شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

P/B

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
کسرام

پارس‌ سرام‌

سهام بورس 25,847 1,360.00 5.00 25,865 1,342.00 4.93 1398/07/24 574 1.203 میلیون 31.112 میلیارد 2,095.53 27,207 25,847 25,847 27,000 1 953 25,847 1 552 25,899 1.632 هزار میلیارد 1.719 میلیون 169,593 60,000 166,773 2,820 210,709 -36,821 -42.15 550.33 7.37 1.103 میلیون 100,000 799,252 403,583
چکاوه

صنایع‌کاغذسازی‌کاوه‌

سهام بورس 12,554 660.00 4.99 12,897 317.00 2.40 1398/07/24 1,779 7.2 میلیون 92.864 میلیارد 4,047.38 13,214 12,763 12,554 13,870 1 - - 0 9,900 12,685 3.304 هزار میلیارد 4.114 میلیون 938,670 250,000 889,950 48,720 846,028 -63,906 -52.16 68.42 3.94 7.2 میلیون - 7.196 میلیون 3,962
وملی

گروه‌ صنعتی‌ ملی‌ (هلدینگ‌

سهام بورس 65,001 1,507.00 2.27 66,352 156.00 0.23 1398/07/24 56 16,575 1.087 میلیارد 295.98 66,508 66,500 65,000 68,355 1 344 65,001 1 3,490 66,987 16.451 هزار میلیارد 16.985 میلیون 851,845 247,360 575,459 276,386 6,921 3,643 4505.32 59.38 2371.45 15,046 1,529 14,235 2,340
وآذر

سرمایه‌گذاری‌توسعه‌آذربایجان‌

سهام بورس 10,404 547.00 4.99 10,601 350.00 3.20 1398/07/24 51 52,164 543.217 میلیون 1,022.82 10,951 10,404 10,404 10,924 8 - - 0 15,816 10,404 2.19 هزار میلیارد 2.322 میلیون 244,798 100,000 201,374 43,424 29,621 -13,097 -161.88 48.83 71.58 52,164 - 52,164 -
کفپارس

فرآورده‌های‌ نسوز پارس‌

سهام بورس 35,988 1,147.00 3.09 36,541 594.00 1.60 1398/07/24 679 681,636 24.908 میلیارد 1,003.88 37,135 38,000 35,323 38,515 1 90 35,876 1 25 35,876 3.714 هزار میلیارد 4.503 میلیون 926,639 100,000 848,514 78,125 654,518 -55,600 -65.72 46.77 5.58 681,636 - 681,636 -
فمراد

آلومراد

سهام بورس 22,763 1,198.00 5.00 22,852 1,109.00 4.63 1398/07/24 286 253,843 5.801 میلیارد 887.56 23,961 22,763 22,763 24,199 24 - - 0 44,759 22,763 1.187 هزار میلیارد 1.406 میلیون 304,099 49,535 273,989 30,110 470,826 -4,953 -228.55 37.6 2.4 253,843 - 253,843 -
چکارن

کارتن‌ ایران‌

سهام بورس 57,454 3,023.00 5.00 58,343 2,134.00 3.53 1398/07/24 971 616,899 35.992 میلیارد 635.32 60,477 57,454 57,454 60,396 30 89 56,635 2 112,097 57,454 11.022 هزار میلیارد 11.152 میلیون 837,517 182,250 518,840 318,677 926,280 146,553 72.55 33.37 11.48 616,899 - 452,018 164,881
خلنت

لنت‌ ترمزایران‌

سهام بورس 41,318 2,174.00 5.00 42,870 622.00 1.43 1398/07/24 36 10,075 416.279 میلیون 279.86 43,492 41,318 41,318 41,318 223 50 41,318 1 311,207 41,318 3.827 هزار میلیارد 3.935 میلیون 283,017 88,000 162,819 120,198 434,503 103,995 36.28 31.39 8.68 10,075 - 10,075 -
کدما

معدنی‌ دماوند

سهام بورس 57,300 1,659.00 2.81 58,174 785.00 1.33 1398/07/24 165 57,255 3.331 میلیارد 347 58,959 56,012 56,012 60,000 1 905 57,012 1 30 58,540 1.769 هزار میلیارد 1.961 میلیون 272,868 30,000 216,139 56,729 129,592 47,348 36.86 30.76 13.47 57,168 87 57,255 -
افق

فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش

سهام بورس 59,808 1,206.00 2.06 59,722 1,120.00 1.91 1398/07/24 464 205,528 12.275 میلیارد 442.95 58,602 59,000 59,000 60,550 1 6,060 59,800 3 1 59,808 58.602 هزار میلیارد 74.187 میلیون 16.571 میلیون 1,000,000 14.465 میلیون 2.106 میلیون 59.439 میلیون 3.502 میلیون 17.05 28.36 1 101,573 103,955 189,115 16,413
قثابت

قند ثابت‌ خراسان‌

سهام بورس 22,151 1,165.00 5.00 22,151 1,165.00 5.00 1398/07/24 83 204,000 4.519 میلیارد 2,457.83 23,316 22,151 22,151 22,151 275 150 20,900 1 1.579 میلیون 22,151 11.891 هزار میلیارد 11.976 میلیون 1.09 میلیون 510,000 678,814 410,830 716,310 96,192 117.44 27.5 15.77 117,681 86,319 204,000 -
قصفها

قنداصفهان‌

سهام بورس 29,306 1,542.00 5.00 29,449 1,399.00 4.54 1398/07/24 180 172,350 5.075 میلیارد 957.5 30,848 31,350 29,306 31,350 16 200 28,792 1 220,649 29,306 6.015 هزار میلیارد 7.763 میلیون 2.248 میلیون 195,000 2.02 میلیون 228,028 2.474 میلیون 427,422 13.44 25.18 2.32 142,350 30,000 164,912 7,438
تمحرکه

ماشین‌سازی‌نیرومحرکه‌

سهام بورس 4,951 260.00 4.99 4,951 260.00 4.99 1398/07/24 218 691,839 3.425 میلیارد 3,173.57 5,211 4,951 4,951 4,952 63 - - 0 538,813 4,951 634.92 میلیارد 678,579 100,421 121,843 75,334 25,087 13,393 -1,310 -460.49 24.05 45.04 691,439 400 691,839 -
غمهرا

