شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

نرخ قیمت آهن آلات

preload

تمام اقلام

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
  هر کیلو خاموت 8 تولید کننده: - / شاخه: - / وزن: - 54,000 ریال 54000 ۱۷ آذر
  هر کیلو خاموت 8 تولید کننده: - / شاخه: - / وزن: - 54,000 ریال 54000 ۱۷ آذر
  هر کیلو خاموت 10 تولید کننده: - / شاخه: - / وزن: - 52,000 ریال 52000 ۱۶ آذر
  هر کیلو خاموت 10 تولید کننده: - / شاخه: - / وزن: - 52,000 ریال 52000 ۱۶ آذر
  هر کیلو خاموت سنجاقی 8 تولید کننده: - / شاخه: - / وزن: - 54,500 ریال 54500 ۱۷ آذر
  هر کیلو خاموت سنجاقی 8 تولید کننده: - / شاخه: - / وزن: - 54,500 ریال 54500 ۱۷ آذر
  هر کیلو خاموت مهندسی 8 تولید کننده: - / شاخه: - / وزن: - 54,000 ریال 54000 ۱۶ آذر
  هر کیلو خاموت مهندسی 8 تولید کننده: - / شاخه: - / وزن: - 54,000 ریال 54000 ۱۶ آذر
  هر کیلو خاموت سنجاقی 10 تولید کننده: - / شاخه: - / وزن: - 54,500 ریال 54500 ۱۷ آذر
  هر کیلو خاموت سنجاقی 10 تولید کننده: - / شاخه: - / وزن: - 54,500 ریال 54500 ۱۷ آذر
  هر کیلو خاموت مهندسی 10 تولید کننده: - / شاخه: - / وزن: - 54,500 ریال 54500 ۱۷ آذر
  هر کیلو خاموت مهندسی 10 تولید کننده: - / شاخه: - / وزن: - 54,500 ریال 54500 ۱۷ آذر
  هر کیلو حرارتی شاخه: - / وزن: - 57,500 ریال 57500 ۲۰ آذر
  هر کیلو زیگزاگ شاخه: - / وزن: - 57,500 ریال 57500 ۲۰ آذر
  هر کیلو سیم تسمه 1.5 شاخه: - / وزن: - 58,500 ریال 58500 ۲۰ آذر
  هر کیلو سیم تسمه 2.5 شاخه: - / وزن: - 58,500 ریال 58500 ۲۰ آذر
  هر کیلو سیم فابریک 1.5 شاخه: - / وزن: - 61,000 ریال 61000 ۲۰ آذر
  هر کیلو سیم فابریک 2.5 شاخه: - / وزن: - 61,000 ریال 61000 ۲۰ آذر
هر کیلو قوطی 20x10 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 4.5 67,500 ریال 67500 ۱۸ آذر
هر کیلو قوطی 20x20 تولید کننده: ایرانی / شاخه: - / وزن: 7 67,000 ریال 67000 ۱۸ آذر
هر کیلو قوطی 25x10 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 5.5 67,500 ریال 67500 ۱۸ آذر
هر کیلو قوطی 25x25 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 9 67,000 ریال 67000 ۱۸ آذر
هر کیلو قوطی 30x10 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 6.5 67,500 ریال 67500 ۱۸ آذر
هر کیلو قوطی 30x20 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 9.5 67,000 ریال 67000 ۱۸ آذر
هر کیلو قوطی 30x50 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 16 66,500 ریال 66500 ۱۸ آذر
هر کیلو قوطی 30x60 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 17 66,500 ریال 66500 ۱۸ آذر
هر کیلو قوطی 40x40 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 15 66,500 ریال 66500 ۱۸ آذر
هر کیلو قوطی 60x40 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 19 66,500 ریال 66500 ۱۸ آذر
هر کیلو قوطی 70x70 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 27 66,500 ریال 66500 ۱۸ آذر
هر کیلو قوطی 80x40 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 23 66,500 ریال 66500 ۱۸ آذر
هر کیلو قوطی 40x100 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 28 66,500 ریال 66500 ۱۸ آذر
هر کیلو پروفیل 507 - 508 - 509 تولید کننده: ایرانی / شاخه: پروفیل درب و پنجره / وزن: هر متر 2.44 66,500 ریال 66500 ۱۸ آذر
هر کیلو تسمه 20x5 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 12 متری / وزن: 2 49,500 ریال 49500 ۱۷ آذر
هر کیلو تسمه 25x5 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 12 متری / وزن: - 49,500 ریال 49500 ۱۷ آذر
هر کیلو تسمه 30x5 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 12 متری / وزن: - 49,500 ریال 49500 ۱۷ آذر
هر کیلو تسمه 40x5 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 12 متری / وزن: - 49,500 ریال 49500 ۱۷ آذر
