کالایاب
شاخص یاب

نرخ قیمت آهن آلات

preload

تمام اقلام

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
  هر کیلو خاموت 8 تولید کننده: - / شاخه: - / وزن: - 47,500 ریال 47500 ۱۱ شهریور
  هر کیلو خاموت 8 تولید کننده: - / شاخه: - / وزن: - 47,500 ریال 47500 ۱۱ شهریور
  هر کیلو خاموت 10 تولید کننده: - / شاخه: - / وزن: - 44,500 ریال 44500 ۲۱ شهریور
  هر کیلو خاموت 10 تولید کننده: - / شاخه: - / وزن: - 44,500 ریال 44500 ۲۱ شهریور
  هر کیلو خاموت سنجاقی 8 تولید کننده: - / شاخه: - / وزن: - 49,000 ریال 49000 ۱۱ شهریور
  هر کیلو خاموت سنجاقی 8 تولید کننده: - / شاخه: - / وزن: - 49,000 ریال 49000 ۱۱ شهریور
  هر کیلو خاموت مهندسی 8 تولید کننده: - / شاخه: - / وزن: - 49,000 ریال 49000 ۱۱ شهریور
  هر کیلو خاموت مهندسی 8 تولید کننده: - / شاخه: - / وزن: - 49,000 ریال 49000 ۱۱ شهریور
  هر کیلو خاموت سنجاقی 10 تولید کننده: - / شاخه: - / وزن: - 45,000 ریال 45000 ۱۱ شهریور
  هر کیلو خاموت سنجاقی 10 تولید کننده: - / شاخه: - / وزن: - 45,000 ریال 45000 ۱۱ شهریور
  هر کیلو خاموت مهندسی 10 تولید کننده: - / شاخه: - / وزن: - 45,000 ریال 45000 ۱۱ شهریور
  هر کیلو خاموت مهندسی 10 تولید کننده: - / شاخه: - / وزن: - 45,000 ریال 45000 ۱۱ شهریور
  هر کیلو حرارتی شاخه: - / وزن: - 47,000 ریال 47000 ۱۳ شهریور
  هر کیلو زیگزاگ شاخه: - / وزن: - 48,000 ریال 48000 ۱۱ شهریور
  هر کیلو سیم تسمه 1.5 شاخه: - / وزن: - 53,500 ریال 53500 ۱۱ شهریور
  هر کیلو سیم تسمه 2.5 شاخه: - / وزن: - 53,500 ریال 53500 ۱۱ شهریور
  هر کیلو سیم فابریک 1.5 شاخه: - / وزن: - 54,000 ریال 54000 ۱۱ شهریور
  هر کیلو سیم فابریک 2.5 شاخه: - / وزن: - 54,000 ریال 54000 ۱۱ شهریور
هر کیلو قوطی 20x10 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 4.5 61,000 ریال 61000 ۲۶ شهریور
هر کیلو قوطی 20x20 تولید کننده: ایرانی / شاخه: - / وزن: 7 60,500 ریال 60500 ۲۴ شهریور
هر کیلو قوطی 25x10 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 5.5 61,000 ریال 61000 ۲۶ شهریور
هر کیلو قوطی 25x25 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 9 60,500 ریال 60500 ۲۴ شهریور
هر کیلو قوطی 30x10 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 6.5 61,000 ریال 61000 ۲۶ شهریور
هر کیلو قوطی 30x20 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 9.5 60,500 ریال 60500 ۲۴ شهریور
هر کیلو قوطی 30x50 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 16 60,000 ریال 60000 ۲۶ شهریور
هر کیلو قوطی 30x60 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 17 60,000 ریال 60000 ۲۶ شهریور
هر کیلو قوطی 40x40 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 15 60,000 ریال 60000 ۲۶ شهریور
هر کیلو قوطی 60x40 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 19 60,000 ریال 60000 ۲۶ شهریور
هر کیلو قوطی 70x70 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 27 60,000 ریال 60000 ۲۶ شهریور
هر کیلو قوطی 80x40 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 23 60,000 ریال 60000 ۲۶ شهریور
هر کیلو قوطی 40x100 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 28 61,100 ریال 61100 ۲۶ شهریور
هر کیلو پروفیل 507 - 508 - 509 تولید کننده: ایرانی / شاخه: پروفیل درب و پنجره / وزن: هر متر 2.44 60,000 ریال 60000 ۲۶ شهریور
هر کیلو تسمه 20x5 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 12 متری / وزن: 2 50,000 ریال 50000 ۲۴ شهریور
هر کیلو تسمه 25x5 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 12 متری / وزن: - 49,000 ریال 49000 ۲۴ شهریور
هر کیلو تسمه 30x5 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 12 متری / وزن: - 49,000 ریال 49000 ۲۴ شهریور
هر کیلو تسمه 40x5 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 12 متری / وزن: - 49,000 ریال 49000 ۲۴ شهریور