تولیدی‌مهرام‌

سهام بورس 37,955 1,997.00 5.00 37,955 1,997.00 5.00 1398/07/24 53 41,803 1.587 میلیارد 788.74 39,952 37,955 37,955 37,955 69 50 37,955 1 135,077 37,955 3.738 هزار میلیارد 5.199 میلیون 1.802 میلیون 93,558 1.648 میلیون 154,048 2.923 میلیون 58,534 60.67 23.05 1.21 41,803 - 41,803 -
غنوش

نوش‌ مازندران‌

سهام بورس 34,328 1,634.00 5.00 34,328 1,634.00 5.00 1398/07/24 253 2.274 میلیون 78.049 میلیارد 8,986.71 32,694 34,328 34,328 34,328 0 653,867 34,328 454 - - 1.635 هزار میلیارد 1.732 میلیون 91,442 50,000 15,485 75,957 101,805 22,749 75.45 22.6 16.86 2.024 میلیون 250,000 2.274 میلیون -
پدرخش

درخشان‌ تهران‌

سهام بورس 33,197 1,747.00 5.00 33,197 1,747.00 5.00 1398/07/24 152 60,443 2.007 میلیارد 397.65 34,944 33,197 33,197 33,197 291 - - 0 601,931 33,197 1.782 هزار میلیارد 1.853 میلیون 235,853 51,000 159,794 76,059 439,020 109,360 15.48 22.26 3.86 60,443 - 60,443 -
نمرینو

ایران‌ مرینوس‌

سهام بورس 28,126 1,339.00 5.00 28,081 1,294.00 4.83 1398/07/24 276 563,721 15.83 میلیارد 2,042.47 26,787 28,126 27,101 28,126 1 142,876 28,126 55 60 28,247 3.402 هزار میلیارد 3.734 میلیون 337,686 127,000 168,054 169,632 203,772 9,394 379.63 21.02 17.5 559,559 4,162 563,721 -
دزهراوی

داروسازی‌زهراوی‌

سهام بورس 7,558 397.00 4.99 7,705 250.00 3.14 1398/07/24 338 630,533 4.766 میلیارد 1,865.48 7,955 7,558 7,558 7,558 808 5,147 4,070 1 9.157 میلیون 7,558 19.919 هزار میلیارد 24.961 میلیون 6.59 میلیون 2.504 میلیون 5.667 میلیون 923,185 2.434 میلیون -319,518 -60.38 20.9 7.93 630,533 - 530,533 100,000
کپشیر

پشم‌شیشه‌ایران‌

سهام بورس 24,060 1,266.00 5.00 24,788 538.00 2.12 1398/07/24 329 406,581 10.078 میلیارد 1,235.81 25,326 24,200 24,060 26,390 3 - - 0 22,262 24,060 3.799 هزار میلیارد 4.386 میلیون 863,802 150,000 667,452 196,350 752,289 97,143 38.28 18.95 4.95 386,581 20,000 406,581 -
حپترو

حمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام

سهام بورس 27,339 1,438.00 5.00 27,560 1,217.00 4.23 1398/07/24 141 67,705 1.851 میلیارد 480.18 28,777 27,339 27,339 27,339 119 7,578 26,258 1 572,694 27,339 5.755 هزار میلیارد 6.201 میلیون 994,488 200,000 689,464 305,024 707,126 25,186 218.85 18.07 7.79 67,705 - 67,705 -
غشصفا

شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان‌

سهام بورس 30,024 1,429.00 5.00 29,855 1,260.00 4.41 1398/07/24 147 223,738 6.68 میلیارد 1,522.03 28,595 29,498 28,007 30,024 1 13,124 30,024 20 389 30,024 6.477 هزار میلیارد 8.371 میلیون 1.987 میلیون 226,509 1.608 میلیون 378,805 5.323 میلیون 299,710 22.56 17.86 1.27 91,678 132,060 223,738 -
قشکر

شکرشاهرود

سهام بورس 15,884 391.00 2.40 16,534 259.00 1.59 1398/07/24 1,096 2.461 میلیون 40.692 میلیارد 2,245.51 16,275 16,200 15,462 17,088 2 632 15,883 1 13,542 15,884 3.255 هزار میلیارد 3.597 میلیون 471,174 200,000 290,248 180,926 606,282 11,967 265.11 17.53 5.23 2.435 میلیون 25,969 2.35 میلیون 110,969
دعبید

لابراتوارداروسازی‌ دکترعبیدی‌

سهام بورس 34,621 1,822.00 5.00 34,733 1,710.00 4.69 1398/07/24 1,499 2.322 میلیون 80.653 میلیارد 1,549.07 36,443 34,621 34,621 35,999 54 156 32,063 1 112,611 34,621 73.469 هزار میلیارد 76.539 میلیون 10.671 میلیون 1.68 میلیون 6.517 میلیون 4.154 میلیون 7.254 میلیون 1.609 میلیون 43.53 16.86 9.65 830,103 1.492 میلیون 1.166 میلیون 1.156 میلیون
شاملا

معدنی‌ املاح‌ ایران‌

سهام بورس 34,493 255.00 0.74 33,596 642.00 1.88 1398/07/24 218 140,765 4.712 میلیارد 645.71 34,238 32,527 32,527 35,300 1 153 33,981 1 1,000 34,479 14.38 هزار میلیارد 15.687 میلیون 2.434 میلیون 210,000 1.577 میلیون 856,715 2.243 میلیون 1.296 میلیون 10.89 16.47 6.29 129,744 11,021 140,765 -
سقاین

سیمان‌ قائن‌

سهام بورس 24,586 1,293.00 5.00 24,895 984.00 3.80 1398/07/24 106 76,119 1.871 میلیارد 718.1 25,879 24,586 24,586 24,586 91 - - 0 376,752 24,586 6.47 هزار میلیارد 7.111 میلیون 1.27 میلیون 250,000 887,224 383,012 744,070 243,762 25.53 16.25 8.36 76,119 - 76,119 -
غگل

گلوکوزان‌

سهام بورس 46,886 2,467.00 5.00 46,886 2,467.00 5.00 1398/07/24 212 113,588 5.326 میلیارد 535.79 49,353 46,886 46,886 46,886 102 - - 0 474,217 46,886 9.871 هزار میلیارد 11.057 میلیون 2.266 میلیون 200,000 1.68 میلیون 586,481 3.568 میلیون 440,458 21.29 15.99 2.63 113,488 100 113,588 -
بکام