هر کیلو تسمه 50x5 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 12 متری / وزن: - 49,500 ریال 49500 ۱۷ آذر
هر شاخه تیرآهن 12 تولید کننده: ذوب آهن / شاخه: 12 متری / وزن: 122 7,200,000 ریال 7200000 ۲۰ آذر
هر شاخه تیرآهن 14 تولید کننده: ذوب آهن / شاخه: 12 متری / وزن: 155 8,800,000 ریال 8800000 ۲۰ آذر
هر شاخه تیرآهن 16 تولید کننده: ذوب آهن / شاخه: 12 متری / وزن: 195 11,150,000 ریال 11150000 ۲۰ آذر
هر شاخه تیرآهن 18 تولید کننده: ذوب آهن / شاخه: 12 متری / وزن: 225 13,000,000 ریال 13000000 ۱۷ آذر
هر شاخه تیرآهن 20 تولید کننده: ذوب آهن / شاخه: 12 متری / وزن: 276 15,700,000 ریال 15700000 ۲۰ آذر
هر شاخه تیرآهن 22 تولید کننده: ذوب آهن / شاخه: 12 متری / وزن: 315 17,750,000 ریال 17750000 ۲۰ آذر
هر شاخه تیرآهن 24 تولید کننده: ذوب آهن / شاخه: 12 متری / وزن: 369 19,700,000 ریال 19700000 ۲۰ آذر
هر شاخه تیرآهن 27 تولید کننده: ذوب آهن / شاخه: 12 متری / وزن: 434 22,900,000 ریال 22900000 ۲۰ آذر
هر شاخه تیرآهن 30 تولید کننده: ذوب آهن / شاخه: 12 متری / وزن: 500 36,000,000 ریال 36000000 ۲۰ آذر
هر کیلو ورق 8 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: برش خورده / وزن: - 66,000 ریال 66000 ۱۷ آذر
هر کیلو ورق 10 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: برش خورده / وزن: - 66,000 ریال 66000 ۱۷ آذر
هر کیلو ورق 12 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: برش خورده / وزن: - 66,000 ریال 66000 ۱۷ آذر
هر کیلو ورق 15 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: برش خورده / وزن: - 66,000 ریال 66000 ۱۷ آذر
هر کیلو ورق 20 تولید کننده: اکسین / کاویان / شاخه: برش خورده / وزن: - 64,000 ریال 64000 ۱۷ آذر
هر کیلو ورق 25 تولید کننده: اکسین / کاویان / شاخه: برش خورده / وزن: - 64,000 ریال 64000 ۱۷ آذر
هر کیلو میلگرد 8 تولید کننده: قزوین / شاخه: شاخه / وزن: 6 49,000 ریال 49000 ۱۸ آذر
هر کیلو میلگرد 10 تولید کننده: قزوین / شاخه: 12 متری / وزن: 7.5 48,000 ریال 48000 ۱۸ آذر
هر کیلو میلگرد 12 تولید کننده: قزوین / شاخه: 12 متری / وزن: 11 48,000 ریال 48000 ۱۸ آذر
هر کیلو میلگرد 14 تولید کننده: ذوب آهن / نیشابور / شاخه: 12 متری / وزن: 15 49,600 ریال 49600 ۲۰ آذر
هر کیلو میلگرد 16 تولید کننده: ذوب آهن / نیشابور / شاخه: 12 متری / وزن: 19 49,600 ریال 49600 ۲۰ آذر
هر کیلو میلگرد 18 تولید کننده: ذوب آهن / نیشابور / شاخه: 12 متری / وزن: 25 49,600 ریال 49600 ۲۰ آذر
هر کیلو میلگرد 20 تولید کننده: ذوب آهن / نیشابور / شاخه: 12 متری / وزن: 30 49,600 ریال 49600 ۲۰ آذر
هر کیلو میلگرد 22 تولید کننده: ذوب آهن / نیشابور / شاخه: 12 متری / وزن: 36 49,600 ریال 49600 ۲۰ آذر
هر کیلو میلگرد 25 تولید کننده: ذوب آهن / نیشابور / شاخه: 12 متری / وزن: 47 49,600 ریال 49600 ۲۰ آذر
هر کیلو میلگرد 28 تولید کننده: ذوب آهن / نیشابور / شاخه: 12 متری / وزن: 56 49,600 ریال 49600 ۲۰ آذر
هر کیلو میلگرد 32 تولید کننده: ذوب آهن / نیشابور / شاخه: 12 متری / وزن: 75 51,200 ریال 51200 ۲۰ آذر
هر کیلو میلگرد 6.5 شاخه: کلاف / وزن: 4.5 51,000 ریال 51000 ۱۸ آذر
هر کیلو ناودانی 8 شاخه: 6 متری / وزن: 42 50,000 ریال 50000 ۱۷ آذر
هر کیلو ناودانی 10 شاخه: 6 متری / وزن: 52 50,000 ریال 50000 ۱۷ آذر
هر کیلو ناودانی 12 شاخه: 6 متری / وزن: 64 50,000 ریال 50000 ۱۷ آذر
هر کیلو ناودانی 14 شاخه: 12 متری / وزن: 155 51,000 ریال 51000 ۱۷ آذر
هر کیلو ناودانی 16 شاخه: 12 متری / وزن: 170 51,000 ریال 51000 ۱۷ آذر
هر کیلو ناودانی 18 شاخه: 12 متری / وزن: 215 64,000 ریال 64000 ۳۱ اردیبهشت
هر کیلو ناودانی 20 شاخه: 12 متری / وزن: 230 64,000 ریال 64000 ۳۱ اردیبهشت
هر کیلو ناودانی 6.5 شاخه: 6 متری / وزن: 42 50,000 ریال 50000 ۱۷ آذر
هر کیلو نبشی 3 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 6 متری / وزن: 9 50,000 ریال 50000 ۱۷ آذر
