شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بازار اوراق قرضه

  • داده های زنده
  • پیش بینی
اصلی ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
US
1.90 0.11 0.11% 0.10% 0.03% -1.01% Dec 12 -
UK
0.82 0.04 0.04% 0.04% 0.05% -0.48% Dec 12 -
Japan
-0.02 0.02 -0.02% 0.03% 0.05% -0.07% Dec 12 -
Germany
-0.32 0 -0.03% -0.01% -0.08% -0.61% Dec 12 -
France
0.04 0.01 -0.01% 0.02% 0.03% -0.69% Dec 12 -
Greece
1.38 0.61 -0.61% -0.68% -0.53% -2.85% Dec 12 -
India
6.77 0.01 0.01% 0.16% 0.24% -0.64% Dec 12 -
Netherlands
-0.19 0 -0.02% 0.02% -0.07% -0.63% Dec 12 -
Spain
0.47 0.04 0.04% -0.03% 0.02% -0.96% Dec 12 -
Portugal
0.41 0.05 0.05% -0.02% 0.04% -1.27% Dec 12 -
New Zealand
1.59 0.05 0.05% 0.11% 0.09% -0.93% Dec 12 -
Australia
1.22 0.06 0.06% 0.12% -0.06% -1.26% Dec 12 -
Italy
1.35 0.02 0.02% -0.14% 0.01% -1.62% Dec 12 -
Canada
1.67 0.09 0.09% 0.06% 0.12% -0.49% Dec 12 -
Brazil
6.76 0.02 -0.02% -0.06% 0.06% -3.07% Dec 12 -
Switzerland
-0.60 0 -0.04% -0.01% -0.08% -0.54% Dec 12 -
Mexico
6.86 0.02 -0.08% -0.16% -0.09% -2.12% Dec 11 -
ایالات متحده ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
US
1.90 0.11 0.11% 0.10% 0.03% -1.01% Dec 12 -
US 1M
1.55 0.03 0.03% 0.03% 0.00% -0.72% Dec 12 -
US 3M
1.56 0.01 -0.01% 0.02% -0.01% -0.86% Dec 12 -
US 6M
1.57 0.01 0.01% 0.02% -0.01% -0.98% Dec 12 -
US 52W
1.56 0.01 0.01% 0.00% -0.01% -1.13% Dec 12 -
US 2Y
1.66 0.05 0.05% 0.08% 0.03% -1.10% Dec 12 -
US 3Y
1.69 0.06 0.06% 0.09% 0.05% -1.07% Dec 12 -
US 5Y
1.73 0.09 0.09% 0.11% 0.06% -1.02% Dec 12 -
US 7Y
1.84 0.1 0.10% 0.11% 0.05% -0.99% Dec 12 -
US 20Y
2.39 0.1 0.10% 0.05% -0.03% -0.79% Dec 12 -
US 30Y
2.32 0.1 0.10% 0.07% -0.03% -0.84% Dec 12 -
بریتانیا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
UK
0.82 0.04 0.04% 0.04% 0.05% -0.48% Dec 12 -
UK 1M
0.72 0 0.01% -0.07% -0.04% 0.02% Dec 12 -
UK 3M
0.74 0.01 -0.01% -0.01% -0.02% -0.02% Dec 12 -
UK 6M
0.79 0.01 0.01% 0.03% 0.08% 0.01% Dec 12 -
UK 52W
0.68 0 0.00% -0.03% 0.01% -0.11% Dec 12 -
UK 3Y
0.56 0.01 0.01% 0.00% 0.05% -0.22% Dec 12 -
UK 5Y
0.61 0.02 0.02% 0.02% 0.07% -0.31% Dec 12 -
UK 7Y
0.62 0.03 0.03% 0.04% 0.09% -0.40% Dec 12 -
UK 20Y
1.23 0.05 0.05% 0.04% 0.06% -0.53% Dec 12 -
UK 30Y
1.33 0.06 0.06% 0.04% 0.06% -0.51% Dec 12 -
ژاپن ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
Japan
-0.02 0.02 -0.02% 0.03% 0.05% -0.07% Dec 12 -
Japan 1M
-0.15 0.04 0.00% 0.03% 0.00% 0.08% Dec 12 -
Japan 3M
-0.08 0.03 0.06% 0.07% 0.13% 0.16% Dec 12 -
Japan 6M
-0.10 0.01 0.01% 0.10% 0.08% 0.08% Dec 12 -
Japan 52W
-0.13 0.01 0.01% 0.02% 0.05% 0.03% Dec 12 -
Japan 2Y
-0.12 0.01 0.02% 0.04% 0.07% 0.02% Dec 12 -
Japan 3Y
-0.16 0.03 0.02% 0.03% 0.04% -0.02% Dec 12 -
Japan 5Y
-0.12 0.03 0.02% 0.03% 0.07% -0.01% Dec 12 -
Japan 7Y
-0.12 0.02 0.02% 0.04% 0.06% -0.03% Dec 12 -
Japan 20Y
0.30 0 0.00% 0.03% -0.02% -0.27% Dec 12 -
Japan 30Y
0.44 0 0.00% 0.02% -0.03% -0.36% Dec 12 -
آلمان ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
Germany
-0.32 0 -0.03% -0.01% -0.08% -0.61% Dec 12 -
Germany 3M
-0.71 0.04 -0.01% -0.08% -0.13% 0.04% Dec 12 -
Germany 6M
-0.64 0.01 0.01% -0.06% -0.04% 0.05% Dec 12 -
Germany 52W
-0.65 0 0.00% -0.05% -0.05% -0.01% Dec 12 -
Germany 2Y
-0.70 0.01 -0.01% -0.08% -0.08% -0.12% Dec 12 -
Germany 3Y
-0.65 0 -0.01% -0.02% -0.02% -0.15% Dec 12 -
Germany 5Y
-0.58 0 0.00% -0.03% -0.04% -0.33% Dec 12 -
Germany 7Y
-0.48 0 0.00% -0.02% -0.04% -0.47% Dec 12 -
Germany 30Y
0.27 0.06 0.06% 0.05% 0.08% -0.63% Dec 12 -
فرانسه ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
France 1M
-0.71 0 0.00% 0.01% -0.15% 0.16% Dec 12 -
France 52W
-0.58 0.01 -0.01% 0.00% 0.01% 0.03% Dec 12 -
France 2Y
-0.64 0 -0.01% -0.04% -0.06% -0.21% Dec 12 -
France 3M
-0.64 0 -0.01% -0.04% -0.06% 0.18% Dec 12 -