کارخانجات تولیدی شهید قندی

سهام بورس 13,015 356.00 2.81 13,173 514.00 4.06 1398/07/24 485 1.626 میلیون 21.421 میلیارد 3,352.91 12,659 13,000 12,720 13,291 1 2,620 13,010 1 151 13,020 7.595 هزار میلیارد 9.615 میلیون 2.213 میلیون 600,000 1.711 میلیون 501,761 1.091 میلیون -1,929 -4097.35 15.75 7.25 1.176 میلیون 450,380 1.626 میلیون -
دابور

داروسازی‌ ابوریحان‌

سهام بورس 29,160 1,534.00 5.00 30,323 371.00 1.21 1398/07/24 93 37,542 1.095 میلیارد 403.68 30,694 29,160 29,160 29,160 241 - - 0 688,553 29,160 11.909 هزار میلیارد 14.614 میلیون 3.6 میلیون 388,000 2.848 میلیون 752,093 2.842 میلیون 710,531 16.56 15.64 4.14 37,542 - 37,542 -
رتکو

کنترل‌خوردگی‌تکین‌کو

سهام بورس 19,270 130.00 0.67 19,288 112.00 0.58 1398/07/24 2,136 7.347 میلیون 141.715 میلیارد 3,439.77 19,400 18,430 18,430 20,150 1 2,000 19,301 1 19,386 19,900 3.88 هزار میلیارد 4.399 میلیون 792,807 90,000 541,675 251,132 773,744 75,538 51.07 15.36 4.99 7.347 میلیون - 7.347 میلیون -
دارو

کارخانجات‌داروپخش‌

سهام بورس 24,745 1,302.00 5.00 25,849 198.00 0.76 1398/07/24 94 45,662 1.13 میلیارد 485.77 26,047 24,745 24,745 24,745 240 2,500 18,000 1 824,304 24,745 19.535 هزار میلیارد 25.391 میلیون 7.278 میلیون 625,000 6.004 میلیون 1.274 میلیون 5.726 میلیون 1.51 میلیون 12.84 15.22 3.39 45,662 - 17,000 28,662
غدام

خوراک‌ دام‌ پارس‌

سهام بورس 32,721 1,722.00 5.00 32,930 1,513.00 4.39 1398/07/24 176 89,576 2.95 میلیارد 508.95 34,443 32,722 32,721 34,750 1 - - 0 2,000 33,500 2.067 هزار میلیارد 2.073 میلیون 236,347 60,000 97,593 138,754 220,278 131,115 15.07 14.24 8.98 89,576 - 89,576 -
ددام

داروسازی زاگرس فارمد پارس

سهام بورس 9,672 509.00 5.00 9,672 509.00 5.00 1398/07/24 253 616,644 5.964 میلیارد 2,437.33 10,181 9,672 9,672 9,672 329 250 5,860 1 1.717 میلیون 9,672 9.369 هزار میلیارد 10.083 میلیون 1.837 میلیون 920,223 1.183 میلیون 654,388 862,598 191,801 46.4 13.6 10.32 616,644 - 616,644 -
بسویچ

پارس‌سویچ‌

سهام بورس 20,994 999.00 5.00 19,999 4.00 0.02 1398/07/24 7 1,411 29.623 میلیون 201.57 19,995 20,994 20,994 20,994 2 121,463 20,994 117 1,090 35,950 19.995 هزار میلیارد 21.626 میلیون 3.123 میلیون 600,000 1.627 میلیون 1.496 میلیون 2.144 میلیون 730,819 27.37 13.37 9.33 1,411 - 1,411 -
غسالم

سالمین‌

سهام بورس 24,729 1,301.00 5.00 25,722 308.00 1.18 1398/07/24 39 29,207 723.348 میلیون 748.9 26,030 26,000 24,729 26,000 1 - - 0 4,900 25,740 7.809 هزار میلیارد 8.216 میلیون 1.078 میلیون 300,000 499,297 578,433 1.737 میلیون 151,051 51.09 13.34 4.45 29,207 - 29,207 -
غگرجی

بیسکویت‌ گرجی‌

سهام بورس 27,200 1,431.00 5.00 27,200 1,431.00 5.00 1398/07/24 397 257,418 7.002 میلیارد 648.41 28,631 27,200 27,200 27,200 138 209 23,701 1 437,715 27,200 7.015 هزار میلیارد 7.112 میلیون 948,202 245,000 448,340 499,862 1.323 میلیون 222,651 29.93 13.33 5.04 257,418 - 257,418 -
درازک

دارویی‌ رازک‌

سهام بورس 24,813 1,305.00 5.00 24,813 1,305.00 5.00 1398/07/24 57 286,989 7.121 میلیارد 5,034.89 26,118 24,813 24,813 24,813 82 - - 0 530,304 24,813 15.488 هزار میلیارد 18.827 میلیون 5.218 میلیون 593,000 4.113 میلیون 1.105 میلیون 3.588 میلیون 1.237 میلیون 11.89 13.32 4.1 126,989 160,000 286,989 -
پتایر

ایران‌ تایر

سهام بورس 17,510 921.00 5.00 17,717 714.00 3.87 1398/07/24 449 1.072 میلیون 19.001 میلیارد 2,388.54 18,431 17,560 17,510 18,300 17 - - 0 169,234 17,510 5.28 هزار میلیارد 7.075 میلیون 2.382 میلیون 286,469 1.999 میلیون 382,439 3.503 میلیون 397,104 12.78 13.27 1.45 1.07 میلیون 2,500 972,455 100,000
فسرب

ملی‌ سرب‌وروی‌ ایران‌

سهام بورس 24,696 1,299.00 5.00 24,762 1,233.00 4.74 1398/07/24 920 2.358 میلیون 58.391 میلیارد 2,563.17 25,995 24,696 24,696 25,599 5 - - 0 69,186 24,696 8.37 هزار میلیارد 9.118 میلیون 1.757 میلیون 322,000 1.145 میلیون 612,535 1.817 میلیون 355,226 22.45 13.02 4.39 1.206 میلیون 1.152 میلیون 2.358 میلیون -
دتماد

