کالایاب
شاخص یاب
صفحات مرتبط

بازار نفت و انرژی

عنوان قیمت زنده تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
نفت خام (WTI) 53.95 (0.06%) 0.03 53.75 54.01 ۰۱:۳۰:۱۳
نفت برنت 59.13 (0.12%) 0.07 58.96 59.24 ۰۱:۲۹:۱۰
نفت اپک 60.5 (0%) 0 60.5 60.5 ۱ شهریور
نفت کوره 1.8115 (0.16%) 0.0029 1.8079 1.8161 ۰۱:۲۹:۰۳
عنوان قیمت زنده تغییر؟ کمترین بیشترین زمان
گازوئیل 556.5 (0.16%) 0.88 555.13 557.75 ۰۰:۴۴:۱۰
بنزین 1.6415 (0.24%) 0.004 1.6395 1.6475 ۰۱:۲۹:۱۰
گاز طبیعی 2.16 (0.14%) 0.003 2.155 2.163 ۰۱:۳۰:۱۳
ذغال سنگ 25.11 (0%) 0 24.82 25.68 ۱ شهریور

نفت خام (WTI)

 • نرخ فعلی : 53.95
 • بالاترین قیمت روز : 54.01
 • پایین ترین قیمت روز : 53.75
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.06
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.07%
 • نرخ بازگشایی بازار : 53.99
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۱:۳۰:۱۳
 • نرخ روز گذشته : 53.98
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.06%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.03
جدول نرخ های امروز زمان
53.95 دلار 01:30:13
53.93 دلار 01:29:10
53.91 دلار 01:28:11
53.97 دلار 01:26:10
53.92 دلار 01:25:10
53.9 دلار 01:22:11
53.92 دلار 01:21:09
53.91 دلار 01:20:11
53.9 دلار 01:18:10
53.91 دلار 01:16:10
53.89 دلار 01:15:11
53.86 دلار 01:14:11
53.87 دلار 01:13:10
53.88 دلار 01:10:11
53.87 دلار 01:09:10
53.88 دلار 01:08:11
53.9 دلار 01:06:11
53.88 دلار 01:03:09
53.87 دلار 01:02:11
53.88 دلار 01:00:13
53.9 دلار 00:59:10
53.91 دلار 00:58:10
53.88 دلار 00:57:11
53.89 دلار 00:56:10
53.88 دلار 00:55:10
53.87 دلار 00:53:10
53.88 دلار 00:52:10
53.89 دلار 00:51:10
53.88 دلار 00:50:12
53.89 دلار 00:49:10
53.88 دلار 00:48:09
53.89 دلار 00:47:11
53.88 دلار 00:46:10
53.89 دلار 00:44:09
53.87 دلار 00:43:12
53.88 دلار 00:42:11
53.89 دلار 00:41:11
53.91 دلار 00:40:13
53.93 دلار 00:39:11
53.94 دلار 00:38:10
53.91 دلار 00:34:12
53.93 دلار 00:33:11
53.89 دلار 00:32:11
53.87 دلار 00:31:10
53.88 دلار 00:29:10
53.83 دلار 00:28:11
53.77 دلار 00:27:10
53.76 دلار 00:26:12
53.75 دلار 00:25:11
53.78 دلار 00:24:09
53.83 دلار 00:23:11
53.84 دلار 00:22:11
53.88 دلار 00:21:10
53.89 دلار 00:20:12
53.88 دلار 00:19:11
53.92 دلار 00:18:11
53.96 دلار 00:17:11
53.95 دلار 00:16:10
53.92 دلار 00:15:11
53.86 دلار 00:14:11
53.88 دلار 00:12:10
53.91 دلار 00:10:11
53.94 دلار 00:08:10
53.98 دلار 00:07:10
54 دلار 00:06:10
54.01 دلار 00:05:11
53.98 دلار 00:04:10
53.99 دلار 00:03:09