France 3Y
-0.61 0 -0.01% -0.04% -0.04% -0.34% Dec 12 -
France 5Y
-0.44 0 0.00% -0.05% -0.06% -0.48% Dec 12 -
France 6M
-0.62 0 0.00% -0.01% -0.04% 0.01% Dec 12 -
France 20Y
0.52 0.05 0.05% 0.03% 0.04% -0.85% Dec 12 -
France 30Y
0.83 0.05 0.05% 0.03% 0.04% -0.81% Dec 12 -
France
0.04 0.01 -0.01% 0.02% 0.03% -0.69% Dec 12 -
France 7Y
-0.26 0.01 -0.02% -0.04% -0.06% -0.54% Dec 12 -
ایتالیا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
Italy 1M
-0.40 0.02 0.01% -0.05% -0.12% -0.04% Dec 12 -
Italy 3M
-0.37 0 -0.01% -0.06% -0.08% -0.32% Dec 12 -
Italy 3Y
0.04 0.01 0.01% -0.14% -0.06% -1.08% Dec 12 -
Italy 6M
-0.26 0 0.00% -0.05% -0.04% -0.36% Dec 12 -
Italy 7Y
0.90 0.01 0.01% -0.14% -0.01% -1.65% Dec 12 -
Italy
1.35 0.02 0.02% -0.14% 0.01% -1.62% Dec 12 -
Italy 5Y
0.53 0.02 0.02% -0.15% -0.06% -1.48% Dec 12 -
Italy 52W
-0.18 0 -0.02% -0.04% -0.07% -0.45% Dec 12 -
Italy 20Y
2.05 0.02 0.02% -0.12% 0.06% -1.42% Dec 12 -
Italy 2Y
-0.03 0.04 -0.04% -0.13% -0.08% -0.59% Dec 12 -
Italy 30Y
2.42 0.02 0.02% -0.09% 0.09% -1.19% Dec 12 -
روسیه ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
Russia
6.35 0.04 -0.04% -0.04% -0.18% -2.33% Dec 12 -
Russia 1M
6.20 0.04 -0.01% -0.14% -0.15% -1.25% Dec 11 -
Russia 52W
5.71 0.09 -0.09% -0.22% -0.23% -2.11% Dec 12 -
Russia 3M
6.24 0.01 -0.01% -0.04% -0.05% -1.40% Dec 11 -
Russia 3Y
5.83 0.05 -0.05% -0.10% -0.26% -2.49% Dec 12 -
Russia 5Y
6.13 0.08 -0.08% -0.09% -0.16% -2.23% Dec 12 -
Russia 6M
6.20 0.01 0.00% -0.02% -0.04% -1.66% Dec 11 -
Russia 7Y
6.26 0.04 -0.04% -0.04% -0.16% -2.27% Dec 12 -
Russia 2Y
5.69 0.08 -0.08% -0.15% -0.22% -2.26% Dec 12 -
Russia 20Y
6.88 0.01 0.01% -0.02% -0.14% -1.90% Dec 12 -
استرالیا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
Australia 5Y
0.82 0.05 0.05% 0.08% -0.07% -1.29% Dec 12 -
New Zealand
1.59 0.05 0.05% 0.11% 0.09% -0.93% Dec 12 -
Australia 52W
0.86 0.02 0.02% 0.04% -0.03% -1.08% Dec 12 -
Australia 2Y
0.81 0.04 0.04% 0.07% -0.05% -1.19% Dec 12 -
Australia
1.22 0.06 0.06% 0.12% -0.06% -1.26% Dec 12 -
Australia 20Y
1.64 0.07 0.07% 0.13% -0.05% -1.18% Dec 12 -
Australia 7Y
1.00 0.06 0.06% 0.10% -0.06% -1.27% Dec 12 -
Australia 3Y
0.76 0.05 0.05% 0.07% -0.06% -1.23% Dec 12 -
Australia 30Y
1.83 0.06 0.06% 0.12% -0.06% -1.18% Dec 12 -
کانادا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
Canada
1.67 0.09 0.09% 0.06% 0.12% -0.49% Dec 12 -
Canada 1M
1.70 0.05 0.05% 0.02% 0.03% 0.11% Dec 12 -
Canada 20Y
1.76 0.07 0.07% 0.06% 0.07% -0.56% Dec 12 -
Canada 2Y
1.70 0.04 0.04% 0.02% 0.13% -0.37% Dec 12 -
Canada 3M
1.65 0.01 0.00% 0.00% -0.03% 0.01% Dec 11 -
Canada 3Y
1.69 0.05 0.05% 0.02% 0.11% -0.40% Dec 12 -
Canada 30Y
1.75 0.07 0.07% 0.06% 0.05% -0.58% Dec 12 -
Canada 5Y
1.66 0.07 0.07% 0.10% 0.07% -0.43% Dec 12 -
Canada 7Y
1.66 0.07 0.07% 0.04% 0.11% -0.46% Dec 12 -
Canada 52W
1.73 0.03 -0.03% 0.01% 0.04% -0.28% Dec 11 -
Canada 6M
1.70 0.01 0.01% 0.01% 0.02% -0.13% Dec 11 -
چین ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
China 30Y
3.80 0 0.00% 0.00% -0.08% -0.01% Dec 12 -
China 2Y
2.84 0.04 0.04% 0.04% -0.01% 0.08% Dec 12 -
China 20Y
3.56 0 0.02% 0.01% -0.08% -0.02% Dec 11 -
China 3Y
2.84 0.02 0.02% 0.02% -0.04% -0.04% Dec 12 -
China 52W
2.69 0.06 -0.06% 0.00% -0.05% 0.07% Dec 12 -
China 5Y
2.96 0.03 -0.03% -0.03% -0.08% -0.09% Dec 12 -
China 7Y
3.15 0.03 -0.03% -0.04% -0.08% -0.12% Dec 12 -
China
3.19 0.02 0.02% -0.02% -0.06% -0.15% Dec 12 -
هند ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
India 2Y
5.76 0 0.00% 0.09% 0.11% -1.38% Dec 12 -
India 30Y
7.31 0.04 0.04% 0.17% 0.07% -0.36% Dec 12 -
India 3Y
6.37 0.02 0.02% 0.18% 0.32% -0.79% Dec 12 -
India 7Y
7.02 0.03 0.03% 0.15% 0.21% -0.39% Dec 12 -
India 5Y
6.57 0.02 0.02% 0.25% 0.25% -0.77% Dec 12 -
