شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

آخرین قیمت

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
سکه9712-01

سکه تمام بهار آزادی تحویل1روزه

سهام بورس 4.723 میلیون 85,022.00 1.83 4.687 میلیون 49,374.00 1.06 1397/12/27 351 10,050 47.103 میلیارد - 4.637 میلیون 4.634 میلیون 4.634 میلیون 4.73 میلیون 1 10 4.639 میلیون 1 10 4.657 میلیون 4.687 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 6,370 530 6,240 660
سکه9812-03

سکه تمام بهارتحویل1روزه سامان

سهام بورس 3.97 میلیون 16,188.00 0.41 3.967 میلیون 13,182.00 0.33 1398/07/23 49 2,060 8.172 میلیارد - 3.954 میلیون 3.96 میلیون 3.96 میلیون 3.97 میلیون 4 10 3.801 میلیون 1 40 3.989 میلیون 79.34 میلیارد - - - - - - - - - - 40 - 20 20
جنفت812

آتی ش فرآورده نفتی-1398/12/03

آتی بورس 1.297 میلیون 0.00 0.00 1.297 میلیون 0.00 0.00 1398/07/14 2 3 39.03 میلیون - - 1.31 میلیون 1.297 میلیون 1.31 میلیون - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
صایتل9022

اجاره رایتل ماهانه 21 %

سهام بورس 1.09 میلیون 7,507.00 0.68 1.09 میلیون 7,507.00 0.68 1396/09/14 1 30,000 32.7 میلیارد - 1.098 میلیون 1.09 میلیون 1.09 میلیون 1.09 میلیون 0 - - 0 - - 2.18 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 30,000 - 30,000
صفارس412

صکوک اجاره خلیج فارس- 3ماهه16%

اوراق بورس 1.023 میلیون 12,600.00 1.25 1.022 میلیون 12,300.00 1.22 1398/06/31 2 2,000 2.045 میلیارد - 1.01 میلیون 1.022 میلیون 1.022 میلیون 1.023 میلیون 2 12,500 1.003 میلیون 2 12,500 1.023 میلیون 10.223 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1 1 -
مصفها712

اوراق مشارکت شهرداری اصفهان

سهام بورس 1.02 میلیون 7,600.00 0.74 1.02 میلیون 7,600.00 0.74 1397/11/27 1 613 625.505 میلیون - 1.028 میلیون 1.02 میلیون 1.02 میلیون 1.02 میلیون 1 5,000 1.028 میلیون 1 300 1.035 میلیون 1.507 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 24 - - 24
صایتل902

اجاره رایتل ماهانه 21 %

اوراق بورس 1.019 میلیون 822.00 0.08 1.018 میلیون 130.00 0.01 1398/07/25 88 7,296 7.428 میلیارد - 1.018 میلیون 1.017 میلیون 1.017 میلیون 1.019 میلیون 1 4 1.017 میلیون 1 1,160 1.02 میلیون 2.036 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 6,277 - 1,277 5,000
صملی97092

سفارش ساخت(استصناع)توسعه ملی

سهام بورس 1.012 میلیون 9,332.00 0.91 1.012 میلیون 9,332.00 0.91 1397/02/2 1 193,190 195.412 میلیارد - 1.021 میلیون 1.012 میلیون 1.012 میلیون 1.012 میلیون 0 - - 0 - - 1.648 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 193,190 - 193,190
رایان9112

مشارکت رایان سایپا-3ماهه18%

سهام بورس 1.011 میلیون 30,868.00 3.15 1.011 میلیون 30,868.00 3.15 1396/08/17 1 250,000 252.836 میلیارد - 980,474 1.011 میلیون 1.011 میلیون 1.011 میلیون 0 - - 0 - - 1.011 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 250,000 - 250,000
مشیر9711

