

سهام بورس 10,916 574.00 5.00 10,916 574.00 5.00 1398/07/24 127 363,525 3.968 میلیارد 2,862.4 11,490 10,916 10,916 10,916 40 5,000 9,120 1 448,995 10,916 4.596 هزار میلیارد 4.551 میلیون 851,244 400,000 185,011 666,233 652,502 172,069 25.38 6.55 6.69 363,525 - 363,525 -
دفرا

فرآورده‌های‌ تزریقی‌ ایران‌

سهام بورس 13,462 708.00 5.00 13,995 175.00 1.24 1398/07/24 46 69,303 932.957 میلیون 1,506.59 14,170 13,462 13,462 13,462 125 - - 0 368,578 13,462 9.919 هزار میلیارد 10.69 میلیون 1.897 میلیون 700,000 893,904 1.003 میلیون 1.472 میلیون 704,536 13.9 9.77 6.66 69,303 - 69,303 -
وصندوق

سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی‌

سهام بورس 3,778 27.00 0.72 3,803 52.00 1.39 1398/07/24 382 7.198 میلیون 27.372 میلیارد 18,842.3 3,751 3,694 3,694 3,898 2 256 3,857 1 3,595 3,857 101.277 هزار میلیارد 114.348 میلیون 65.473 میلیون 27 میلیون 11.667 میلیون 53.805 میلیون 15.523 میلیون 15.338 میلیون 6.69 1.91 6.61 2.131 میلیون 5.067 میلیون 6.462 میلیون 736,094
ستران

سیمان‌ تهران‌

سهام بورس 12,990 683.00 5.00 13,069 604.00 4.42 1398/07/24 1,437 7.053 میلیون 92.185 میلیارد 4,908.49 13,673 12,990 12,990 13,700 58 1,000 9,853 1 457,733 12,990 23.928 هزار میلیارد 27.749 میلیون 8.541 میلیون 1.75 میلیون 4.878 میلیون 3.663 میلیون 3.501 میلیون -177,556 -128.81 6.24 6.53 6.053 میلیون 1,000,000 6.053 میلیون 1,000,000
پارسان

گسترش نفت و گاز پارسیان

سهام بورس 6,500 134.00 2.02 6,593 41.00 0.62 1398/07/24 1,598 17.433 میلیون 114.937 میلیارد 10,909.3 6,634 6,550 6,460 6,890 3 7,773 6,500 1 77,591 6,550 268.677 هزار میلیارد 288.057 میلیون 123.078 میلیون 40.5 میلیون 21.04 میلیون 102.038 میلیون 41.984 میلیون 40.945 میلیون 6.52 2.62 6.36 9.118 میلیون 8.315 میلیون 9.142 میلیون 8.292 میلیون
شاملا

معدنی‌ املاح‌ ایران‌

سهام بورس 34,493 255.00 0.74 33,596 642.00 1.88 1398/07/24 218 140,765 4.712 میلیارد 645.71 34,238 32,527 32,527 35,300 1 153 33,981 1 1,000 34,479 14.38 هزار میلیارد 15.687 میلیون 2.434 میلیون 210,000 1.577 میلیون 856,715 2.243 میلیون 1.296 میلیون 10.89 16.47 6.29 129,744 11,021 140,765 -
سفار

سیمان‌فارس‌

سهام بورس 22,278 1,060.00 5.00 22,278 1,060.00 5.00 1398/07/24 1 1 22,278 1 21,218 22,278 22,278 22,278 0 96,644 22,278 29 - - 4.944 هزار میلیارد 6.099 میلیون 1.339 میلیون 233,000 908,398 430,884 828,227 192,195 27.01 12.05 6.27 - - - -
چدن

تولیدی چدن سازان

سهام بورس 11,578 609.00 5.00 11,578 609.00 5.00 1398/07/24 118 450,923 5.221 میلیارد 3,821.38 12,187 11,578 11,578 11,578 106 - - 0 802,309 11,578 12.187 هزار میلیارد 12.927 میلیون 3.838 میلیون 1,000,000 1.349 میلیون 2.49 میلیون 1.893 میلیون 1.162 میلیون 9.98 4.66 6.12 127,404 323,519 436,074 14,849
حفارس