هر کیلو تسمه 50x5 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 12 متری / وزن: - 49,000 ریال 49000 ۲۴ شهریور
هر شاخه تیرآهن 12 تولید کننده: ذوب آهن / شاخه: 12 متری / وزن: 122 6,550,000 ریال 6550000 ۱۳:۵۰:۴۲
هر شاخه تیرآهن 14 تولید کننده: ذوب آهن / شاخه: 12 متری / وزن: 155 7,250,000 ریال 7250000 ۱۳:۵۰:۴۲
هر شاخه تیرآهن 16 تولید کننده: ذوب آهن / شاخه: 12 متری / وزن: 195 8,450,000 ریال 8450000 ۱۳:۵۰:۴۲
هر شاخه تیرآهن 18 تولید کننده: ذوب آهن / شاخه: 12 متری / وزن: 225 10,300,000 ریال 10300000 ۱۳:۵۰:۴۲
هر شاخه تیرآهن 20 تولید کننده: ذوب آهن / شاخه: 12 متری / وزن: 276 14,300,000 ریال 14300000 ۲۳ شهریور
هر شاخه تیرآهن 22 تولید کننده: ذوب آهن / شاخه: 12 متری / وزن: 315 17,000,000 ریال 17000000 ۱۳:۵۰:۴۲
هر شاخه تیرآهن 24 تولید کننده: ذوب آهن / شاخه: 12 متری / وزن: 369 19,350,000 ریال 19350000 ۱۳:۵۰:۴۲
هر شاخه تیرآهن 27 تولید کننده: ذوب آهن / شاخه: 12 متری / وزن: 434 19,950,000 ریال 19950000 ۱۳:۵۰:۴۲
هر شاخه تیرآهن 30 تولید کننده: ذوب آهن / شاخه: 12 متری / وزن: 500 30,100,000 ریال 30100000 ۱۳:۵۰:۴۲
هر کیلو ورق 8 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: برش خورده / وزن: - 55,500 ریال 55500 ۲۴ شهریور
هر کیلو ورق 10 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: برش خورده / وزن: - 55,500 ریال 55500 ۲ شهریور
هر کیلو ورق 12 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: برش خورده / وزن: - 55,500 ریال 55500 ۲ شهریور
هر کیلو ورق 15 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: برش خورده / وزن: - 55,500 ریال 55500 ۲ شهریور
هر کیلو ورق 20 تولید کننده: اکسین / کاویان / شاخه: برش خورده / وزن: - 53,500 ریال 53500 ۲ شهریور
هر کیلو ورق 25 تولید کننده: اکسین / کاویان / شاخه: برش خورده / وزن: - 53,500 ریال 53500 ۲ شهریور
هر کیلو میلگرد 8 تولید کننده: قزوین / شاخه: شاخه / وزن: 6 42,200 ریال 42200 ۲۵ شهریور
هر کیلو میلگرد 10 تولید کننده: قزوین / شاخه: 12 متری / وزن: 7.5 40,700 ریال 40700 ۲۵ شهریور
هر کیلو میلگرد 12 تولید کننده: قزوین / شاخه: 12 متری / وزن: 11 40,700 ریال 40700 ۲۵ شهریور
هر کیلو میلگرد 14 تولید کننده: ذوب آهن / نیشابور / شاخه: 12 متری / وزن: 15 40,900 ریال 40900 ۲۴ شهریور
هر کیلو میلگرد 16 تولید کننده: ذوب آهن / نیشابور / شاخه: 12 متری / وزن: 19 40,900 ریال 40900 ۲۴ شهریور
هر کیلو میلگرد 18 تولید کننده: ذوب آهن / نیشابور / شاخه: 12 متری / وزن: 25 40,900 ریال 40900 ۲۴ شهریور
هر کیلو میلگرد 20 تولید کننده: ذوب آهن / نیشابور / شاخه: 12 متری / وزن: 30 40,900 ریال 40900 ۲۴ شهریور
هر کیلو میلگرد 22 تولید کننده: ذوب آهن / نیشابور / شاخه: 12 متری / وزن: 36 40,900 ریال 40900 ۲۴ شهریور
هر کیلو میلگرد 25 تولید کننده: ذوب آهن / نیشابور / شاخه: 12 متری / وزن: 47 40,900 ریال 40900 ۲۴ شهریور
هر کیلو میلگرد 28 تولید کننده: ذوب آهن / نیشابور / شاخه: 12 متری / وزن: 56 40,900 ریال 40900 ۲۴ شهریور
هر کیلو میلگرد 32 تولید کننده: ذوب آهن / نیشابور / شاخه: 12 متری / وزن: 75 42,600 ریال 42600 ۲۴ شهریور
هر کیلو میلگرد 6.5 شاخه: کلاف / وزن: 4.5 45,000 ریال 45000 ۱۰ شهریور
هر کیلو ناودانی 8 شاخه: 6 متری / وزن: 42 44,500 ریال 44500 ۲۷ تیر
هر کیلو ناودانی 10 شاخه: 6 متری / وزن: 52 44,500 ریال 44500 ۲۷ تیر
هر کیلو ناودانی 12 شاخه: 6 متری / وزن: 64 44,500 ریال 44500 ۲۷ تیر
هر کیلو ناودانی 14 شاخه: 12 متری / وزن: 155 44,500 ریال 44500 ۲۷ تیر
هر کیلو ناودانی 16 شاخه: 12 متری / وزن: 170 44,500 ریال 44500 ۲۷ تیر
هر کیلو ناودانی 18 شاخه: 12 متری / وزن: 215 64,000 ریال 64000 ۳۱ اردیبهشت
هر کیلو ناودانی 20 شاخه: 12 متری / وزن: 230 64,000 ریال 64000 ۳۱ اردیبهشت
هر کیلو ناودانی 6.5 شاخه: 6 متری / وزن: 42 47,000 ریال 47000 ۲۷ تیر
هر کیلو نبشی 3 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 6 متری / وزن: 9 44,000 ریال 44000 ۲ شهریور