اوراق مشارکت شهرداری شیراز

سهام بورس 1.005 میلیون 0.00 0.00 1.005 میلیون 0.00 0.00 1397/10/24 2 2 2.01 میلیون - 1.005 میلیون 1.005 میلیون 1.005 میلیون 1.005 میلیون 1 100 970,000 1 1,114 1,000,000 2.18 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 2 2 -
مساپا955

مشارکت سایپا،سه ماهه20%

سهام بورس 1 میلیون 68.00 0.01 1 میلیون 107.00 0.01 1395/03/29 9 10,932 10.932 میلیارد - 1 میلیون 1 میلیون 1 میلیون 1 میلیون 0 467 1 میلیون 4 - - 1.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1,662 9,270 932 10,000
منفت9810

مشارکت س.ص.کارکنان نفت3ماهه21%

اوراق بورس 1,000,000 9,999.00 0.99 1.004 میلیون 5,999.00 0.59 1398/07/25 1 100 100.4 میلیون - 1.01 میلیون 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 1,000 1,000,000 1 200 1.01 میلیون 2.008 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 200 200 -
صملی9709

سفارش ساخت(استصناع)توسعه ملی

سهام بورس 1,000,000 3,906.00 0.39 1 میلیون 3,971.00 0.40 1397/08/30 8 1,302 1.302 میلیارد - 996,094 1.005 میلیون 1,000,000 1.005 میلیون 1 1,945 996,000 1 20 1.005 میلیون 1.629 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 25 1,277 1,302 -
صکاوه706

اجاره فولادکاوه کیش،سه ماهه20%

سهام بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1397/06/14 16 125,000 125 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 2 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1 11,099 - 11,100
تهران811

مشارکت شهرداری تهران-3ماهه21%

سهام بورس 1,000,000 20,000.00 2.04 1,000,000 20,000.00 2.04 1398/02/11 1 4 4 میلیون - 980,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 5,000 970,000 1 - - 4.6 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
مصفا97122

مشارکت شهرداری اصفهان3ماهه 18%

سهام بورس 1,000,000 9,998.00 1.01 1,000,000 9,998.00 1.01 1397/03/27 1 300,000 300 میلیارد - 990,002 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 3 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 480,000 - 480,000
مشهد612

مشارکت شهرداری مشهد-3ماهه 18%

سهام بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1396/12/23 5 29,234 29.234 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 10,000 960,000 1 10,000 1.02 میلیون 5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 29,234 - 29,234
صخود0004

ص رهنی خودرو0004- 3ماهه 16%

سهام بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1398/04/31 151 1.5 میلیون 1.5 هزار میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 1.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.5 میلیون - 1.5 میلیون
مسینا9642

مشارکت سینا دارو،سه ماهه 20%

سهام بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1395/12/28 1 50,948 50.948 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 200 میلیارد - - - - - - - - - - - 50,948 - 50,948
تهران8122

مشارکت شهرداری تهران-3ماهه18%

سهام بورس 1,000,000 50,000.00 4.76 1,000,000 50,000.00 4.76 1396/07/18 1 480,000 480 میلیارد - 1.05 میلیون 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 2.4 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 480,000 - 480,000
صخود14122

ص مرابحه خودرو1412- 3ماهه 18%

سهام بورس 1,000,000 0.00 0.00 1.007 میلیون 6,620.00 0.66 1398/03/11 2 580,000 583.84 میلیارد - 1,000,000 1.013 میلیون 1,000,000 1.013 میلیون 0 - - 0 - - 1.007 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 580,000 - 580,000
مشیر612

مشارکت شهرداری شیراز،3 ماهه20%

سهام بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1396/12/15 1 10 10 میلیون - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 1,000 953,326 1 500 1.01 میلیون 1.2 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 10 10 -
مترو98122

مشارکت شهرداری تهران-3ماهه18%

سهام بورس 1,000,000 17,440.00 1.77 1,000,000 17,440.00 1.77 1398/07/13 1 400,000 400 میلیارد - 982,560 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 3 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 400,000 - 400,000
منفت98102

