شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

پیش بینی درآمد

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
وپارس

بانک‌پارسیان‌

سهام بورس 3,201 71.00 2.27 3,166 36.00 1.15 1398/07/24 1,552 17.072 میلیون 54.057 میلیارد 10,999.75 3,130 3,110 3,024 3,269 1 500 3,200 1 11,397 3,202 74.369 هزار میلیارد - - 23.76 میلیون 1.252 میلیارد -2,852,195 164.824 میلیون 5.628 میلیون 13.37 -26.37 0.46 6.364 میلیون 10.708 میلیون 16.286 میلیون 785,554
وپاسار

بانک پاسارگاد

سهام بورس 2,147 4.00 0.19 2,134 9.00 0.42 1398/07/24 4,209 49.705 میلیون 106.089 میلیارد 11,809.31 2,143 2,143 2,092 2,180 2 10,000 2,108 1 56,582 2,147 108.007 هزار میلیارد - - 50.4 میلیون 1.168 میلیارد 94.902 میلیون 157.713 میلیون 20.572 میلیون 5.23 1.13 0.68 23.018 میلیون 26.687 میلیون 31.246 میلیون 18.459 میلیون
فخوز

فولاد خوزستان

سهام بورس 8,870 200.00 2.31 8,873 203.00 2.34 1398/07/24 610 3.024 میلیون 26.83 میلیارد 4,957.32 8,670 8,555 8,555 9,000 1 314 8,830 2 12 8,830 165.152 هزار میلیارد 246.207 میلیون 123.638 میلیون 19.049 میلیون 77.188 میلیون 46.45 میلیون 129.351 میلیون 37.93 میلیون 4.46 3.64 1.31 968,443 2.056 میلیون 2.551 میلیون 473,305
فملی

ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌

سهام بورس 5,300 8.00 0.15 5,334 26.00 0.49 1398/07/24 2,012 17.405 میلیون 92.844 میلیارد 8,650.7 5,308 5,280 5,270 5,393 1 500 5,300 1 13,797 5,300 414.024 هزار میلیارد 459 میلیون 247.209 میلیون 78 میلیون 69.312 میلیون 177.897 میلیون 124.343 میلیون 73.918 میلیون 5.63 2.34 3.35 8.689 میلیون 8.716 میلیون 13.062 میلیون 4.343 میلیون
پارس

پتروشیمی پارس

سهام بورس 54,001 583.00 1.09 54,046 628.00 1.18 1398/07/24 848 1.446 میلیون 78.16 میلیارد 1,705.4 53,418 53,500 53,500 55,439 1 259 53,950 2 3,500 54,480 320.508 هزار میلیارد 348.567 میلیون 109.391 میلیون 6 میلیون 24.291 میلیون 85.1 میلیون 116.831 میلیون 70.03 میلیون 4.63 3.81 2.78 373,252 1.073 میلیون 677,071 769,111
کگل

معدنی و صنعتی گل گهر

سهام بورس 6,940 83.00 1.21 6,996 139.00 2.03 1398/07/24 2,086 13.859 میلیون 96.958 میلیارد 6,643.88 6,857 6,904 6,850 7,188 1 200 6,925 1 793 6,942 329.136 هزار میلیارد 377.952 میلیون 151.186 میلیون 36 میلیون 42.144 میلیون 109.043 میلیون 109.973 میلیون 47.498 میلیون 7.07 3.08 3.05 4.431 میلیون 9.428 میلیون 8.855 میلیون 5.005 میلیون
فارس

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

سهام بورس 7,361 13.00 0.18 7,406 58.00 0.79 1398/07/24 1,782 15.956 میلیون 118.179 میلیارد 8,954.18 7,348 7,440 7,315 7,550 1 1,200 7,361 1 13,000 7,379 672.342 هزار میلیارد - - 91.5 میلیون - 166.67 میلیون 99.549 میلیون 98.603 میلیون 6.87 2.68 6.81 5.565 میلیون 10.391 میلیون 5.827 میلیون 10.129 میلیون
کچاد

معدنی‌وصنعتی‌چادرملو

سهام بورس 5,270 63.00 1.21 5,308 101.00 1.94 1398/07/24 2,409 13.896 میلیون 73.752 میلیارد 5,768.24 5,207 5,300 5,260 5,336 2 1,000 5,270 1 98,627 5,270 229.108 هزار میلیارد 272.411 میلیون 118.352 میلیون 33.5 میلیون 38.859 میلیون 79.492 میلیون 78.89 میلیون 38.238 میلیون 6.11 2.94 2.96 9.415 میلیون 4.481 میلیون 10.066 میلیون 3.83 میلیون
مبین

پتروشیمی مبین

سهام بورس 9,820 112.00 1.13 9,993 61.00 0.61 1398/07/24 649 2.335 میلیون 23.338 میلیارد 3,598.4 9,932 9,800 9,800 10,398 2 1,000 9,821 1 8,488 9,850 141.551 هزار میلیارد 152.545 میلیون 58.105 میلیون 14.252 میلیون 10.125 میلیون 47.981 میلیون 75.049 میلیون 26.93 میلیون 5.29 2.97 1.9 1.37 میلیون 965,703 1.529 میلیون 806,112
خساپا

سایپا

سهام بورس 1,906 3.00 0.16 1,880 23.00 1.21 1398/07/24 6,812 123.01 میلیون 231.273 میلیارد 15,800.8 1,903 1,830 1,811 1,926 3 60,000 1,906 2 103,000 1,906 74.724 هزار میلیارد 374.829 میلیون 266.591 میلیون 39.267 میلیون 301.008 میلیون -34,416,777 71.73 میلیون -63,851,004 -1.15 -2.14 1.03 51.994 میلیون 71.016 میلیون 117.295 میلیون 5.716 میلیون
شاراک

پتروشیمی شازند

سهام بورس 7,836 163.00 2.12 7,909 236.00 3.08 1398/07/24 874 3.197 میلیون 25.283 میلیارد 3,657.46 7,673 7,731 7,621 8,055 1 1,000 7,825 1 500 7,861 61.875 هزار میلیارد 79.887 میلیون 43.079 میلیون 8.064 میلیون 16.109 میلیون 26.97 میلیون 61.593 میلیون 14.778 میلیون 4.32 2.36 1.04 2.147 میلیون 1.05 میلیون 3.025 میلیون 171,635
افق

فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش

سهام بورس 59,808 1,206.00 2.06 59,722 1,120.00 1.91 1398/07/24 464 205,528 12.275 میلیارد 442.95 58,602 59,000 59,000 60,550 1 6,060 59,800 3 1 59,808 58.602 هزار میلیارد 74.187 میلیون 16.571 میلیون 1,000,000 14.465 میلیون 2.106 میلیون 59.439 میلیون 3.502 میلیون 17.05 28.36 1 101,573 103,955 189,115 16,413
ونوین