تولیدمواداولیه‌داروپخش‌

سهام بورس 22,173 1,166.00 5.00 22,176 1,163.00 4.98 1398/07/24 911 2.586 میلیون 57.357 میلیارد 2,839.1 23,339 22,173 22,173 22,595 67 388 13,911 1 298,747 22,173 11.67 هزار میلیارد 13.779 میلیون 3.549 میلیون 500,000 2.691 میلیون 857,269 2.381 میلیون 699,303 15.86 12.93 4.66 1.059 میلیون 1.528 میلیون 2.189 میلیون 397,540
دلر

داروسازی‌ اکسیر

سهام بورس 33,383 646.00 1.97 33,070 333.00 1.02 1398/07/24 285 361,560 11.957 میلیارد 1,268.63 32,737 31,355 31,355 34,000 1 500 32,900 1 2,708 33,398 14.732 هزار میلیارد 18.668 میلیون 4.977 میلیون 450,000 3.786 میلیون 1.19 میلیون 5.197 میلیون 1.469 میلیون 10.14 12.5 2.86 361,560 - 133,979 227,581
غشان

شیرپاستوریزه‌پگاه‌خراسان‌

سهام بورس 17,123 896.00 4.97 17,527 492.00 2.73 1398/07/24 751 1.154 میلیون 20.222 میلیارد 1,536.31 18,019 17,119 17,119 18,750 1 1,000 17,122 1 87 17,496 3.604 هزار میلیارد 4.271 میلیون 1.048 میلیون 200,000 765,738 282,520 2.342 میلیون 116,790 30.01 12.41 1.5 1.153 میلیون 878 1.154 میلیون -
کخاک

صنایع‌خاک‌چینی‌ایران‌

سهام بورس 26,400 284.00 1.06 26,018 666.00 2.50 1398/07/24 270 308,727 8.033 میلیارد 1,143.43 26,684 25,352 25,352 27,000 1 1,370 25,862 2 715 26,400 13.342 هزار میلیارد 14.629 میلیون 2.672 میلیون 375,000 1.62 میلیون 1.052 میلیون 1.387 میلیون 1.15 میلیون 11.31 12.37 9.39 149,508 159,219 279,448 29,279
کمنگنز

معادن‌منگنزایران‌

سهام بورس 23,378 1,230.00 5.00 23,489 1,119.00 4.55 1398/07/24 551 2.107 میلیون 49.501 میلیارد 3,824.77 24,608 23,390 23,378 24,997 1 100 20,653 1 994 23,568 4.981 هزار میلیارد 5.291 میلیون 922,046 202,400 536,372 385,674 805,624 411,186 11.56 12.33 5.9 1.157 میلیون 950,000 2.107 میلیون -
غبهنوش

بهنوش‌ ایران‌

سهام بورس 19,702 1,036.00 5.00 19,703 1,035.00 4.99 1398/07/24 233 611,659 12.051 میلیارد 2,625.15 20,738 19,702 19,702 19,960 2 - - 0 356 19,702 7.466 هزار میلیارد 11.381 میلیون 4.873 میلیون 360,000 4.288 میلیون 584,709 5.697 میلیون 169,644 41.81 12.13 1.25 411,659 200,000 611,659 -
سفار

سیمان‌فارس‌

سهام بورس 22,278 1,060.00 5.00 22,278 1,060.00 5.00 1398/07/24 1 1 22,278 1 21,218 22,278 22,278 22,278 0 96,644 22,278 29 - - 4.944 هزار میلیارد 6.099 میلیون 1.339 میلیون 233,000 908,398 430,884 828,227 192,195 27.01 12.05 6.27 - - - -
دشیمی

شیمی‌ داروئی‌ داروپخش‌

سهام بورس 18,983 999.00 5.00 19,108 874.00 4.37 1398/07/24 87 89,222 1.694 میلیارد 1,025.54 19,982 18,983 18,983 18,983 64 - - 0 197,187 18,983 5.095 هزار میلیارد 6.385 میلیون 1.917 میلیون 255,000 1.512 میلیون 404,842 1.284 میلیون 199,534 24.42 12.04 3.8 89,222 - 89,222 -
کماسه

تامین‌ ماسه‌ ریخته‌گری‌

سهام بورس 18,633 980.00 5.00 18,657 956.00 4.87 1398/07/24 392 1.495 میلیون 27.896 میلیارد 3,814.33 19,613 18,639 18,633 19,000 33 - - 0 404,297 18,633 3.177 هزار میلیارد 3.102 میلیون 335,228 162,000 79,736 255,492 221,927 38,317 78.88 11.83 13.62 1.414 میلیون 81,111 1.495 میلیون -
ختراک

ریخته‌گری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌

سهام بورس 9,019 429.00 4.99 8,718 128.00 1.49 1398/07/24 41 67,328 607.231 میلیون 1,642.15 8,590 9,019 9,019 9,019 1 1.144 میلیون 9,019 263 700 15,000 4.836 هزار میلیارد 6.51 میلیون 2.02 میلیون 213,000 1.602 میلیون 418,787 2.982 میلیون 194,178 25.28 11.72 1.65 67,328 - 67,328 -
زپارس

ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس

سهام بورس 26,934 1,282.00 5.00 26,562 910.00 3.55 1398/07/24 702 1.061 میلیون 28.194 میلیارد 1,512.03 25,652 24,511 24,370 26,934 1 200 26,934 2 380 28,253 8.346 هزار میلیارد 10.295 میلیون 2.362 میلیون 325,340 1.653 میلیون 708,717 1.873 میلیون 488,542 16.99 11.71 4.43 1.061 میلیون - 911,445 150,000
فخاس

فولاد خراسان

سهام بورس 16,240 773.00 5.00 15,537 70.00 0.45 1398/07/24 177 398,497 6.208 میلیارد 2,251.4 15,467 15,327 15,003 16,240 10 454 15,400 1 18,309 16,240 139.203 هزار میلیارد 158.814 میلیون 30.946 میلیون 9 میلیون 18.981 میلیون 11.966 میلیون 33.29 میلیون 4.891 میلیون 28.59 11.69 4.2 74,670 323,827 378,497 20,000
غچین

کشت‌ و صنعت‌ چین‌ چین

سهام بورس 34,352 1,635.00 5.00 34,352 1,635.00 5.00 1398/07/24 339 1.166 میلیون 40.047 میلیارد 3,438.86 32,717 34,352 34,352 34,352 1 944,540 34,352 297 25 34,352 5.889 هزار میلیارد 6.32 میلیون 669,926 180,000 137,053 532,873 2.701 میلیون 294,534 20.99 11.6 2.29 471,373 694,400 301,278 864,495
فلوله