مشارکت س.ص.کارکنان نفت3ماهه21%

سهام بورس 1,000,000 12,000.00 1.19 1,000,000 12,000.00 1.19 1397/08/22 2 452,901 452.901 میلیارد - 1.012 میلیون 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 2 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 452,901 - 452,901
صیدک14042

صکوک اجاره سایپا یدک-3ماهه18%

سهام بورس 1,000,000 27,228.00 2.65 1,000,000 27,228.00 2.65 1396/11/25 3 845,000 845 میلیارد - 1.027 میلیون 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 850 میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
مشیر99112

مشارکت شهرداری شیراز-3ماهه16%

سهام بورس 1,000,000 28,000.00 2.88 1,000,000 28,000.00 2.88 1396/07/10 7 1,000,000 1000 میلیارد - 972,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 4 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 1,000,000
صینا2052

صکوک منفعت سینا دارو-3ماهه 19%

سهام بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1398/06/12 2 980,000 980 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 1000 میلیارد - - - - - - - - - - - 980,000 - 980,000
مغرب97122

مشارکت ملی نفت ایران3ماهه 21%

سهام بورس 1,000,000 546.00 0.05 1,000,000 546.00 0.05 1397/10/19 1 300,000 300 میلیارد - 1.001 میلیون 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 15 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 300,000 - 300,000
مشهد6122

مشارکت شهرداری مشهد-3ماهه 18%

سهام بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1396/11/14 2 300,000 300 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 300,000
صایپا998

صکوک مرابحه سایپا998-3ماهه 18%

اوراق بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1398/07/25 2 18,000 18 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 9,000 990,000 1 9,000 1,000,000 3 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 15,000 - 15,000
مسینا964

مشارکت سینا دارو،سه ماهه 20%

سهام بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1396/02/26 1 948 948 میلیون - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 200 میلیارد - - - - - - - - - - - 948 - 948
مشهد905

مشارکت شهرداری مشهد-3ماهه 16%

اوراق بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1398/07/25 1 10,000 10 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 4 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 10,000 - 10,000
مصفها7122

اوراق مشارکت شهرداری اصفهان

سهام بورس 1,000,000 25,000.00 2.44 1,000,000 25,000.00 2.44 1397/01/19 1 50,000 50 میلیارد - 1.025 میلیون 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 1.477 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 50,000
صخود00042

ص رهنی خودرو0004- 3ماهه 16%

سهام بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1398/07/1 1 614,500 614.5 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 1.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 614,500 - 614,500
صگستر963

مرابحه بناگسترکرانه،سه ماهه21%

سهام بورس 1,000,000 10,000.00 1.01 999,440 9,440.00 0.95 1396/03/24 3 295 294.835 میلیون - 990,000 994,500 994,500 1,000,000 2 80 994,501 1 11,619 1,000,000 499.72 میلیارد - - - - - - - - - - 295 - 110 185
مسبز97112

مشارکت شهرداری سبزوار،3ماهه21%

سهام بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1397/02/3 1 225,000 225 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 700 میلیارد - - - - - - - - - - - 225,000 - 225,000
صایپا1122

صکوک مرابحه سایپا112-3ماهه 16%

سهام بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1398/05/14 1 200,000 200 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 2.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 200,000 - 200,000
مپارس7122

مشارکت ملی نفت ایران3ماهه 21%

سهام بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1397/09/19 1 109,691 109.691 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 35 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 109,691 - 109,691
مشیر6122

مشارکت شهرداری شیراز،3 ماهه20%

سهام بورس 1,000,000 100.00 0.01 1,000,000 100.00 0.01 1396/10/20 1 250,000 250 میلیارد - 1 میلیون 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 1.2 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 250,000 - 250,000
صایپا112

صکوک مرابحه سایپا112-3ماهه 16%

سهام بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1398/05/12 4 20,000 20 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 3,750 990,000 1 - - 2.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 20,000 - 20,000
مشهد9052