هر کیلو نبشی 4 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 6 متری / وزن: 15 44,000 ریال 44000 ۲ شهریور
هر کیلو نبشی 5 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 6 متری / وزن: 22 44,000 ریال 44000 ۲ شهریور
هر کیلو نبشی 6 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 6 متری / وزن: 32 44,000 ریال 44000 ۲ شهریور
هر کیلو نبشی 8 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 6 متری / وزن: 58 44,000 ریال 44000 ۲ شهریور
هر کیلو نبشی 10 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 6 متری / وزن: 90 44,000 ریال 44000 ۲ شهریور
هر کیلو نبشی 12 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 6 متری / وزن: 130 44,000 ریال 44000 ۲ شهریور
هر کیلو ورق سیاه 2 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: رول / وزن: 12 60,000 ریال 60000 ۲۴ شهریور
هر کیلو ورق سیاه 3 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: 6x1/5 / وزن: 220 56,000 ریال 56000 ۱۰ شهریور
هر کیلو ورق سیاه 4 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: 6x1/5 / وزن: 290 56,000 ریال 56000 ۱۰ شهریور
هر کیلو ورق سیاه 5 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: 6x1/5 / وزن: 360 56,000 ریال 56000 ۱۰ شهریور
هر کیلو ورق سیاه 6 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: 6x1/5 / وزن: 435 55,500 ریال 55500 ۱۰ شهریور
هر کیلو ورق سیاه 8 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: 6x1/5 / وزن: 580 55,500 ریال 55500 ۱۰ شهریور
هر کیلو ورق سیاه 10 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: 6x1/5 / وزن: 720 55,500 ریال 55500 ۱۰ شهریور
هر کیلو ورق سیاه 12 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: 6x1/5 / وزن: 865 55,500 ریال 55500 ۱۰ شهریور
هر کیلو ورق سیاه 15 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: 6x1/5 / وزن: 1080 55,500 ریال 55500 ۱۰ شهریور
هر کیلو ورق سیاه 20 تولید کننده: اکسین / شاخه: 6x1/5 / وزن: 1445 54,000 ریال 54000 ۲۶ مرداد
هر کیلو ورق سیاه 25 تولید کننده: اکسین / شاخه: 6x1/5 / وزن: 1805 54,000 ریال 54000 ۲۶ مرداد
هر کیلو ورق سیاه 30 تولید کننده: اکسین / شاخه: 6x1/5 / وزن: 2165 54,500 ریال 54500 ۱۰ شهریور
هر کیلو ورق گالوانیزه 1 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 1 و 1.25 / وزن: 5.7 73,500 ریال 73500 ۲۴ شهریور
هر کیلو ورق گالوانیزه 2 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 1 و 1.25 / وزن: 5.7 73,500 ریال 73500 ۲۴ شهریور
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/4 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 1 و 1.25 / وزن: 5.7 94,500 ریال 94500 ۲۴ شهریور
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/5 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 1 و 1.25 / وزن: 5.7 83,500 ریال 83500 ۲۴ شهریور
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/6 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 1 و 1.25 / وزن: 5.7 81,000 ریال 81000 ۲۴ شهریور
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/7 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 1 و 1.25 / وزن: 5.7 74,000 ریال 74000 ۲۴ شهریور
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/8 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 1 و 1.25 / وزن: 5.7 73,500 ریال 73500 ۲۴ شهریور
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/9 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 1 و 1.25 / وزن: 5.7 73,500 ریال 73500 ۱۰ شهریور
هر کیلو ورق گالوانیزه 1.5 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 1 و 1.25 / وزن: 5.7 73,500 ریال 73500 ۲۴ شهریور
هر کیلو ورق گالوانیزه 1.25 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 1 و 1.25 / وزن: 5.7 73,500 ریال 73500 ۲۴ شهریور