شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

P/E

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
وملی

گروه‌ صنعتی‌ ملی‌ (هلدینگ‌

سهام بورس 65,001 1,507.00 2.27 66,352 156.00 0.23 1398/07/24 56 16,575 1.087 میلیارد 295.98 66,508 66,500 65,000 68,355 1 344 65,001 1 3,490 66,987 16.451 هزار میلیارد 16.985 میلیون 851,845 247,360 575,459 276,386 6,921 3,643 4505.32 59.38 2371.45 15,046 1,529 14,235 2,340
حتوکا

حمل‌ونقل‌توکا

سهام بورس 10,563 555.00 4.99 10,563 555.00 4.99 1398/07/24 203 428,927 4.531 میلیارد 2,112.94 11,118 10,563 10,563 10,563 230 - - 0 1.764 میلیون 10,563 3.669 هزار میلیارد 4.12 میلیون 1.003 میلیون 330,000 634,242 368,839 741,973 1,721 2025.44 9.45 4.7 428,927 - 428,927 -
سدور

سیمان‌ دورود

سهام بورس 2,580 135.00 4.97 2,580 135.00 4.97 1398/07/24 260 2.321 میلیون 5.987 میلیارد 8,925.87 2,715 2,580 2,580 2,580 195 - - 0 3.885 میلیون 2,580 1.742 هزار میلیارد 3.304 میلیون 1.995 میلیون 641,697 1.649 میلیون 346,239 1.063 میلیون 920 1799.54 4.78 1.56 2.321 میلیون - 1.521 میلیون 800,000
تکنو

تکنوتار

سهام بورس 7,100 373.00 4.99 7,119 354.00 4.74 1398/07/24 448 1.997 میلیون 14.216 میلیارد 4,457.02 7,473 7,121 7,100 7,470 22 300 6,220 1 230,001 7,100 1.835 هزار میلیارد 1.891 میلیون 308,438 245,549 143,026 165,412 95,657 1,359 1286.29 10.57 18.27 1.957 میلیون 39,380 1.974 میلیون 22,498
دروز

داروسازی‌ روزدارو

سهام بورس 7,930 417.00 5.00 8,003 344.00 4.12 1398/07/24 44 231,032 1.832 میلیارد 5,250.73 8,347 7,930 7,930 7,930 51 - - 0 293,289 7,930 5.842 هزار میلیارد 6.931 میلیون 2.055 میلیون 699,840 1.33 میلیون 724,369 776,796 4,594 1219.17 7.73 7.21 231,032 - 231,032 -
فلوله

لوله‌وماشین‌سازی‌ایران‌

سهام بورس 12,613 663.00 4.99 12,613 663.00 4.99 1398/07/24 379 730,424 9.213 میلیارد 1,927.24 13,276 12,613 12,613 12,613 276 2,000 10,500 1 2.824 میلیون 12,613 6.638 هزار میلیارد 9.008 میلیون 3.251 میلیون 500,000 2.702 میلیون 548,690 2.143 میلیون 5,417 1164.21 11.49 2.94 730,424 - 730,424 -
خشرق

الکتریک‌ خودرو شرق‌

سهام بورس 4,100 215.00 4.98 4,101 214.00 4.96 1398/07/24 743 7.219 میلیون 29.609 میلیارد 9,716.4 4,315 4,100 4,100 4,200 3 4,136 3,610 1 40,000 4,100 2.718 هزار میلیارد 5.085 میلیون 3.182 میلیون 630,000 2.502 میلیون 680,730 3.53 میلیون 4,153 622.11 3.8 0.73 5.169 میلیون 2.05 میلیون 7.219 میلیون -
غپاک

لبنیات‌ پاک‌

سهام بورس 4,395 231.00 4.99 4,395 231.00 4.99 1398/07/24 190 957,108 4.206 میلیارد 5,037.41 4,626 4,395 4,395 4,395 118 - - 0 1.91 میلیون 4,395 6.409 هزار میلیارد 10.093 میلیون 5.565 میلیون 1.385 میلیون 4.004 میلیون 1.561 میلیون 7.928 میلیون 14,095 432.01 3.9 0.77 957,108 - 957,108 -
نمرینو

ایران‌ مرینوس‌

سهام بورس 28,126 1,339.00 5.00 28,081 1,294.00 4.83 1398/07/24 276 563,721 15.83 میلیارد 2,042.47 26,787 28,126 27,101 28,126 1 142,876 28,126 55 60 28,247 3.402 هزار میلیارد 3.734 میلیون 337,686 127,000 168,054 169,632 203,772 9,394 379.63 21.02 17.5 559,559 4,162 563,721 -
ختوقا

قطعات‌ اتومبیل‌ ایران‌

سهام بورس 5,258 276.00 4.99 5,258 276.00 4.99 1398/07/24 191 1.871 میلیون 9.839 میلیارد 9,797.4 5,534 5,258 5,258 5,258 139 2,500 4,200 1 2.064 میلیون 5,258 6.087 هزار میلیارد 6.763 میلیون 2.439 میلیون 1.1 میلیون 979,106 1.46 میلیون 108,850 17,605 328.53 3.96 53.14 1.871 میلیون - 1.871 میلیون -
شلعاب

لعابیران‌

سهام بورس 13,304 700.00 5.00 13,304 700.00 5.00 1398/07/24 27 87,487 1.164 میلیارد 3,240.26 14,004 13,304 13,304 13,304 149 - - 0 1.151 میلیون 13,304 2.241 هزار میلیارد 2.819 میلیون 906,372 160,000 690,603 215,769 386,739 7,083 300.53 9.87 5.5 87,487 - 87,487 -
قشکر

شکرشاهرود

سهام بورس 15,884 391.00 2.40 16,534 259.00 1.59 1398/07/24 1,096 2.461 میلیون 40.692 میلیارد 2,245.51 16,275 16,200 15,462 17,088 2 632 15,883 1 13,542 15,884 3.255 هزار میلیارد 3.597 میلیون 471,174 200,000 290,248 180,926 606,282 11,967 265.11 17.53 5.23 2.435 میلیون 25,969 2.35 میلیون 110,969
غدشت

دشت‌ مرغاب‌

سهام بورس 82,538 4,344.00 5.00 85,059 1,823.00 2.10 1398/07/23 155 43,666 3.714 میلیارد 281.72 86,882 91,180 82,538 91,180 1 - - 0 2,159 82,538 4.547 هزار میلیارد 6.717 میلیون 2.141 میلیون 53,453 2.171 میلیون -29,575 3.036 میلیون 19,968 227.7 -153.72 1.5 43,666 - 43,666 -
حپترو

حمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام

سهام بورس 27,339 1,438.00 5.00 27,560 1,217.00 4.23 1398/07/24 141 67,705 1.851 میلیارد 480.18 28,777 27,339 27,339 27,339 119 7,578 26,258 1 572,694 27,339 5.755 هزار میلیارد 6.201 میلیون 994,488 200,000 689,464 305,024 707,126 25,186 218.85 18.07 7.79 67,705 - 67,705 -
خرینگ

رینگ‌سازی‌مشهد

سهام بورس 5,113 269.00 5.00 5,152 230.00 4.27 1398/07/24 482 3.653 میلیون 18.821 میلیارد 7,579.51 5,382 5,113 5,113 5,590 24 - - 0 404,293 5,113 2.395 هزار میلیارد 3.407 میلیون 1.367 میلیون 445,000 1.115 میلیون 252,079 2.555 میلیون 10,926 209.83 9.09 0.9 3.653 میلیون 376 3.636 میلیون 17,000
ثامان

سامان‌ گستراصفهان‌

سهام بورس 7,949 418.00 5.00 7,949 418.00 5.00 1398/07/24 121 184,657 1.468 میلیارد 1,526.09 8,367 7,949 7,949 7,949 139 2,500 6,344 1 723,869 7,949 1.857 هزار میلیارد 1.914 میلیون 602,791 221,941 149,844 452,947 25,361 8,631 204.4 3.89 69.56 184,657 - 184,657 -
ثاباد

توریستی ورفاهی آبادگران ایران

سهام بورس 5,109 268.00 4.98 5,192 185.00 3.44 1398/07/24 33 66,154 337.981 میلیون 2,004.67 5,377 5,109 5,109 5,109 41 - - 0 720,546 5,109 1.29 هزار میلیارد 1.319 میلیون 362,145 240,000 72,878 289,267 14,919 6,344 196.42 4.31 83.52 65,599 555 66,154 -
سپاها

سیمان‌سپاهان‌

سهام بورس 2,172 114.00 4.99 2,180 106.00 4.64 1398/07/24 645 6.535 میلیون 14.244 میلیارد 10,132.35 2,286 2,172 2,172 2,260 25 2,800 1,690 1 461,942 2,172 5.601 هزار میلیارد 8.219 میلیون 5.321 میلیون 2.45 میلیون 2.878 میلیون 2.443 میلیون 2.756 میلیون 28,103 190.05 2.19 1.94 5.334 میلیون 1.201 میلیون 6.465 میلیون 69,907
خگستر

گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو

سهام بورس 9,063 477.00 5.00 9,262 278.00 2.91 1398/07/24 3,034 13.606 میلیون 126.015 میلیارد 4,484.6 9,540 9,355 9,063 9,863 1 5,109 9,063 2 111 9,070 22.896 هزار میلیارد 23.196 میلیون 8.705 میلیون 1.5 میلیون 966,748 7.738 میلیون 209,507 136,578 162.76 2.87 106.1 13.606 میلیون 275 13.269 میلیون 337,358
تکمبا

کمباین‌ سازی‌ ایران‌

سهام بورس 2,838 149.00 4.99 2,846 141.00 4.72 1398/07/24 749 11.347 میلیون 32.29 میلیارد 15,149.62 2,987 2,838 2,838 2,930 49 - - 0 2.173 میلیون 2,838 5.147 هزار میلیارد 5.914 میلیون 2.389 میلیون 1.723 میلیون 1.011 میلیون 1.378 میلیون 1.014 میلیون 32,398 151.37 3.56 4.83 11.347 میلیون - 11.347 میلیون -
خچرخش

چرخشگر

سهام بورس 3,477 182.00 4.97 3,490 169.00 4.62 1398/07/24 533 3.316 میلیون 11.572 میلیارد 6,220.63 3,659 3,477 3,477 3,554 41 - - 0 924,682 3,477 3.484 هزار میلیارد 4.543 میلیون 2.292 میلیون 952,095 1.22 میلیون 1.072 میلیون 1.617 میلیون 26,283 126.42 3.1 2.05 2.966 میلیون 350,000 3.316 میلیون -
سیلام

سیمان‌ ایلام‌

سهام بورس 8,119 427.00 5.00 8,119 427.00 5.00 1398/07/24 74 181,620 1.475 میلیارد 2,454.32 8,546 8,119 8,119 8,119 72 - - 0 298,339 8,119 3.525 هزار میلیارد 5.751 میلیون 2.366 میلیون 412,500 2.402 میلیون -36,011 1.403 میلیون 27,287 122.74 -93 2.39 181,620 - 181,620 -
قثابت

قند ثابت‌ خراسان‌

سهام بورس 22,151 1,165.00 5.00 22,151 1,165.00 5.00 1398/07/24 83 204,000 4.519 میلیارد 2,457.83 23,316 22,151 22,151 22,151 275 150 20,900 1 1.579 میلیون 22,151 11.891 هزار میلیارد 11.976 میلیون 1.09 میلیون 510,000 678,814 410,830 716,310 96,192 117.44 27.5 15.77 117,681 86,319 204,000 -
خمحرکه

نیرو محرکه‌

سهام بورس 5,433 285.00 4.98 5,445 273.00 4.77 1398/07/24 359 1.944 میلیون 10.585 میلیارد 5,414.66 5,718 5,433 5,433 5,599 26 - - 0 728,335 5,433 5.836 هزار میلیارد 7.757 میلیون 3.326 میلیون 1.021 میلیون 2.2 میلیون 1.126 میلیون 5.554 میلیون 49,938 111.28 4.93 1 1.944 میلیون - 1.944 میلیون -
شفارس

صنایع‌ شیمیایی‌ فارس‌

سهام بورس 6,369 174.00 2.66 6,424 119.00 1.82 1398/07/24 608 4.51 میلیون 28.977 میلیارد 7,418.53 6,543 6,216 6,216 6,750 1 15,000 6,305 2 100 6,305 4.12 هزار میلیارد 4.789 میلیون 1.454 میلیون 629,607 743,956 710,383 1.582 میلیون 38,472 105.13 5.69 2.56 3.06 میلیون 1.45 میلیون 4.51 میلیون -
خمحور