مشارکت شهرداری مشهد-3ماهه 16%

سهام بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1398/04/30 1 1.6 میلیون 1.6 هزار میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 4 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 130,000 - 130,000
صایپا9982

صکوک مرابحه سایپا998-3ماهه 18%

سهام بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1398/06/25 1 160,000 160 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 3 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 160,000 - 160,000
صایتل8124

اجاره رایتل ماهانه 21 %

سهام بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1395/03/26 84 452,263 1.164 میلیارد - 1,000,000 - - - - - - - 2 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
صکاوه7062

اجاره فولادکاوه کیش،سه ماهه20%

سهام بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1397/06/14 2 225,000 225 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 2 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 225,000 - 225,000
رایان512

گواهی س.ل.رایان سایپا،3ماهه22%

سهام بورس 1,000,000 1.00 0.00 999,957 42.00 0.00 1395/12/23 13 5,564 5.564 میلیارد - 999,999 999,800 995,600 1,000,000 1 2 1,000,000 1 100 1.001 میلیون 499.979 میلیارد - - - - - - - - - - 92 5,472 3,125 2,439
مشیر97112

اوراق مشارکت شهرداری شیراز

سهام بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1397/10/17 1 300,000 300 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 2.169 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 300,000 - 300,000
مسبز9711

مشارکت شهرداری سبزوار،3ماهه21%

سهام بورس 999,400 542.00 0.05 999,900 42.00 0.00 1397/11/10 11 46,889 46.884 میلیارد - 999,942 999,900 999,400 999,900 2 308 970,003 2 10,315 999,998 699.93 میلیارد - - - - - - - - - - 39 46,850 39 46,850
مغرب9712

مشارکت ملی نفت ایران3ماهه 21%

سهام بورس 998,000 999.00 0.10 998,000 999.00 0.10 1397/12/20 2 3,053 3.047 میلیارد - 998,999 998,000 998,000 998,000 2 60 960,000 1 346 999,999 14.97 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 288 28,337 1,552 27,073
مپارس712

مشارکت ملی نفت ایران3ماهه 21%

سهام بورس 996,900 2,096.00 0.21 996,394 2,602.00 0.26 1397/12/20 5 598 595.844 میلیون - 998,996 995,001 995,001 996,900 1 8 949,047 2 5,207 1,000,000 34.874 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4 11,073 869 10,208
مگچسا104

مشارکت گچساران- 3 ماهه 18%

اوراق بورس 995,065 0.00 0.00 985,212 9,853.00 0.99 1398/07/20 1 1 985,212 - 995,065 995,065 995,065 995,065 0 3,198 948,602 1 - - 1.97 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2 - - 2
صایپا412

صکوک مرابحه سایپا412-3ماهه 16%

سهام بورس 995,000 10,000.00 1.00 995,000 10,000.00 1.00 1398/05/23 1 1 995,000 - 1.005 میلیون 995,000 995,000 995,000 1 1,500 995,000 1 1,500 1.005 میلیون 995 میلیارد - - - - - - - - - - - 1 1 -
صخود1412

ص مرابحه خودرو1412- 3ماهه 18%

اوراق بورس 990,000 10,000.00 1.00 990,000 10,000.00 1.00 1398/07/3 1 5 4.95 میلیون - 1,000,000 990,000 990,000 990,000 1 995 990,000 1 1,000 1,000,000 990 میلیارد - - - - - - - - - - - 5 5 -
صمسکن9122

ص دین مسکن جنوب-ماهانه16درصد

سهام بورس 988,520 496.00 0.05 988,520 496.00 0.05 1398/04/17 1 49,400 48.833 میلیارد - 989,016 988,520 988,520 988,520 0 - - 0 - - 131.671 میلیارد - - - - - - - - - - - 49,400 - 49,400
مترو9812

