شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بازار اوراق قرضه

  • داده های زنده
  • پیش بینی
اصلی ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
US
1.74 0.03 -0.03% 0.16% -0.07% -1.43% Oct 16 -
UK
0.71 0.01 0.01% 0.24% 0.01% -0.87% Oct 16 -
Japan
-0.20 0 0.00% -0.04% 0.02% -0.36% Oct 09 -
Germany
-0.42 0.03 -0.02% 0.15% 0.05% -0.89% Oct 15 -
France
-0.27 0.03 0.01% -0.02% -0.03% -1.17% Oct 09 -
Greece
1.44 0.33 -0.33% -0.31% -0.06% -2.87% Oct 16 -
India
6.66 0 0.00% 0.00% -0.07% -1.25% Oct 16 -
Netherlands
-0.28 0.05 -0.01% 0.15% 0.07% -0.86% Oct 15 -
Spain
0.26 0.02 0.03% 0.09% -0.04% -1.41% Oct 16 -
Portugal
0.21 0.02 0.02% 0.09% -0.11% -1.74% Oct 16 -
New Zealand
1.23 0.02 0.02% 0.20% -0.13% -1.49% Oct 16 -
Australia
1.07 0.05 0.05% 0.18% -0.07% -1.65% Oct 16 -
Italy
1.03 0.02 0.02% 0.06% 0.11% -2.51% Oct 16 -
Canada
1.55 0.02 -0.02% 0.24% 0.10% -0.98% Oct 16 -
Brazil
6.64 0.12 -0.12% -0.35% -0.66% -3.62% Oct 16 -
Switzerland
-0.64 0.05 0.00% 0.17% 0.05% -0.68% Oct 15 -
Mexico
6.83 0.08 0.08% 0.08% -0.37% -1.29% Oct 16 -
ایالات متحده ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
US
1.74 0.03 -0.03% 0.16% -0.07% -1.43% Oct 16 -
US 1M
1.73 0.03 0.03% 0.01% -0.29% -0.47% Oct 16 -
US 3M
1.67 0.03 -0.03% -0.04% -0.33% -0.64% Oct 16 -
US 6M
1.63 0.03 -0.03% -0.04% -0.30% -0.83% Oct 16 -
US 52W
1.59 0.02 -0.02% -0.02% -0.28% -1.06% Oct 16 -
US 2Y
1.59 0.03 -0.03% 0.12% -0.15% -1.29% Oct 16 -
US 3Y
1.57 0.04 -0.04% 0.14% -0.12% -1.40% Oct 16 -
US 5Y
1.57 0.03 -0.03% 0.17% -0.10% -1.47% Oct 16 -
US 7Y
1.65 0.02 -0.02% 0.15% -0.10% -1.47% Oct 16 -
US 20Y
2.23 0.01 -0.01% 0.16% -0.03% -1.19% Oct 16 -
US 30Y
2.23 0.01 -0.01% 0.14% -0.05% -1.12% Oct 16 -
بریتانیا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
UK
0.71 0.01 0.01% 0.24% 0.01% -0.87% Oct 16 -
UK 1M
0.74 0.03 -0.03% -0.01% -0.03% 0.01% Oct 16 -
UK 3M
0.74 0.01 0.01% 0.03% -0.01% 0.01% Oct 16 -
UK 6M
0.75 0.04 -0.04% 0.01% 0.07% 0.01% Oct 16 -
UK 52W
0.68 0.01 0.01% 0.20% 0.08% -0.11% Oct 16 -
UK 3Y
0.49 0 0.00% 0.20% 0.00% -0.34% Oct 16 -
UK 5Y
0.49 0.06 0.06% 0.24% 0.01% -0.65% Oct 16 -
UK 7Y
0.49 0.08 0.08% 0.25% 0.00% -0.79% Oct 16 -
UK 20Y
1.09 0.02 0.02% 0.22% 0.06% -0.84% Oct 16 -
UK 30Y
1.18 0.02 0.02% 0.22% 0.05% -0.78% Oct 16 -
ژاپن ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
Japan
-0.20 0 0.00% -0.04% 0.02% -0.36% Oct 09 -
Japan 1M
-0.13 0.03 0.03% 0.02% 0.03% -0.03% Oct 09 -
Japan 3M
-0.36 0 0.05% 0.02% -0.20% -0.06% Oct 09 -
Japan 6M
-0.30 0.01 0.02% 0.01% -0.03% -0.13% Oct 09 -
Japan 52W
-0.29 0 0.00% -0.01% -0.03% -0.17% Oct 09 -
Japan 2Y
-0.26 0.01 0.01% 0.05% -0.02% -0.15% Oct 16 -
Japan 3Y
-0.34 0 0.02% -0.04% -0.01% -0.25% Oct 09 -
Japan 5Y
-0.36 0 0.02% -0.07% -0.01% -0.29% Oct 09 -
Japan 7Y
-0.36 0.01 0.02% -0.08% 0.00% -0.39% Oct 09 -
Japan 20Y
0.22 0.01 -0.01% 0.02% 0.01% -0.45% Oct 16 -
Japan 30Y
0.39 0.01 -0.01% 0.01% 0.05% -0.52% Oct 16 -
آلمان ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
Germany
-0.42 0.03 -0.02% 0.15% 0.05% -0.89% Oct 15 -
Germany 3M
-0.59 0.01 -0.01% 0.00% 0.10% 0.08% Oct 09 -
Germany 6M
-0.62 0.03 -0.02% 0.01% 0.08% 0.03% Oct 09 -
Germany 52W
-0.67 0.02 0.00% 0.02% 0.08% -0.06% Oct 09 -
Germany 2Y
-0.66 0.01 0.01% 0.08% 0.04% -0.06% Oct 16 -
Germany 3Y
-0.82 0.02 0.02% -0.01% 0.06% -0.41% Oct 09 -
Germany 5Y
-0.80 0.02 0.00% -0.01% 0.05% -0.71% Oct 09 -
Germany 7Y
-0.74 0.03 0.01% -0.02% 0.03% -0.93% Oct 09 -
Germany 30Y
-0.07 0.04 0.01% 0.00% -0.07% -1.24% Oct 09 -
فرانسه ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
France 1M
-0.58 0.07 -0.05% 0.05% 0.01% 0.01% Oct 09 -
France 52W
-0.61 0.01 0.00% 0.02% 0.09% -0.05% Oct 09 -
France 2Y
-0.60 0.01 0.01% 0.07% 0.06% -0.06% Oct 16 -
France 3M
-0.61 0.01 0.00% 0.03% -0.01% 0.06% Oct 09 -
France 3Y
-0.72 0.01 0.01% 0.00% 0.06% -0.38% Oct 09 -
France 5Y
-0.63 0.02 0.00% -0.01% 0.05% -0.87% Oct 09 -
France 6M
-0.61 0.02 0.00% 0.04% 0.08% 0.02% Oct 09 -
France 20Y
0.39 0.05 0.05% 0.13% 0.01% -0.94% Oct 16 -
France 30Y
0.72 0.02 0.02% 0.13% 0.01% -0.97% Oct 16 -
France
-0.27 0.03 0.01% -0.02% -0.03% -1.17% Oct 09 -
France 7Y
-0.50 0.02 0.00% -0.02% 0.01% -0.97% Oct 09 -
ایتالیا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
Italy 1M
-0.36 0.03 -0.03% -0.02% 0.03% -0.08% Oct 09 -
Italy 3M
-0.31 0.01 -0.01% 0.04% 0.04% -0.09% Oct 09 -
Italy 3Y
-0.10 0.01 0.01% 0.01% -0.01% -2.31% Oct 09 -
Italy 6M
-0.23 0.03 0.00% -0.04% 0.04% -0.52% Oct 09 -
Italy 7Y
0.60 0.03 -0.03% 0.04% 0.05% -2.69% Oct 16 -
Italy
1.03 0.02 0.02% 0.06% 0.11% -2.51% Oct 16 -
Italy 5Y
0.29 0 0.00% 0.03% -0.07% -2.67% Oct 16 -
Italy 52W
-0.19 0.01 -0.02% -0.01% 0.05% -1.06% Oct 09 -
Italy 20Y
1.68 0.02 -0.02% 0.05% 0.04% -2.20% Oct 16 -
Italy 2Y
-0.13 0 0.00% 0.03% 0.07% -1.76% Oct 16 -
Italy 30Y
2.05 0.01 -0.01% 0.05% 0.04% -1.94% Oct 16 -
روسیه ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
Russia
6.68 0.01 -0.01% -0.16% -0.37% -1.92% Oct 16 -
Russia 1M