نفت برنت

 • نرخ فعلی : 59.13
 • بالاترین قیمت روز : 59.24
 • پایین ترین قیمت روز : 58.96
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.06
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.07%
 • نرخ بازگشایی بازار : 59.22
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۱:۲۹:۱۰
 • نرخ روز گذشته : 59.2
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.12%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.07
جدول نرخ های امروز زمان
59.13 دلار 01:29:10
59.11 دلار 01:28:11
59.16 دلار 01:26:10
59.13 دلار 01:25:10
59.12 دلار 01:22:11
59.13 دلار 01:19:10
59.12 دلار 01:18:10
59.13 دلار 01:16:10
59.09 دلار 01:15:11
59.08 دلار 01:14:11
59.09 دلار 01:12:10
59.11 دلار 01:11:11
59.09 دلار 01:08:11
59.12 دلار 01:07:10
59.11 دلار 01:06:11
59.09 دلار 01:04:10
59.1 دلار 01:03:09
59.09 دلار 01:02:11
59.1 دلار 01:01:11
59.11 دلار 01:00:13
59.14 دلار 00:58:10
59.13 دلار 00:55:10
59.1 دلار 00:53:10
59.12 دلار 00:52:10
59.13 دلار 00:51:10
59.12 دلار 00:50:12
59.13 دلار 00:49:10
59.12 دلار 00:46:10
59.13 دلار 00:44:09
59.11 دلار 00:43:12
59.12 دلار 00:42:11
59.13 دلار 00:41:11
59.14 دلار 00:40:13
59.17 دلار 00:39:11
59.18 دلار 00:38:10
59.14 دلار 00:35:11
59.15 دلار 00:34:12
59.16 دلار 00:33:11
59.13 دلار 00:32:11
59.11 دلار 00:31:10
59.09 دلار 00:29:10
59.03 دلار 00:28:11
58.99 دلار 00:27:10
58.97 دلار 00:26:12
58.96 دلار 00:25:11
58.99 دلار 00:24:09
59.05 دلار 00:23:11
59.07 دلار 00:22:11
59.1 دلار 00:21:10
59.11 دلار 00:20:12
59.12 دلار 00:19:11
59.14 دلار 00:18:11
59.17 دلار 00:17:11
59.2 دلار 00:16:10
59.15 دلار 00:15:11
59.09 دلار 00:14:11
59.12 دلار 00:12:10
59.14 دلار 00:11:10
59.16 دلار 00:10:11
59.17 دلار 00:09:10
59.19 دلار 00:08:10
59.21 دلار 00:07:10
59.23 دلار 00:06:10
59.24 دلار 00:05:11
59.2 دلار 00:04:10
59.22 دلار 00:03:09

بنزین

 • نرخ فعلی : 1.6415
 • بالاترین قیمت روز : 1.6475
 • پایین ترین قیمت روز : 1.6395
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 1.6465
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۱:۲۹:۱۰
 • نرخ روز گذشته : 1.6455
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.24%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.004
جدول نرخ های امروز زمان
1.6415 دلار 01:29:10
1.6416 دلار 01:28:11
1.642 دلار 01:25:10
1.6415 دلار 01:22:11
1.6421 دلار 01:21:09
1.6425 دلار 01:20:11
1.6424 دلار 01:19:10
1.6425 دلار 01:18:10
1.6426 دلار 01:17:10
1.643 دلار 01:16:10
1.6425 دلار 01:15:11
1.642 دلار 01:14:11
1.6425 دلار 01:11:11
1.6435 دلار 01:10:11
1.6434 دلار 01:09:10
1.643 دلار 01:08:11
1.6435 دلار 01:06:11
1.6425 دلار 01:05:10
1.643 دلار 01:04:10
1.6435 دلار 01:03:09
1.6425 دلار 01:01:11
1.6435 دلار 00:55:10
1.643 دلار 00:52:10
1.6435 دلار 00:50:12
1.644 دلار 00:49:10
1.6435 دلار 00:45:11
1.6445 دلار 00:44:10
1.6435 دلار 00:43:12
1.644 دلار 00:42:11
1.6442 دلار 00:41:11
1.6445 دلار 00:39:11
1.645 دلار 00:38:10
1.6435 دلار 00:37:09
1.6441 دلار 00:36:10
1.6435 دلار 00:35:11
1.6445 دلار 00:34:12
1.6443 دلار 00:33:11
1.6435 دلار 00:32:11
1.643 دلار 00:31:10
1.6431 دلار 00:30:13
1.6425 دلار 00:29:10
1.6412 دلار 00:28:11
1.64 دلار 00:27:10
1.6395 دلار 00:26:12
1.6399 دلار 00:25:11
1.6404 دلار 00:24:09
1.6419 دلار 00:23:11
1.6425 دلار 00:22:11
1.643 دلار 00:21:10
1.6435 دلار 00:20:12
1.644 دلار 00:19:11
1.6445 دلار 00:18:11
1.6456 دلار 00:17:11
1.6455 دلار 00:16:10
1.6446 دلار 00:15:11
1.6435 دلار 00:14:11
1.644 دلار 00:13:10
1.6443 دلار 00:12:10
1.6445 دلار 00:11:10
1.6453 دلار 00:10:11
1.6455 دلار 00:08:10
1.6465 دلار 00:07:10
1.647 دلار 00:06:10
1.6475 دلار 00:05:11
1.6465 دلار 00:03:09