لوله‌وماشین‌سازی‌ایران‌

سهام بورس 12,613 663.00 4.99 12,613 663.00 4.99 1398/07/24 379 730,424 9.213 میلیارد 1,927.24 13,276 12,613 12,613 12,613 276 2,000 10,500 1 2.824 میلیون 12,613 6.638 هزار میلیارد 9.008 میلیون 3.251 میلیون 500,000 2.702 میلیون 548,690 2.143 میلیون 5,417 1164.21 11.49 2.94 730,424 - 730,424 -
بالبر

کابل‌ البرز

سهام بورس 11,807 621.00 5.00 12,328 100.00 0.80 1398/07/24 18 20,402 240.886 میلیون 1,133.44 12,428 11,807 11,807 11,807 57 - - 0 817,125 11,807 3.939 هزار میلیارد 5.398 میلیون 1.836 میلیون 316,920 1.491 میلیون 344,626 2.335 میلیون 60,614 64.46 11.34 1.67 20,402 - 20,402 -
خاذین

سایپاآذین‌

سهام بورس 2,454 129.00 4.99 2,463 120.00 4.65 1398/07/24 1,569 14.047 میلیون 34.604 میلیارد 8,952.91 2,583 2,454 2,454 2,557 58 500 2,396 1 1.541 میلیون 2,454 6.834 هزار میلیارد 10.949 میلیون 5.007 میلیون 1.323 میلیون 4.433 میلیون 574,506 3.583 میلیون -370,829 -17.57 11.34 1.82 14.047 میلیون - 13.806 میلیون 241,213
خفنر

فنرسازی‌خاور

سهام بورس 12,331 649.00 5.00 12,368 612.00 4.71 1398/07/24 219 545,983 6.753 میلیارد 2,493.07 12,980 12,331 12,331 12,690 11 - - 0 75,057 12,331 2.596 هزار میلیارد 2.728 میلیون 475,409 200,000 254,633 220,776 412,635 49,080 50.4 11.2 5.99 545,983 - 545,983 -
سبهان

سیمان‌ بهبهان‌

سهام بورس 19,172 1,009.00 5.00 19,175 1,006.00 4.98 1398/07/24 216 220,888 4.236 میلیارد 1,022.63 20,181 19,172 19,172 19,830 18 - - 0 26,890 19,172 4.036 هزار میلیارد 4.964 میلیون 1.48 میلیون 55,000 1.129 میلیون 350,638 1.188 میلیون 371,508 10.32 10.94 3.23 177,526 43,362 218,026 2,862
چافست

افست‌

سهام بورس 11,112 5,215.00 31.94 11,451 4,876.00 29.86 1398/07/24 1,405 5.36 میلیون 61.376 میلیارد 3,814.82 16,327 11,290 10,726 11,854 1 3,000 11,113 1 400 11,222 16.164 هزار میلیارد 13.813 میلیون 3.956 میلیون 700,000 2.477 میلیون 1.479 میلیون 2.056 میلیون 483,829 33.41 10.93 7.86 4.759 میلیون 600,500 5.292 میلیون 67,451
تکنو

تکنوتار

سهام بورس 7,100 373.00 4.99 7,119 354.00 4.74 1398/07/24 448 1.997 میلیون 14.216 میلیارد 4,457.02 7,473 7,121 7,100 7,470 22 300 6,220 1 230,001 7,100 1.835 هزار میلیارد 1.891 میلیون 308,438 245,549 143,026 165,412 95,657 1,359 1286.29 10.57 18.27 1.957 میلیون 39,380 1.974 میلیون 22,498
کساپا

سایپاشیشه‌

سهام بورس 5,774 235.00 3.91 5,929 80.00 1.33 1398/07/24 583 2.957 میلیون 17.531 میلیارد 5,071.8 6,009 5,732 5,709 6,166 1 4,000 5,573 1 710 5,774 1.382 هزار میلیارد 1.766 میلیون 531,813 230,000 402,825 128,988 584,506 19,863 68.66 10.57 2.33 2.957 میلیون - 2.956 میلیون 940
سنیر

سیمان‌ سفید نی‌ریز

سهام بورس 22,449 1,181.00 5.00 22,579 1,051.00 4.45 1398/07/24 177 104,215 2.353 میلیارد 588.79 23,630 22,450 22,449 23,194 27 - - 0 48,217 22,449 2.363 هزار میلیارد 2.477 میلیون 437,243 50,000 219,277 217,966 460,610 113,377 19.91 10.36 4.91 104,215 - 104,215 -
پاکشو

گروه صنعتی پاکشو

سهام بورس 65,100 844.00 1.31 64,816 560.00 0.87 1398/07/24 151 46,557 3.076 میلیارد 308.32 64,256 66,000 64,500 66,853 1 1,700 65,000 1 300 66,666 64.256 هزار میلیارد 70.568 میلیون 12.128 میلیون 1,000,000 5.752 میلیون 6.376 میلیون 14.116 میلیون 4.636 میلیون 13.98 10.17 4.59 21,557 25,000 45,758 799
شنفت

نفت‌ پارس‌

سهام بورس 17,627 927.00 5.00 17,697 857.00 4.62 1398/07/24 532 2.287 میلیون 40.474 میلیارد 4,299.01 18,554 17,700 17,627 18,000 43 500 17,196 1 197,920 17,627 37.108 هزار میلیارد 44.527 میلیون 12.68 میلیون 1.25 میلیون 9.133 میلیون 3.547 میلیون 18.004 میلیون 3.778 میلیون 9.37 9.98 1.97 1.585 میلیون 702,148 2.235 میلیون 52,360
خمحور

تولیدمحورخودرو

سهام بورس 9,812 516.00 5.00 9,858 470.00 4.55 1398/07/24 134 292,408 2.883 میلیارد 2,182.15 10,328 9,812 9,812 10,328 16 - - 0 134,255 9,812 4.345 هزار میلیارد 5.112 میلیون 1.382 میلیون 420,741 964,650 417,327 1.33 میلیون 45,566 91.03 9.94 3.12 270,868 21,540 292,408 -
سصفها