حمل و نقل بین المللی خلیج فارس

سهام بورس 3,172 166.00 4.97 3,172 166.00 4.97 1398/07/24 769 9.219 میلیون 29.242 میلیارد 11,988.22 3,338 3,172 3,172 3,172 333 3,333 2,389 1 8.202 میلیون 3,172 8.425 هزار میلیارد 10.72 میلیون 4.051 میلیون 2.524 میلیون 2.714 میلیون 1.337 میلیون 1.319 میلیون -111,383 -71.88 5.99 6.07 7.719 میلیون 1.5 میلیون 9.219 میلیون -
خفنر

فنرسازی‌خاور

سهام بورس 12,331 649.00 5.00 12,368 612.00 4.71 1398/07/24 219 545,983 6.753 میلیارد 2,493.07 12,980 12,331 12,331 12,690 11 - - 0 75,057 12,331 2.596 هزار میلیارد 2.728 میلیون 475,409 200,000 254,633 220,776 412,635 49,080 50.4 11.2 5.99 545,983 - 545,983 -
دپارس

پارس‌ دارو

سهام بورس 29,859 1,571.00 5.00 30,137 1,293.00 4.11 1398/07/24 304 828,125 24.957 میلیارد 2,724.1 31,430 30,000 29,859 31,925 8 685 29,859 1 13,390 29,859 16.501 هزار میلیارد 17.676 میلیون 3.752 میلیون 210,000 1.854 میلیون 1.898 میلیون 2.655 میلیون 1.075 میلیون 14.72 8.33 5.96 528,125 300,000 405,800 422,325
کمنگنز

معادن‌منگنزایران‌

سهام بورس 23,378 1,230.00 5.00 23,489 1,119.00 4.55 1398/07/24 551 2.107 میلیون 49.501 میلیارد 3,824.77 24,608 23,390 23,378 24,997 1 100 20,653 1 994 23,568 4.981 هزار میلیارد 5.291 میلیون 922,046 202,400 536,372 385,674 805,624 411,186 11.56 12.33 5.9 1.157 میلیون 950,000 2.107 میلیون -
امید

تامین سرمایه امید

سهام بورس 1,870 51.00 2.65 1,918 3.00 0.16 1398/07/24 103 493,424 939.164 میلیون 4,790.52 1,921 1,866 1,850 1,958 1 10,000 1,862 1 25,000 1,910 13.447 هزار میلیارد 16.018 میلیون 10.706 میلیون 6 میلیون 2.592 میلیون 8.114 میلیون 2.338 میلیون 1.917 میلیون 7 1.65 5.74 335,513 157,911 439,325 54,099
فجام

جام‌دارو

سهام بورس 17,651 928.00 4.99 17,654 925.00 4.98 1398/07/24 261 344,003 6.073 میلیارد 1,318.02 18,579 17,651 17,651 18,200 26 - - 0 82,746 17,651 2.229 هزار میلیارد 2.247 میلیون 385,081 120,000 128,429 256,652 369,063 96,767 21.89 8.25 5.74 344,003 - 344,003 -
سکرد

سیمان کردستان

سهام بورس 2,592 136.00 4.99 2,614 114.00 4.18 1398/07/24 111 735,780 1.907 میلیارد 6,628.65 2,728 2,592 2,592 2,592 44 - - 0 1.424 میلیون 2,592 6.002 هزار میلیارد 7.754 میلیون 3.026 میلیون 2.2 میلیون 2.003 میلیون 1.022 میلیون 1.016 میلیون -1,315 -4373.22 5.63 5.66 735,780 - 735,780 -
کفپارس

فرآورده‌های‌ نسوز پارس‌

سهام بورس 35,988 1,147.00 3.09 36,541 594.00 1.60 1398/07/24 679 681,636 24.908 میلیارد 1,003.88 37,135 38,000 35,323 38,515 1 90 35,876 1 25 35,876 3.714 هزار میلیارد 4.503 میلیون 926,639 100,000 848,514 78,125 654,518 -55,600 -65.72 46.77 5.58 681,636 - 681,636 -
شلعاب

لعابیران‌

سهام بورس 13,304 700.00 5.00 13,304 700.00 5.00 1398/07/24 27 87,487 1.164 میلیارد 3,240.26 14,004 13,304 13,304 13,304 149 - - 0 1.151 میلیون 13,304 2.241 هزار میلیارد 2.819 میلیون 906,372 160,000 690,603 215,769 386,739 7,083 300.53 9.87 5.5 87,487 - 87,487 -