بانک‌اقتصادنوین‌

سهام بورس 3,711 195.00 4.99 3,711 195.00 4.99 1398/07/24 1,574 12.225 میلیون 45.368 میلیارد 7,766.94 3,906 3,711 3,711 3,711 1305 - - 0 27.32 میلیون 3,711 51.29 هزار میلیارد - - 13.131 میلیون 455.183 میلیون 10.116 میلیون 55.902 میلیون -2,395,699 -20.34 4.82 0.87 11.585 میلیون 640,000 11.525 میلیون 700,000
آپ

آسان پرداخت پرشین

سهام بورس 13,509 711.00 5.00 13,623 597.00 4.20 1398/07/24 798 1.273 میلیون 17.337 میلیارد 1,594.69 14,220 13,601 13,509 14,700 1 75 13,509 1 13,509 13,509 37.683 هزار میلیارد 40.356 میلیون 10.854 میلیون 2.65 میلیون 4.255 میلیون 6.599 میلیون 48.816 میلیون 3.034 میلیون 11.9 5.47 0.74 772,646 499,918 1.26 میلیون 12,498
رمپنا

گروه مپنا (سهامی عام)

سهام بورس 8,680 181.00 2.13 8,672 173.00 2.04 1398/07/24 1,317 6.775 میلیون 58.749 میلیارد 5,144.13 8,499 8,751 8,350 8,900 2 150 8,650 1 1,200 8,698 229.473 هزار میلیارد - - 27 میلیون 253.18 میلیون 49.338 میلیون 47.168 میلیون 15.586 میلیون 15.02 4.75 4.96 3.917 میلیون 2.857 میلیون 5.753 میلیون 1.022 میلیون
اخابر

مخابرات ایران

سهام بورس 3,805 12.00 0.31 3,843 26.00 0.68 1398/07/24 1,711 17.188 میلیون 66.055 میلیارد 10,045.55 3,817 3,717 3,717 3,940 4 1,850 3,800 2 75,380 3,820 229.02 هزار میلیارد 376.022 میلیون 221.454 میلیون 60 میلیون 145.442 میلیون 76.012 میلیون 46.802 میلیون 29.168 میلیون 7.91 3.03 4.93 5.841 میلیون 11.347 میلیون 12.123 میلیون 5.065 میلیون
پارسان

گسترش نفت و گاز پارسیان

سهام بورس 6,500 134.00 2.02 6,593 41.00 0.62 1398/07/24 1,598 17.433 میلیون 114.937 میلیارد 10,909.3 6,634 6,550 6,460 6,890 3 7,773 6,500 1 77,591 6,550 268.677 هزار میلیارد 288.057 میلیون 123.078 میلیون 40.5 میلیون 21.04 میلیون 102.038 میلیون 41.984 میلیون 40.945 میلیون 6.52 2.62 6.36 9.118 میلیون 8.315 میلیون 9.142 میلیون 8.292 میلیون
آسیا

بیمه آسیا

سهام بورس 5,199 273.00 4.99 5,233 239.00 4.37 1398/07/24 401 4.863 میلیون 25.452 میلیارد 12,127.99 5,472 5,199 5,199 5,440 6 3,527 3,191 1 103,040 5,199 12.586 هزار میلیارد 67.377 میلیون 58.977 میلیون 2.3 میلیون 55.341 میلیون 3.637 میلیون 40.23 میلیون 713,396 16.87 3.31 0.3 1.688 میلیون 3.175 میلیون 3.254 میلیون 1.609 میلیون
کاوه

فولاد کاوه جنوب کیش

سهام بورس 5,799 123.00 2.17 5,796 120.00 2.11 1398/07/24 1,245 5.949 میلیون 34.478 میلیارد 4,777.96 5,676 5,626 5,626 5,850 1 1,000 5,790 1 8,900 5,799 62.436 هزار میلیارد 104.565 میلیون 61.201 میلیون 7 میلیون 40.809 میلیون 20.392 میلیون 40.084 میلیون 8.192 میلیون 7.78 3.13 1.59 3.966 میلیون 1.983 میلیون 3.422 میلیون 2.527 میلیون
تاپیکو

س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین

سهام بورس 3,180 33.00 1.05 3,196 49.00 1.56 1398/07/24 2,673 31.826 میلیون 101.706 میلیارد 11,906.43 3,147 3,112 3,090 3,255 1 497 3,179 1 10,000 3,180 256.481 هزار میلیارد 298.612 میلیون 147.813 میلیون 81.5 میلیون 38.138 میلیون 109.675 میلیون 38.207 میلیون 36.849 میلیون 7.07 2.37 6.82 11.489 میلیون 20.337 میلیون 28.57 میلیون 3.256 میلیون
شسپا

نفت سپاهان

سهام بورس 9,840 362.00 3.55 9,920 282.00 2.76 1398/07/24 4,034 13.544 میلیون 134.35 میلیارد 3,357.36 10,202 9,692 9,692 10,202 3 1,238 9,840 1 12,000 9,850 61.212 هزار میلیارد 70.306 میلیون 26.792 میلیون 1.05 میلیون 10.786 میلیون 16.006 میلیون 37.734 میلیون 11.966 میلیون 4.97 3.72 1.58 9.91 میلیون 3.634 میلیون 12.122 میلیون 1.422 میلیون
وامید

گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

سهام بورس 6,490 194.00 3.08 6,502 206.00 3.27 1398/07/24 552 8.839 میلیون 57.472 میلیارد 16,012.49 6,296 6,222 6,110 6,610 1 152 6,490 1 4,000 6,510 188.88 هزار میلیارد 254.735 میلیون 128.746 میلیون 30 میلیون 59.675 میلیون 69.071 میلیون 37.068 میلیون 25.156 میلیون 7.75 2.82 5.26 2.435 میلیون 6.404 میلیون 4.559 میلیون 4.28 میلیون
شخارک

پتروشیمی‌ خارک‌

سهام بورس 22,300 344.00 1.57 22,352 396.00 1.80 1398/07/24 872 1.131 میلیون 25.284 میلیارد 1,297.24 21,956 21,900 21,900 23,053 1 50 22,300 1 23,263 22,300 131.736 هزار میلیارد 147.898 میلیون 51.827 میلیون 2 میلیون 13.786 میلیون 38.041 میلیون 33.763 میلیون 29.118 میلیون 4.62 3.53 3.97 981,193 150,000 588,008 543,185
فخاس

فولاد خراسان

سهام بورس 16,240 773.00 5.00 15,537 70.00 0.45 1398/07/24 177 398,497 6.208 میلیارد 2,251.4 15,467 15,327 15,003 16,240 10 454 15,400 1 18,309 16,240 139.203 هزار میلیارد 158.814 میلیون 30.946 میلیون 9 میلیون 18.981 میلیون 11.966 میلیون 33.29 میلیون 4.891 میلیون 28.59 11.69 4.2 74,670 323,827 378,497 20,000
شیراز