6.82 0.01 -0.01% -0.01% -0.08% -0.61% Oct 08 -
Russia 52W
6.29 0.07 -0.07% -0.14% -0.32% -1.15% Oct 16 -
Russia 3M
6.79 0.02 -0.02% -0.03% -0.11% -0.83% Oct 08 -
Russia 3Y
6.33 0.18 -0.18% -0.20% -0.39% -1.86% Oct 16 -
Russia 5Y
6.49 0.1 0.10% -0.15% -0.38% -1.78% Oct 16 -
Russia 6M
6.76 0.02 -0.02% -0.02% -0.12% -1.21% Oct 08 -
Russia 7Y
6.58 0.02 -0.02% -0.20% -0.32% -1.91% Oct 16 -
Russia 2Y
6.34 0.01 0.01% -0.14% -0.35% -1.41% Oct 16 -
Russia 20Y
7.10 0.01 0.01% -0.21% -0.31% -1.59% Oct 16 -
استرالیا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
Australia 5Y
0.74 0.01 0.01% 0.12% -0.13% -1.50% Oct 16 -
New Zealand
1.23 0.02 0.02% 0.20% -0.13% -1.49% Oct 16 -
Australia 52W
0.74 0.01 -0.01% 0.03% -0.17% -1.20% Oct 16 -
Australia 2Y
0.73 0.02 0.02% 0.09% -0.16% -1.32% Oct 16 -
Australia
1.07 0.05 0.05% 0.18% -0.07% -1.65% Oct 16 -
Australia 20Y
1.48 0 0.00% 0.15% -0.06% -1.56% Oct 16 -
Australia 7Y
0.89 0 0.00% 0.14% -0.11% -1.59% Oct 16 -
Australia 3Y
0.71 0.01 -0.01% 0.10% -0.16% -1.40% Oct 16 -
Australia 30Y
1.65 0 0.00% 0.16% -0.06% -1.53% Oct 16 -
کانادا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
Canada
1.55 0.02 -0.02% 0.24% 0.10% -0.98% Oct 16 -
Canada 1M
1.67 0.02 0.02% 0.02% 0.04% 0.21% Oct 16 -
Canada 20Y
1.66 0 0.00% 0.16% 0.06% -0.90% Oct 16 -
Canada 2Y
1.67 0.02 -0.02% 0.19% 0.06% -0.65% Oct 16 -
Canada 3M
1.70 0.06 0.06% 0.07% 0.06% 0.06% Oct 16 -
Canada 3Y
1.63 0.02 0.02% 0.22% 0.07% -0.72% Oct 16 -
Canada 30Y
1.67 0 0.00% 0.15% 0.05% -0.88% Oct 16 -
Canada 5Y
1.56 0.03 0.03% 0.27% 0.07% -0.86% Oct 16 -
Canada 7Y
1.55 0.03 -0.03% 0.26% 0.10% -0.94% Oct 16 -
Canada 52W
1.72 0.01 0.01% 0.07% 0.00% -0.38% Oct 16 -
Canada 6M
1.69 0.01 0.01% 0.04% 0.03% -0.17% Oct 16 -
چین ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
China 30Y
3.85 0.05 0.05% 0.06% 0.11% -0.33% Oct 16 -
China 2Y
2.77 0 0.00% 0.00% 0.09% -0.40% Oct 16 -
China 20Y
3.57 0.08 0.08% 0.08% 0.07% -0.38% Oct 16 -
China 3Y
2.89 0.02 0.02% 0.00% 0.10% -0.33% Oct 16 -
China 52W
2.69 0.03 0.03% 0.03% 0.15% -0.18% Oct 16 -
China 5Y
3.01 0 0.00% 0.05% 0.06% -0.40% Oct 16 -
China 7Y
3.22 0.01 0.01% 0.05% 0.07% -0.39% Oct 16 -
China
3.18 0 0.01% 0.05% 0.07% -0.41% Oct 16 -
هند ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
India 2Y
5.68 0.03 -0.03% -0.05% -0.15% -2.01% Oct 16 -
India 30Y
7.18 0.01 -0.01% 0.01% 0.14% -1.09% Oct 16 -
India 3Y
5.94 0.01 -0.01% -0.03% -0.16% -1.80% Oct 16 -
India 7Y
6.79 0.03 -0.03% 0.32% 0.24% -1.18% Oct 16 -
India 5Y
6.32 0.03 -0.03% 0.00% -0.14% -1.58% Oct 16 -
India 52W
5.57 0.07 -0.07% -0.05% -0.19% -2.10% Oct 16 -
India 3M
5.08 0.04 -0.04% -0.14% -0.25% -1.84% Oct 16 -
India 6M
5.28 0.01 -0.01% -0.05% -0.17% -1.94% Oct 16 -
India
6.66 0 0.00% 0.00% -0.07% -1.25% Oct 16 -
برزیل ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
Brazil
6.64 0.12 -0.12% -0.35% -0.66% -3.62% Oct 16 -
Brazil 52W
4.50 0.24 -0.24% -0.33% -0.73% -2.79% Oct 16 -
Brazil 2Y
5.00 0.06 0.06% -0.33% -0.58% -3.49% Oct 15 -
Brazil 3M
5.02 0.02 -0.02% -0.08% -0.56% -1.42% Oct 16 -
Brazil 3Y
5.26 0.06 -0.06% -0.06% -0.80% -3.74% Oct 16 -
Brazil 5Y
6.07 0.13 -0.13% -0.30% -0.64% -3.36% Oct 16 -
Brazil 6M
4.71 0.01 -0.01% -0.04% -0.45% -1.92% Oct 16 -
اندونزی ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
Indonesia 1M
5.90 0 0.00% 0.00% 0.08% 0.23% Oct 09 -
Indonesia
7.22 0.01 -0.04% -0.08% -0.06% -1.54% Oct 15 -
Indonesia 20Y
7.82 0.05 -0.05% -0.04% -0.02% -1.26% Oct 16 -
Indonesia 3Y
6.53 0.03 -0.03% -0.08% -0.01% -1.57% Oct 16 -
Indonesia 52W
5.89 0.03 0.03% -0.06% -0.33% -1.11% Oct 16 -
Indonesia 30Y
8.01 0.02 -0.02% -0.06% -0.01% -1.19% Oct 16 -
Indonesia 3M
5.85 0 0.00% 0.00% -0.05% -0.18% Oct 09 -
Indonesia 6M
5.79 0.03 -0.03% -0.03% -0.21% -0.57% Oct 16 -
Indonesia 5Y
6.64 0.01 -0.01% -0.06% -0.04% -1.85% Oct 16 -
کره جنوبی ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
South Korea 5Y
1.40 0.03 0.03% 0.09% -0.01% -0.78% Oct 16 -
South Korea 20Y
1.52 0.05 0.05% 0.10% 0.07% -0.75% Oct 16 -
South Korea
1.51 0.02 0.04% 0.10% 0.03% -0.81% Oct 16 -
South Korea 30Y
1.50 0.05 0.05% 0.06% 0.04% -0.74% Oct 16 -
South Korea 3Y
1.32 0.04 0.04% 0.05% 0.00% -0.71% Oct 16 -
South Korea 52W
1.29 0.04 0.04% -0.03% -0.02% -0.60% Oct 16 -
South Korea 2Y
1.33 0.03 0.03% 0.06% -0.02% -0.68% Oct 16 -
آفریقای جنوبی ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
South Africa 3Y
7.05 0.02 -0.02% -0.12% 0.04% -0.01% Jan 29 -
South Africa 2Y
6.64 0.02 0.02% 0.00% -0.03% -0.38% Oct 16 -
South Africa 3M
6.00 0.63 -0.63% 0.00% -0.40% -0.65% Oct 15 -
South Africa 5Y
7.34 0.04 0.04% 0.00% -0.01% -1.14% Oct 16 -
South Africa
8.29 0.05 0.05% 0.04% 0.03% -0.84% Oct 16 -
South Africa 20Y
9.85 0.05 0.05% 0.04% 0.01% -0.13% Oct 16 -
South Africa 30Y
9.89 0.05 0.05% 0.01% 0.01% -0.17% Oct 16 -
یونان ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
Greece 1M
1.72 0.48 0.48% 0.52% 0.41% 0.52% Oct 16 -
Greece 3M
1.31 0.13 0.13% 0.14% 0.11% 0.00% Oct 14 -