تولیدمحورخودرو

سهام بورس 9,812 516.00 5.00 9,858 470.00 4.55 1398/07/24 134 292,408 2.883 میلیارد 2,182.15 10,328 9,812 9,812 10,328 16 - - 0 134,255 9,812 4.345 هزار میلیارد 5.112 میلیون 1.382 میلیون 420,741 964,650 417,327 1.33 میلیون 45,566 91.03 9.94 3.12 270,868 21,540 292,408 -
وپترو

سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی‌

سهام بورس 6,841 360.00 5.00 6,848 353.00 4.90 1398/07/24 602 8.311 میلیون 56.916 میلیارد 13,805.58 7,201 6,841 6,841 6,978 45 200 5,681 1 1.536 میلیون 6,841 13.106 هزار میلیارد 15.648 میلیون 6.35 میلیون 1.82 میلیون 3.185 میلیون 3.165 میلیون 1.289 میلیون 144,395 86.31 3.94 9.67 4.746 میلیون 3.565 میلیون 8.222 میلیون 88,888
کماسه

تامین‌ ماسه‌ ریخته‌گری‌

سهام بورس 18,633 980.00 5.00 18,657 956.00 4.87 1398/07/24 392 1.495 میلیون 27.896 میلیارد 3,814.33 19,613 18,639 18,633 19,000 33 - - 0 404,297 18,633 3.177 هزار میلیارد 3.102 میلیون 335,228 162,000 79,736 255,492 221,927 38,317 78.88 11.83 13.62 1.414 میلیون 81,111 1.495 میلیون -
غنوش

نوش‌ مازندران‌

سهام بورس 34,328 1,634.00 5.00 34,328 1,634.00 5.00 1398/07/24 253 2.274 میلیون 78.049 میلیارد 8,986.71 32,694 34,328 34,328 34,328 0 653,867 34,328 454 - - 1.635 هزار میلیارد 1.732 میلیون 91,442 50,000 15,485 75,957 101,805 22,749 75.45 22.6 16.86 2.024 میلیون 250,000 2.274 میلیون -
برکت

گروه دارویی برکت

سهام بورس 4,951 260.00 4.99 4,991 220.00 4.22 1398/07/24 289 1.464 میلیون 7.248 میلیارد 5,065.5 5,211 4,951 4,951 4,951 410 500 4,371 1 5.865 میلیون 4,951 30.224 هزار میلیارد 36.097 میلیون 11.66 میلیون 3.4 میلیون 7.149 میلیون 4.511 میلیون 592,861 386,052 74.98 6.42 48.83 763,930 700,000 1.464 میلیون -
چکارن

کارتن‌ ایران‌

سهام بورس 57,454 3,023.00 5.00 58,343 2,134.00 3.53 1398/07/24 971 616,899 35.992 میلیارد 635.32 60,477 57,454 57,454 60,396 30 89 56,635 2 112,097 57,454 11.022 هزار میلیارد 11.152 میلیون 837,517 182,250 518,840 318,677 926,280 146,553 72.55 33.37 11.48 616,899 - 452,018 164,881
بکاب

صنایع‌جوشکاب‌یزد

سهام بورس 29,415 1,548.00 5.00 29,572 1,391.00 4.49 1398/07/24 180 142,925 4.227 میلیارد 794.03 30,963 32,200 29,415 32,200 3 - - 0 2,258 29,415 746.21 میلیارد 795,101 167,421 24,100 82,416 85,005 172,579 10,116 70.45 8.39 4.13 122,925 20,000 142,925 -
وتوس

توسعه‌شهری‌توس‌گستر

سهام بورس 2,675 140.00 4.97 2,726 89.00 3.16 1398/07/24 106 407,211 1.089 میلیارد 3,841.61 2,815 2,675 2,675 2,675 237 12,544 2,380 1 11.711 میلیون 2,675 4.504 هزار میلیارد 4.779 میلیون 2.262 میلیون 900,000 417,035 1.845 میلیون 96,052 62,869 69.38 2.36 45.41 407,211 - 407,211 -
کساپا

سایپاشیشه‌

سهام بورس 5,774 235.00 3.91 5,929 80.00 1.33 1398/07/24 583 2.957 میلیون 17.531 میلیارد 5,071.8 6,009 5,732 5,709 6,166 1 4,000 5,573 1 710 5,774 1.382 هزار میلیارد 1.766 میلیون 531,813 230,000 402,825 128,988 584,506 19,863 68.66 10.57 2.33 2.957 میلیون - 2.956 میلیون 940
غشاذر

پگاه‌آذربایجان‌غربی‌

سهام بورس 6,056 318.00 4.99 6,056 318.00 4.99 1398/07/24 174 660,009 3.997 میلیارد 3,793.16 6,374 6,056 6,056 6,056 93 1,149 5,691 1 1.078 میلیون 6,056 3.824 هزار میلیارد 4.322 میلیون 1.214 میلیون 600,000 688,082 525,723 2.173 میلیون 55,744 65.19 6.91 1.67 660,009 - 660,009 -
بالبر

کابل‌ البرز

سهام بورس 11,807 621.00 5.00 12,328 100.00 0.80 1398/07/24 18 20,402 240.886 میلیون 1,133.44 12,428 11,807 11,807 11,807 57 - - 0 817,125 11,807 3.939 هزار میلیارد 5.398 میلیون 1.836 میلیون 316,920 1.491 میلیون 344,626 2.335 میلیون 60,614 64.46 11.34 1.67 20,402 - 20,402 -
سدشت

صنایع سیمان دشتستان

سهام بورس 9,998 526.00 5.00 10,437 87.00 0.83 1398/07/24 21 77,940 779.244 میلیون 3,711.43 10,524 9,998 9,998 9,998 27 200 5,863 1 57,737 9,998 12.418 هزار میلیارد 13.488 میلیون 2.611 میلیون 1.18 میلیون 1.172 میلیون 1.439 میلیون 1.347 میلیون 192,268 64.05 8.56 9.15 77,940 - 77,940 -
غمهرا

تولیدی‌مهرام‌

سهام بورس 37,955 1,997.00 5.00 37,955 1,997.00 5.00 1398/07/24 53 41,803 1.587 میلیارد 788.74 39,952 37,955 37,955 37,955 69 50 37,955 1 135,077 37,955 3.738 هزار میلیارد 5.199 میلیون 1.802 میلیون 93,558 1.648 میلیون 154,048 2.923 میلیون 58,534 60.67 23.05 1.21 41,803 - 41,803 -
کترام