India 52W
5.59 0.02 0.02% 0.01% 0.08% -1.39% Dec 12 -
India 3M
5.12 0.11 0.11% 0.06% 0.04% -1.58% Dec 12 -
India 6M
5.19 0.01 0.01% 0.07% 0.01% -1.77% Dec 12 -
India
6.77 0.01 0.01% 0.16% 0.24% -0.64% Dec 12 -
برزیل ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
Brazil
6.76 0.02 -0.02% -0.06% 0.06% -3.07% Dec 12 -
Brazil 52W
4.43 0.07 -0.07% -0.11% -0.06% -2.21% Dec 12 -
Brazil 2Y
5.07 0.03 -0.03% -0.14% 0.03% -2.64% Dec 12 -
Brazil 3M
4.46 0.06 -0.06% -0.16% -0.30% -2.01% Dec 12 -
Brazil 3Y
5.50 0.01 -0.01% -0.11% 0.04% -2.93% Dec 12 -
Brazil 5Y
6.28 0.02 -0.02% -0.11% 0.08% -2.60% Dec 12 -
Brazil 6M
4.34 0.04 -0.04% -0.10% -0.16% -2.15% Dec 12 -
اندونزی ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
Indonesia 1M
4.73 0 0.00% 0.00% 0.13% -0.88% Dec 12 -
Indonesia
7.20 0.07 0.08% 0.09% 0.14% -0.92% Dec 12 -
Indonesia 20Y
7.76 0.04 0.04% 0.04% 0.12% -0.68% Dec 12 -
Indonesia 3Y
6.27 0.01 0.01% 0.01% 0.02% -1.34% Dec 12 -
Indonesia 52W
5.22 0.04 -0.04% -0.07% -0.23% -1.17% Dec 12 -
Indonesia 30Y
7.78 0.05 0.05% 0.02% 0.01% -1.04% Dec 12 -
Indonesia 3M
4.88 0 0.00% 0.00% 0.10% -1.14% Dec 12 -
Indonesia 6M
5.11 0 0.00% -0.03% 0.11% -1.17% Dec 12 -
Indonesia 5Y
6.57 0.04 0.04% 0.01% 0.06% -1.55% Dec 12 -
کره جنوبی ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
South Korea 5Y
1.47 0 0.00% -0.02% -0.15% -0.43% Dec 12 -
South Korea 20Y
1.60 0.03 0.03% -0.03% -0.15% -0.38% Dec 12 -
South Korea
1.63 0.02 -0.02% -0.04% -0.17% -0.39% Dec 12 -
South Korea 30Y
1.56 0.03 0.03% -0.04% -0.16% -0.37% Dec 12 -
South Korea 3Y
1.42 0.03 -0.03% -0.01% -0.10% -0.38% Dec 12 -
South Korea 52W
1.33 0 0.00% -0.03% -0.08% -0.40% Dec 12 -
South Korea 2Y
1.40 0 0.00% -0.02% -0.14% -0.43% Dec 12 -
آفریقای جنوبی ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
South Africa 3Y
7.05 0.02 -0.02% -0.12% 0.04% -0.01% Jan 29 -
South Africa 2Y
6.72 0.02 0.02% -0.01% 0.02% 0.55% Dec 12 -
South Africa 3M
6.00 0 0.00% 0.00% 0.00% -0.30% Dec 12 -
South Africa 5Y
7.25 0.05 -0.05% -0.11% -0.20% -1.12% Dec 12 -
South Africa
8.33 0.07 -0.07% -0.11% -0.13% -0.82% Dec 12 -
South Africa 20Y
10.13 0.07 -0.07% -0.09% 0.07% 0.03% Dec 12 -
South Africa 30Y
10.20 0.07 -0.07% -0.08% 0.10% 0.04% Dec 12 -
یونان ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
Greece 1M
1.15 0.12 0.12% -5.03% -0.34% -0.15% Dec 12 -
Greece 3M
0.66 0.03 0.03% -0.78% -0.23% -0.82% Dec 12 -
Greece 6M
0.34 0.01 0.01% -0.04% 0.00% -1.01% Dec 12 -
Greece 20Y
2.15 0.05 -0.05% -0.19% -0.07% -2.92% Dec 12 -
Greece
1.38 0.61 -0.61% -0.68% -0.53% -2.85% Dec 12 -
پرتغال ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
Portugal 52W
-0.50 0.01 0.00% -0.02% -0.10% -0.18% Dec 12 -
Portugal 2Y
-0.53 0.02 0.02% 0.00% -0.03% -0.29% Dec 12 -
Portugal 3M
-0.49 0.03 0.00% 0.00% -0.13% 0.12% Dec 12 -
Portugal 6M
-0.48 0.04 -0.04% -0.04% -0.08% -0.01% Dec 12 -
Portugal 20Y
0.99 0.04 0.04% -0.03% 0.05% -1.55% Dec 12 -
Portugal 5Y
-0.12 0.01 0.01% -0.07% -0.03% -0.56% Dec 12 -
Portugal
0.41 0.05 0.05% -0.02% 0.04% -1.27% Dec 12 -
Portugal 30Y
1.34 0.04 0.04% -0.02% 0.07% -1.52% Dec 12 -
Portugal 3Y
-0.33 0 -0.01% -0.01% 0.00% -0.19% Dec 12 -
Portugal 7Y
0.21 0.08 0.08% 0.02% 0.08% -0.90% Dec 12 -
قاره اروپا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
UK
0.82 0.04 0.04% 0.04% 0.05% -0.48% Dec 12 -
UK 1M
0.72 0 0.01% -0.07% -0.04% 0.02% Dec 12 -
UK 3M
0.74 0.01 -0.01% -0.01% -0.02% -0.02% Dec 12 -
UK 6M
0.79 0.01 0.01% 0.03% 0.08% 0.01% Dec 12 -
UK 52W
0.68 0 0.00% -0.03% 0.01% -0.11% Dec 12 -
UK 3Y
0.56 0.01 0.01% 0.00% 0.05% -0.22% Dec 12 -
UK 5Y
0.61 0.02 0.02% 0.02% 0.07% -0.31% Dec 12 -
UK 7Y
0.62 0.03 0.03% 0.04% 0.09% -0.40% Dec 12 -
UK 20Y
1.23 0.05 0.05% 0.04% 0.06% -0.53% Dec 12 -