Greece 6M
1.25 0.08 0.08% -0.03% -0.07% -0.10% Oct 16 -
Greece 20Y
2.16 0.01 0.01% -0.03% -0.04% -2.94% Oct 16 -
Greece
1.44 0.33 -0.33% -0.31% -0.06% -2.87% Oct 16 -
پرتغال ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
Portugal 52W
-0.42 0.01 0.01% 0.01% 0.08% -0.19% Oct 09 -
Portugal 2Y
-0.55 0.03 0.03% 0.06% -0.03% -0.43% Oct 16 -
Portugal 3M
-0.50 0 0.00% 0.02% 0.03% -0.11% Oct 09 -
Portugal 6M
-0.44 0 0.00% 0.00% 0.06% -0.16% Oct 09 -
Portugal 20Y
0.76 0.05 0.05% 0.05% -0.14% -1.97% Oct 16 -
Portugal 5Y
-0.28 0 -0.03% -0.03% -0.03% -1.09% Oct 09 -
Portugal
0.21 0.02 0.02% 0.09% -0.11% -1.74% Oct 16 -
Portugal 30Y
1.10 0.05 0.05% 0.04% -0.15% -1.92% Oct 16 -
Portugal 3Y
-0.46 0.01 0.01% 0.00% -0.02% -0.57% Oct 09 -
Portugal 7Y
-0.07 0.01 -0.02% -0.04% -0.09% -1.53% Oct 09 -
قاره اروپا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
UK
0.71 0.01 0.01% 0.24% 0.01% -0.87% Oct 16 -
UK 1M
0.74 0.03 -0.03% -0.01% -0.03% 0.01% Oct 16 -
UK 3M
0.74 0.01 0.01% 0.03% -0.01% 0.01% Oct 16 -
UK 6M
0.75 0.04 -0.04% 0.01% 0.07% 0.01% Oct 16 -
UK 52W
0.68 0.01 0.01% 0.20% 0.08% -0.11% Oct 16 -
UK 3Y
0.49 0 0.00% 0.20% 0.00% -0.34% Oct 16 -
UK 5Y
0.49 0.06 0.06% 0.24% 0.01% -0.65% Oct 16 -
UK 7Y
0.49 0.08 0.08% 0.25% 0.00% -0.79% Oct 16 -
UK 20Y
1.09 0.02 0.02% 0.22% 0.06% -0.84% Oct 16 -
UK 30Y
1.18 0.02 0.02% 0.22% 0.05% -0.78% Oct 16 -
Germany
-0.42 0.03 -0.02% 0.15% 0.05% -0.89% Oct 15 -
Germany 3M
-0.59 0.01 -0.01% 0.00% 0.10% 0.08% Oct 09 -
Germany 6M
-0.62 0.03 -0.02% 0.01% 0.08% 0.03% Oct 09 -
Germany 52W
-0.67 0.02 0.00% 0.02% 0.08% -0.06% Oct 09 -
Germany 2Y
-0.66 0.01 0.01% 0.08% 0.04% -0.06% Oct 16 -
Germany 3Y
-0.82 0.02 0.02% -0.01% 0.06% -0.41% Oct 09 -
Germany 5Y
-0.80 0.02 0.00% -0.01% 0.05% -0.71% Oct 09 -
Germany 7Y
-0.74 0.03 0.01% -0.02% 0.03% -0.93% Oct 09 -
Germany 30Y
-0.07 0.04 0.01% 0.00% -0.07% -1.24% Oct 09 -
Denmark
-0.54 0.03 0.01% -0.03% -0.01% -1.04% Oct 09 -
Finland
-0.30 0.03 0.01% -0.02% -0.03% -1.12% Oct 09 -
France 20Y
0.39 0.05 0.05% 0.13% 0.01% -0.94% Oct 16 -
France 30Y
0.72 0.02 0.02% 0.13% 0.01% -0.97% Oct 16 -
Ireland
-0.02 0.02 0.02% 0.00% -0.02% -1.12% Oct 09 -
Portugal 20Y
0.76 0.05 0.05% 0.05% -0.14% -1.97% Oct 16 -
Portugal 5Y
-0.28 0 -0.03% -0.03% -0.03% -1.09% Oct 09 -
Poland
2.01 0.2 0.20% 0.30% -0.13% -1.18% Oct 16 -
Russia 20Y
7.10 0.01 0.01% -0.21% -0.31% -1.59% Oct 16 -
Portugal
0.21 0.02 0.02% 0.09% -0.11% -1.74% Oct 16 -
Portugal 30Y
1.10 0.05 0.05% 0.04% -0.15% -1.92% Oct 16 -
Portugal 3Y
-0.46 0.01 0.01% 0.00% -0.02% -0.57% Oct 09 -
Portugal 7Y
-0.07 0.01 -0.02% -0.04% -0.09% -1.53% Oct 09 -
Slovenia
-0.01 0.04 -0.04% -0.02% 0.08% -1.18% Oct 09 -
France 1M
-0.58 0.07 -0.05% 0.05% 0.01% 0.01% Oct 09 -
France 52W
-0.61 0.01 0.00% 0.02% 0.09% -0.05% Oct 09 -
France 2Y
-0.60 0.01 0.01% 0.07% 0.06% -0.06% Oct 16 -
France 3M
-0.61 0.01 0.00% 0.03% -0.01% 0.06% Oct 09 -
France 3Y
-0.72 0.01 0.01% 0.00% 0.06% -0.38% Oct 09 -
France 5Y
-0.63 0.02 0.00% -0.01% 0.05% -0.87% Oct 09 -
France 6M
-0.61 0.02 0.00% 0.04% 0.08% 0.02% Oct 09 -
Hungary
2.06 0.14 0.14% -0.03% -0.07% -1.70% Oct 16 -
Bulgaria
0.45 0.02 0.02% 0.03% 0.02% -0.48% Oct 16 -
Italy 1M
-0.36 0.03 -0.03% -0.02% 0.03% -0.08% Oct 09 -
Italy 3M
-0.31 0.01 -0.01% 0.04% 0.04% -0.09% Oct 09 -
Italy 3Y
-0.10 0.01 0.01% 0.01% -0.01% -2.31% Oct 09 -
Iceland
3.40 0.05 -0.05% -0.06% -0.27% -2.71% Oct 16 -
Latvia
0.55 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Oct 15 -
Lithuania
0.28 0 0.00% 0.00% 0.08% -0.93% Oct 08 -
Russia
6.68 0.01 -0.01% -0.16% -0.37% -1.92% Oct 16 -
Russia 1M
6.82 0.01 -0.01% -0.01% -0.08% -0.61% Oct 08 -
Russia 52W
6.29 0.07 -0.07% -0.14% -0.32% -1.15% Oct 16 -
Russia 3M
6.79 0.02 -0.02% -0.03% -0.11% -0.83% Oct 08 -
Russia 3Y
6.33 0.18 -0.18% -0.20% -0.39% -1.86% Oct 16 -
Russia 5Y
6.49 0.1 0.10% -0.15% -0.38% -1.78% Oct 16 -
Russia 6M
6.76 0.02 -0.02% -0.02% -0.12% -1.21% Oct 08 -
Russia 7Y
6.58 0.02 -0.02% -0.20% -0.32% -1.91% Oct 16 -
Turkey
15.39 1.02 1.02% 1.99% 0.68% -1.98% Oct 16 -
Austria
-0.31 0.03 0.01% -0.01% -0.03% -1.07% Oct 09 -
Russia 2Y
6.34 0.01 0.01% -0.14% -0.35% -1.41% Oct 16 -
Italy 52W
-0.19 0.01 -0.02% -0.01% 0.05% -1.06% Oct 09 -
Greece 20Y
2.16 0.01 0.01% -0.03% -0.04% -2.94% Oct 16 -
Slovakia
-0.23 0.01 -0.01% -0.02% 0.09% -1.35% Oct 09 -
Belgium
-0.13 0.03 -0.02% 0.11% 0.01% -0.98% Oct 15 -
Italy 20Y
1.68 0.02 -0.02% 0.05% 0.04% -2.20% Oct 16 -
Italy 2Y
-0.13 0 0.00% 0.03% 0.07% -1.76% Oct 16 -
Italy 30Y
2.05 0.01 -0.01% 0.05% 0.04% -1.94% Oct 16 -
France
-0.27 0.03 0.01% -0.02% -0.03% -1.17% Oct 09 -
France 7Y
-0.50 0.02 0.00% -0.02% 0.01% -0.97% Oct 09 -
Greece
1.44 0.33 -0.33% -0.31% -0.06% -2.87% Oct 16 -
Netherlands
-0.28 0.05 -0.01% 0.15% 0.07% -0.86% Oct 15 -
Sweden
-0.18 0.03 -0.03% 0.15% -0.05% -0.87% Oct 15 -
Spain
0.26 0.02 0.03% 0.09% -0.04% -1.41% Oct 16 -
Croatia
0.52 0 0.00% -0.04% -0.05% -1.64% Oct 16 -
Italy
1.03 0.02 0.02% 0.06% 0.11% -2.51% Oct 16 -