مشارکت شهرداری تهران-3ماهه18%

اوراق بورس 982,560 17,303.00 1.73 982,560 17,303.00 1.73 1398/06/25 1 1 982,560 - 999,863 982,560 982,560 982,560 0 8,993 982,560 1 - - 2.948 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1 1 -
صایپا0122

صکوک مرابحه سایپا012-3ماهه 16%

سهام بورس 970,000 30,001.00 3.00 970,000 30,001.00 3.00 1397/12/26 4 3.49 میلیون 3.385 هزار میلیارد - 1 میلیون 970,000 970,000 970,000 0 - - 0 - - 3.395 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 3.49 میلیون - 3.49 میلیون
صگل14112

ص اجاره گل گهر 1411-3 ماهه 17%

سهام بورس 965,150 4,763.00 0.49 965,150 4,763.00 0.49 1398/07/1 1 104,000 100.376 میلیارد - 969,913 965,150 965,150 965,150 0 - - 0 - - 1.93 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 104,000 - 104,000
صایپا1432

صکوک اجاره سایپا143-3ماهه18%

سهام بورس 961,000 0.00 0.00 961,000 0.00 0.00 1397/09/26 1 220,000 211.42 میلیارد - 961,000 961,000 961,000 961,000 0 - - 0 - - 1.682 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 220,000 - 220,000
صگل1411

ص اجاره گل گهر 1411-3 ماهه 17%

اوراق بورس 960,213 9,700.00 1.00 960,213 9,700.00 1.00 1398/07/2 1 10 9.602 میلیون - 969,913 960,213 960,213 960,213 1 400 960,213 1 400 969,913 1.92 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 10 10 -
رایان911

مشارکت رایان سایپا-3ماهه18%

اوراق بورس 960,000 25,150.00 2.55 985,150 0.00 0.00 1398/07/14 2 5 4.926 میلیون - 985,150 985,150 960,000 985,150 1 2,995 985,150 1 3,000 995,000 985.15 میلیارد - - - - - - - - - - - 10,000 - 10,000
صایپا9082

صکوک مرابحه سایپا908-3ماهه 18%

سهام بورس 955,000 25,000.00 2.69 955,000 25,000.00 2.69 1397/04/3 1 363,850 347.477 میلیارد - 930,000 955,000 955,000 955,000 0 - - 0 - - 1.91 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.3 میلیون - 1.3 میلیون
صایپا4032

صکوک اجاره سایپا403-3ماهه18%

سهام بورس 955,000 9,001.00 0.95 955,000 9,001.00 0.95 1397/05/10 1 700,000 668.5 میلیارد - 945,999 955,000 955,000 955,000 0 - - 0 - - 1.671 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
صایپا1042

صکوک اجاره سایپا - 3ماهه18%

سهام بورس 950,600 19,600.00 2.11 950,600 19,600.00 2.11 1398/07/9 2 629,000 597.927 میلیارد - 931,000 950,600 950,600 950,600 0 - - 0 - - 3.707 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 629,000 - 629,000
مشهد995

مشارکت شهرداری مشهد-3ماهه16%

سهام بورس 950,000 50,000.00 5.00 950,000 50,000.00 5.00 1398/03/25 1 2,000 1.9 میلیارد - 1,000,000 950,000 950,000 950,000 1 2,000 950,000 1 2,000 955,000 1.9 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 2,000 - 2,000
صخود00122

ص مرابحه خودرو0012- 3ماهه 18%

سهام بورس 945,000 0.00 0.00 945,000 0.00 0.00 1398/07/20 1 279,950 264.553 میلیارد - 945,000 945,000 945,000 945,000 0 - - 0 - - 3.308 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 279,950 - 279,950
مشیر9911

مشارکت شهرداری شیراز-3ماهه16%

اوراق بورس 945,000 55,001.00 5.50 953,684 46,317.00 4.63 1398/06/23 2 4,750 4.53 میلیارد - 1 میلیون 1,000,000 945,000 1,000,000 1 750 960,000 1 750 969,600 3.815 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 4,750 - 4,750
صایپا143