تولیدی‌ کاشی‌ تکسرام‌

سهام بورس 7,610 400.00 4.99 7,610 400.00 4.99 1398/07/24 76 245,697 1.87 میلیارد 3,232.86 8,010 7,610 7,610 7,610 100 135 7,484 1 1.247 میلیون 7,610 2.363 هزار میلیارد 2.771 میلیون 830,862 294,981 526,063 304,799 637,647 40,240 55.79 7.36 3.52 240,697 5,000 245,697 -
غسالم

سالمین‌

سهام بورس 24,729 1,301.00 5.00 25,722 308.00 1.18 1398/07/24 39 29,207 723.348 میلیون 748.9 26,030 26,000 24,729 26,000 1 - - 0 4,900 25,740 7.809 هزار میلیارد 8.216 میلیون 1.078 میلیون 300,000 499,297 578,433 1.737 میلیون 151,051 51.09 13.34 4.45 29,207 - 29,207 -
رتکو

کنترل‌خوردگی‌تکین‌کو

سهام بورس 19,270 130.00 0.67 19,288 112.00 0.58 1398/07/24 2,136 7.347 میلیون 141.715 میلیارد 3,439.77 19,400 18,430 18,430 20,150 1 2,000 19,301 1 19,386 19,900 3.88 هزار میلیارد 4.399 میلیون 792,807 90,000 541,675 251,132 773,744 75,538 51.07 15.36 4.99 7.347 میلیون - 7.347 میلیون -
خفنر

فنرسازی‌خاور

سهام بورس 12,331 649.00 5.00 12,368 612.00 4.71 1398/07/24 219 545,983 6.753 میلیارد 2,493.07 12,980 12,331 12,331 12,690 11 - - 0 75,057 12,331 2.596 هزار میلیارد 2.728 میلیون 475,409 200,000 254,633 220,776 412,635 49,080 50.4 11.2 5.99 545,983 - 545,983 -
خاهن

آهنگری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌

سهام بورس 5,649 297.00 4.99 5,658 288.00 4.84 1398/07/24 873 5.471 میلیون 30.957 میلیارد 6,267.33 5,946 5,649 5,649 5,800 100 188 5,340 1 2.145 میلیون 5,649 16.292 هزار میلیارد 17.912 میلیون 5.559 میلیون 2.377 میلیون 2.41 میلیون 3.149 میلیون 1.571 میلیون 319,334 48.55 4.92 9.87 5.471 میلیون - 5.471 میلیون -
دلقما

دارویی‌ لقمان‌

سهام بورس 7,371 387.00 4.99 7,693 65.00 0.84 1398/07/24 50 45,555 335.786 میلیون 911.1 7,758 7,371 7,371 7,371 198 5,000 6,282 1 1.412 میلیون 7,371 5.237 هزار میلیارد 6.41 میلیون 2.236 میلیون 450,000 1.217 میلیون 1.019 میلیون 1.137 میلیون 110,082 47.17 5.1 4.57 44,555 1,000 708 44,847
ددام

داروسازی زاگرس فارمد پارس

سهام بورس 9,672 509.00 5.00 9,672 509.00 5.00 1398/07/24 253 616,644 5.964 میلیارد 2,437.33 10,181 9,672 9,672 9,672 329 250 5,860 1 1.717 میلیون 9,672 9.369 هزار میلیارد 10.083 میلیون 1.837 میلیون 920,223 1.183 میلیون 654,388 862,598 191,801 46.4 13.6 10.32 616,644 - 616,644 -
دیران

ایران‌دارو

سهام بورس 6,585 346.00 4.99 6,585 346.00 4.99 1398/07/24 180 493,174 3.248 میلیارد 2,739.86 6,931 6,585 6,585 6,585 353 - - 0 2.457 میلیون 6,585 3.673 هزار میلیارد 4.409 میلیون 1.501 میلیون 530,000 918,671 582,641 849,072 75,359 46.31 5.99 4.12 418,174 75,000 493,174 -
سصفها

سیمان‌اصفهان‌

سهام بورس 24,597 1,294.00 5.00 24,732 1,159.00 4.48 1398/07/24 51 71,633 1.762 میلیارد 1,404.57 25,891 24,597 24,597 24,597 33 - - 0 135,985 24,597 5.178 هزار میلیارد 5.973 میلیون 1.526 میلیون 200,000 1.026 میلیون 500,216 1.103 میلیون 107,741 45.91 9.89 4.49 71,633 - 71,633 -
دعبید

لابراتوارداروسازی‌ دکترعبیدی‌

سهام بورس 34,621 1,822.00 5.00 34,733 1,710.00 4.69 1398/07/24 1,499 2.322 میلیون 80.653 میلیارد 1,549.07 36,443 34,621 34,621 35,999 54 156 32,063 1 112,611 34,621 73.469 هزار میلیارد 76.539 میلیون 10.671 میلیون 1.68 میلیون 6.517 میلیون 4.154 میلیون 7.254 میلیون 1.609 میلیون 43.53 16.86 9.65 830,103 1.492 میلیون 1.166 میلیون 1.156 میلیون
غبهنوش

بهنوش‌ ایران‌

سهام بورس 19,702 1,036.00 5.00 19,703 1,035.00 4.99 1398/07/24 233 611,659 12.051 میلیارد 2,625.15 20,738 19,702 19,702 19,960 2 - - 0 356 19,702 7.466 هزار میلیارد 11.381 میلیون 4.873 میلیون 360,000 4.288 میلیون 584,709 5.697 میلیون 169,644 41.81 12.13 1.25 411,659 200,000 611,659 -
های وب

داده گسترعصرنوین-های وب

سهام بورس 7,572 398.00 4.99 7,648 322.00 4.04 1398/07/24 4,065 26.154 میلیون 200.035 میلیارد 6,434.03 7,970 7,730 7,572 8,048 35 10,500 7,572 2 833,240 7,572 31.88 هزار میلیارد 38.716 میلیون 14.148 میلیون 4 میلیون 8.124 میلیون 6.023 میلیون 3.233 میلیون 791,846 38.64 5.08 9.47 12.817 میلیون 13.337 میلیون 17.326 میلیون 8.828 میلیون
کپشیر