UK 30Y
1.33 0.06 0.06% 0.04% 0.06% -0.51% Dec 12 -
Germany
-0.32 0 -0.03% -0.01% -0.08% -0.61% Dec 12 -
Germany 3M
-0.71 0.04 -0.01% -0.08% -0.13% 0.04% Dec 12 -
Germany 6M
-0.64 0.01 0.01% -0.06% -0.04% 0.05% Dec 12 -
Germany 52W
-0.65 0 0.00% -0.05% -0.05% -0.01% Dec 12 -
Germany 2Y
-0.70 0.01 -0.01% -0.08% -0.08% -0.12% Dec 12 -
Germany 3Y
-0.65 0 -0.01% -0.02% -0.02% -0.15% Dec 12 -
Germany 5Y
-0.58 0 0.00% -0.03% -0.04% -0.33% Dec 12 -
Germany 7Y
-0.48 0 0.00% -0.02% -0.04% -0.47% Dec 12 -
Germany 30Y
0.27 0.06 0.06% 0.05% 0.08% -0.63% Dec 12 -
Denmark
-0.28 0 -0.02% -0.03% -0.05% -0.55% Dec 12 -
Finland
-0.07 0 -0.02% -0.04% -0.07% -0.65% Dec 12 -
France 20Y
0.52 0.05 0.05% 0.03% 0.04% -0.85% Dec 12 -
France 30Y
0.83 0.05 0.05% 0.03% 0.04% -0.81% Dec 12 -
Ireland
0.05 0.05 0.05% -0.01% -0.07% -0.94% Dec 12 -
Portugal 20Y
0.99 0.04 0.04% -0.03% 0.05% -1.55% Dec 12 -
Portugal 5Y
-0.12 0.01 0.01% -0.07% -0.03% -0.56% Dec 12 -
Poland
2.01 0.18 0.18% 0.16% 0.11% -0.95% Dec 12 -
Russia 20Y
6.88 0.01 0.01% -0.02% -0.14% -1.90% Dec 12 -
Portugal
0.41 0.05 0.05% -0.02% 0.04% -1.27% Dec 12 -
Portugal 30Y
1.34 0.04 0.04% -0.02% 0.07% -1.52% Dec 12 -
Portugal 3Y
-0.33 0 -0.01% -0.01% 0.00% -0.19% Dec 12 -
Portugal 7Y
0.21 0.08 0.08% 0.02% 0.08% -0.90% Dec 12 -
Slovenia
0.21 0.02 0.02% 0.02% 0.03% -0.87% Dec 12 -
France 1M
-0.71 0 0.00% 0.01% -0.15% 0.16% Dec 12 -
France 52W
-0.58 0.01 -0.01% 0.00% 0.01% 0.03% Dec 12 -
France 2Y
-0.64 0 -0.01% -0.04% -0.06% -0.21% Dec 12 -
France 3M
-0.64 0 -0.01% -0.04% -0.06% 0.18% Dec 12 -
France 3Y
-0.61 0 -0.01% -0.04% -0.04% -0.34% Dec 12 -
France 5Y
-0.44 0 0.00% -0.05% -0.06% -0.48% Dec 12 -
France 6M
-0.62 0 0.00% -0.01% -0.04% 0.01% Dec 12 -
Hungary
1.88 0.01 0.01% -0.06% -0.30% -1.35% Dec 12 -
Bulgaria
0.40 0 0.00% 0.00% 0.00% -0.50% Dec 11 -
Italy 1M
-0.40 0.02 0.01% -0.05% -0.12% -0.04% Dec 12 -
Italy 3M
-0.37 0 -0.01% -0.06% -0.08% -0.32% Dec 12 -
Italy 3Y
0.04 0.01 0.01% -0.14% -0.06% -1.08% Dec 12 -
Iceland
3.83 0 0.00% 0.10% 0.04% -1.67% Dec 11 -
Latvia
0.55 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Dec 11 -
Lithuania
0.38 0 0.00% 0.00% 0.03% -0.83% Dec 11 -
Russia
6.35 0.04 -0.04% -0.04% -0.18% -2.33% Dec 12 -
Russia 1M
6.20 0.04 -0.01% -0.14% -0.15% -1.25% Dec 11 -
Russia 52W
5.71 0.09 -0.09% -0.22% -0.23% -2.11% Dec 12 -
Russia 3M
6.24 0.01 -0.01% -0.04% -0.05% -1.40% Dec 11 -
Russia 3Y
5.83 0.05 -0.05% -0.10% -0.26% -2.49% Dec 12 -
Russia 5Y
6.13 0.08 -0.08% -0.09% -0.16% -2.23% Dec 12 -
Russia 6M
6.20 0.01 0.00% -0.02% -0.04% -1.66% Dec 11 -
Russia 7Y
6.26 0.04 -0.04% -0.04% -0.16% -2.27% Dec 12 -
Turkey
12.07 0.11 -0.11% 0.09% -0.05% -5.42% Dec 12 -
Austria
-0.10 0 0.00% -0.04% -0.08% -0.65% Dec 12 -
Russia 2Y
5.69 0.08 -0.08% -0.15% -0.22% -2.26% Dec 12 -
Italy 52W
-0.18 0 -0.02% -0.04% -0.07% -0.45% Dec 12 -
Greece 20Y
2.15 0.05 -0.05% -0.19% -0.07% -2.92% Dec 12 -
Slovakia
0.09 0.04 0.04% 0.01% 0.06% -0.91% Dec 12 -
Belgium
-0.03 0.01 -0.01% -0.03% -0.03% -0.80% Dec 12 -
Italy 20Y
2.05 0.02 0.02% -0.12% 0.06% -1.42% Dec 12 -
Italy 2Y
-0.03 0.04 -0.04% -0.13% -0.08% -0.59% Dec 12 -
Italy 30Y
2.42 0.02 0.02% -0.09% 0.09% -1.19% Dec 12 -
France
0.04 0.01 -0.01% 0.02% 0.03% -0.69% Dec 12 -
France 7Y
-0.26 0.01 -0.02% -0.04% -0.06% -0.54% Dec 12 -
Greece
1.38 0.61 -0.61% -0.68% -0.53% -2.85% Dec 12 -
Netherlands
-0.19 0 -0.02% 0.02% -0.07% -0.63% Dec 12 -
Sweden
0.05 0.01 0.03% -0.01% 0.05% -0.40% Dec 12 -
Spain
0.47 0.04 0.04% -0.03% 0.02% -0.96% Dec 12 -
Croatia
0.64 0 0.00% 0.00% 0.03% -1.49% Dec 12 -
Italy
1.35 0.02 0.02% -0.14% 0.01% -1.62% Dec 12 -
Italy 5Y
0.53 0.02 0.02% -0.15% -0.06% -1.48% Dec 12 -
Portugal 52W
-0.50 0.01 0.00% -0.02% -0.10% -0.18% Dec 12 -
Portugal 2Y