صکوک اجاره سایپا143-3ماهه18%

اوراق بورس 944,350 9,350.00 1.00 944,350 9,350.00 1.00 1398/07/23 2 5 4.722 میلیون - 935,000 944,350 944,350 944,350 1 700 935,000 1 699 944,350 1.653 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 5 - - 5
صمسکن912

ص دین مسکن جنوب-ماهانه16درصد

سهام بورس 939,369 44,731.00 5.00 939,369 44,731.00 5.00 1398/07/24 1 5 4.697 میلیون - 894,638 939,369 939,369 939,369 0 700 849,907 1 - - 125.124 میلیارد - - - - - - - - - - 5 - 5 -
صخود412

ص مرابحه خودرو412- 3ماهه 18%

اوراق بورس 938,000 43,913.00 4.91 876,304 17,783.00 1.99 1398/07/25 24 8,520 7.466 میلیارد - 894,087 900,005 855,100 938,000 1 20 885,001 1 100 960,000 2.191 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3,520 5,000 2,152 6,368
صخود1404

ص رهنی خودرو1404- 3ماهه 16%

اوراق بورس 933,198 26,302.00 2.74 933,809 25,691.00 2.68 1398/06/26 12 102,380 95.603 میلیارد - 959,500 959,500 933,198 959,500 1 2,380 959,500 1 2,380 969,095 1.482 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 102,380 - 102,380
صخود0012

ص مرابحه خودرو0012- 3ماهه 18%

اوراق بورس 931,500 5,500.00 0.59 931,500 5,500.00 0.59 1398/07/22 1 250 232.875 میلیون - 937,000 931,500 931,500 931,500 1 1,400 930,000 1 1,400 939,000 3.26 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 250 - 250
صخابر1022

صکوک اجاره مخابرات-3 ماهه 16%

سهام بورس 930,000 27,000.00 2.99 929,987 26,987.00 2.99 1398/05/5 4 4.41 میلیون 4.101 هزار میلیارد - 903,000 929,884 929,884 930,000 0 - - 0 - - 7.44 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 4.41 میلیون - 4.41 میلیون
صیدک1404

صکوک اجاره سایپا یدک-3ماهه18%

سهام بورس 928,000 27,000.00 3.00 928,000 27,000.00 3.00 1397/11/14 1 3,300 3.062 میلیارد - 901,000 928,000 928,000 928,000 0 7,125 928,000 2 - - 788.8 میلیارد - - - - - - - - - - - 3,300 - 3,300
صایپا104

صکوک اجاره سایپا - 3ماهه18%

اوراق بورس 920,000 10,000.00 1.08 920,000 10,000.00 1.08 1398/07/25 1 6 5.52 میلیون - 930,000 920,000 920,000 920,000 0 3,894 920,000 1 - - 3.588 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 6 6 -
صگل411

ص اجاره گل گهر 411- 3 ماهه 17%

اوراق بورس 920,000 0.00 0.00 920,000 0.00 0.00 1398/07/25 1 1,000 920 میلیون - 920,000 920,000 920,000 920,000 0 1,000 920,000 1 - - 920 میلیارد - - - - - - - - - - - 1,000 - 1,000
صایپا908

صکوک مرابحه سایپا908-3ماهه 18%

اوراق بورس 913,500 25,101.00 2.67 950,000 11,399.00 1.21 1398/07/25 1 200 190 میلیون - 938,601 945,000 913,500 945,000 1 250 945,000 1 100 976,500 1.9 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1,132 3,868 - 5,000
صگل4112

ص اجاره گل گهر 411- 3 ماهه 17%

سهام بورس 910,000 10,000.00 1.09 910,000 10,000.00 1.09 1398/07/24 1 126,300 114.933 میلیارد - 920,000 910,000 910,000 910,000 0 - - 0 - - 910 میلیارد - - - - - - - - - - - 126,300 - 126,300
صینا205