سیمان‌اصفهان‌

سهام بورس 24,597 1,294.00 5.00 24,732 1,159.00 4.48 1398/07/24 51 71,633 1.762 میلیارد 1,404.57 25,891 24,597 24,597 24,597 33 - - 0 135,985 24,597 5.178 هزار میلیارد 5.973 میلیون 1.526 میلیون 200,000 1.026 میلیون 500,216 1.103 میلیون 107,741 45.91 9.89 4.49 71,633 - 71,633 -
فنورد

نوردوقطعات‌ فولادی‌

سهام بورس 22,705 1,195.00 5.00 22,712 1,188.00 4.97 1398/07/24 47 75,605 1.717 میلیارد 1,608.62 23,900 22,705 22,705 23,900 1 150 22,712 1 400 23,390 3.442 هزار میلیارد 4.89 میلیون 1.95 میلیون 144,000 1.619 میلیون 330,779 3.968 میلیون -10,276 -318.27 9.89 0.82 75,605 - 70,705 4,900
شلعاب

لعابیران‌

سهام بورس 13,304 700.00 5.00 13,304 700.00 5.00 1398/07/24 27 87,487 1.164 میلیارد 3,240.26 14,004 13,304 13,304 13,304 149 - - 0 1.151 میلیون 13,304 2.241 هزار میلیارد 2.819 میلیون 906,372 160,000 690,603 215,769 386,739 7,083 300.53 9.87 5.5 87,487 - 87,487 -
دفرا

فرآورده‌های‌ تزریقی‌ ایران‌

سهام بورس 13,462 708.00 5.00 13,995 175.00 1.24 1398/07/24 46 69,303 932.957 میلیون 1,506.59 14,170 13,462 13,462 13,462 125 - - 0 368,578 13,462 9.919 هزار میلیارد 10.69 میلیون 1.897 میلیون 700,000 893,904 1.003 میلیون 1.472 میلیون 704,536 13.9 9.77 6.66 69,303 - 69,303 -
حتوکا

حمل‌ونقل‌توکا

سهام بورس 10,563 555.00 4.99 10,563 555.00 4.99 1398/07/24 203 428,927 4.531 میلیارد 2,112.94 11,118 10,563 10,563 10,563 230 - - 0 1.764 میلیون 10,563 3.669 هزار میلیارد 4.12 میلیون 1.003 میلیون 330,000 634,242 368,839 741,973 1,721 2025.44 9.45 4.7 428,927 - 428,927 -
فباهنر

مس‌ شهیدباهنر

سهام بورس 12,997 684.00 5.00 13,006 675.00 4.93 1398/07/24 784 4.74 میلیون 61.652 میلیارد 6,046.31 13,681 12,997 12,997 13,344 98 474 10,502 1 1.239 میلیون 12,997 15.391 هزار میلیارد 20.075 میلیون 7 میلیون 1.125 میلیون 5.443 میلیون 1.557 میلیون 11.222 میلیون 860,369 17.02 9.4 1.3 2.04 میلیون 2.7 میلیون 4.525 میلیون 215,000
غپینو

پارس‌ مینو

سهام بورس 14,337 754.00 5.00 14,968 123.00 0.82 1398/07/24 69 81,969 1.175 میلیارد 1,187.96 15,091 14,337 14,337 14,337 176 5,000 13,000 1 3.134 میلیون 14,337 19.015 هزار میلیارد 20.453 میلیون 3.667 میلیون 1.26 میلیون 1.594 میلیون 2.073 میلیون 3.807 میلیون 526,832 35.8 9.1 4.95 81,969 - 81,969 -
خرینگ

رینگ‌سازی‌مشهد

سهام بورس 5,113 269.00 5.00 5,152 230.00 4.27 1398/07/24 482 3.653 میلیون 18.821 میلیارد 7,579.51 5,382 5,113 5,113 5,590 24 - - 0 404,293 5,113 2.395 هزار میلیارد 3.407 میلیون 1.367 میلیون 445,000 1.115 میلیون 252,079 2.555 میلیون 10,926 209.83 9.09 0.9 3.653 میلیون 376 3.636 میلیون 17,000
کفرا

فراورده‌ های‌ نسوزایران‌

سهام بورس 19,278 1,014.00 5.00 19,295 997.00 4.91 1398/07/24 481 1.129 میلیون 21.784 میلیارد 2,347.19 20,292 19,278 19,278 19,930 12 100 15,150 1 48,559 19,278 7.567 هزار میلیارد 8.987 میلیون 2.589 میلیون 372,886 1.792 میلیون 797,329 2.386 میلیون 843,819 8.53 9.02 3.02 714,269 414,727 896,477 232,519
کالا

بورس کالای ایران

سهام بورس 12,200 158.00 1.31 12,273 231.00 1.92 1398/07/24 1,169 2.549 میلیون 31.285 میلیارد 2,180.53 12,042 11,900 11,456 12,600 1 4,024 12,200 1 7,000 12,250 22.398 هزار میلیارد 23.602 میلیون 3.312 میلیون 1.24 میلیون 774,359 2.538 میلیون 1.08 میلیون 972,879 23.46 8.99 21.13 2.508 میلیون 41,478 2.439 میلیون 109,859
پرداخت

به پرداخت ملت

سهام بورس 17,646 928.00 5.00 17,823 751.00 4.04 1398/07/24 335 827,102 14.742 میلیارد 2,468.96 18,574 17,646 17,646 18,574 14 100 14,260 1 101,113 17,646 26.932 هزار میلیارد 33.303 میلیون 10.347 میلیون 1.45 میلیون 7.46 میلیون 2.887 میلیون 16.894 میلیون 2.131 میلیون 12.13 8.95 1.53 287,101 540,001 783,684 43,418
وساخت

سرمایه‌ گذاری‌ ساختمان‌ایران‌

سهام بورس 12,478 656.00 4.99 12,594 540.00 4.11 1398/07/24 751 3.149 میلیون 39.656 میلیارد 4,192.93 13,134 12,478 12,478 13,100 72 2,000 12,343 1 3.285 میلیون 12,478 14.32 هزار میلیارد 17.182 میلیون 5.002 میلیون 1.09 میلیون 3.451 میلیون 1.552 میلیون 432,619 -181,709 -75.56 8.85 31.74 3.119 میلیون 30,000 3.099 میلیون 50,000
لابسا