Italy 5Y
0.29 0 0.00% 0.03% -0.07% -2.67% Oct 16 -
Portugal 52W
-0.42 0.01 0.01% 0.01% 0.08% -0.19% Oct 09 -
Portugal 2Y
-0.55 0.03 0.03% 0.06% -0.03% -0.43% Oct 16 -
Portugal 3M
-0.50 0 0.00% 0.02% 0.03% -0.11% Oct 09 -
Portugal 6M
-0.44 0 0.00% 0.00% 0.06% -0.16% Oct 09 -
Switzerland
-0.64 0.05 0.00% 0.17% 0.05% -0.68% Oct 15 -
Greece 1M
1.72 0.48 0.48% 0.52% 0.41% 0.52% Oct 16 -
Greece 3M
1.31 0.13 0.13% 0.14% 0.11% 0.00% Oct 14 -
Greece 6M
1.25 0.08 0.08% -0.03% -0.07% -0.10% Oct 16 -
Norway
1.27 0.05 0.05% 0.14% -0.11% -0.73% Oct 16 -
Romania
4.21 0.01 0.01% -0.01% 0.02% -0.82% Oct 16 -
Czech Republic
1.44 0.14 0.14% 0.18% 0.01% -0.72% Oct 16 -
Italy 7Y
0.60 0.03 -0.03% 0.04% 0.05% -2.69% Oct 16 -
Spain 5Y
-0.30 0 -0.01% -0.01% 0.00% -0.93% Oct 09 -
Netherlands 6M
-0.63 0 0.00% 0.01% 0.01% 0.11% Oct 16 -
Spain 52W
-0.47 0 0.01% -0.03% -0.07% -0.19% Oct 16 -
Netherlands 3M
-0.63 0 0.02% 0.04% -0.04% 0.14% Oct 16 -
Spain 3M
-0.55 0.04 -0.04% -0.09% -0.06% 0.03% Oct 16 -
Spain 3Y
-0.51 0 0.04% -0.02% 0.00% -0.59% Oct 09 -
Spain 6M
-0.49 0.02 0.00% -0.01% 0.02% -0.07% Oct 16 -
قاره آمریکا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
US
1.74 0.03 -0.03% 0.16% -0.07% -1.43% Oct 16 -
US 1M
1.73 0.03 0.03% 0.01% -0.29% -0.47% Oct 16 -
US 3M
1.67 0.03 -0.03% -0.04% -0.33% -0.64% Oct 16 -
US 6M
1.63 0.03 -0.03% -0.04% -0.30% -0.83% Oct 16 -
US 52W
1.59 0.02 -0.02% -0.02% -0.28% -1.06% Oct 16 -
US 2Y
1.59 0.03 -0.03% 0.12% -0.15% -1.29% Oct 16 -
US 3Y
1.57 0.04 -0.04% 0.14% -0.12% -1.40% Oct 16 -
US 5Y
1.57 0.03 -0.03% 0.17% -0.10% -1.47% Oct 16 -
US 7Y
1.65 0.02 -0.02% 0.15% -0.10% -1.47% Oct 16 -
US 20Y
2.23 0.01 -0.01% 0.16% -0.03% -1.19% Oct 16 -
US 30Y
2.23 0.01 -0.01% 0.14% -0.05% -1.12% Oct 16 -
Chile
2.86 0.15 0.15% 0.15% 0.08% -2.03% Oct 16 -
Canada 52W
1.72 0.01 0.01% 0.07% 0.00% -0.38% Oct 16 -
Canada 6M
1.69 0.01 0.01% 0.04% 0.03% -0.17% Oct 16 -
Colombia
5.90 0.07 0.07% 0.10% 0.05% -1.17% Oct 16 -
Canada
1.55 0.02 -0.02% 0.24% 0.10% -0.98% Oct 16 -
Canada 1M
1.67 0.02 0.02% 0.02% 0.04% 0.21% Oct 16 -
Canada 20Y
1.66 0 0.00% 0.16% 0.06% -0.90% Oct 16 -
Canada 2Y
1.67 0.02 -0.02% 0.19% 0.06% -0.65% Oct 16 -
Canada 3M
1.70 0.06 0.06% 0.07% 0.06% 0.06% Oct 16 -
Canada 3Y
1.63 0.02 0.02% 0.22% 0.07% -0.72% Oct 16 -
Brazil
6.64 0.12 -0.12% -0.35% -0.66% -3.62% Oct 16 -
Brazil 52W
4.50 0.24 -0.24% -0.33% -0.73% -2.79% Oct 16 -
Brazil 2Y
5.00 0.06 0.06% -0.33% -0.58% -3.49% Oct 15 -
Brazil 3M
5.02 0.02 -0.02% -0.08% -0.56% -1.42% Oct 16 -
Brazil 3Y
5.26 0.06 -0.06% -0.06% -0.80% -3.74% Oct 16 -
Brazil 5Y
6.07 0.13 -0.13% -0.30% -0.64% -3.36% Oct 16 -
Brazil 6M
4.71 0.01 -0.01% -0.04% -0.45% -1.92% Oct 16 -
Peru 9y
5.43 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.91% Mar 22 01:00
Venezuela
10.43 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Oct 15 -
Mexico
6.83 0.08 0.08% 0.08% -0.37% -1.29% Oct 16 -
Canada 30Y
1.67 0 0.00% 0.15% 0.05% -0.88% Oct 16 -
Canada 5Y
1.56 0.03 0.03% 0.27% 0.07% -0.86% Oct 16 -
Canada 7Y
1.55 0.03 -0.03% 0.26% 0.10% -0.94% Oct 16 -
قاره آسیا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
Japan
-0.20 0 0.00% -0.04% 0.02% -0.36% Oct 09 -
Japan 1M
-0.13 0.03 0.03% 0.02% 0.03% -0.03% Oct 09 -
Japan 3M
-0.36 0 0.05% 0.02% -0.20% -0.06% Oct 09 -
Japan 6M
-0.30 0.01 0.02% 0.01% -0.03% -0.13% Oct 09 -
Japan 52W
-0.29 0 0.00% -0.01% -0.03% -0.17% Oct 09 -
Japan 2Y
-0.26 0.01 0.01% 0.05% -0.02% -0.15% Oct 16 -
Japan 3Y
-0.34 0 0.02% -0.04% -0.01% -0.25% Oct 09 -
Japan 5Y
-0.36 0 0.02% -0.07% -0.01% -0.29% Oct 09 -
Japan 7Y
-0.36 0.01 0.02% -0.08% 0.00% -0.39% Oct 09 -
Japan 20Y
0.22 0.01 -0.01% 0.02% 0.01% -0.45% Oct 16 -
Japan 30Y
0.39 0.01 -0.01% 0.01% 0.05% -0.52% Oct 16 -
Indonesia
7.22 0.01 -0.04% -0.08% -0.06% -1.54% Oct 15 -
Indonesia 20Y
7.82 0.05 -0.05% -0.04% -0.02% -1.26% Oct 16 -
Indonesia 3Y
6.53 0.03 -0.03% -0.08% -0.01% -1.57% Oct 16 -
Indonesia 52W
5.89 0.03 0.03% -0.06% -0.33% -1.11% Oct 16 -
Indonesia 30Y
8.01 0.02 -0.02% -0.06% -0.01% -1.19% Oct 16 -
Indonesia 3M
5.85 0 0.00% 0.00% -0.05% -0.18% Oct 09 -
Indonesia 6M
5.79 0.03 -0.03% -0.03% -0.21% -0.57% Oct 16 -
China 52W
2.69 0.03 0.03% 0.03% 0.15% -0.18% Oct 16 -
China 5Y
3.01 0 0.00% 0.05% 0.06% -0.40% Oct 16 -
China 7Y
3.22 0.01 0.01% 0.05% 0.07% -0.39% Oct 16 -
Singapore
1.70 0.05 0.05% 0.05% -0.08% -0.89% Oct 16 -
India 52W
5.57 0.07 -0.07% -0.05% -0.19% -2.10% Oct 16 -
Qatar
2.60 0 0.00% 0.03% -0.07% -1.50% Oct 16 -
South Korea 52W
1.29 0.04 0.04% -0.03% -0.02% -0.60% Oct 16 -
South Korea 2Y
1.33 0.03 0.03% 0.06% -0.02% -0.68% Oct 16 -
Indonesia 5Y
6.64 0.01 -0.01% -0.06% -0.04% -1.85% Oct 16 -
India 3M
5.08 0.04 -0.04% -0.14% -0.25% -1.84% Oct 16 -
India 6M
5.28 0.01 -0.01% -0.05% -0.17% -1.94% Oct 16 -
China
3.18 0 0.01% 0.05% 0.07% -0.41% Oct 16 -
India
6.66 0 0.00% 0.00% -0.07% -1.25% Oct 16 -
Malaysia
3.43 0.01 -0.01% 0.02% 0.07% -0.70% Oct 16 -
Vietnam
3.84 0.12 -0.12% -0.12% -0.21% -1.23% Oct 16 -