پتروشیمی‌شیراز

سهام بورس 9,980 299.00 2.91 10,028 251.00 2.44 1398/07/24 645 3.23 میلیون 32.393 میلیارد 5,008.31 10,279 10,001 9,860 10,399 1 2,620 9,980 3 200 9,998 52.423 هزار میلیارد 99.48 میلیون 57.728 میلیون 5.1 میلیون 48.337 میلیون 9.392 میلیون 32.779 میلیون 9.656 میلیون 5.3 5.45 1.56 1.107 میلیون 2.123 میلیون 3.032 میلیون 198,470
شفن

پتروشیمی فناوران

سهام بورس 73,800 603.00 0.82 73,814 617.00 0.84 1398/07/24 191 119,439 8.83 میلیارد 625.34 73,197 74,004 73,372 74,980 2 40 73,800 1 717 74,000 69.537 هزار میلیارد 83.057 میلیون 36.61 میلیون 950,000 12.934 میلیون 23.676 میلیون 31.033 میلیون 19.223 میلیون 3.65 2.96 2.26 80,240 39,199 69,127 50,312
فایرا

آلومینیوم‌ایران‌

سهام بورس 5,908 310.00 4.99 5,966 252.00 4.05 1398/07/24 784 5.712 میلیون 34.082 میلیارد 7,286.14 6,218 5,922 5,908 6,240 6 2,006 4,961 1 107,010 5,908 32.32 هزار میلیارد 46.583 میلیون 25.494 میلیون 5.198 میلیون 15.573 میلیون 9.921 میلیون 30.773 میلیون 4.813 میلیون 6.44 3.13 1.01 4.08 میلیون 1.633 میلیون 5.71 میلیون 1,970
وسینا

بانک سینا

سهام بورس 2,233 54.00 2.36 2,267 20.00 0.87 1398/07/24 796 14.589 میلیون 33.067 میلیارد 18,327.58 2,287 2,240 2,221 2,377 2 105,299 2,230 4 2,545 2,244 22.87 هزار میلیارد 217.06 میلیون 208.564 میلیون 10 میلیون 194.4 میلیون 14.165 میلیون 29.882 میلیون 1.067 میلیون 21.24 1.6 0.76 10.771 میلیون 3.818 میلیون 14.203 میلیون 385,606
وغدیر

سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌

سهام بورس 3,110 39.00 1.27 3,096 25.00 0.81 1398/07/24 1,258 16.981 میلیون 52.575 میلیارد 13,498.4 3,071 3,030 3,030 3,197 1 30,000 3,110 1 50 3,110 221.112 هزار میلیارد 246.797 میلیون 139.068 میلیون 72 میلیون 23.885 میلیون 115.183 میلیون 29.165 میلیون 26.905 میلیون 8.29 1.94 7.64 6.836 میلیون 10.144 میلیون 10.513 میلیون 6.468 میلیون
غبشهر

صنعتی‌ بهشهر

سهام بورس 6,982 367.00 4.99 6,985 364.00 4.95 1398/07/24 908 5.017 میلیون 35.046 میلیارد 5,525.37 7,349 6,982 6,982 7,300 23 250 5,425 1 263,465 6,982 22.047 هزار میلیارد 28.791 میلیون 13.904 میلیون 3 میلیون 7.836 میلیون 6.068 میلیون 28.175 میلیون 1.118 میلیون 18.74 3.45 0.74 2.354 میلیون 2.663 میلیون 5.017 میلیون -
شبهرن

نفت‌ بهران‌

سهام بورس 20,999 355.00 1.72 21,011 367.00 1.78 1398/07/24 504 756,453 15.893 میلیارد 1,500.9 20,644 20,900 20,640 21,450 1 250 20,902 1 300 21,000 53.674 هزار میلیارد 67.877 میلیون 24.748 میلیون 2.6 میلیون 13.249 میلیون 11.5 میلیون 27.066 میلیون 7.969 میلیون 6.86 4.75 2.02 399,999 356,454 718,270 38,183
کویر

تولیدی فولاد سپید فراب کویر

سهام بورس 7,093 337.00 4.99 6,987 231.00 3.42 1398/07/24 2,581 658,526 4.671 میلیارد 255.14 6,756 7,093 7,093 7,093 2 53.965 میلیون 7,093 3629 550 7,093 16.214 هزار میلیارد 26.067 میلیون 15.212 میلیون 2.4 میلیون 9.298 میلیون 5.914 میلیون 26.641 میلیون 4.558 میلیون 3.68 2.84 0.63 658,526 - 657,977 549
خپارس

پارس‌ خودرو

سهام بورس 1,294 9.00 0.70 1,273 12.00 0.93 1398/07/24 4,353 83.674 میلیون 106.543 میلیارد 19,222.08 1,285 1,250 1,231 1,319 1 1,550 1,286 1 7,145 1,294 29.196 هزار میلیارد 84.143 میلیون 45.78 میلیون 22.72 میلیون 55.22 میلیون -9,440,509 26.59 میلیون -22,897,076 -1.26 -3.06 1.1 48.784 میلیون 34.89 میلیون 82.228 میلیون 1.446 میلیون
دانا

بیمه دانا

سهام بورس 5,384 283.00 4.99 5,391 276.00 4.87 1398/07/24 1,885 9.862 میلیون 53.171 میلیارد 5,231.96 5,667 5,384 5,384 5,500 75 - - 0 1.738 میلیون 5,384 8.501 هزار میلیارد 45.348 میلیون 39.129 میلیون 1.5 میلیون 37.262 میلیون 1.867 میلیون 26.408 میلیون 331,446 24.4 4.33 0.31 8.062 میلیون 1.8 میلیون 9.194 میلیون 667,749
وکار

بانک‌ کارآفرین‌

سهام بورس 3,129 89.00 2.77 3,205 13.00 0.40 1398/07/24 336 1.926 میلیون 6.159 میلیارد 5,732.79 3,218 3,058 3,058 3,372 2 500 3,130 1 2,421 3,279 27.353 هزار میلیارد 190.815 میلیون 177.881 میلیون 8.5 میلیون 163.572 میلیون 14.309 میلیون 25.164 میلیون 1.969 میلیون 13.84 1.9 1.08 899,868 1.026 میلیون 1.925 میلیون 1,000
البرز

بیمه البرز

سهام بورس 2,970 156.00 4.99 2,984 142.00 4.54 1398/07/24 1,656 35.35 میلیون 105.475 میلیارد 21,346.63 3,126 3,019 2,970 3,090 4 - - 0 77,100 2,970 12.504 هزار میلیارد 42.61 میلیون 35.995 میلیون 4 میلیون 30.674 میلیون 5.321 میلیون 23.659 میلیون 701,599 17.02 2.25 0.5 25.55 میلیون 9.8 میلیون 34.45 میلیون 900,000
فولاژ

فولاد آلیاژی ایران

سهام بورس 6,637 142.00 2.19 6,556 61.00 0.94 1398/07/24 386 1.367 میلیون 8.976 میلیارد 3,542.51 6,495 6,664 6,210 6,680 1 340 6,614 1 3,000 6,640 35.723 هزار میلیارد 46.96 میلیون 21.545 میلیون 5.5 میلیون 10.902 میلیون 10.643 میلیون 22.317 میلیون 4.706 میلیون 7.66 3.39 1.62 943,122 424,286 1.367 میلیون -
ومعادن