-0.53 0.02 0.02% 0.00% -0.03% -0.29% Dec 12 -
Portugal 3M
-0.49 0.03 0.00% 0.00% -0.13% 0.12% Dec 12 -
Portugal 6M
-0.48 0.04 -0.04% -0.04% -0.08% -0.01% Dec 12 -
Switzerland
-0.60 0 -0.04% -0.01% -0.08% -0.54% Dec 12 -
Greece 1M
1.15 0.12 0.12% -5.03% -0.34% -0.15% Dec 12 -
Greece 3M
0.66 0.03 0.03% -0.78% -0.23% -0.82% Dec 12 -
Greece 6M
0.34 0.01 0.01% -0.04% 0.00% -1.01% Dec 12 -
Norway
1.49 0.02 0.02% 0.01% -0.03% -0.38% Dec 12 -
Romania
4.75 0.04 -0.04% 0.01% 0.31% 0.00% Dec 12 -
Czech Republic
1.48 0.04 -0.04% -0.04% -0.06% -0.53% Dec 12 -
Italy 7Y
0.90 0.01 0.01% -0.14% -0.01% -1.65% Dec 12 -
Spain 5Y
-0.11 0.01 -0.03% -0.06% -0.02% -0.49% Dec 12 -
Netherlands 6M
-0.67 0 -0.01% 0.05% -0.08% 0.06% Dec 12 -
Spain 52W
-0.44 0.01 0.00% 0.01% 0.01% -0.13% Dec 12 -
Netherlands 3M
-0.66 0.01 -0.01% 0.06% 0.00% 0.15% Dec 12 -
Spain 3M
-0.52 0.02 0.01% -0.01% 0.00% -0.09% Dec 12 -
Spain 3Y
-0.38 0.01 -0.01% -0.01% -0.01% -0.38% Dec 12 -
Spain 6M
-0.44 0.01 -0.01% 0.00% 0.06% -0.04% Dec 12 -
قاره آمریکا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
US
1.90 0.11 0.11% 0.10% 0.03% -1.01% Dec 12 -
US 1M
1.55 0.03 0.03% 0.03% 0.00% -0.72% Dec 12 -
US 3M
1.56 0.01 -0.01% 0.02% -0.01% -0.86% Dec 12 -
US 6M
1.57 0.01 0.01% 0.02% -0.01% -0.98% Dec 12 -
US 52W
1.56 0.01 0.01% 0.00% -0.01% -1.13% Dec 12 -
US 2Y
1.66 0.05 0.05% 0.08% 0.03% -1.10% Dec 12 -
US 3Y
1.69 0.06 0.06% 0.09% 0.05% -1.07% Dec 12 -
US 5Y
1.73 0.09 0.09% 0.11% 0.06% -1.02% Dec 12 -
US 7Y
1.84 0.1 0.10% 0.11% 0.05% -0.99% Dec 12 -
US 20Y
2.39 0.1 0.10% 0.05% -0.03% -0.79% Dec 12 -
US 30Y
2.32 0.1 0.10% 0.07% -0.03% -0.84% Dec 12 -
Chile
3.37 0.09 -0.09% -0.07% -0.03% -1.23% Dec 12 -
Canada 52W
1.73 0.03 -0.03% 0.01% 0.04% -0.28% Dec 11 -
Canada 6M
1.70 0.01 0.01% 0.01% 0.02% -0.13% Dec 11 -
Colombia
6.03 0.02 0.02% -0.08% -0.07% -0.81% Dec 12 -
Canada
1.67 0.09 0.09% 0.06% 0.12% -0.49% Dec 12 -
Canada 1M
1.70 0.05 0.05% 0.02% 0.03% 0.11% Dec 12 -
Canada 20Y
1.76 0.07 0.07% 0.06% 0.07% -0.56% Dec 12 -
Canada 2Y
1.70 0.04 0.04% 0.02% 0.13% -0.37% Dec 12 -
Canada 3M
1.65 0.01 0.00% 0.00% -0.03% 0.01% Dec 11 -
Canada 3Y
1.69 0.05 0.05% 0.02% 0.11% -0.40% Dec 12 -
Brazil
6.76 0.02 -0.02% -0.06% 0.06% -3.07% Dec 12 -
Brazil 52W
4.43 0.07 -0.07% -0.11% -0.06% -2.21% Dec 12 -
Brazil 2Y
5.07 0.03 -0.03% -0.14% 0.03% -2.64% Dec 12 -
Brazil 3M
4.46 0.06 -0.06% -0.16% -0.30% -2.01% Dec 12 -
Brazil 3Y
5.50 0.01 -0.01% -0.11% 0.04% -2.93% Dec 12 -
Brazil 5Y
6.28 0.02 -0.02% -0.11% 0.08% -2.60% Dec 12 -
Brazil 6M
4.34 0.04 -0.04% -0.10% -0.16% -2.15% Dec 12 -
Peru 9y
5.43 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.91% Mar 22 01:00
Venezuela
10.43 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Dec 11 -
Mexico
6.86 0.02 -0.08% -0.16% -0.09% -2.12% Dec 11 -
Canada 30Y
1.75 0.07 0.07% 0.06% 0.05% -0.58% Dec 12 -
Canada 5Y
1.66 0.07 0.07% 0.10% 0.07% -0.43% Dec 12 -
Canada 7Y
1.66 0.07 0.07% 0.04% 0.11% -0.46% Dec 12 -
قاره آسیا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
Japan
-0.02 0.02 -0.02% 0.03% 0.05% -0.07% Dec 12 -
Japan 1M
-0.15 0.04 0.00% 0.03% 0.00% 0.08% Dec 12 -
Japan 3M
-0.08 0.03 0.06% 0.07% 0.13% 0.16% Dec 12 -
Japan 6M
-0.10 0.01 0.01% 0.10% 0.08% 0.08% Dec 12 -
Japan 52W
-0.13 0.01 0.01% 0.02% 0.05% 0.03% Dec 12 -
Japan 2Y
-0.12 0.01 0.02% 0.04% 0.07% 0.02% Dec 12 -
Japan 3Y
-0.16 0.03 0.02% 0.03% 0.04% -0.02% Dec 12 -
Japan 5Y
-0.12 0.03 0.02% 0.03% 0.07% -0.01% Dec 12 -
Japan 7Y
-0.12 0.02 0.02% 0.04% 0.06% -0.03% Dec 12 -
Japan 20Y
0.30 0 0.00% 0.03% -0.02% -0.27% Dec 12 -
Japan 30Y
0.44 0 0.00% 0.02% -0.03% -0.36% Dec 12 -
Indonesia
7.20 0.07 0.08% 0.09% 0.14% -0.92% Dec 12 -
Indonesia 20Y
7.76 0.04 0.04% 0.04% 0.12% -0.68% Dec 12 -
Indonesia 3Y