Hong Kong
1.46 0.16 0.16% 0.16% 0.11% -0.98% Oct 16 -
South Korea 5Y
1.40 0.03 0.03% 0.09% -0.01% -0.78% Oct 16 -
South Korea 20Y
1.52 0.05 0.05% 0.10% 0.07% -0.75% Oct 16 -
South Korea
1.51 0.02 0.04% 0.10% 0.03% -0.81% Oct 16 -
South Korea 30Y
1.50 0.05 0.05% 0.06% 0.04% -0.74% Oct 16 -
South Korea 3Y
1.32 0.04 0.04% 0.05% 0.00% -0.71% Oct 16 -
China 2Y
2.77 0 0.00% 0.00% 0.09% -0.40% Oct 16 -
China 20Y
3.57 0.08 0.08% 0.08% 0.07% -0.38% Oct 16 -
China 3Y
2.89 0.02 0.02% 0.00% 0.10% -0.33% Oct 16 -
Thailand
1.56 0.03 0.03% 0.06% -0.03% -1.18% Oct 16 -
Taiwan
0.68 0.02 -0.02% -0.02% -0.06% -0.25% Oct 16 -
Philippine
4.62 0.06 -0.06% -0.02% -0.21% -3.41% Oct 16 -
India 5Y
6.32 0.03 -0.03% 0.00% -0.14% -1.58% Oct 16 -
China 30Y
3.85 0.05 0.05% 0.06% 0.11% -0.33% Oct 16 -
Indonesia 1M
5.90 0 0.00% 0.00% 0.08% 0.23% Oct 09 -
India 2Y
5.68 0.03 -0.03% -0.05% -0.15% -2.01% Oct 16 -
India 30Y
7.18 0.01 -0.01% 0.01% 0.14% -1.09% Oct 16 -
India 3Y
5.94 0.01 -0.01% -0.03% -0.16% -1.80% Oct 16 -
India 7Y
6.79 0.03 -0.03% 0.32% 0.24% -1.18% Oct 16 -
Pakistan
11.30 0 0.00% -0.36% -1.66% -0.70% Oct 16 -
قاره آفریقا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
South Africa 3Y
7.05 0.02 -0.02% -0.12% 0.04% -0.01% Jan 29 -
South Africa 2Y
6.64 0.02 0.02% 0.00% -0.03% -0.38% Oct 16 -
Nigeria
14.09 0.25 -0.25% -0.29% -0.15% -1.06% Oct 16 -
South Africa 3M
6.00 0.63 -0.63% 0.00% -0.40% -0.65% Oct 15 -
South Africa 5Y
7.34 0.04 0.04% 0.00% -0.01% -1.14% Oct 16 -
South Africa
8.29 0.05 0.05% 0.04% 0.03% -0.84% Oct 16 -
South Africa 20Y
9.85 0.05 0.05% 0.04% 0.01% -0.13% Oct 16 -
South Africa 30Y
9.89 0.05 0.05% 0.01% 0.01% -0.17% Oct 16 -
Kenya
11.66 0.01 0.01% 0.06% 0.16% -1.09% Oct 16 -
Zambia Government Bond 10y
32.50 0.75 0.75% 1.13% 0.00% 6.50% Oct 16 -
اصلی ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
US
1.74 0.03 -0.03% 1.71 1.76 1.8 1.85
UK
0.71 0.01 0.01% 0.52 0.56 0.59 0.63
Japan
-0.20 0 0.00% 0.02 0.04 0.07 0.1
Germany
-0.42 0.03 -0.02% 0.06 0.12 0.19 0.27
France
-0.27 0.03 0.01% 0.03 0.06 0.09 0.13
Greece
1.44 0.33 -0.33% 1.45 1.52 1.6 1.68
India
6.66 0 0.00% 6.76 6.82 6.89 6.96
Netherlands
-0.28 0.05 -0.01% 0.04 0.09 0.14 0.2
Spain
0.26 0.02 0.03% 0.17 0.19 0.21 0.23
Portugal
0.21 0.02 0.02% 0.18 0.2 0.22 0.24
New Zealand
1.23 0.02 0.02% 1.16 1.19 1.22 1.25
Australia
1.07 0.05 0.05% 1.05 1.08 1.11 1.15
Italy
1.03 0.02 0.02% 0.87 0.91 0.96 1
Canada
1.55 0.02 -0.02% 1.41 1.46 1.51 1.56
Brazil
6.64 0.12 -0.12% 7.15 7.26 7.37 7.48
Switzerland
-0.64 0.05 0.00% 0.07 0.16 0.25 0.35
Mexico
6.83 0.08 0.08% 6.96 7.05 7.13 7.22
ایالات متحده ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
US
1.74 0.03 -0.03% 1.71 1.76 1.8 1.85
US 1M
1.73 0.03 0.03% 1.98 2.02 2.06 2.1
US 3M
1.67 0.03 -0.03% 1.86 1.89 1.91 1.93
US 6M
1.63 0.03 -0.03% 1.85 1.87 1.89 1.91
US 52W
1.59 0.02 -0.02% 1.8 1.83 1.86 1.89
US 2Y
1.59 0.03 -0.03% 1.67 1.72 1.77 1.82
US 3Y
1.57 0.04 -0.04% 1.61 1.66 1.71 1.76
US 5Y
1.57 0.03 -0.03% 1.59 1.64 1.69 1.74
US 7Y
1.65 0.02 -0.02% 1.66 1.71 1.76 1.81
US 20Y
2.23 0.01 -0.01% 2.15 2.2 2.25 2.3
US 30Y
2.23 0.01 -0.01% 2.16 2.2 2.24 2.29
بریتانیا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
UK
0.71 0.01 0.01% 0.52 0.56 0.59 0.63
UK 1M
0.74 0.03 -0.03% 0.79 0.83 0.86 0.89
UK 3M
0.74 0.01 0.01% 0.81 0.85 0.89 0.94
UK 6M
0.75 0.04 -0.04% 0.76 0.78 0.8 0.82
UK 52W
0.68 0.01 0.01% 0.5 0.53 0.56 0.59
UK 3Y
0.49 0 0.00% 0.31 0.34 0.36 0.39
UK 5Y
0.49 0.06 0.06% 0.3 0.33 0.35 0.38
UK 7Y
0.49 0.08 0.08% 0.29 0.31 0.34 0.37
UK 20Y
1.09 0.02 0.02% 0.91 0.95 0.99 1.03
UK 30Y
1.18 0.02 0.02% 1.01 1.05 1.09 1.13
ژاپن ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
Japan
-0.20 0 0.00% 0.02 0.04 0.07 0.1
Japan 1M
-0.13 0.03 0.03% 0.02 0.03 0.05 0.07
Japan 3M
-0.36 0 0.05% 0.04 0.08 0.13 0.18
Japan 6M
-0.30 0.01 0.02% 0.02 0.05 0.07 0.1
Japan 52W
-0.29 0 0.00% 0.02 0.03 0.05 0.07
Japan 2Y
-0.26 0.01 0.01% 0.02 0.04 0.06 0.09
Japan 3Y
-0.34 0 0.02% 0.02 0.05 0.08 0.1
Japan 5Y
-0.36 0 0.02% 0.03 0.06 0.09 0.12
Japan 7Y
-0.36 0.01 0.02% 0.04 0.07 0.12 0.16
Japan 20Y
0.22 0.01 -0.01% 0.23 0.25 0.27 0.3
Japan 30Y
0.39 0.01 -0.01% 0.39 0.43 0.46 0.5
آلمان ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
Germany
-0.42 0.03 -0.02% 0.06 0.12 0.19 0.27
Germany 3M
-0.59 0.01 -0.01% 0.04 0.07 0.11 0.16
Germany 6M
-0.62 0.03 -0.02% 0.03 0.06 0.1 0.13
Germany 52W
-0.67 0.02 0.00% 0.02 0.05 0.08 0.1
Germany 2Y
-0.66 0.01 0.01% 0.02 0.05 0.08 0.1
Germany 3Y
-0.82 0.02 0.02% 0.03 0.06 0.09 0.12
Germany 5Y
-0.80 0.02 0.00% 0.08 0.17 0.26 0.37
Germany 7Y
-0.74 0.03 0.01% 0.07 0.16 0.25 0.34
Germany 30Y
-0.07 0.04 0.01% 0.01 0.02 0.03 0.05
فرانسه ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
France 1M
-0.58 0.07 -0.05% 0.06 0.13 0.2 0.29
France 52W
-0.61 0.01 0.00% 0.03 0.05 0.08 0.11
France 2Y
-0.60 0.01 0.01% 0.03 0.06 0.1 0.13
France 3M
-0.61 0.01 0.00% 0.03 0.06 0.1 0.13
France 3Y
-0.72 0.01 0.01% 0.05 0.11 0.17 0.24