توسعه‌معادن‌وفلزات‌

سهام بورس 4,700 60.00 1.29 4,763 123.00 2.65 1398/07/24 4,288 34.976 میلیون 166.59 میلیارد 8,156.62 4,640 4,555 4,510 4,872 1 1,189 4,698 1 10,000 4,698 186.992 هزار میلیارد 197.998 میلیون 69.793 میلیون 34.118 میلیون 6.049 میلیون 63.743 میلیون 20.587 میلیون 20.599 میلیون 9.32 3.01 9.32 12.512 میلیون 22.463 میلیون 29.412 میلیون 5.564 میلیون
شنفت

نفت‌ پارس‌

سهام بورس 17,627 927.00 5.00 17,697 857.00 4.62 1398/07/24 532 2.287 میلیون 40.474 میلیارد 4,299.01 18,554 17,700 17,627 18,000 43 500 17,196 1 197,920 17,627 37.108 هزار میلیارد 44.527 میلیون 12.68 میلیون 1.25 میلیون 9.133 میلیون 3.547 میلیون 18.004 میلیون 3.778 میلیون 9.37 9.98 1.97 1.585 میلیون 702,148 2.235 میلیون 52,360
جم پیلن

پلی پروپیلن جم - جم پیلن

سهام بورس 27,452 308.00 1.13 27,474 330.00 1.22 1398/07/24 1,425 1.147 میلیون 31.524 میلیارد 805.2 27,144 27,100 27,050 28,100 1 44,290 27,450 2 280 27,450 54.948 هزار میلیارد 57.581 میلیون 11.379 میلیون 2 میلیون 2.633 میلیون 8.746 میلیون 17.923 میلیون 6.516 میلیون - - - 613,397 534,008 1.119 میلیون 28,450
رانفور

خدمات‌انفورماتیک‌

سهام بورس 15,899 293.00 1.88 15,439 167.00 1.07 1398/07/24 483 998,472 15.415 میلیارد 2,067.23 15,606 15,111 14,906 16,199 1 80 15,700 1 3,137 15,899 131.09 هزار میلیارد 143.153 میلیون 31.311 میلیون 8.4 میلیون 13.466 میلیون 17.846 میلیون 17.846 میلیون 11.907 میلیون 10.89 7.27 7.27 850,271 148,201 973,472 25,000
پارسیان

بیمه پارسیان

سهام بورس 2,760 37.00 1.36 2,762 39.00 1.43 1398/07/24 376 3.398 میلیون 9.382 میلیارد 9,036.02 2,723 2,708 2,694 2,841 1 500 2,760 1 9,648 2,760 10.892 هزار میلیارد 44.447 میلیون 37.432 میلیون 3 میلیون 33.399 میلیون 4.032 میلیون 17.566 میلیون 854,294 12.93 2.74 0.63 2.156 میلیون 1.241 میلیون 864,873 2.533 میلیون
پرداخت

به پرداخت ملت

سهام بورس 17,646 928.00 5.00 17,823 751.00 4.04 1398/07/24 335 827,102 14.742 میلیارد 2,468.96 18,574 17,646 17,646 18,574 14 100 14,260 1 101,113 17,646 26.932 هزار میلیارد 33.303 میلیون 10.347 میلیون 1.45 میلیون 7.46 میلیون 2.887 میلیون 16.894 میلیون 2.131 میلیون 12.13 8.95 1.53 287,101 540,001 783,684 43,418
لبوتان

گروه‌صنعتی‌بوتان‌

سهام بورس 22,255 1,171.00 5.00 22,297 1,129.00 4.82 1398/07/24 367 454,141 10.126 میلیارد 1,237.44 23,426 22,255 22,255 23,000 33 - - 0 185,309 22,255 16.432 هزار میلیارد 23.003 میلیون 9.217 میلیون 701,452 7.362 میلیون 1.855 میلیون 16.8 میلیون 642,234 24.35 8.43 0.93 254,141 200,000 434,141 20,000
وپست

پست بانک ایران

سهام بورس 4,596 179.00 3.75 4,543 232.00 4.86 1398/07/24 1,334 14.933 میلیون 67.842 میلیارد 11,193.82 4,775 4,537 4,537 4,698 1 150 4,596 1 20,000 4,598 15.44 هزار میلیارد 166.416 میلیون 144.091 میلیون 3.233 میلیون 151.726 میلیون -7,635,699 16.432 میلیون -4,449,996 -3.3 -1.92 0.89 6.822 میلیون 8.11 میلیون 14.933 میلیون -
بفجر

پتروشیمی فجر

سهام بورس 9,669 256.00 2.58 9,806 119.00 1.20 1398/07/24 619 1.949 میلیون 19.108 میلیارد 3,147.9 9,925 9,925 9,600 10,100 1 485 9,669 1 28,858 9,690 64.513 هزار میلیارد 74.699 میلیون 30.631 میلیون 6.5 میلیون 10.96 میلیون 19.672 میلیون 16.192 میلیون 7.187 میلیون 8.87 3.24 3.94 1.182 میلیون 766,185 1.912 میلیون 36,548
وصندوق

سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی‌

سهام بورس 3,778 27.00 0.72 3,803 52.00 1.39 1398/07/24 382 7.198 میلیون 27.372 میلیارد 18,842.3 3,751 3,694 3,694 3,898 2 256 3,857 1 3,595 3,857 101.277 هزار میلیارد 114.348 میلیون 65.473 میلیون 27 میلیون 11.667 میلیون 53.805 میلیون 15.523 میلیون 15.338 میلیون 6.69 1.91 6.61 2.131 میلیون 5.067 میلیون 6.462 میلیون 736,094
شیران

س. صنایع‌شیمیایی‌ایران

سهام بورس 10,999 177.00 1.58 11,237 61.00 0.55 1398/07/24 1,403 3.743 میلیون 42.058 میلیارد 2,667.75 11,176 10,850 10,850 11,560 2 1,000 10,991 1 2,100 11,000 51.734 هزار میلیارد 57.091 میلیون 19.954 میلیون 4.629 میلیون 5.075 میلیون 14.879 میلیون 15.244 میلیون 7.751 میلیون 6.71 3.5 3.41 2.869 میلیون 873,974 3.742 میلیون 1,043
تایرا

تراکتورسازی‌ایران‌

سهام بورس 11,233 1.00 0.01 11,198 36.00 0.32 1398/07/24 318 654,211 7.324 میلیارد 2,057.27 11,234 10,873 10,873 11,490 1 3,000 11,101 1 17,000 11,233 20.221 هزار میلیارد 26.547 میلیون 10.414 میلیون 1.8 میلیون 6.39 میلیون 4.024 میلیون 14.471 میلیون 1.736 میلیون 11.61 5.01 1.39 357,074 297,137 476,666 177,545
سپ