آبسال‌

سهام بورس 21,455 1,129.00 5.00 21,685 899.00 3.98 1398/07/24 205 114,727 2.461 میلیارد 559.64 22,584 21,455 21,455 21,455 230 - - 0 621,902 21,455 8.13 هزار میلیارد 9.187 میلیون 2.263 میلیون 360,000 1.38 میلیون 882,750 1.946 میلیون 385,358 20.27 8.84 4.01 114,727 - 114,727 -
کگاز

شیشه‌ و گاز

سهام بورس 18,440 970.00 5.00 18,580 830.00 4.28 1398/07/24 686 1.805 میلیون 33.54 میلیارد 2,631.41 19,410 19,100 18,440 19,270 4 6,014 18,440 1 51,328 18,440 8.735 هزار میلیارد 9.461 میلیون 2.048 میلیون 450,000 1.1 میلیون 948,288 1.216 میلیون 355,955 23.49 8.82 6.88 1.655 میلیون 150,100 1.535 میلیون 269,940
قپیرا

فرآورده‌های‌غدایی‌وقندپیرانشهر

سهام بورس 32,681 1,718.00 4.99 34,085 314.00 0.91 1398/07/24 24 15,776 517.52 میلیون 657.33 34,399 32,690 32,681 34,699 1 1,050 32,680 2 185 34,440 6.88 هزار میلیارد 7.251 میلیون 1.211 میلیون 200,000 433,884 776,623 2.617 میلیون 340,149 20.04 8.78 2.6 15,776 - 15,776 -
فروس

فروسیلیس‌ ایران‌

سهام بورس 12,497 657.00 4.99 13,036 118.00 0.90 1398/07/24 84 62,887 785.899 میلیون 748.65 13,154 12,497 12,497 12,497 204 200 7,635 1 1.547 میلیون 12,497 11.503 هزار میلیارد 12.533 میلیون 2.44 میلیون 874,491 1.133 میلیون 1.308 میلیون 2.091 میلیون 610,293 18.68 8.73 5.45 62,887 - 62,887 -
دفارا

داروسازی‌ فارابی‌

سهام بورس 26,634 1,401.00 5.00 26,637 1,398.00 4.99 1398/07/24 998 2.59 میلیون 68.984 میلیارد 2,594.91 28,035 26,634 26,634 26,998 20 1,000 14,320 1 101,369 26,634 16.821 هزار میلیارد 19.816 میلیون 5.667 میلیون 400,000 3.834 میلیون 1.833 میلیون 4.133 میلیون 1.604 میلیون 9.97 8.73 3.87 2.232 میلیون 357,267 2.232 میلیون 358,000
شکربن

کربن‌ ایران‌

سهام بورس 28,300 1,232.00 4.55 28,287 1,219.00 4.50 1398/07/24 1,636 4.576 میلیون 129.439 میلیارد 2,796.98 27,068 26,626 26,626 28,421 1 1,200 28,300 1 350 28,300 6.767 هزار میلیارد 8.518 میلیون 2.267 میلیون 250,000 1.446 میلیون 820,834 2.949 میلیون 483,588 14.62 8.62 2.4 4.125 میلیون 450,779 4.566 میلیون 10,190
خموتور

موتورسازان‌تراکتورسازی‌ایران‌

سهام بورس 5,139 270.00 4.99 5,199 210.00 3.88 1398/07/24 563 2.101 میلیون 10.925 میلیارد 3,732.1 5,409 5,231 5,139 5,364 15 500 4,709 1 285,043 5,139 7.729 هزار میلیارد 8.95 میلیون 2.388 میلیون 714,420 1.521 میلیون 866,413 2.502 میلیون 212,973 34.89 8.57 2.97 2.051 میلیون 50,000 2.101 میلیون -
سدشت

صنایع سیمان دشتستان

سهام بورس 9,998 526.00 5.00 10,437 87.00 0.83 1398/07/24 21 77,940 779.244 میلیون 3,711.43 10,524 9,998 9,998 9,998 27 200 5,863 1 57,737 9,998 12.418 هزار میلیارد 13.488 میلیون 2.611 میلیون 1.18 میلیون 1.172 میلیون 1.439 میلیون 1.347 میلیون 192,268 64.05 8.56 9.15 77,940 - 77,940 -
بشهاب

لامپ‌ پارس‌ شهاب‌

سهام بورس 21,685 1,141.00 5.00 21,762 1,064.00 4.66 1398/07/24 237 328,007 7.138 میلیارد 1,384 22,826 21,685 21,685 23,500 8 - - 0 43,270 21,685 3.698 هزار میلیارد 5.653 میلیون 2.54 میلیون 162,000 2.128 میلیون 412,193 1.966 میلیون 214,782 16.41 8.56 1.79 328,007 - 328,007 -
زمگسا

کشاورزی‌ ودامپروی‌ مگسال‌

سهام بورس 12,893 678.00 5.00 13,075 496.00 3.65 1398/07/24 33 87,707 1.131 میلیارد 2,657.79 13,571 12,893 12,893 12,893 114 100 11,567 1 704,930 12,893 4.071 هزار میلیارد 4.889 میلیون 1.429 میلیون 300,000 966,927 461,708 1.715 میلیون 184,398 21.27 8.5 2.29 87,707 - 87,707 -
لبوتان

گروه‌صنعتی‌بوتان‌

سهام بورس 22,255 1,171.00 5.00 22,297 1,129.00 4.82 1398/07/24 367 454,141 10.126 میلیارد 1,237.44 23,426 22,255 22,255 23,000 33 - - 0 185,309 22,255 16.432 هزار میلیارد 23.003 میلیون 9.217 میلیون 701,452 7.362 میلیون 1.855 میلیون 16.8 میلیون 642,234 24.35 8.43 0.93 254,141 200,000 434,141 20,000
کسرا

سرامیک‌های‌صنعتی‌اردکان‌

سهام بورس 14,510 763.00 5.00 14,510 763.00 5.00 1398/07/24 694 1.805 میلیون 26.19 میلیارد 2,600.84 15,273 14,510 14,510 14,510 365 1,000 12,000 1 3.083 میلیون 14,510 8.858 هزار میلیارد 8.695 میلیون 1.281 میلیون 580,000 279,069 1.002 میلیون 792,735 287,822 29.24 8.4 10.62 1.805 میلیون - 1.805 میلیون -
بکاب