France 5Y
-0.63 0.02 0.00% 0.06 0.13 0.21 0.3
France 6M
-0.61 0.02 0.00% 0.02 0.05 0.07 0.1
France 20Y
0.39 0.05 0.05% 0.25 0.27 0.3 0.33
France 30Y
0.72 0.02 0.02% 0.58 0.62 0.66 0.7
France
-0.27 0.03 0.01% 0.03 0.06 0.09 0.13
France 7Y
-0.50 0.02 0.00% 0.05 0.1 0.16 0.23
ایتالیا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
Italy 1M
-0.36 0.03 -0.03% 0.03 0.07 0.11 0.15
Italy 3M
-0.31 0.01 -0.01% 0.03 0.07 0.1 0.15
Italy 3Y
-0.10 0.01 0.01% 0.01 0.03 0.05 0.07
Italy 7Y
0.60 0.03 -0.03% 0.47 0.5 0.53 0.56
Italy
1.03 0.02 0.02% 0.87 0.91 0.96 1
Italy 5Y
0.29 0 0.00% 0.25 0.27 0.3 0.33
Italy 52W
-0.19 0.01 -0.02% 0.02 0.05 0.07 0.1
Italy 20Y
1.68 0.02 -0.02% 1.63 1.68 1.73 1.78
Italy 2Y
-0.13 0 0.00% 0.02 0.04 0.06 0.08
Italy 30Y
2.05 0.01 -0.01% 1.98 2.03 2.08 2.14
روسیه ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
Russia
6.68 0.01 -0.01% 7.08 7.14 7.21 7.27
Russia 1M
6.82 0.01 -0.01% 6.85 6.86 6.88 6.9
Russia 52W
6.29 0.07 -0.07% 6.57 6.64 6.7 6.76
Russia 3M
6.79 0.02 -0.02% 6.84 6.85 6.87 6.89
Russia 3Y
6.33 0.18 -0.18% 6.7 6.75 6.8 6.86
Russia 5Y
6.49 0.1 0.10% 6.89 6.94 7 7.06
Russia 6M
6.76 0.02 -0.02% 6.81 6.83 6.85 6.87
Russia 7Y
6.58 0.02 -0.02% 6.96 7.02 7.08 7.14
Russia 2Y
6.34 0.01 0.01% 6.63 6.68 6.72 6.77
Russia 20Y
7.10 0.01 0.01% 7.47 7.53 7.58 7.64
استرالیا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
Australia 5Y
0.74 0.01 0.01% 0.77 0.79 0.82 0.85
New Zealand
1.23 0.02 0.02% 1.16 1.19 1.22 1.25
Australia 52W
0.74 0.01 -0.01% 0.84 0.87 0.89 0.91
Australia 2Y
0.73 0.02 0.02% 0.79 0.82 0.84 0.87
Australia
1.07 0.05 0.05% 1.05 1.08 1.11 1.15
Australia 20Y
1.48 0 0.00% 1.47 1.5 1.53 1.57
Australia 7Y
0.89 0 0.00% 0.9 0.93 0.96 0.99
Australia 3Y
0.71 0.01 -0.01% 0.75 0.78 0.8 0.83
Australia 30Y
1.65 0 0.00% 1.66 1.7 1.73 1.77
کانادا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
Canada
1.55 0.02 -0.02% 1.41 1.46 1.51 1.56
Canada 1M
1.67 0.02 0.02% 1.68 1.7 1.73 1.76
Canada 20Y
1.66 0 0.00% 1.55 1.59 1.63 1.67
Canada 2Y
1.67 0.02 -0.02% 1.63 1.67 1.72 1.77
Canada 3M
1.70 0.06 0.06% 1.68 1.7 1.73 1.75
Canada 3Y
1.63 0.02 0.02% 1.56 1.61 1.66 1.71
Canada 30Y
1.67 0 0.00% 1.57 1.61 1.65 1.69
Canada 5Y
1.56 0.03 0.03% 1.45 1.5 1.55 1.6
Canada 7Y
1.55 0.03 -0.03% 1.41 1.46 1.51 1.56
Canada 52W
1.72 0.01 0.01% 1.75 1.77 1.8 1.83
Canada 6M
1.69 0.01 0.01% 1.69 1.7 1.72 1.73
چین ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
China 30Y
3.85 0.05 0.05% 3.84 3.87 3.89 3.92
China 2Y
2.77 0 0.00% 2.8 2.84 2.88 2.91
China 20Y
3.57 0.08 0.08% 3.54 3.57 3.61 3.65
China 3Y
2.89 0.02 0.02% 2.87 2.89 2.92 2.95
China 52W
2.69 0.03 0.03% 2.7 2.75 2.8 2.85
China 5Y
3.01 0 0.00% 3 3.03 3.06 3.09
China 7Y
3.22 0.01 0.01% 3.21 3.24 3.26 3.29
China
3.18 0 0.01% 3.18 3.2 3.23 3.25
هند ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
India 2Y
5.68 0.03 -0.03% 5.84 5.89 5.94 5.99
India 30Y
7.18 0.01 -0.01% 7.22 7.27 7.32 7.37
India 3Y
5.94 0.01 -0.01% 6.18 6.23 6.28 6.33
India 7Y
6.79 0.03 -0.03% 6.62 6.68 6.74 6.8
India 5Y
6.32 0.03 -0.03% 6.54 6.61 6.68 6.75
India 52W
5.57 0.07 -0.07% 5.82 5.87 5.93 5.98
India 3M
5.08 0.04 -0.04% 5.38 5.43 5.47 5.51
India 6M
5.28 0.01 -0.01% 5.5 5.54 5.59 5.63
India
6.66 0 0.00% 6.76 6.82 6.89 6.96
برزیل ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
Brazil
6.64 0.12 -0.12% 7.15 7.26 7.37 7.48
Brazil 52W
4.50 0.24 -0.24% 4.92 4.99 5.05 5.12
Brazil 2Y
5.00 0.06 0.06% 5.34 5.42 5.5 5.57
Brazil 3M
5.02 0.02 -0.02% 5.49 5.55 5.61 5.67
Brazil 3Y
5.26 0.06 -0.06% 5.92 6.01 6.11 6.2
Brazil 5Y
6.07 0.13 -0.13% 6.65 6.76 6.87 6.98
Brazil 6M
4.71 0.01 -0.01% 5.08 5.13 5.19 5.24
اندونزی ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
Indonesia 1M
5.90 0 0.00% 5.97 6.04 6.11 6.19
Indonesia
7.22 0.01 -0.04% 7.37 7.44 7.51 7.58
Indonesia 20Y
7.82 0.05 -0.05% 7.93 8 8.07 8.15
Indonesia 3Y
6.53 0.03 -0.03% 6.66 6.73 6.79 6.85
Indonesia 52W
5.89 0.03 0.03% 6.05 6.17 6.29 6.42
Indonesia 30Y
8.01 0.02 -0.02% 8.14 8.19 8.24 8.29
Indonesia 3M
5.85 0 0.00% 5.95 6.05 6.15 6.26
Indonesia 6M
5.79 0.03 -0.03% 5.92 5.98 6.05 6.11
Indonesia 5Y
6.64 0.01 -0.01% 6.78 6.85 6.91 6.98
کره جنوبی ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
South Korea 5Y
1.40 0.03 0.03% 1.38 1.41 1.44 1.47
South Korea 20Y
1.52 0.05 0.05% 1.46 1.49 1.52 1.56
South Korea
1.51 0.02 0.04% 1.49 1.52 1.55 1.58
South Korea 30Y
1.50 0.05 0.05% 1.45 1.48 1.51 1.54
South Korea 3Y
1.32 0.04 0.04% 1.32 1.34 1.37 1.39
South Korea 52W
1.29 0.04 0.04% 1.34 1.36 1.38 1.39
South Korea 2Y
1.33 0.03 0.03% 1.34 1.36 1.38 1.41
آفریقای جنوبی ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
South Africa 3Y
7.05 0.02 -0.02% 7.12 7.19 7.26 7.33
South Africa 2Y
6.64 0.02 0.02% 6.73 6.81 6.9 6.98
South Africa 3M
6.00 0.63 -0.63% 6.6 7.26 7.99 8.78
South Africa 5Y
7.34 0.04 0.04% 7.49 7.56 7.63 7.69
South Africa
8.29 0.05 0.05% 8.39 8.46 8.53 8.59
South Africa 20Y
9.85 0.05 0.05% 9.97 10.05 10.13 10.21