پرداخت الکترونیک سامان کیش

سهام بورس 12,060 634.00 4.99 12,273 421.00 3.32 1398/07/24 325 549,840 6.645 میلیارد 1,691.82 12,694 12,060 12,060 12,377 33 150 10,830 1 306,558 12,060 38.082 هزار میلیارد 41.63 میلیون 9.528 میلیون 3 میلیون 4.811 میلیون 4.718 میلیون 14.311 میلیون 2.174 میلیون 16.93 7.8 2.57 483,502 66,338 549,840 -
پاکشو

گروه صنعتی پاکشو

سهام بورس 65,100 844.00 1.31 64,816 560.00 0.87 1398/07/24 151 46,557 3.076 میلیارد 308.32 64,256 66,000 64,500 66,853 1 1,700 65,000 1 300 66,666 64.256 هزار میلیارد 70.568 میلیون 12.128 میلیون 1,000,000 5.752 میلیون 6.376 میلیون 14.116 میلیون 4.636 میلیون 13.98 10.17 4.59 21,557 25,000 45,758 799
کرماشا

صنایع پتروشیمی کرمانشاه

سهام بورس 10,298 258.00 2.57 10,125 85.00 0.85 1398/07/24 334 972,511 9.85 میلیارد 2,911.71 10,040 10,040 9,839 10,450 1 9,720 10,296 1 1,500 10,296 35.433 هزار میلیارد 40.036 میلیون 16.609 میلیون 3.529 میلیون 4.302 میلیون 12.306 میلیون 12.588 میلیون 6.948 میلیون 5.14 2.9 2.84 222,073 750,438 972,511 -
پکرمان

گروه‌ صنعتی‌ بارز

سهام بورس 6,469 109.00 1.66 6,459 119.00 1.81 1398/07/24 247 1.657 میلیون 10.705 میلیارد 6,709.3 6,578 6,325 6,325 6,538 1 2,417 6,469 1 2,846 6,470 16.619 هزار میلیارد 23.666 میلیون 10.894 میلیون 2.527 میلیون 7.348 میلیون 3.546 میلیون 12.547 میلیون 509,710 32.03 4.6 1.3 1.292 میلیون 364,771 1.643 میلیون 13,870
خزامیا

زامیاد

سهام بورس 1,656 87.00 4.99 1,669 74.00 4.25 1398/07/24 3,094 62.002 میلیون 103.456 میلیارد 20,039.55 1,743 1,661 1,656 1,735 140 10,600 1,656 2 7.258 میلیون 1,656 9.639 هزار میلیارد 26.022 میلیون 20.134 میلیون 5.53 میلیون 16.793 میلیون 3.342 میلیون 12.496 میلیون -676,796 -13.64 2.76 0.74 47.235 میلیون 14.767 میلیون 57.839 میلیون 4.163 میلیون
وبانک

سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

سهام بورس 3,911 14.00 0.36 3,932 7.00 0.18 1398/07/24 780 5.323 میلیون 20.932 میلیارد 6,824.58 3,925 3,786 3,786 3,988 2 2,500 3,902 1 14,810 3,914 63.781 هزار میلیارد 75.207 میلیون 59.217 میلیون 16.25 میلیون 11.312 میلیون 47.904 میلیون 12.226 میلیون 11.935 میلیون 5.35 1.33 5.23 3.078 میلیون 2.245 میلیون 4.546 میلیون 777,664
غمارگ

مارگارین‌

سهام بورس 9,536 501.00 4.99 9,614 423.00 4.21 1398/07/24 543 3.281 میلیون 31.543 میلیارد 6,042.01 10,037 9,536 9,536 9,999 54 - - 0 488,206 9,536 8.431 هزار میلیارد 13.668 میلیون 6.71 میلیون 840,000 5.592 میلیون 1.118 میلیون 11.362 میلیون 443,327 18.22 7.22 0.71 2.358 میلیون 923,000 3.226 میلیون 54,581
فباهنر

مس‌ شهیدباهنر

سهام بورس 12,997 684.00 5.00 13,006 675.00 4.93 1398/07/24 784 4.74 میلیون 61.652 میلیارد 6,046.31 13,681 12,997 12,997 13,344 98 474 10,502 1 1.239 میلیون 12,997 15.391 هزار میلیارد 20.075 میلیون 7 میلیون 1.125 میلیون 5.443 میلیون 1.557 میلیون 11.222 میلیون 860,369 17.02 9.4 1.3 2.04 میلیون 2.7 میلیون 4.525 میلیون 215,000
خراسان

پتروشیمی خراسان

سهام بورس 19,399 409.00 2.15 19,193 203.00 1.07 1398/07/24 149 307,350 5.947 میلیارد 2,062.75 18,990 18,919 18,919 19,589 2 100 19,160 1 5,300 19,400 33.99 هزار میلیارد 40.676 میلیون 11.233 میلیون 1.79 میلیون 6.322 میلیون 4.911 میلیون 11.067 میلیون 7.033 میلیون 4.88 7 3.1 135,421 171,929 280,406 26,944
فجر

فولاد امیرکبیرکاشان

سهام بورس 13,120 674.00 4.89 13,805 11.00 0.08 1398/07/24 131 331,425 4.575 میلیارد 2,529.96 13,794 13,800 13,120 14,070 1 3,000 13,121 1 32,583 13,501 11.835 هزار میلیارد 14.567 میلیون 5.29 میلیون 858,000 2.722 میلیون 2.568 میلیون 9.734 میلیون 2.096 میلیون 5.65 4.62 1.22 82,873 248,552 126,881 204,544
ملت

بیمه ملت

سهام بورس 5,393 283.00 4.99 5,427 249.00 4.39 1398/07/24 1,143 15.856 میلیون 86.056 میلیارد 13,872.53 5,676 5,393 5,393 5,668 158 3,000 5,300 1 457,016 5,393 16.177 هزار میلیارد 32.844 میلیون 22.097 میلیون 2.85 میلیون 17.377 میلیون 4.721 میلیون 9.639 میلیون 846,084 18.28 3.28 1.6 10.427 میلیون 5.43 میلیون 15.578 میلیون 278,530
فسپا

گروه‌صنعتی‌سپاهان‌

سهام بورس 11,600 234.00 1.98 11,530 304.00 2.57 1398/07/24 257 691,607 7.974 میلیارد 2,691.08 11,834 11,501 11,430 11,869 1 16,500 11,351 1 6,850 11,699 7.692 هزار میلیارد 11.277 میلیون 5.821 میلیون 650,000 3.783 میلیون 2.039 میلیون 8.335 میلیون 1.184 میلیون 6.33 3.68 0.9 691,607 - 691,607 -
حفاری

حفاری شمال

سهام بورس 5,220 274.00 4.99 5,244 250.00 4.55 1398/07/22 627 3.868 میلیون 20.283 میلیارد 6,168.93 5,494 5,280 5,220 5,350 216 583 5,139 2 5.772 میلیون 5,220 27.325 هزار میلیارد 46.247 میلیون 27.878 میلیون 2.605 میلیون 18.922 میلیون 8.956 میلیون 8.264 میلیون 2.452 میلیون 11.15 3.05 3.31 3.868 میلیون - 3.868 میلیون -
رتاپ