گازوئیل

 • نرخ فعلی : 556.5
 • بالاترین قیمت روز : 557.75
 • پایین ترین قیمت روز : 555.13
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.5
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.2%
 • نرخ بازگشایی بازار : 557.63
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۰:۴۴:۱۰
 • نرخ روز گذشته : 557.38
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.16%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.88
جدول نرخ های امروز زمان
556.5 دلار 00:44:10
556.25 دلار 00:43:12
556.38 دلار 00:40:13
556.63 دلار 00:39:11
556.75 دلار 00:38:10
556.38 دلار 00:35:11
556.5 دلار 00:33:11
556.38 دلار 00:32:11
556.25 دلار 00:31:10
556.13 دلار 00:29:10
555.75 دلار 00:28:11
555.38 دلار 00:27:10
555.13 دلار 00:26:12
555.25 دلار 00:25:11
555.38 دلار 00:24:09
555.88 دلار 00:22:11
556.38 دلار 00:20:12
556.63 دلار 00:18:11
557.13 دلار 00:16:10
556.75 دلار 00:15:11
556.63 دلار 00:14:11
556.75 دلار 00:13:10
556.88 دلار 00:12:10
557 دلار 00:11:10
557.13 دلار 00:09:10
557.25 دلار 00:08:10
557.5 دلار 00:07:10
557.63 دلار 00:06:10
557.75 دلار 00:05:11
557.63 دلار 00:03:09

نمودار و آرشیو + ابزار تحلیل تکنیکال نفت برنت

مبدل مقیاس ها
مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه
نتیجه
آرشیو زمانی نرخ ها
نتیجه

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 59 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.13 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.22%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 1 ماهه: 61 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 1.87 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 3.16%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 3 ماهه: 63 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 3.87 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 6.54%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 6 ماهه: 66 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 6.87 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 11.62%
بازارهای آمریکا قیمت زنده تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
بازار آمریکا / نفت خام (WTI) 54.17 (0.11%) 0.06 53.77 54.17 ۰۲:۰۰:۱۵
بازار آمریکا / نفت کوره 1.8235 (0.05%) 0.0009 1.8164 1.8257 ۰۲:۰۰:۱۵
بازار آمریکا / بنزین (RBOB) 1.527 (0.16%) 0.0024 1.5217 1.5297 ۰۲:۰۰:۱۵
بازار آمریکا / گاز طبیعی 2.156 (0.05%) 0.001 2.156 2.165 ۰۲:۰۰:۱۵
بازار آمریکا / نفت برنت 59.34 (0.07%) 0.04 58.99 59.34 ۰۲:۰۰:۱۵
بازار آمریکا / اتانول 1.317 (0.23%) 0.003 1.317 1.32 ۰۲:۰۰:۱۵
بازار آمریکا / گاز طبیعی (E-Mini) 2.152 (0.14%) 0.003 2.15 2.165 ۰۵:۴۲:۱۰
بازارهای آمریکا قیمت زنده تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
بازار آمریکا / گازوییل (گوگرد پایین) 558.5 (0.36%) 2 558 561 ۰۲:۰۹:۱۰
بازار آمریکا / ذغال سنگ (South China) 63.85 (0%) 0 63.85 72.55 ۱۳:۱۳:۱۱
بازار آمریکا / ذغال سنگ (EUA) 25.1 (0%) 0 20.83 25.93 ۱ شهریور
بازار آمریکا / ذغال سنگ (ICE CSX) 48.3 (1.05%) 0.5 47.8 48.3 ۰۹:۴۶:۱۰
بازار آمریکا / نفت خام (E-Mini) 54.17 (0.08%) 0.045 53.775 54.2 ۰۵:۴۲:۱۰
بازار آمریکا / نفت خام (WTI ICE) 53.74 (0.02%) 0.01 53.37 53.74 ۰۲:۵۳:۱۰
بازار آمریکا / روغن پالم 553.75 (5.93%) 31 522.25 553.75 ۱۳:۳۸:۱۰