پشم‌شیشه‌ایران‌

سهام بورس 24,060 1,266.00 5.00 24,788 538.00 2.12 1398/07/24 329 406,581 10.078 میلیارد 1,235.81 25,326 24,200 24,060 26,390 3 - - 0 22,262 24,060 3.799 هزار میلیارد 4.386 میلیون 863,802 150,000 667,452 196,350 752,289 97,143 38.28 18.95 4.95 386,581 20,000 406,581 -
کدما

معدنی‌ دماوند

سهام بورس 57,300 1,659.00 2.81 58,174 785.00 1.33 1398/07/24 165 57,255 3.331 میلیارد 347 58,959 56,012 56,012 60,000 1 905 57,012 1 30 58,540 1.769 هزار میلیارد 1.961 میلیون 272,868 30,000 216,139 56,729 129,592 47,348 36.86 30.76 13.47 57,168 87 57,255 -
فاذر

صنایع‌ آذرآب‌

سهام بورس 4,310 211.00 4.67 4,306 215.00 4.76 1398/07/24 1,098 11.072 میلیون 47.676 میلیارد 10,083.6 4,521 4,298 4,295 4,450 1 1,376 4,296 1 3,584 4,310 4.743 هزار میلیارد 15.128 میلیون 12.573 میلیون 1,000,000 10.822 میلیون 1.751 میلیون 3.822 میلیون 117,092 36.78 2.46 1.13 10.42 میلیون 652,286 10.922 میلیون 150,000
خلنت

لنت‌ ترمزایران‌

سهام بورس 41,318 2,174.00 5.00 42,870 622.00 1.43 1398/07/24 36 10,075 416.279 میلیون 279.86 43,492 41,318 41,318 41,318 223 50 41,318 1 311,207 41,318 3.827 هزار میلیارد 3.935 میلیون 283,017 88,000 162,819 120,198 434,503 103,995 36.28 31.39 8.68 10,075 - 10,075 -
غپینو

پارس‌ مینو

سهام بورس 14,337 754.00 5.00 14,968 123.00 0.82 1398/07/24 69 81,969 1.175 میلیارد 1,187.96 15,091 14,337 14,337 14,337 176 5,000 13,000 1 3.134 میلیون 14,337 19.015 هزار میلیارد 20.453 میلیون 3.667 میلیون 1.26 میلیون 1.594 میلیون 2.073 میلیون 3.807 میلیون 526,832 35.8 9.1 4.95 81,969 - 81,969 -
سصوفی

سیمان‌ صوفیان‌

سهام بورس 3,221 169.00 4.99 3,227 163.00 4.81 1398/07/24 218 1.331 میلیون 4.295 میلیارد 6,105.97 3,390 3,221 3,221 3,500 7 - - 0 119,587 3,221 3.729 هزار میلیارد 5.692 میلیون 2.828 میلیون 550,000 2.143 میلیون 685,271 1.946 میلیون 99,295 35.75 5.18 1.82 1.331 میلیون - 1.331 میلیون -
خموتور

موتورسازان‌تراکتورسازی‌ایران‌

سهام بورس 5,139 270.00 4.99 5,199 210.00 3.88 1398/07/24 563 2.101 میلیون 10.925 میلیارد 3,732.1 5,409 5,231 5,139 5,364 15 500 4,709 1 285,043 5,139 7.729 هزار میلیارد 8.95 میلیون 2.388 میلیون 714,420 1.521 میلیون 866,413 2.502 میلیون 212,973 34.89 8.57 2.97 2.051 میلیون 50,000 2.101 میلیون -
چافست

افست‌

سهام بورس 11,112 5,215.00 31.94 11,451 4,876.00 29.86 1398/07/24 1,405 5.36 میلیون 61.376 میلیارد 3,814.82 16,327 11,290 10,726 11,854 1 3,000 11,113 1 400 11,222 16.164 هزار میلیارد 13.813 میلیون 3.956 میلیون 700,000 2.477 میلیون 1.479 میلیون 2.056 میلیون 483,829 33.41 10.93 7.86 4.759 میلیون 600,500 5.292 میلیون 67,451
وبیمه

سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ بیمه‌

سهام بورس 5,866 308.00 4.99 5,874 300.00 4.86 1398/07/24 1,611 7.284 میلیون 42.792 میلیارد 4,521.69 6,174 5,866 5,866 6,088 90 2,001 5,510 1 1.157 میلیون 5,866 4.631 هزار میلیارد 4.574 میلیون 1.464 میلیون 750,000 168,066 1.296 میلیون 177,231 134,114 32.85 3.4 24.86 5.254 میلیون 2.03 میلیون 7.284 میلیون -
پکرمان

گروه‌ صنعتی‌ بارز

سهام بورس 6,469 109.00 1.66 6,459 119.00 1.81 1398/07/24 247 1.657 میلیون 10.705 میلیارد 6,709.3 6,578 6,325 6,325 6,538 1 2,417 6,469 1 2,846 6,470 16.619 هزار میلیارد 23.666 میلیون 10.894 میلیون 2.527 میلیون 7.348 میلیون 3.546 میلیون 12.547 میلیون 509,710 32.03 4.6 1.3 1.292 میلیون 364,771 1.643 میلیون 13,870
خزر

فنرسازی‌زر

سهام بورس 3,510 184.00 4.98 3,525 169.00 4.57 1398/07/24 347 2.585 میلیون 9.112 میلیارد 7,449.74 3,694 3,510 3,510 3,750 35 1,000 3,405 1 607,311 3,510 2.955 هزار میلیارد 3.4 میلیون 1.217 میلیون 499,997 580,503 636,949 642,989 91,343 30.87 4.43 4.39 1.385 میلیون 1.2 میلیون 2.585 میلیون -
فپنتا

سپنتا

سهام بورس 67,888 3,573.00 5.00 69,596 1,865.00 2.61 1398/07/24 77 11,613 789.472 میلیون 150.82 71,461 73,900 67,888 73,900 2 - - 0 4,462 69,999 3.871 هزار میلیارد 3.874 میلیون 645,344 54,173 103,447 541,897 4.231 میلیون 122,357 30.81 6.96 0.89 11,613 - 11,613 -
خکار

ایرکا پارت صنعت

سهام بورس 3,485 183.00 4.99 3,495 173.00 4.72 1398/07/24 472 2.923 میلیون 10.215 میلیارد 6,192.01 3,668 3,485 3,485 3,599 31 600 2,345 1 566,036 3,485 1.834 هزار میلیارد 1.985 میلیون 805,761 500,000 237,770 567,991 430,653 57,281 30.51 3.08 4.06 2.044 میلیون 878,561 2.858 میلیون 65,111
غشان