تجارت الکترونیک پارسیان

سهام بورس 3,900 127.00 3.15 3,957 70.00 1.74 1398/07/24 942 7.621 میلیون 30.156 میلیارد 8,090.14 4,027 3,901 3,850 4,130 6 6,000 3,900 1 136,797 3,900 14.672 هزار میلیارد 21.65 میلیون 12.244 میلیون 3.643 میلیون 7.233 میلیون 5.011 میلیون 8.143 میلیون 1.658 میلیون 8.7 2.88 1.77 4.313 میلیون 3.308 میلیون 5.855 میلیون 1.766 میلیون
فاسمین

کالسیمین‌

سهام بورس 13,400 58.00 0.43 13,550 92.00 0.68 1398/07/24 1,525 2.849 میلیون 38.598 میلیارد 1,867.97 13,458 13,200 13,160 13,930 2 2,000 13,380 1 14,373 13,400 26.916 هزار میلیارد 31.75 میلیون 13.009 میلیون 2 میلیون 4.65 میلیون 8.359 میلیون 8.015 میلیون 4.78 میلیون 5.67 3.24 3.38 2.64 میلیون 208,357 2.798 میلیون 50,872
ولساپا

لیزینگ رایان‌ سایپا

سهام بورس 1,920 25.00 1.29 1,923 22.00 1.13 1398/07/24 2,806 43.502 میلیون 83.664 میلیارد 15,503.27 1,945 1,944 1,850 2,010 1 3,000 1,917 1 9,629 1,920 17.583 هزار میلیارد 33.296 میلیون 29.351 میلیون 9.04 میلیون 15.912 میلیون 13.439 میلیون 7.965 میلیون 2.044 میلیون 8.5 1.29 2.19 38.772 میلیون 4.73 میلیون 42.552 میلیون 950,000
غپاک

لبنیات‌ پاک‌

سهام بورس 4,395 231.00 4.99 4,395 231.00 4.99 1398/07/24 190 957,108 4.206 میلیارد 5,037.41 4,626 4,395 4,395 4,395 118 - - 0 1.91 میلیون 4,395 6.409 هزار میلیارد 10.093 میلیون 5.565 میلیون 1.385 میلیون 4.004 میلیون 1.561 میلیون 7.928 میلیون 14,095 432.01 3.9 0.77 957,108 - 957,108 -
دعبید

لابراتوارداروسازی‌ دکترعبیدی‌

سهام بورس 34,621 1,822.00 5.00 34,733 1,710.00 4.69 1398/07/24 1,499 2.322 میلیون 80.653 میلیارد 1,549.07 36,443 34,621 34,621 35,999 54 156 32,063 1 112,611 34,621 73.469 هزار میلیارد 76.539 میلیون 10.671 میلیون 1.68 میلیون 6.517 میلیون 4.154 میلیون 7.254 میلیون 1.609 میلیون 43.53 16.86 9.65 830,103 1.492 میلیون 1.166 میلیون 1.156 میلیون
تاصیکو

سرمایه گذاری صدرتامین

سهام بورس 2,833 1.00 0.04 2,816 18.00 0.64 1398/07/24 2,912 19.763 میلیون 55.66 میلیارد 6,786.61 2,834 2,760 2,757 2,870 1 1,754 2,822 1 377 2,834 56.68 هزار میلیارد 70.094 میلیون 41.662 میلیون 20 میلیون 13.774 میلیون 27.889 میلیون 7.146 میلیون 6.141 میلیون 9.17 2.02 7.88 12.43 میلیون 7.332 میلیون 19.231 میلیون 531,616
تیپیکو

سرمایه گذاری دارویی تامین

سهام بورس 18,700 242.00 1.28 18,681 261.00 1.38 1398/07/24 598 1.809 میلیون 33.792 میلیارد 3,024.9 18,942 18,250 18,250 19,000 1 821 18,672 1 200 18,739 54.932 هزار میلیارد 68.592 میلیون 20.941 میلیون 2.9 میلیون 14.417 میلیون 6.524 میلیون 7.049 میلیون 6.833 میلیون 7.93 8.31 7.69 874,927 933,961 904,531 904,357
شپاکسا

پاکسان‌

سهام بورس 11,922 265.00 2.17 12,068 119.00 0.98 1398/07/24 710 1.672 میلیون 20.175 میلیارد 2,354.75 12,187 11,739 11,578 12,365 1 800 11,941 1 1,200 12,294 13.162 هزار میلیارد 16.43 میلیون 5.808 میلیون 1.08 میلیون 3.397 میلیون 2.411 میلیون 7.045 میلیون 1.648 میلیون 7.91 5.41 1.85 1.509 میلیون 162,500 1.661 میلیون 11,165
بموتو

موتوژن‌

سهام بورس 17,170 156.00 0.92 17,154 140.00 0.82 1398/07/24 748 1.01 میلیون 17.331 میلیارد 1,350.73 17,014 16,501 16,501 17,750 1 60 16,851 1 260 17,280 11.576 هزار میلیارد 14.906 میلیون 5.62 میلیون 680,400 3.234 میلیون 2.386 میلیون 6.085 میلیون 1.605 میلیون 7.27 4.89 1.92 930,256 80,090 1.003 میلیون 7,000
حکشتی

کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

سهام بورس 6,085 79.00 1.28 6,074 90.00 1.46 1398/07/24 2,401 14.022 میلیون 85.173 میلیارد 5,839.87 6,164 6,001 5,932 6,248 3 2,500 6,085 2 47,982 6,100 101.046 هزار میلیارد 242.214 میلیون 165.997 میلیون 16.393 میلیون 142.643 میلیون 23.354 میلیون 6.016 میلیون 3.974 میلیون 25.06 4.26 16.55 8.992 میلیون 5.029 میلیون 13.088 میلیون 933,892
دارو

کارخانجات‌داروپخش‌

سهام بورس 24,745 1,302.00 5.00 25,849 198.00 0.76 1398/07/24 94 45,662 1.13 میلیارد 485.77 26,047 24,745 24,745 24,745 240 2,500 18,000 1 824,304 24,745 19.535 هزار میلیارد 25.391 میلیون 7.278 میلیون 625,000 6.004 میلیون 1.274 میلیون 5.726 میلیون 1.51 میلیون 12.84 15.22 3.39 45,662 - 17,000 28,662
غبهنوش

بهنوش‌ ایران‌

سهام بورس 19,702 1,036.00 5.00 19,703 1,035.00 4.99 1398/07/24 233 611,659 12.051 میلیارد 2,625.15 20,738 19,702 19,702 19,960 2 - - 0 356 19,702 7.466 هزار میلیارد 11.381 میلیون 4.873 میلیون 360,000 4.288 میلیون 584,709 5.697 میلیون 169,644 41.81 12.13 1.25 411,659 200,000 611,659 -
خمحرکه