South Africa 30Y
9.89 0.05 0.05% 10.02 10.1 10.18 10.27
یونان ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
Greece 1M
1.72 0.48 0.48% 1.98 2.18 2.4 2.64
Greece 3M
1.31 0.13 0.13% 1.5 1.62 1.76 1.91
Greece 6M
1.25 0.08 0.08% 1.39 1.46 1.52 1.6
Greece 20Y
2.16 0.01 0.01% 2.11 2.16 2.2 2.24
Greece
1.44 0.33 -0.33% 1.45 1.52 1.6 1.68
پرتغال ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
Portugal 52W
-0.42 0.01 0.01% 0.02 0.05 0.07 0.1
Portugal 2Y
-0.55 0.03 0.03% 0.06 0.12 0.2 0.27
Portugal 3M
-0.50 0 0.00% 0.05 0.11 0.17 0.24
Portugal 6M
-0.44 0 0.00% 0.04 0.09 0.14 0.2
Portugal 20Y
0.76 0.05 0.05% 0.77 0.8 0.84 0.88
Portugal 5Y
-0.28 0 -0.03% 0.03 0.06 0.09 0.13
Portugal
0.21 0.02 0.02% 0.18 0.2 0.22 0.24
Portugal 30Y
1.10 0.05 0.05% 1.1 1.14 1.17 1.21
Portugal 3Y
-0.46 0.01 0.01% 0.05 0.1 0.15 0.21
Portugal 7Y
-0.07 0.01 -0.02% 0 0.01 0.02 0.02
قاره اروپا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
UK
0.71 0.01 0.01% 0.52 0.56 0.59 0.63
UK 1M
0.74 0.03 -0.03% 0.79 0.83 0.86 0.89
UK 3M
0.74 0.01 0.01% 0.81 0.85 0.89 0.94
UK 6M
0.75 0.04 -0.04% 0.76 0.78 0.8 0.82
UK 52W
0.68 0.01 0.01% 0.5 0.53 0.56 0.59
UK 3Y
0.49 0 0.00% 0.31 0.34 0.36 0.39
UK 5Y
0.49 0.06 0.06% 0.3 0.33 0.35 0.38
UK 7Y
0.49 0.08 0.08% 0.29 0.31 0.34 0.37
UK 20Y
1.09 0.02 0.02% 0.91 0.95 0.99 1.03
UK 30Y
1.18 0.02 0.02% 1.01 1.05 1.09 1.13
Germany
-0.42 0.03 -0.02% 0.06 0.12 0.19 0.27
Germany 3M
-0.59 0.01 -0.01% 0.04 0.07 0.11 0.16
Germany 6M
-0.62 0.03 -0.02% 0.03 0.06 0.1 0.13
Germany 52W
-0.67 0.02 0.00% 0.02 0.05 0.08 0.1
Germany 2Y
-0.66 0.01 0.01% 0.02 0.05 0.08 0.1
Germany 3Y
-0.82 0.02 0.02% 0.03 0.06 0.09 0.12
Germany 5Y
-0.80 0.02 0.00% 0.08 0.17 0.26 0.37
Germany 7Y
-0.74 0.03 0.01% 0.07 0.16 0.25 0.34
Germany 30Y
-0.07 0.04 0.01% 0.01 0.02 0.03 0.05
Denmark
-0.54 0.03 0.01% 0.06 0.12 0.18 0.26
Finland
-0.30 0.03 0.01% 0.03 0.06 0.1 0.14
France 20Y
0.39 0.05 0.05% 0.25 0.27 0.3 0.33
France 30Y
0.72 0.02 0.02% 0.58 0.62 0.66 0.7
Ireland
-0.02 0.02 0.02% 0 0.01 0.01 0.01
Portugal 20Y
0.76 0.05 0.05% 0.77 0.8 0.84 0.88
Portugal 5Y
-0.28 0 -0.03% 0.03 0.06 0.09 0.13
Poland
2.01 0.2 0.20% 2.05 2.11 2.17 2.23
Russia 20Y
7.10 0.01 0.01% 7.47 7.53 7.58 7.64
Portugal
0.21 0.02 0.02% 0.18 0.2 0.22 0.24
Portugal 30Y
1.10 0.05 0.05% 1.1 1.14 1.17 1.21
Portugal 3Y
-0.46 0.01 0.01% 0.05 0.1 0.15 0.21
Portugal 7Y
-0.07 0.01 -0.02% 0 0.01 0.02 0.02
Slovenia
-0.01 0.04 -0.04% 0 0 0 0
France 1M
-0.58 0.07 -0.05% 0.06 0.13 0.2 0.29
France 52W
-0.61 0.01 0.00% 0.03 0.05 0.08 0.11
France 2Y
-0.60 0.01 0.01% 0.03 0.06 0.1 0.13
France 3M
-0.61 0.01 0.00% 0.03 0.06 0.1 0.13
France 3Y
-0.72 0.01 0.01% 0.05 0.11 0.17 0.24
France 5Y
-0.63 0.02 0.00% 0.06 0.13 0.21 0.3
France 6M
-0.61 0.02 0.00% 0.02 0.05 0.07 0.1
Hungary
2.06 0.14 0.14% 2.11 2.19 2.26 2.34
Bulgaria
0.45 0.02 0.02% 0.45 0.48 0.51 0.54
Italy 1M
-0.36 0.03 -0.03% 0.03 0.07 0.11 0.15
Italy 3M
-0.31 0.01 -0.01% 0.03 0.07 0.1 0.15
Italy 3Y
-0.10 0.01 0.01% 0.01 0.03 0.05 0.07
Iceland
3.40 0.05 -0.05% 3.46 3.51 3.57 3.63
Latvia
0.55 0 0.00% 0.55 0.55 0.55 0.55
Lithuania
0.28 0 0.00% 0.29 0.31 0.34 0.36
Russia
6.68 0.01 -0.01% 7.08 7.14 7.21 7.27
Russia 1M
6.82 0.01 -0.01% 6.85 6.86 6.88 6.9
Russia 52W
6.29 0.07 -0.07% 6.57 6.64 6.7 6.76
Russia 3M
6.79 0.02 -0.02% 6.84 6.85 6.87 6.89
Russia 3Y
6.33 0.18 -0.18% 6.7 6.75 6.8 6.86
Russia 5Y
6.49 0.1 0.10% 6.89 6.94 7 7.06
Russia 6M
6.76 0.02 -0.02% 6.81 6.83 6.85 6.87
Russia 7Y
6.58 0.02 -0.02% 6.96 7.02 7.08 7.14
Turkey
15.39 1.02 1.02% 13.58 13.98 14.38 14.8
Austria
-0.31 0.03 0.01% 0.03 0.06 0.1 0.14
Russia 2Y
6.34 0.01 0.01% 6.63 6.68 6.72 6.77
Italy 52W
-0.19 0.01 -0.02% 0.02 0.05 0.07 0.1
Greece 20Y
2.16 0.01 0.01% 2.11 2.16 2.2 2.24
Slovakia
-0.23 0.01 -0.01% 0.02 0.05 0.07 0.1
Belgium
-0.13 0.03 -0.02% 0.03 0.05 0.09 0.12
Italy 20Y
1.68 0.02 -0.02% 1.63 1.68 1.73 1.78
Italy 2Y
-0.13 0 0.00% 0.02 0.04 0.06 0.08
Italy 30Y
2.05 0.01 -0.01% 1.98 2.03 2.08 2.14
France
-0.27 0.03 0.01% 0.03 0.06 0.09 0.13
France 7Y
-0.50 0.02 0.00% 0.05 0.1 0.16 0.23
Greece
1.44 0.33 -0.33% 1.45 1.52 1.6 1.68
Netherlands
-0.28 0.05 -0.01% 0.04 0.09 0.14 0.2
Sweden
-0.18 0.03 -0.03% 0.03 0.06 0.09 0.12
Spain
0.26 0.02 0.03% 0.17 0.19 0.21 0.23
Croatia
0.52 0 0.00% 0.57 0.58 0.6 0.62
Italy
1.03 0.02 0.02% 0.87 0.91 0.96 1
Italy 5Y
0.29 0 0.00% 0.25 0.27 0.3 0.33
Portugal 52W
-0.42 0.01 0.01% 0.02 0.05 0.07 0.1
Portugal 2Y
-0.55 0.03 0.03% 0.06 0.12 0.2 0.27
Portugal 3M
-0.50 0 0.00% 0.05 0.11 0.17 0.24
Portugal 6M
-0.44 0 0.00% 0.04 0.09 0.14 0.2
Switzerland
-0.64 0.05 0.00% 0.07 0.16 0.25 0.35
Greece 1M
1.72 0.48 0.48% 1.98 2.18 2.4 2.64
Greece 3M
1.31 0.13 0.13% 1.5 1.62 1.76 1.91
Greece 6M
1.25 0.08 0.08% 1.39 1.46 1.52 1.6
Norway
1.27 0.05 0.05% 1.28 1.31 1.35 1.39
Romania
4.21 0.01 0.01% 4.29 4.37 4.45 4.54
Czech Republic
1.44 0.14 0.14% 1.38 1.42 1.47 1.51
Italy 7Y
0.60 0.03 -0.03% 0.47 0.5 0.53 0.56
Spain 5Y
-0.30 0 -0.01% 0.03 0.06 0.09 0.13
Netherlands 6M