صکوک منفعت سینا دارو-3ماهه 19%

اوراق بورس 890,500 116.00 0.01 890,500 116.00 0.01 1398/07/23 1 4 3.562 میلیون - 890,616 890,500 890,500 890,500 0 500 890,001 1 - - 890.5 میلیارد - - - - - - - - - - 4 - 4 -
صایپا403

صکوک اجاره سایپا403-3ماهه18%

اوراق بورس 881,001 54,555.00 5.83 883,894 51,662.00 5.52 1398/07/25 15 10,100 8.927 میلیارد - 935,556 932,000 881,000 932,000 1 15 895,106 1 400 939,999 1.547 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1,155 8,945 - 10,100
صخود4122

ص مرابحه خودرو412- 3ماهه 18%

سهام بورس 880,000 3,700.00 0.42 880,000 3,700.00 0.42 1398/03/27 1 180,000 158.4 میلیارد - 876,300 880,000 880,000 880,000 0 - - 0 - - 2.2 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 180,000 - 180,000
صخابر102

صکوک اجاره مخابرات-3 ماهه 16%

اوراق بورس 864,443 3,796.00 0.44 833,053 27,594.00 3.21 1398/07/25 17 3,139 2.615 میلیارد - 860,647 860,000 825,000 888,887 1 33 850,100 1 25 864,443 6.664 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1,259 1,880 139 3,000
مصفا9712

مشارکت شهرداری اصفهان3ماهه 18%

سهام بورس 845,501 76,863.00 10.00 845,501 76,863.00 10.00 1397/11/28 1 2,000 1.691 میلیارد - 768,638 845,501 845,501 845,501 0 10,000 635,239 1 - - 2.537 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 2,000 - 2,000
صایپا012

صکوک مرابحه سایپا012-3ماهه 16%

اوراق بورس 830,000 3,982.00 0.48 830,008 3,990.00 0.48 1398/07/25 13 3,370 2.797 میلیارد - 826,018 830,099 830,000 840,000 1 15 825,002 1 1,113 838,888 2.905 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 370 3,000 370 3,000
صایپا203

صکوک مرابحه سایپا203-3ماهه 16%

اوراق بورس 757,100 7,900.00 1.03 757,100 7,900.00 1.03 1398/07/1 1 100 75.71 میلیون - 765,000 757,100 757,100 757,100 0 900 757,100 1 - - 3.028 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 100 - 100
تهران812

مشارکت شهرداری تهران-3ماهه18%

سهام بورس 631,737 46,795.00 8.00 631,737 46,795.00 8.00 1397/09/27 1 1,668 1.054 میلیارد - 584,942 631,737 631,737 631,737 0 33,332 631,737 4 - - 1.516 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 2,000 - 2,000
سماه951

سلف موازی برق ماهتاب گستر 951

سهام بورس 535,453 771.00 0.14 535,453 771.00 0.14 1395/11/24 1 93,330 49.974 میلیارد - 534,682 535,453 535,453 535,453 1 30,000 505,445 1 20,000 515,250 245.114 میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
سنندج961

سلف موازی برق سنندج مپنا961

سهام بورس 461,862 4,824.00 1.06 461,862 4,824.00 1.06 1396/08/24 1 1,000 461.862 میلیون - 457,038 461,862 461,862 461,862 0 - - 0 - - 2.418 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
سماه961

سلف موازی برق ماهتاب گستر 961

سهام بورس 430,441 6,126.00 1.44 430,441 6,126.00 1.44 1396/08/24 1 240 103.306 میلیون - 424,315 430,441 430,441 430,441 0 31,810 430,441 2 - - 1.369 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
پست9612-03

پسته فندقی34-32طلاسبززرند9612

سهام بورس 351,750 16,750.00 5.00 351,750 16,750.00 5.00 1396/12/2 24 2,011 707.369 میلیون - 335,000 351,750 351,750 351,750 0 96,726 335,000 10 - - 35.175 میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
پست9612-01