نیرو محرکه‌

سهام بورس 5,433 285.00 4.98 5,445 273.00 4.77 1398/07/24 359 1.944 میلیون 10.585 میلیارد 5,414.66 5,718 5,433 5,433 5,599 26 - - 0 728,335 5,433 5.836 هزار میلیارد 7.757 میلیون 3.326 میلیون 1.021 میلیون 2.2 میلیون 1.126 میلیون 5.554 میلیون 49,938 111.28 4.93 1 1.944 میلیون - 1.944 میلیون -
تنوین

تامین سرمایه نوین

سهام بورس 2,955 1.00 0.03 2,975 19.00 0.64 1398/07/24 472 2.479 میلیون 7.388 میلیارد 5,251.72 2,956 2,913 2,913 3,012 1 80,000 2,950 2 2,570 2,955 26.604 هزار میلیارد 74.227 میلیون 60.17 میلیون 9 میلیون 47.452 میلیون 12.718 میلیون 5.481 میلیون 7.01 میلیون 3.82 2.11 4.88 1.761 میلیون 718,155 2.479 میلیون -
دالبر

البرزدارو

سهام بورس 12,443 654.00 4.99 12,829 268.00 2.05 1398/07/24 140 279,126 3.473 میلیارد 1,993.76 13,097 12,443 12,443 12,443 394 347 6,664 1 2.179 میلیون 12,443 24.36 هزار میلیارد 30.359 میلیون 9.528 میلیون 1.86 میلیون 6.497 میلیون 3.032 میلیون 5.453 میلیون 1.654 میلیون 14.43 7.87 4.38 219,126 60,000 279,126 -
سیمرغ

سیمرغ

سهام بورس 11,851 623.00 4.99 11,897 577.00 4.63 1398/07/24 2,069 4.292 میلیون 51.059 میلیارد 2,074.25 12,474 11,901 11,851 12,367 73 1,000 9,756 1 524,654 11,851 16.216 هزار میلیارد 17.645 میلیون 5.185 میلیون 1.3 میلیون 2.179 میلیون 3.006 میلیون 5.338 میلیون 761,210 20.32 5.14 2.9 3.629 میلیون 662,713 4.261 میلیون 30,303
غشصفا

شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان‌

سهام بورس 30,024 1,429.00 5.00 29,855 1,260.00 4.41 1398/07/24 147 223,738 6.68 میلیارد 1,522.03 28,595 29,498 28,007 30,024 1 13,124 30,024 20 389 30,024 6.477 هزار میلیارد 8.371 میلیون 1.987 میلیون 226,509 1.608 میلیون 378,805 5.323 میلیون 299,710 22.56 17.86 1.27 91,678 132,060 223,738 -
ونیکی

سرمایه‌گذاری‌ ملی‌ایران‌

سهام بورس 5,701 54.00 0.94 5,798 43.00 0.75 1398/07/24 368 1.341 میلیون 7.787 میلیارد 3,644.86 5,755 5,500 5,500 5,980 1 41,100 5,700 1 13,853 5,840 40.285 هزار میلیارد 45.034 میلیون 20.437 میلیون 7 میلیون 4.448 میلیون 15.989 میلیون 5.317 میلیون 5.16 میلیون 7.87 2.54 7.63 909,610 431,700 1.241 میلیون 100,000
ما

بیمه ما

سهام بورس 3,867 203.00 4.99 3,892 178.00 4.37 1398/07/24 286 1.944 میلیون 7.565 میلیارد 6,796.52 4,070 3,868 3,867 4,037 2 129,978 3,867 6 72,358 3,900 6.105 هزار میلیارد 22.951 میلیون 19.397 میلیون 1.5 میلیون 17.113 میلیون 2.284 میلیون 5.228 میلیون 865,434 6.75 2.56 1.13 1.544 میلیون 399,912 1.853 میلیون 90,999
بترانس

ایران‌ ترانسفو

سهام بورس 7,688 76.00 0.98 7,452 312.00 4.02 1398/07/24 1,258 7.681 میلیون 57.235 میلیارد 6,105.63 7,764 7,376 7,376 7,690 1 57,454 7,670 3 100 7,687 29.115 هزار میلیارد 43.39 میلیون 22.112 میلیون 3.75 میلیون 15.449 میلیون 6.663 میلیون 5.204 میلیون 1.733 میلیون 16.13 4.2 5.37 5.435 میلیون 2.246 میلیون 7.481 میلیون 200,000
دلر

داروسازی‌ اکسیر

سهام بورس 33,383 646.00 1.97 33,070 333.00 1.02 1398/07/24 285 361,560 11.957 میلیارد 1,268.63 32,737 31,355 31,355 34,000 1 500 32,900 1 2,708 33,398 14.732 هزار میلیارد 18.668 میلیون 4.977 میلیون 450,000 3.786 میلیون 1.19 میلیون 5.197 میلیون 1.469 میلیون 10.14 12.5 2.86 361,560 - 133,979 227,581
خمهر

مهرکام‌پارس‌

سهام بورس 2,119 111.00 4.98 2,119 111.00 4.98 1398/07/24 294 2.468 میلیون 5.231 میلیارد 8,395.86 2,230 2,119 2,119 2,119 127 23,487 2,119 1 3.868 میلیون 2,119 4.152 هزار میلیارد 7.715 میلیون 4.709 میلیون 1.862 میلیون 3.77 میلیون 938,925 4.977 میلیون -510,147 -7.73 4.2 0.79 2.468 میلیون - 2.468 میلیون -
خپویش

سازه‌ پویش‌

سهام بورس 52,640 2,770.00 5.00 53,296 2,114.00 3.82 1398/07/24 73 30,531 1.607 میلیارد 418.23 55,410 52,640 52,640 52,640 12 250 51,046 1 18,564 52,640 5.541 هزار میلیارد 6.801 میلیون 2.375 میلیون 100,000 1.471 میلیون 903,417 4.725 میلیون 442,526 12.04 5.9 1.13 20,531 10,000 30,281 250
فپنتا

سپنتا

سهام بورس 67,888 3,573.00 5.00 69,596 1,865.00 2.61 1398/07/24 77 11,613 789.472 میلیون 150.82 71,461 73,900 67,888 73,900 2 - - 0 4,462 69,999 3.871 هزار میلیارد 3.874 میلیون 645,344 54,173 103,447 541,897 4.231 میلیون 122,357 30.81 6.96 0.89 11,613 - 11,613 -
وسپه

سرمایه‌گذاری‌ سپه‌

سهام بورس 3,366 74.00 2.25 3,334 42.00 1.28 1398/07/24 362 2.71 میلیون 9.034 میلیارد 7,485.1 3,292 3,250 3,201 3,395 1 293 3,366 1 1,471 3,366 22.027 هزار میلیارد 24.217 میلیون 13.718 میلیون 6.691 میلیون 1.909 میلیون 11.809 میلیون 4.176 میلیون 4.084 میلیون 5.46 1.89 5.34 476,722 2.233 میلیون 2.689 میلیون 21,000
دفارا