-0.63 0 0.00% 0.03 0.06 0.1 0.13
Spain 52W
-0.47 0 0.01% 0.04 0.09 0.15 0.21
Netherlands 3M
-0.63 0 0.02% 0.04 0.07 0.11 0.16
Spain 3M
-0.55 0.04 -0.04% 0.03 0.07 0.1 0.14
Spain 3Y
-0.51 0 0.04% 0.05 0.1 0.16 0.22
Spain 6M
-0.49 0.02 0.00% 0.04 0.07 0.11 0.16
قاره آمریکا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
US
1.74 0.03 -0.03% 1.71 1.76 1.8 1.85
US 1M
1.73 0.03 0.03% 1.98 2.02 2.06 2.1
US 3M
1.67 0.03 -0.03% 1.86 1.89 1.91 1.93
US 6M
1.63 0.03 -0.03% 1.85 1.87 1.89 1.91
US 52W
1.59 0.02 -0.02% 1.8 1.83 1.86 1.89
US 2Y
1.59 0.03 -0.03% 1.67 1.72 1.77 1.82
US 3Y
1.57 0.04 -0.04% 1.61 1.66 1.71 1.76
US 5Y
1.57 0.03 -0.03% 1.59 1.64 1.69 1.74
US 7Y
1.65 0.02 -0.02% 1.66 1.71 1.76 1.81
US 20Y
2.23 0.01 -0.01% 2.15 2.2 2.25 2.3
US 30Y
2.23 0.01 -0.01% 2.16 2.2 2.24 2.29
Chile
2.86 0.15 0.15% 2.84 2.87 2.91 2.95
Canada 52W
1.72 0.01 0.01% 1.75 1.77 1.8 1.83
Canada 6M
1.69 0.01 0.01% 1.69 1.7 1.72 1.73
Colombia
5.90 0.07 0.07% 5.9 6.01 6.11 6.21
Canada
1.55 0.02 -0.02% 1.41 1.46 1.51 1.56
Canada 1M
1.67 0.02 0.02% 1.68 1.7 1.73 1.76
Canada 20Y
1.66 0 0.00% 1.55 1.59 1.63 1.67
Canada 2Y
1.67 0.02 -0.02% 1.63 1.67 1.72 1.77
Canada 3M
1.70 0.06 0.06% 1.68 1.7 1.73 1.75
Canada 3Y
1.63 0.02 0.02% 1.56 1.61 1.66 1.71
Brazil
6.64 0.12 -0.12% 7.15 7.26 7.37 7.48
Brazil 52W
4.50 0.24 -0.24% 4.92 4.99 5.05 5.12
Brazil 2Y
5.00 0.06 0.06% 5.34 5.42 5.5 5.57
Brazil 3M
5.02 0.02 -0.02% 5.49 5.55 5.61 5.67
Brazil 3Y
5.26 0.06 -0.06% 5.92 6.01 6.11 6.2
Brazil 5Y
6.07 0.13 -0.13% 6.65 6.76 6.87 6.98
Brazil 6M
4.71 0.01 -0.01% 5.08 5.13 5.19 5.24
Peru 9y
5.43 0 0.00% 5.47 5.51 5.56 5.6
Venezuela
10.43 0 0.00% 10.43 10.43 10.43 10.43
Mexico
6.83 0.08 0.08% 6.96 7.05 7.13 7.22
Canada 30Y
1.67 0 0.00% 1.57 1.61 1.65 1.69
Canada 5Y
1.56 0.03 0.03% 1.45 1.5 1.55 1.6
Canada 7Y
1.55 0.03 -0.03% 1.41 1.46 1.51 1.56
قاره آسیا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
Japan
-0.20 0 0.00% 0.02 0.04 0.07 0.1
Japan 1M
-0.13 0.03 0.03% 0.02 0.03 0.05 0.07
Japan 3M
-0.36 0 0.05% 0.04 0.08 0.13 0.18
Japan 6M
-0.30 0.01 0.02% 0.02 0.05 0.07 0.1
Japan 52W
-0.29 0 0.00% 0.02 0.03 0.05 0.07
Japan 2Y
-0.26 0.01 0.01% 0.02 0.04 0.06 0.09
Japan 3Y
-0.34 0 0.02% 0.02 0.05 0.08 0.1
Japan 5Y
-0.36 0 0.02% 0.03 0.06 0.09 0.12
Japan 7Y
-0.36 0.01 0.02% 0.04 0.07 0.12 0.16
Japan 20Y
0.22 0.01 -0.01% 0.23 0.25 0.27 0.3
Japan 30Y
0.39 0.01 -0.01% 0.39 0.43 0.46 0.5
Indonesia
7.22 0.01 -0.04% 7.37 7.44 7.51 7.58
Indonesia 20Y
7.82 0.05 -0.05% 7.93 8 8.07 8.15
Indonesia 3Y
6.53 0.03 -0.03% 6.66 6.73 6.79 6.85
Indonesia 52W
5.89 0.03 0.03% 6.05 6.17 6.29 6.42
Indonesia 30Y
8.01 0.02 -0.02% 8.14 8.19 8.24 8.29
Indonesia 3M
5.85 0 0.00% 5.95 6.05 6.15 6.26
Indonesia 6M
5.79 0.03 -0.03% 5.92 5.98 6.05 6.11
China 52W
2.69 0.03 0.03% 2.7 2.75 2.8 2.85
China 5Y
3.01 0 0.00% 3 3.03 3.06 3.09
China 7Y
3.22 0.01 0.01% 3.21 3.24 3.26 3.29
Singapore
1.70 0.05 0.05% 1.77 1.8 1.83 1.87
India 52W
5.57 0.07 -0.07% 5.82 5.87 5.93 5.98
Qatar
2.60 0 0.00% 2.76 2.82 2.88 2.94
South Korea 52W
1.29 0.04 0.04% 1.34 1.36 1.38 1.39
South Korea 2Y
1.33 0.03 0.03% 1.34 1.36 1.38 1.41
Indonesia 5Y
6.64 0.01 -0.01% 6.78 6.85 6.91 6.98
India 3M
5.08 0.04 -0.04% 5.38 5.43 5.47 5.51
India 6M
5.28 0.01 -0.01% 5.5 5.54 5.59 5.63
China
3.18 0 0.01% 3.18 3.2 3.23 3.25
India
6.66 0 0.00% 6.76 6.82 6.89 6.96
Malaysia
3.43 0.01 -0.01% 3.37 3.4 3.42 3.45
Vietnam
3.84 0.12 -0.12% 4.08 4.11 4.14 4.17
Hong Kong
1.46 0.16 0.16% 1.28 1.32 1.36 1.41
South Korea 5Y
1.40 0.03 0.03% 1.38 1.41 1.44 1.47
South Korea 20Y
1.52 0.05 0.05% 1.46 1.49 1.52 1.56
South Korea
1.51 0.02 0.04% 1.49 1.52 1.55 1.58
South Korea 30Y
1.50 0.05 0.05% 1.45 1.48 1.51 1.54
South Korea 3Y
1.32 0.04 0.04% 1.32 1.34 1.37 1.39
China 2Y
2.77 0 0.00% 2.8 2.84 2.88 2.91
China 20Y
3.57 0.08 0.08% 3.54 3.57 3.61 3.65
China 3Y
2.89 0.02 0.02% 2.87 2.89 2.92 2.95
Thailand
1.56 0.03 0.03% 1.53 1.56 1.59 1.62
Taiwan
0.68 0.02 -0.02% 0.73 0.75 0.76 0.78
Philippine
4.62 0.06 -0.06% 4.78 4.86 4.94 5.02
India 5Y
6.32 0.03 -0.03% 6.54 6.61 6.68 6.75
China 30Y
3.85 0.05 0.05% 3.84 3.87 3.89 3.92
Indonesia 1M
5.90 0 0.00% 5.97 6.04 6.11 6.19
India 2Y
5.68 0.03 -0.03% 5.84 5.89 5.94 5.99
India 30Y
7.18 0.01 -0.01% 7.22 7.27 7.32 7.37
India 3Y
5.94 0.01 -0.01% 6.18 6.23 6.28 6.33
India 7Y
6.79 0.03 -0.03% 6.62 6.68 6.74 6.8
Pakistan
11.30 0 0.00% 12.85 13.02 13.18 13.35
قاره آفریقا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
South Africa 3Y
7.05 0.02 -0.02% 7.12 7.19 7.26 7.33
South Africa 2Y
6.64 0.02 0.02% 6.73 6.81 6.9 6.98
Nigeria
14.09 0.25 -0.25% 14.42 14.54 14.66 14.79
South Africa 3M
6.00 0.63 -0.63% 6.6 7.26 7.99 8.78
South Africa 5Y
7.34 0.04 0.04% 7.49 7.56 7.63 7.69
South Africa
8.29 0.05 0.05% 8.39 8.46 8.53 8.59
South Africa 20Y
9.85 0.05 0.05% 9.97 10.05 10.13 10.21
South Africa 30Y
9.89 0.05 0.05% 10.02 10.1 10.18 10.27
Kenya
11.66 0.01 0.01% 11.75 11.95 12.16 12.37
Zambia Government Bond 10y
32.50 0.75 0.75% 32.56 33.57 34.61 35.69