6.27 0.01 0.01% 0.01% 0.02% -1.34% Dec 12 -
Indonesia 52W
5.22 0.04 -0.04% -0.07% -0.23% -1.17% Dec 12 -
Indonesia 30Y
7.78 0.05 0.05% 0.02% 0.01% -1.04% Dec 12 -
Indonesia 3M
4.88 0 0.00% 0.00% 0.10% -1.14% Dec 12 -
Indonesia 6M
5.11 0 0.00% -0.03% 0.11% -1.17% Dec 12 -
China 52W
2.69 0.06 -0.06% 0.00% -0.05% 0.07% Dec 12 -
China 5Y
2.96 0.03 -0.03% -0.03% -0.08% -0.09% Dec 12 -
China 7Y
3.15 0.03 -0.03% -0.04% -0.08% -0.12% Dec 12 -
Singapore
1.74 0 0.00% -0.01% -0.05% -0.56% Dec 12 -
India 52W
5.59 0.02 0.02% 0.01% 0.08% -1.39% Dec 12 -
Qatar
2.60 0.03 0.03% -0.02% -0.14% -1.28% Dec 12 -
South Korea 52W
1.33 0 0.00% -0.03% -0.08% -0.40% Dec 12 -
South Korea 2Y
1.40 0 0.00% -0.02% -0.14% -0.43% Dec 12 -
Indonesia 5Y
6.57 0.04 0.04% 0.01% 0.06% -1.55% Dec 12 -
India 3M
5.12 0.11 0.11% 0.06% 0.04% -1.58% Dec 12 -
India 6M
5.19 0.01 0.01% 0.07% 0.01% -1.77% Dec 12 -
China
3.19 0.02 0.02% -0.02% -0.06% -0.15% Dec 12 -
India
6.77 0.01 0.01% 0.16% 0.24% -0.64% Dec 12 -
Malaysia
3.43 0.01 -0.01% -0.01% -0.02% -0.67% Dec 12 -
Vietnam
3.52 0.01 0.01% 0.00% -0.26% -1.67% Dec 12 -
Hong Kong
1.63 0.03 -0.03% 0.03% -0.09% -0.52% Dec 12 -
South Korea 5Y
1.47 0 0.00% -0.02% -0.15% -0.43% Dec 12 -
South Korea 20Y
1.60 0.03 0.03% -0.03% -0.15% -0.38% Dec 12 -
South Korea
1.63 0.02 -0.02% -0.04% -0.17% -0.39% Dec 12 -
South Korea 30Y
1.56 0.03 0.03% -0.04% -0.16% -0.37% Dec 12 -
South Korea 3Y
1.42 0.03 -0.03% -0.01% -0.10% -0.38% Dec 12 -
China 2Y
2.84 0.04 0.04% 0.04% -0.01% 0.08% Dec 12 -
China 20Y
3.56 0 0.02% 0.01% -0.08% -0.02% Dec 11 -
China 3Y
2.84 0.02 0.02% 0.02% -0.04% -0.04% Dec 12 -
Thailand
1.55 0 0.01% -0.11% -0.17% -1.10% Dec 12 -
Taiwan
0.70 0 -0.01% -0.01% -0.02% -0.21% Dec 12 -
Philippine
4.55 0.06 -0.06% -0.09% -0.12% -2.70% Dec 12 -
India 5Y
6.57 0.02 0.02% 0.25% 0.25% -0.77% Dec 12 -
China 30Y
3.80 0 0.00% 0.00% -0.08% -0.01% Dec 12 -
Indonesia 1M
4.73 0 0.00% 0.00% 0.13% -0.88% Dec 12 -
India 2Y
5.76 0 0.00% 0.09% 0.11% -1.38% Dec 12 -
India 30Y
7.31 0.04 0.04% 0.17% 0.07% -0.36% Dec 12 -
India 3Y
6.37 0.02 0.02% 0.18% 0.32% -0.79% Dec 12 -
India 7Y
7.02 0.03 0.03% 0.15% 0.21% -0.39% Dec 12 -
Pakistan
11.25 0 0.00% -0.03% -0.15% -1.45% Dec 12 -
قاره آفریقا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
South Africa 3Y
7.05 0.02 -0.02% -0.12% 0.04% -0.01% Jan 29 -
South Africa 2Y
6.72 0.02 0.02% -0.01% 0.02% 0.55% Dec 12 -
Nigeria
11.34 0.01 0.01% -1.14% -1.70% -4.47% Dec 12 -
South Africa 3M
6.00 0 0.00% 0.00% 0.00% -0.30% Dec 12 -
South Africa 5Y
7.25 0.05 -0.05% -0.11% -0.20% -1.12% Dec 12 -
South Africa
8.33 0.07 -0.07% -0.11% -0.13% -0.82% Dec 12 -
South Africa 20Y
10.13 0.07 -0.07% -0.09% 0.07% 0.03% Dec 12 -
South Africa 30Y
10.20 0.07 -0.07% -0.08% 0.10% 0.04% Dec 12 -
Kenya
12.17 0.03 -0.03% -0.25% 0.21% -0.34% Dec 12 -
Zambia Government Bond 10y
33.00 0 0.00% 0.00% 0.50% 7.00% Dec 12 -
اصلی ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
US
1.90 0.11 0.11% 1.83 1.88 1.93 1.99
UK
0.82 0.04 0.04% 0.75 0.81 0.87 0.93
Japan
-0.02 0.02 -0.02% 0.01 0.02 0.03 0.04
Germany
-0.32 0 -0.03% 0.04 0.07 0.12 0.16
France
0.04 0.01 -0.01% 0 0.01 0.01 0.02
Greece
1.38 0.61 -0.61% 2.12 2.23 2.34 2.45
India
6.77 0.01 0.01% 6.52 6.59 6.65 6.71
Netherlands
-0.19 0 -0.02% 0.02 0.04 0.07 0.1
Spain
0.47 0.04 0.04% 0.47 0.52 0.57 0.63
Portugal
0.41 0.05 0.05% 0.45 0.49 0.54 0.6
New Zealand
1.59 0.05 0.05% 1.36 1.4 1.45 1.49
Australia
1.22 0.06 0.06% 1.08 1.12 1.16 1.2
Italy
1.35 0.02 0.02% 1.41 1.48 1.56 1.64
Canada
1.67 0.09 0.09% 1.52 1.58 1.64 1.71
Brazil
6.76 0.02 -0.02% 7.02 7.11 7.21 7.3
Switzerland
-0.60 0 -0.04% 0.06 0.13 0.21 0.3
Mexico
6.86 0.02 -0.08% 7.18 7.26 7.34 7.42
ایالات متحده ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