صنایع‌جوشکاب‌یزد

سهام بورس 29,415 1,548.00 5.00 29,572 1,391.00 4.49 1398/07/24 180 142,925 4.227 میلیارد 794.03 30,963 32,200 29,415 32,200 3 - - 0 2,258 29,415 746.21 میلیارد 795,101 167,421 24,100 82,416 85,005 172,579 10,116 70.45 8.39 4.13 122,925 20,000 142,925 -
دپارس

پارس‌ دارو

سهام بورس 29,859 1,571.00 5.00 30,137 1,293.00 4.11 1398/07/24 304 828,125 24.957 میلیارد 2,724.1 31,430 30,000 29,859 31,925 8 685 29,859 1 13,390 29,859 16.501 هزار میلیارد 17.676 میلیون 3.752 میلیون 210,000 1.854 میلیون 1.898 میلیون 2.655 میلیون 1.075 میلیون 14.72 8.33 5.96 528,125 300,000 405,800 422,325
تیپیکو

سرمایه گذاری دارویی تامین

سهام بورس 18,700 242.00 1.28 18,681 261.00 1.38 1398/07/24 598 1.809 میلیون 33.792 میلیارد 3,024.9 18,942 18,250 18,250 19,000 1 821 18,672 1 200 18,739 54.932 هزار میلیارد 68.592 میلیون 20.941 میلیون 2.9 میلیون 14.417 میلیون 6.524 میلیون 7.049 میلیون 6.833 میلیون 7.93 8.31 7.69 874,927 933,961 904,531 904,357
فجام

جام‌دارو

سهام بورس 17,651 928.00 4.99 17,654 925.00 4.98 1398/07/24 261 344,003 6.073 میلیارد 1,318.02 18,579 17,651 17,651 18,200 26 - - 0 82,746 17,651 2.229 هزار میلیارد 2.247 میلیون 385,081 120,000 128,429 256,652 369,063 96,767 21.89 8.25 5.74 344,003 - 344,003 -
خکمک

کمک‌فنرایندامین‌

سهام بورس 4,669 245.00 4.99 4,690 224.00 4.56 1398/07/24 375 2.304 میلیون 10.807 میلیارد 6,144.98 4,914 4,705 4,669 4,925 19 - - 0 304,267 4,669 1.577 هزار میلیارد 2.198 میلیون 878,088 320,857 693,057 185,031 2.33 میلیون -5,822 -258.47 8.14 0.65 2.304 میلیون - 2.304 میلیون -
مرقام

ایران‌ارقام‌

سهام بورس 5,526 290.00 4.99 5,528 288.00 4.95 1398/07/24 1,321 7.807 میلیون 43.158 میلیارد 5,910.22 5,816 5,526 5,526 5,646 49 370 5,526 1 510,141 5,526 2.908 هزار میلیارد 4.121 میلیون 1.705 میلیون 500,000 1.357 میلیون 347,709 1.099 میلیون -46,182 -59.85 7.95 2.51 5.757 میلیون 2.05 میلیون 7.806 میلیون 1,173
دالبر

البرزدارو

سهام بورس 12,443 654.00 4.99 12,829 268.00 2.05 1398/07/24 140 279,126 3.473 میلیارد 1,993.76 13,097 12,443 12,443 12,443 394 347 6,664 1 2.179 میلیون 12,443 24.36 هزار میلیارد 30.359 میلیون 9.528 میلیون 1.86 میلیون 6.497 میلیون 3.032 میلیون 5.453 میلیون 1.654 میلیون 14.43 7.87 4.38 219,126 60,000 279,126 -
سپ

پرداخت الکترونیک سامان کیش

سهام بورس 12,060 634.00 4.99 12,273 421.00 3.32 1398/07/24 325 549,840 6.645 میلیارد 1,691.82 12,694 12,060 12,060 12,377 33 150 10,830 1 306,558 12,060 38.082 هزار میلیارد 41.63 میلیون 9.528 میلیون 3 میلیون 4.811 میلیون 4.718 میلیون 14.311 میلیون 2.174 میلیون 16.93 7.8 2.57 483,502 66,338 549,840 -
دروز

داروسازی‌ روزدارو

سهام بورس 7,930 417.00 5.00 8,003 344.00 4.12 1398/07/24 44 231,032 1.832 میلیارد 5,250.73 8,347 7,930 7,930 7,930 51 - - 0 293,289 7,930 5.842 هزار میلیارد 6.931 میلیون 2.055 میلیون 699,840 1.33 میلیون 724,369 776,796 4,594 1219.17 7.73 7.21 231,032 - 231,032 -
ولیز

لیزینگ‌ایران‌

سهام بورس 4,643 244.00 4.99 4,643 244.00 4.99 1398/07/24 127 1.117 میلیون 5.185 میلیارد 8,793.61 4,887 4,643 4,643 4,643 199 2,500 4,300 1 3.104 میلیون 4,643 2.932 هزار میلیارد 5.953 میلیون 3.53 میلیون 600,000 3.167 میلیون 363,401 370,176 -151,116 -18.43 7.67 7.53 616,789 500,000 1.117 میلیون -
تکشا

گسترش‌صنایع‌وخدمات‌کشاورزی‌

سهام بورس 13,374 703.00 4.99 13,374 703.00 4.99 1398/07/24 76 67,772 906.383 میلیون 891.74 14,077 13,374 13,374 13,374 120 50,000 12,885 1 590,256 13,374 1.548 هزار میلیارد 1.811 میلیون 532,948 109,957 340,353 192,595 291,820 54,773 26.85 7.64 5.04 67,772 - 67,772 -
بنیرو

نیروترانس‌

سهام بورس 16,840 419.00 2.43 16,422 837.00 4.85 1398/07/24 326 1.096 میلیون 18 میلیارد 3,362.14 17,259 16,397 16,397 17,000 1 - - 0 9,044 16,840 8.63 هزار میلیارد 11.601 میلیون 4.471 میلیون 500,000 3.39 میلیون 1.08 میلیون 2.561 میلیون 509,334 16.12 7.6 3.21 696,221 399,838 1.096 میلیون -
غاذر

کشت‌وصنعت‌پیاذر

سهام بورس 14,456 1.00 0.01 14,186 269.00 1.86 1398/07/24 500 1.06 میلیون 15.032 میلیارد 2,119.19 14,455 13,755 13,755 14,799 1 72 13,900 1 22,550 14,500 1.084 هزار میلیارد 1.14 میلیون 216,665 75,000 75,778 140,887 204,018 41,328 25.74 7.55 5.21 889,594 170,000 962,784 96,810