شیرپاستوریزه‌پگاه‌خراسان‌

سهام بورس 17,123 896.00 4.97 17,527 492.00 2.73 1398/07/24 751 1.154 میلیون 20.222 میلیارد 1,536.31 18,019 17,119 17,119 18,750 1 1,000 17,122 1 87 17,496 3.604 هزار میلیارد 4.271 میلیون 1.048 میلیون 200,000 765,738 282,520 2.342 میلیون 116,790 30.01 12.41 1.5 1.153 میلیون 878 1.154 میلیون -
غگرجی

بیسکویت‌ گرجی‌

سهام بورس 27,200 1,431.00 5.00 27,200 1,431.00 5.00 1398/07/24 397 257,418 7.002 میلیارد 648.41 28,631 27,200 27,200 27,200 138 209 23,701 1 437,715 27,200 7.015 هزار میلیارد 7.112 میلیون 948,202 245,000 448,340 499,862 1.323 میلیون 222,651 29.93 13.33 5.04 257,418 - 257,418 -
کسرا

سرامیک‌های‌صنعتی‌اردکان‌

سهام بورس 14,510 763.00 5.00 14,510 763.00 5.00 1398/07/24 694 1.805 میلیون 26.19 میلیارد 2,600.84 15,273 14,510 14,510 14,510 365 1,000 12,000 1 3.083 میلیون 14,510 8.858 هزار میلیارد 8.695 میلیون 1.281 میلیون 580,000 279,069 1.002 میلیون 792,735 287,822 29.24 8.4 10.62 1.805 میلیون - 1.805 میلیون -
فخاس

فولاد خراسان

سهام بورس 16,240 773.00 5.00 15,537 70.00 0.45 1398/07/24 177 398,497 6.208 میلیارد 2,251.4 15,467 15,327 15,003 16,240 10 454 15,400 1 18,309 16,240 139.203 هزار میلیارد 158.814 میلیون 30.946 میلیون 9 میلیون 18.981 میلیون 11.966 میلیون 33.29 میلیون 4.891 میلیون 28.59 11.69 4.2 74,670 323,827 378,497 20,000
لسرما

سرما آفرین‌

سهام بورس 7,870 414.00 5.00 7,870 414.00 5.00 1398/07/24 65 192,258 1.513 میلیارد 2,957.82 8,284 7,870 7,870 7,870 78 2,500 5,816 1 543,195 7,870 1.806 هزار میلیارد 2.22 میلیون 798,557 218,000 504,190 294,367 563,497 60,257 28.47 5.83 3.04 192,258 - 192,258 -
بسویچ

پارس‌سویچ‌

سهام بورس 20,994 999.00 5.00 19,999 4.00 0.02 1398/07/24 7 1,411 29.623 میلیون 201.57 19,995 20,994 20,994 20,994 2 121,463 20,994 117 1,090 35,950 19.995 هزار میلیارد 21.626 میلیون 3.123 میلیون 600,000 1.627 میلیون 1.496 میلیون 2.144 میلیون 730,819 27.37 13.37 9.33 1,411 - 1,411 -
غالبر

لبنیات‌کالبر

سهام بورس 10,723 564.00 5.00 10,754 533.00 4.72 1398/07/24 432 1.765 میلیون 18.979 میلیارد 4,085.22 11,287 10,723 10,723 11,478 47 - - 0 488,761 10,723 3.95 هزار میلیارد 4.423 میلیون 1.3 میلیون 350,000 658,855 641,203 967,653 138,663 27.14 5.87 3.89 1.765 میلیون - 1.765 میلیون -
سفار

سیمان‌فارس‌

سهام بورس 22,278 1,060.00 5.00 22,278 1,060.00 5.00 1398/07/24 1 1 22,278 1 21,218 22,278 22,278 22,278 0 96,644 22,278 29 - - 4.944 هزار میلیارد 6.099 میلیون 1.339 میلیون 233,000 908,398 430,884 828,227 192,195 27.01 12.05 6.27 - - - -
تکشا

گسترش‌صنایع‌وخدمات‌کشاورزی‌

سهام بورس 13,374 703.00 4.99 13,374 703.00 4.99 1398/07/24 76 67,772 906.383 میلیون 891.74 14,077 13,374 13,374 13,374 120 50,000 12,885 1 590,256 13,374 1.548 هزار میلیارد 1.811 میلیون 532,948 109,957 340,353 192,595 291,820 54,773 26.85 7.64 5.04 67,772 - 67,772 -
خنصیر

مهندسی‌نصیرماشین‌

سهام بورس 6,068 319.00 4.99 6,069 318.00 4.98 1398/07/24 261 1.469 میلیون 8.917 میلیارد 5,629.46 6,387 6,068 6,068 6,280 64 20,000 5,905 1 1.232 میلیون 6,068 1.323 هزار میلیارد 1.36 میلیون 458,461 191,345 102,228 356,233 336,881 47,529 26.45 3.53 3.73 1.433 میلیون 36,719 1.469 میلیون -
سرود

سیمان‌شاهرود

سهام بورس 5,604 98.00 1.72 5,725 23.00 0.40 1398/07/24 227 755,802 4.327 میلیارد 3,329.52 5,702 5,460 5,460 5,869 1 7,073 5,610 2 1,600 5,750 4.619 هزار میلیارد 6.11 میلیون 2.477 میلیون 810,000 1.473 میلیون 1.004 میلیون 1.384 میلیون 177,580 26.11 4.62 3.35 484,753 271,049 736,725 19,077
وتوکا

سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ

سهام بورس 5,064 266.00 4.99 5,064 266.00 4.99 1398/07/24 361 7.295 میلیون 36.94 میلیارد 20,206.91 5,330 5,064 5,064 5,064 308 10,197 4,900 1 8.817 میلیون 5,064 13.858 هزار میلیارد 14.517 میلیون 4.677 میلیون 2.6 میلیون 1.35 میلیون 3.326 میلیون 606,378 508,399 25.9 3.96 21.71 1.465 میلیون 5.83 میلیون 6.501 میلیون 794,000
غاذر

کشت‌وصنعت‌پیاذر

سهام بورس 14,456 1.00 0.01 14,186 269.00 1.86 1398/07/24 500 1.06 میلیون 15.032 میلیارد 2,119.19 14,455 13,755 13,755 14,799 1 72 13,900 1 22,550 14,500 1.084 هزار میلیارد 1.14 میلیون 216,665 75,000 75,778 140,887 204,018 41,328 25.74 7.55 5.21 889,594 170,000 962,784 96,810
سقاین