US
1.90 0.11 0.11% 1.83 1.88 1.93 1.99
US 1M
1.55 0.03 0.03% 1.69 1.73 1.76 1.8
US 3M
1.56 0.01 -0.01% 1.61 1.63 1.66 1.68
US 6M
1.57 0.01 0.01% 1.64 1.66 1.68 1.7
US 52W
1.56 0.01 0.01% 1.63 1.66 1.69 1.73
US 2Y
1.66 0.05 0.05% 1.65 1.7 1.76 1.81
US 3Y
1.69 0.06 0.06% 1.65 1.71 1.77 1.83
US 5Y
1.73 0.09 0.09% 1.67 1.73 1.78 1.84
US 7Y
1.84 0.1 0.10% 1.78 1.84 1.89 1.95
US 20Y
2.39 0.1 0.10% 2.33 2.38 2.44 2.5
US 30Y
2.32 0.1 0.10% 2.25 2.3 2.35 2.4
بریتانیا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
UK
0.82 0.04 0.04% 0.75 0.81 0.87 0.93
UK 1M
0.72 0 0.01% 0.76 0.79 0.82 0.85
UK 3M
0.74 0.01 -0.01% 0.8 0.84 0.88 0.92
UK 6M
0.79 0.01 0.01% 0.78 0.8 0.82 0.85
UK 52W
0.68 0 0.00% 0.72 0.76 0.81 0.86
UK 3Y
0.56 0.01 0.01% 0.55 0.6 0.65 0.71
UK 5Y
0.61 0.02 0.02% 0.56 0.61 0.67 0.73
UK 7Y
0.62 0.03 0.03% 0.55 0.6 0.66 0.73
UK 20Y
1.23 0.05 0.05% 1.16 1.21 1.27 1.32
UK 30Y
1.33 0.06 0.06% 1.26 1.31 1.36 1.42
ژاپن ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
Japan
-0.02 0.02 -0.02% 0.01 0.02 0.03 0.04
Japan 1M
-0.15 0.04 0.00% 0.01 0.02 0.04 0.05
Japan 3M
-0.08 0.03 0.06% 0.02 0.04 0.07 0.1
Japan 6M
-0.10 0.01 0.01% 0.01 0.03 0.04 0.06
Japan 52W
-0.13 0.01 0.01% 0.01 0.02 0.03 0.04
Japan 2Y
-0.12 0.01 0.02% 0.01 0.03 0.04 0.06
Japan 3Y
-0.16 0.03 0.02% 0.02 0.03 0.05 0.07
Japan 5Y
-0.12 0.03 0.02% 0.02 0.03 0.05 0.07
Japan 7Y
-0.12 0.02 0.02% 0.02 0.04 0.06 0.09
Japan 20Y
0.30 0 0.00% 0.28 0.31 0.34 0.38
Japan 30Y
0.44 0 0.00% 0.45 0.49 0.53 0.57
آلمان ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
Germany
-0.32 0 -0.03% 0.04 0.07 0.12 0.16
Germany 3M
-0.71 0.04 -0.01% 0.04 0.07 0.11 0.16
Germany 6M
-0.64 0.01 0.01% 0.03 0.06 0.09 0.13
Germany 52W
-0.65 0 0.00% 0.02 0.05 0.07 0.09
Germany 2Y
-0.70 0.01 -0.01% 0.02 0.04 0.06 0.08
Germany 3Y
-0.65 0 -0.01% 0.02 0.04 0.07 0.09
Germany 5Y
-0.58 0 0.00% 0.04 0.07 0.11 0.16
Germany 7Y
-0.48 0 0.00% 0.05 0.11 0.17 0.24
Germany 30Y
0.27 0.06 0.06% 0.14 0.15 0.17 0.18
فرانسه ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
France 1M
-0.71 0 0.00% 0.07 0.14 0.22 0.31
France 52W
-0.58 0.01 -0.01% 0.02 0.05 0.07 0.1
France 2Y
-0.64 0 -0.01% 0.02 0.05 0.07 0.1
France 3M
-0.64 0 -0.01% 0.03 0.06 0.09 0.12
France 3Y
-0.61 0 -0.01% 0.03 0.06 0.09 0.12
France 5Y
-0.44 0 0.00% 0.04 0.09 0.14 0.2
France 6M
-0.62 0 0.00% 0.03 0.05 0.08 0.11
France 20Y
0.52 0.05 0.05% 0.46 0.51 0.56 0.62
France 30Y
0.83 0.05 0.05% 0.78 0.83 0.89 0.95
France
0.04 0.01 -0.01% 0 0.01 0.01 0.02
France 7Y
-0.26 0.01 -0.02% 0.03 0.06 0.09 0.13
ایتالیا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
Italy 1M
-0.40 0.02 0.01% 0.03 0.07 0.11 0.15
Italy 3M
-0.37 0 -0.01% 0.03 0.07 0.11 0.15
Italy 3Y
0.04 0.01 0.01% 0.1 0.11 0.12 0.13
Italy 7Y
0.90 0.01 0.01% 0.98 1.05 1.13 1.21
Italy
1.35 0.02 0.02% 1.41 1.48 1.56 1.64
Italy 5Y
0.53 0.02 0.02% 0.63 0.69 0.76 0.83
Italy 52W
-0.18 0 -0.02% 0.01 0.03 0.04 0.06
Italy 20Y
2.05 0.02 0.02% 2.09 2.15 2.22 2.29
Italy 2Y
-0.03 0.04 -0.04% 0.04 0.05 0.05 0.06
Italy 30Y
2.42 0.02 0.02% 2.43 2.5 2.57 2.64
روسیه ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
Russia
6.35 0.04 -0.04% 6.45 6.5 6.55 6.6
Russia 1M
6.20 0.04 -0.01% 6.36 6.38 6.4 6.41
Russia 52W
5.71 0.09 -0.09% 5.97 6.03 6.09 6.15
Russia 3M
6.24 0.01 -0.01% 6.3 6.31 6.33 6.35
Russia 3Y
5.83 0.05 -0.05% 5.97 6.02 6.06 6.11
Russia 5Y
6.13 0.08 -0.08% 6.28 6.33 6.38 6.42
Russia 6M
6.20 0.01 0.00% 6.24 6.26 6.27 6.29
Russia 7Y
6.26 0.04 -0.04% 6.37 6.42 6.47 6.52
Russia 2Y
5.69 0.08 -0.08% 5.9 5.94 5.99 6.03
Russia 20Y
6.88 0.01 0.01% 6.95 7 7.04 7.09
استرالیا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
Australia 5Y
0.82 0.05 0.05% 0.72 0.75 0.78 0.8
New Zealand
1.59 0.05 0.05% 1.36 1.4 1.45 1.49