داروسازی‌ فارابی‌

سهام بورس 26,634 1,401.00 5.00 26,637 1,398.00 4.99 1398/07/24 998 2.59 میلیون 68.984 میلیارد 2,594.91 28,035 26,634 26,634 26,998 20 1,000 14,320 1 101,369 26,634 16.821 هزار میلیارد 19.816 میلیون 5.667 میلیون 400,000 3.834 میلیون 1.833 میلیون 4.133 میلیون 1.604 میلیون 9.97 8.73 3.87 2.232 میلیون 357,267 2.232 میلیون 358,000
پلاسک

پلاسکوکار

سهام بورس 3,150 165.00 4.98 3,151 164.00 4.95 1398/07/24 303 1.952 میلیون 6.15 میلیارد 6,440.95 3,315 3,150 3,150 3,196 31 - - 0 584,496 3,150 3.03 هزار میلیارد 4.083 میلیون 1.691 میلیون 913,939 1.203 میلیون 488,019 4.112 میلیون -86,175 -33.42 5.9 0.7 1.952 میلیون - 1.952 میلیون -
شگل

گلتاش‌

سهام بورس 14,471 761.00 5.00 14,576 656.00 4.31 1398/07/24 1,979 3.63 میلیون 52.914 میلیارد 1,834.31 15,232 14,600 14,471 15,099 24 140 13,210 1 109,800 14,471 15.232 هزار میلیارد 15.84 میلیون 3.205 میلیون 1,000,000 1.264 میلیون 1.942 میلیون 4.04 میلیون 1.373 میلیون 10.61 7.51 3.61 3.62 میلیون 10,000 3.621 میلیون 9,339
لوتوس

تامین سرمایه لوتوس پارسیان

سهام بورس 3,000 19.00 0.64 2,977 4.00 0.13 1398/07/24 274 1.744 میلیون 5.191 میلیارد 6,365.76 2,981 2,975 2,880 3,010 2 23,861 2,971 1 7,724 3,000 17.886 هزار میلیارد 23.846 میلیون 13.059 میلیون 5 میلیون 5.984 میلیون 7.074 میلیون 3.994 میلیون 2.99 میلیون 5.97 2.52 4.47 446,533 1.298 میلیون 1.714 میلیون 30,299
فنورد

نوردوقطعات‌ فولادی‌

سهام بورس 22,705 1,195.00 5.00 22,712 1,188.00 4.97 1398/07/24 47 75,605 1.717 میلیارد 1,608.62 23,900 22,705 22,705 23,900 1 150 22,712 1 400 23,390 3.442 هزار میلیارد 4.89 میلیون 1.95 میلیون 144,000 1.619 میلیون 330,779 3.968 میلیون -10,276 -318.27 9.89 0.82 75,605 - 70,705 4,900
لخزر

پارس‌ خزر

سهام بورس 41,923 2,206.00 5.00 42,401 1,728.00 3.92 1398/07/24 90 47,981 2.013 میلیارد 533.12 44,129 41,934 41,923 44,437 2 - - 0 8,000 41,923 6.672 هزار میلیارد 8.546 میلیون 3.309 میلیون 151,200 2.135 میلیون 1.174 میلیون 3.879 میلیون 419,891 15.27 5.46 1.65 47,981 - 47,981 -
فاذر

صنایع‌ آذرآب‌

سهام بورس 4,310 211.00 4.67 4,306 215.00 4.76 1398/07/24 1,098 11.072 میلیون 47.676 میلیارد 10,083.6 4,521 4,298 4,295 4,450 1 1,376 4,296 1 3,584 4,310 4.743 هزار میلیارد 15.128 میلیون 12.573 میلیون 1,000,000 10.822 میلیون 1.751 میلیون 3.822 میلیون 117,092 36.78 2.46 1.13 10.42 میلیون 652,286 10.922 میلیون 150,000
حتاید

تایدواترخاورمیانه

سهام بورس 14,044 739.00 5.00 14,093 690.00 4.67 1398/07/24 399 1.22 میلیون 17.188 میلیارد 3,056.64 14,783 14,044 14,044 15,000 24 - - 0 282,885 14,044 14.783 هزار میلیارد 17.481 میلیون 6.779 میلیون 1,000,000 3.388 میلیون 3.392 میلیون 3.812 میلیون 2.024 میلیون 6.96 4.16 3.7 934,002 285,596 1.22 میلیون -
غپینو

پارس‌ مینو

سهام بورس 14,337 754.00 5.00 14,968 123.00 0.82 1398/07/24 69 81,969 1.175 میلیارد 1,187.96 15,091 14,337 14,337 14,337 176 5,000 13,000 1 3.134 میلیون 14,337 19.015 هزار میلیارد 20.453 میلیون 3.667 میلیون 1.26 میلیون 1.594 میلیون 2.073 میلیون 3.807 میلیون 526,832 35.8 9.1 4.95 81,969 - 81,969 -
وصنعت

سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ ومعدن‌

سهام بورس 2,900 26.00 0.90 2,892 18.00 0.63 1398/07/24 676 6.972 میلیون 20.16 میلیارد 10,313.98 2,874 2,899 2,807 2,990 1 1,000 2,869 1 100,000 2,880 12.933 هزار میلیارد 13.848 میلیون 10.49 میلیون 4.5 میلیون 834,295 9.655 میلیون 3.724 میلیون 3.588 میلیون 3.63 1.35 3.49 4.551 میلیون 2.422 میلیون 5.569 میلیون 1.403 میلیون
درازک

دارویی‌ رازک‌

سهام بورس 24,813 1,305.00 5.00 24,813 1,305.00 5.00 1398/07/24 57 286,989 7.121 میلیارد 5,034.89 26,118 24,813 24,813 24,813 82 - - 0 530,304 24,813 15.488 هزار میلیارد 18.827 میلیون 5.218 میلیون 593,000 4.113 میلیون 1.105 میلیون 3.588 میلیون 1.237 میلیون 11.89 13.32 4.1 126,989 160,000 286,989 -
خاذین

سایپاآذین‌

سهام بورس 2,454 129.00 4.99 2,463 120.00 4.65 1398/07/24 1,569 14.047 میلیون 34.604 میلیارد 8,952.91 2,583 2,454 2,454 2,557 58 500 2,396 1 1.541 میلیون 2,454 6.834 هزار میلیارد 10.949 میلیون 5.007 میلیون 1.323 میلیون 4.433 میلیون 574,506 3.583 میلیون -370,829 -17.57 11.34 1.82 14.047 میلیون - 13.806 میلیون 241,213
غگل

گلوکوزان‌

سهام بورس 46,886 2,467.00 5.00 46,886 2,467.00 5.00 1398/07/24 212 113,588 5.326 میلیارد 535.79 49,353 46,886 46,886 46,886 102 - - 0 474,217 46,886 9.871 هزار میلیارد 11.057 میلیون 2.266 میلیون 200,000 1.68 میلیون 586,481 3.568 میلیون 440,458 21.29 15.99 2.63 113,488 100 113,588 -