سیمان‌ قائن‌

سهام بورس 24,586 1,293.00 5.00 24,895 984.00 3.80 1398/07/24 106 76,119 1.871 میلیارد 718.1 25,879 24,586 24,586 24,586 91 - - 0 376,752 24,586 6.47 هزار میلیارد 7.111 میلیون 1.27 میلیون 250,000 887,224 383,012 744,070 243,762 25.53 16.25 8.36 76,119 - 76,119 -
وساپا

سرمایه‌گذاری‌ سایپا

سهام بورس 1,430 70.00 4.67 1,436 64.00 4.27 1398/07/24 1,750 25.545 میلیون 36.684 میلیارد 14,597.07 1,500 1,426 1,425 1,496 2 1,000 1,426 1 4,278 1,438 16.013 هزار میلیارد 20.442 میلیون 17.911 میلیون 10.675 میلیون 5.113 میلیون 12.798 میلیون 742,170 603,072 25.42 1.2 20.65 24.167 میلیون 1.378 میلیون 25.545 میلیون -
قلرست

قند لرستان‌

سهام بورس 10,916 574.00 5.00 10,916 574.00 5.00 1398/07/24 127 363,525 3.968 میلیارد 2,862.4 11,490 10,916 10,916 10,916 40 5,000 9,120 1 448,995 10,916 4.596 هزار میلیارد 4.551 میلیون 851,244 400,000 185,011 666,233 652,502 172,069 25.38 6.55 6.69 363,525 - 363,525 -
ختراک

ریخته‌گری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌

سهام بورس 9,019 429.00 4.99 8,718 128.00 1.49 1398/07/24 41 67,328 607.231 میلیون 1,642.15 8,590 9,019 9,019 9,019 1 1.144 میلیون 9,019 263 700 15,000 4.836 هزار میلیارد 6.51 میلیون 2.02 میلیون 213,000 1.602 میلیون 418,787 2.982 میلیون 194,178 25.28 11.72 1.65 67,328 - 67,328 -
ثمسکن

سرمایه‌گذاری‌ مسکن‌

سهام بورس 1,698 89.00 4.98 1,707 80.00 4.48 1398/07/24 1,470 23.774 میلیون 40.584 میلیارد 16,172.96 1,787 1,698 1,698 1,750 82 688 1,517 1 3.535 میلیون 1,698 9.829 هزار میلیارد 10.519 میلیون 8.018 میلیون 5.5 میلیون 1.131 میلیون 6.887 میلیون 704,603 374,271 25.08 1.36 13.32 20.674 میلیون 3.1 میلیون 23.468 میلیون 306,413
حکشتی

کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

سهام بورس 6,085 79.00 1.28 6,074 90.00 1.46 1398/07/24 2,401 14.022 میلیون 85.173 میلیارد 5,839.87 6,164 6,001 5,932 6,248 3 2,500 6,085 2 47,982 6,100 101.046 هزار میلیارد 242.214 میلیون 165.997 میلیون 16.393 میلیون 142.643 میلیون 23.354 میلیون 6.016 میلیون 3.974 میلیون 25.06 4.26 16.55 8.992 میلیون 5.029 میلیون 13.088 میلیون 933,892
دشیمی

شیمی‌ داروئی‌ داروپخش‌

سهام بورس 18,983 999.00 5.00 19,108 874.00 4.37 1398/07/24 87 89,222 1.694 میلیارد 1,025.54 19,982 18,983 18,983 18,983 64 - - 0 197,187 18,983 5.095 هزار میلیارد 6.385 میلیون 1.917 میلیون 255,000 1.512 میلیون 404,842 1.284 میلیون 199,534 24.42 12.04 3.8 89,222 - 89,222 -
دانا

بیمه دانا

سهام بورس 5,384 283.00 4.99 5,391 276.00 4.87 1398/07/24 1,885 9.862 میلیون 53.171 میلیارد 5,231.96 5,667 5,384 5,384 5,500 75 - - 0 1.738 میلیون 5,384 8.501 هزار میلیارد 45.348 میلیون 39.129 میلیون 1.5 میلیون 37.262 میلیون 1.867 میلیون 26.408 میلیون 331,446 24.4 4.33 0.31 8.062 میلیون 1.8 میلیون 9.194 میلیون 667,749
کسعدی

کاشی‌ سعدی‌

سهام بورس 8,287 436.00 5.00 8,296 427.00 4.90 1398/07/24 211 375,012 3.111 میلیارد 1,777.31 8,723 8,287 8,287 8,988 14 - - 0 71,702 8,287 2.181 هزار میلیارد 2.543 میلیون 754,708 250,000 469,485 285,223 682,597 85,158 24.35 7.27 3.04 375,012 - 325,012 50,000
لبوتان

گروه‌صنعتی‌بوتان‌

سهام بورس 22,255 1,171.00 5.00 22,297 1,129.00 4.82 1398/07/24 367 454,141 10.126 میلیارد 1,237.44 23,426 22,255 22,255 23,000 33 - - 0 185,309 22,255 16.432 هزار میلیارد 23.003 میلیون 9.217 میلیون 701,452 7.362 میلیون 1.855 میلیون 16.8 میلیون 642,234 24.35 8.43 0.93 254,141 200,000 434,141 20,000
کگاز

شیشه‌ و گاز

سهام بورس 18,440 970.00 5.00 18,580 830.00 4.28 1398/07/24 686 1.805 میلیون 33.54 میلیارد 2,631.41 19,410 19,100 18,440 19,270 4 6,014 18,440 1 51,328 18,440 8.735 هزار میلیارد 9.461 میلیون 2.048 میلیون 450,000 1.1 میلیون 948,288 1.216 میلیون 355,955 23.49 8.82 6.88 1.655 میلیون 150,100 1.535 میلیون 269,940
کالا

بورس کالای ایران

سهام بورس 12,200 158.00 1.31 12,273 231.00 1.92 1398/07/24 1,169 2.549 میلیون 31.285 میلیارد 2,180.53 12,042 11,900 11,456 12,600 1 4,024 12,200 1 7,000 12,250 22.398 هزار میلیارد 23.602 میلیون 3.312 میلیون 1.24 میلیون 774,359 2.538 میلیون 1.08 میلیون 972,879 23.46 8.99 21.13 2.508 میلیون 41,478 2.439 میلیون 109,859
غشصفا

شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان‌

سهام بورس 30,024 1,429.00 5.00 29,855 1,260.00 4.41 1398/07/24 147 223,738 6.68 میلیارد 1,522.03 28,595 29,498 28,007 30,024 1 13,124 30,024 20 389 30,024 6.477 هزار میلیارد 8.371 میلیون 1.987 میلیون 226,509 1.608 میلیون 378,805 5.323 میلیون 299,710 22.56 17.86 1.27 91,678 132,060 223,738 -
فسرب

ملی‌ سرب‌وروی‌ ایران‌

سهام بورس 24,696 1,299.00 5.00 24,762 1,233.00 4.74 1398/07/24 920 2.358 میلیون 58.391 میلیارد 2,563.17 25,995 24,696 24,696 25,599 5 - - 0 69,186 24,696 8.37 هزار میلیارد 9.118 میلیون 1.757 میلیون 322,000 1.145 میلیون 612,535 1.817 میلیون 355,226 22.45 13.02 4.39 1.206 میلیون 1.152 میلیون 2.358 میلیون -
فجام

جام‌دارو

سهام بورس 17,651 928.00 4.99 17,654 925.00 4.98 1398/07/24 261 344,003 6.073 میلیارد 1,318.02 18,579 17,651 17,651 18,200 26 - - 0 82,746 17,651 2.229 هزار میلیارد 2.247 میلیون 385,081 120,000 128,429 256,652 369,063 96,767 21.89 8.25 5.74 344,003 - 344,003 -
فاراک

ماشین‌ سازی‌ اراک‌

سهام بورس 1,903 100.00 4.99 1,918 85.00 4.24 1398/07/24 2,614 30.859 میلیون 59.173 میلیارد 11,805.38 2,003 1,903 1,903 1,988 73 1,899 1,722 2 3.103 میلیون 1,903 12.592 هزار میلیارد 17.533 میلیون 10.971 میلیون 6.287 میلیون 5.475 میلیون 5.496 میلیون 3.252 میلیون 556,247 21.68 2.19 3.71 30.547 میلیون 311,897 30.57 میلیون 289,133
غگل

گلوکوزان‌

سهام بورس 46,886 2,467.00 5.00 46,886 2,467.00 5.00 1398/07/24 212 113,588 5.326 میلیارد 535.79 49,353 46,886 46,886 46,886 102 - - 0 474,217 46,886 9.871 هزار میلیارد 11.057 میلیون 2.266 میلیون 200,000 1.68 میلیون 586,481 3.568 میلیون 440,458 21.29 15.99 2.63 113,488 100 113,588 -
زمگسا

کشاورزی‌ ودامپروی‌ مگسال‌

سهام بورس 12,893 678.00 5.00 13,075 496.00 3.65 1398/07/24 33 87,707 1.131 میلیارد 2,657.79 13,571 12,893 12,893 12,893 114 100 11,567 1 704,930 12,893 4.071 هزار میلیارد 4.889 میلیون 1.429 میلیون 300,000 966,927 461,708 1.715 میلیون 184,398 21.27 8.5 2.29 87,707 - 87,707 -
وسینا

بانک سینا

سهام بورس 2,233 54.00 2.36 2,267 20.00 0.87 1398/07/24 796 14.589 میلیون 33.067 میلیارد 18,327.58 2,287 2,240 2,221 2,377 2 105,299 2,230 4 2,545 2,244 22.87 هزار میلیارد 217.06 میلیون 208.564 میلیون 10 میلیون 194.4 میلیون 14.165 میلیون 29.882 میلیون 1.067 میلیون 21.24 1.6 0.76 10.771 میلیون 3.818 میلیون 14.203 میلیون 385,606
ختور

رادیاتور ایران‌

سهام بورس 8,866 466.00 4.99 8,890 442.00 4.74 1398/07/24 288 1.356 میلیون 12.057 میلیارد 4,709.09 9,332 8,870 8,866 9,150 11 200 8,866 1 130,222 8,866 2.8 هزار میلیارد 3.454 میلیون 1.557 میلیون 300,000 787,496 769,529 2.126 میلیون 126,683 21.05 3.47 1.25 904,533 451,684 1.222 میلیون 134,400
غچین

کشت‌ و صنعت‌ چین‌ چین

سهام بورس 34,352 1,635.00 5.00 34,352 1,635.00 5.00 1398/07/24 339 1.166 میلیون 40.047 میلیارد 3,438.86 32,717 34,352 34,352 34,352 1 944,540 34,352 297 25 34,352 5.889 هزار میلیارد 6.32 میلیون 669,926 180,000 137,053 532,873 2.701 میلیون 294,534 20.99 11.6 2.29 471,373 694,400 301,278 864,495
ونیرو

سرمایه‌گذاری‌نیرو

سهام بورس 2,138 112.00 4.98 2,138 112.00 4.98 1398/07/24 2,399 55.265 میلیون 118.177 میلیارد 23,036.58 2,250 2,138 2,138 2,183 210 2,000 2,094 1 10.342 میلیون 2,138 21.038 هزار میلیارد 22.6 میلیون 10.748 میلیون 7 میلیون 2.61 میلیون 8.138 میلیون 1.017 میلیون 960,188 20.82 2.46 19.66 35.407 میلیون 19.858 میلیون 50.217 میلیون 5.048 میلیون
سیمرغ

سیمرغ

سهام بورس 11,851 623.00 4.99 11,897 577.00 4.63 1398/07/24 2,069 4.292 میلیون 51.059 میلیارد 2,074.25 12,474 11,901 11,851 12,367 73 1,000 9,756 1 524,654 11,851 16.216 هزار میلیارد 17.645 میلیون 5.185 میلیون 1.3 میلیون 2.179 میلیون 3.006 میلیون 5.338 میلیون 761,210 20.32 5.14 2.9 3.629 میلیون 662,713 4.261 میلیون 30,303
لابسا

آبسال‌

سهام بورس 21,455 1,129.00 5.00 21,685 899.00 3.98 1398/07/24 205 114,727 2.461 میلیارد 559.64 22,584 21,455 21,455 21,455 230 - - 0 621,902 21,455 8.13 هزار میلیارد 9.187 میلیون 2.263 میلیون 360,000 1.38 میلیون 882,750 1.946 میلیون 385,358 20.27 8.84 4.01 114,727 - 114,727 -