هر کیلو نبشی 4 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 6 متری / وزن: 15 50,000 ریال 50000 ۱۷ آذر
هر کیلو نبشی 5 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 6 متری / وزن: 22 50,000 ریال 50000 ۱۷ آذر
هر کیلو نبشی 6 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 6 متری / وزن: 32 50,000 ریال 50000 ۱۷ آذر
هر کیلو نبشی 8 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 6 متری / وزن: 58 50,000 ریال 50000 ۱۷ آذر
هر کیلو نبشی 10 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 6 متری / وزن: 90 50,000 ریال 50000 ۱۷ آذر
هر کیلو نبشی 12 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 6 متری / وزن: 130 50,000 ریال 50000 ۱۷ آذر
هر کیلو ورق سیاه 2 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: رول / وزن: 12 69,000 ریال 69000 ۱۹ آذر
هر کیلو ورق سیاه 3 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: 6x1/5 / وزن: 220 72,500 ریال 72500 ۲۰ آذر
هر کیلو ورق سیاه 4 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: 6x1/5 / وزن: 290 72,500 ریال 72500 ۲۰ آذر
هر کیلو ورق سیاه 5 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: 6x1/5 / وزن: 360 72,000 ریال 72000 ۲۰ آذر
هر کیلو ورق سیاه 6 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: 6x1/5 / وزن: 435 71,500 ریال 71500 ۲۰ آذر
هر کیلو ورق سیاه 8 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: 6x1/5 / وزن: 580 71,000 ریال 71000 ۱۹ آذر
هر کیلو ورق سیاه 10 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: 6x1/5 / وزن: 720 69,500 ریال 69500 ۱۹ آذر
هر کیلو ورق سیاه 12 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: 6x1/5 / وزن: 865 69,500 ریال 69500 ۱۹ آذر
هر کیلو ورق سیاه 15 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: 6x1/5 / وزن: 1080 69,500 ریال 69500 ۱۹ آذر
هر کیلو ورق سیاه 20 تولید کننده: اکسین / شاخه: 6x1/5 / وزن: 1445 67,000 ریال 67000 ۱۹ آذر
هر کیلو ورق سیاه 25 تولید کننده: اکسین / شاخه: 6x1/5 / وزن: 1805 67,000 ریال 67000 ۱۹ آذر
هر کیلو ورق سیاه 30 تولید کننده: اکسین / شاخه: 6x1/5 / وزن: 2165 67,000 ریال 67000 ۱۹ آذر
هر کیلو ورق گالوانیزه 1 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 1 و 1.25 / وزن: 5.7 83,000 ریال 83000 ۲۰ آذر
هر کیلو ورق گالوانیزه 2 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 1 و 1.25 / وزن: 5.7 88,500 ریال 88500 ۲۰ آذر
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/4 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 1 و 1.25 / وزن: 5.7 96,500 ریال 96500 ۲۰ آذر
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/5 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 1 و 1.25 / وزن: 5.7 96,500 ریال 96500 ۲۰ آذر
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/6 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 1 و 1.25 / وزن: 5.7 88,500 ریال 88500 ۲۰ آذر
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/7 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 1 و 1.25 / وزن: 5.7 84,500 ریال 84500 ۲۰ آذر
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/8 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 1 و 1.25 / وزن: 5.7 84,000 ریال 84000 ۲۰ آذر
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/9 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 1 و 1.25 / وزن: 5.7 84,500 ریال 84500 ۲۰ آذر
هر کیلو ورق گالوانیزه 1.5 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 1 و 1.25 / وزن: 5.7 87,000 ریال 87000 ۲۰ آذر
هر کیلو ورق گالوانیزه 1.25 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 1 و 1.25 / وزن: 5.7 84,000 ریال 84000 ۲۰ آذر