پسته فندقی30-28درجه1طلاسبز9612

سهام بورس 342,500 500.00 0.15 342,500 500.00 0.15 1396/12/2 2 20 6.85 میلیون - 342,000 342,500 342,500 342,500 0 - - 0 - - 34.25 میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
سمپنا971

سلف موازی برق گروه مپنا 971

سهام بورس 337,669 137.00 0.04 337,669 137.00 0.04 1397/08/30 1 1,000 337.669 میلیون - 337,532 337,669 337,669 337,669 0 - - 0 - - 477.247 میلیارد - - - - - - - - - - - 1,000 - 1,000
پست9612-02

پسته فندقی32-30درجه1طلاسبز9612

سهام بورس 333,450 100.00 0.03 333,450 100.00 0.03 1396/10/4 16 160 53.352 میلیون - 333,550 333,450 333,450 333,450 0 - - 0 - - 33.345 میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
پست9612پ05

پسته فندقی32-30سبزدانه9612(پ)

سهام بورس 320,000 9,450.00 2.87 316,138 13,312.00 4.04 1396/11/10 2 100 31.614 میلیون - 329,450 312,978 312,978 320,000 0 - - 0 - - 31.614 میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
پست9612پ04

پسته فندقی30-28سبزدانه9612(پ)

سهام بورس 319,367 16,808.00 5.00 343,855 7,680.00 2.28 1396/11/10 4 390 134.104 میلیون - 336,175 352,983 319,367 352,983 0 - - 0 - - 17.193 میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
پست9612پ06

پسته فندقی34-32سبزدانه9612(پ)

سهام بورس 308,000 15,200.00 4.70 308,000 15,200.00 4.70 1396/11/10 2 100 30.8 میلیون - 323,200 308,000 308,000 308,000 0 - - 0 - - 46.2 میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
ستاره961

سلف بنزین ستاره خلیج فارس 961

سهام بورس 256,683 701.00 0.27 256,683 701.00 0.27 1396/05/30 11 1.012 میلیون 259.686 میلیارد - 255,982 256,683 256,683 256,683 0 - - 0 - - 3.595 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
قشرین

قند شیرین‌ خراسان‌

سهام بورس 89,001 2,708.00 2.95 9,490 82,219.00 89.65 1398/06/6 79 42,183 3.804 میلیارد - 91,709 91,000 88,999 91,000 2 270 76,045 1 447 96,294 474.5 میلیارد - - - - - - - - - - 42,183 - 42,183 -
جکانه812

آتی ش کانه های فلزی-1398/12/05

آتی بورس 86,339 0.00 0.00 86,339 0.00 0.00 1398/06/25 1 1 25.9 میلیون - - 86,339 86,339 86,339 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
غدشت

دشت‌ مرغاب‌

سهام بورس 82,538 4,344.00 5.00 85,059 1,823.00 2.10 1398/07/23 155 43,666 3.714 میلیارد 281.72 86,882 91,180 82,538 91,180 1 - - 0 2,159 82,538 4.547 هزار میلیارد 6.717 میلیون 2.141 میلیون 53,453 2.171 میلیون -29,575 3.036 میلیون 19,968 227.7 -153.72 1.5 43,666 - 43,666 -
کبافق

معادن‌ بافق‌

سهام بورس 76,000 628.00 0.82 76,591 37.00 0.05 1398/07/24 734 315,573 24.17 میلیارد 429.94 76,628 73,100 73,100 78,950 3 120 74,730 2 2,944 76,000 15.517 هزار میلیارد 15.832 میلیون 2.628 میلیون 202,500 321,929 2.306 میلیون 1.353 میلیون 1.046 میلیون 14.83 6.73 11.46 312,573 3,000 315,573 -
شفن2

پتروشیمی فناوران

سهام بورس 74,309 0.00 0.00 74,309 0.00 0.00 1398/04/12 1 296,652 22.044 میلیارد - 74,309 74,309 74,309 74,309 0 - - 0 - - 70.594 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 296,652 - 296,652