Australia 52W
0.86 0.02 0.02% 0.8 0.82 0.84 0.87
Australia 2Y
0.81 0.04 0.04% 0.72 0.75 0.78 0.8
Australia
1.22 0.06 0.06% 1.08 1.12 1.16 1.2
Australia 20Y
1.64 0.07 0.07% 1.47 1.51 1.55 1.6
Australia 7Y
1.00 0.06 0.06% 0.88 0.91 0.95 0.98
Australia 3Y
0.76 0.05 0.05% 0.67 0.7 0.72 0.75
Australia 30Y
1.83 0.06 0.06% 1.67 1.71 1.75 1.79
کانادا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
Canada
1.67 0.09 0.09% 1.52 1.58 1.64 1.71
Canada 1M
1.70 0.05 0.05% 1.67 1.7 1.72 1.75
Canada 20Y
1.76 0.07 0.07% 1.6 1.65 1.7 1.75
Canada 2Y
1.70 0.04 0.04% 1.64 1.69 1.75 1.8
Canada 3M
1.65 0.01 0.00% 1.66 1.68 1.69 1.7
Canada 3Y
1.69 0.05 0.05% 1.62 1.68 1.73 1.79
Canada 30Y
1.75 0.07 0.07% 1.6 1.64 1.69 1.74
Canada 5Y
1.66 0.07 0.07% 1.55 1.61 1.67 1.74
Canada 7Y
1.66 0.07 0.07% 1.54 1.6 1.66 1.72
Canada 52W
1.73 0.03 -0.03% 1.73 1.75 1.78 1.81
Canada 6M
1.70 0.01 0.01% 1.69 1.71 1.72 1.74
چین ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
China 30Y
3.80 0 0.00% 3.82 3.85 3.87 3.9
China 2Y
2.84 0.04 0.04% 2.82 2.86 2.9 2.94
China 20Y
3.56 0 0.02% 3.6 3.64 3.68 3.72
China 3Y
2.84 0.02 0.02% 2.85 2.88 2.91 2.94
China 52W
2.69 0.06 -0.06% 2.73 2.78 2.83 2.88
China 5Y
2.96 0.03 -0.03% 3.02 3.05 3.08 3.11
China 7Y
3.15 0.03 -0.03% 3.2 3.23 3.25 3.28
China
3.19 0.02 0.02% 3.21 3.24 3.27 3.29
هند ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
India 2Y
5.76 0 0.00% 5.56 5.61 5.65 5.69
India 30Y
7.31 0.04 0.04% 7.21 7.26 7.31 7.36
India 3Y
6.37 0.02 0.02% 6.05 6.1 6.15 6.2
India 7Y
7.02 0.03 0.03% 6.8 6.87 6.93 7
India 5Y
6.57 0.02 0.02% 6.32 6.38 6.45 6.52
India 52W
5.59 0.02 0.02% 5.37 5.43 5.48 5.54
India 3M
5.12 0.11 0.11% 4.95 4.99 5.02 5.06
India 6M
5.19 0.01 0.01% 5.17 5.21 5.25 5.3
India
6.77 0.01 0.01% 6.52 6.59 6.65 6.71
برزیل ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
Brazil
6.76 0.02 -0.02% 7.02 7.11 7.21 7.3
Brazil 52W
4.43 0.07 -0.07% 4.63 4.69 4.75 4.81
Brazil 2Y
5.07 0.03 -0.03% 5.28 5.36 5.43 5.51
Brazil 3M
4.46 0.06 -0.06% 4.74 4.8 4.87 4.93
Brazil 3Y
5.50 0.01 -0.01% 5.74 5.82 5.91 5.99
Brazil 5Y
6.28 0.02 -0.02% 6.55 6.65 6.75 6.85
Brazil 6M
4.34 0.04 -0.04% 4.54 4.59 4.63 4.68
اندونزی ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
Indonesia 1M
4.73 0 0.00% 4.81 4.89 4.97 5.05
Indonesia
7.20 0.07 0.08% 7.13 7.19 7.26 7.32
Indonesia 20Y
7.76 0.04 0.04% 7.75 7.81 7.87 7.93
Indonesia 3Y
6.27 0.01 0.01% 6.3 6.35 6.41 6.47
Indonesia 52W
5.22 0.04 -0.04% 5.36 5.46 5.57 5.68
Indonesia 30Y
7.78 0.05 0.05% 7.81 7.85 7.89 7.93
Indonesia 3M
4.88 0 0.00% 4.96 5.05 5.13 5.22
Indonesia 6M
5.11 0 0.00% 5.23 5.31 5.38 5.46
Indonesia 5Y
6.57 0.04 0.04% 6.57 6.63 6.69 6.75
کره جنوبی ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
South Korea 5Y
1.47 0 0.00% 1.5 1.54 1.57 1.61
South Korea 20Y
1.60 0.03 0.03% 1.63 1.67 1.7 1.74
South Korea
1.63 0.02 -0.02% 1.66 1.7 1.74 1.78
South Korea 30Y
1.56 0.03 0.03% 1.58 1.62 1.66 1.69
South Korea 3Y
1.42 0.03 -0.03% 1.41 1.44 1.47 1.5
South Korea 52W
1.33 0 0.00% 1.38 1.4 1.42 1.44
South Korea 2Y
1.40 0 0.00% 1.41 1.43 1.46 1.49
آفریقای جنوبی ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
South Africa 3Y
7.05 0.02 -0.02% 7.12 7.19 7.26 7.33
South Africa 2Y
6.72 0.02 0.02% 6.79 6.87 6.94 7.02
South Africa 3M
6.00 0 0.00% 6.6 7.26 7.99 8.78
South Africa 5Y
7.25 0.05 -0.05% 7.51 7.58 7.65 7.72
South Africa
8.33 0.07 -0.07% 8.52 8.59 8.66 8.74
South Africa 20Y
10.13 0.07 -0.07% 10.26 10.34 10.43 10.51
South Africa 30Y
10.20 0.07 -0.07% 10.31 10.39 10.47 10.55
یونان ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
Greece 1M
1.15 0.12 0.12% 4.76 5.24 5.76 6.34
Greece 3M
0.66 0.03 0.03% 1.46 1.61 1.77 1.95
Greece 6M
0.34 0.01 0.01% 0.42 0.46 0.51 0.56
Greece 20Y
2.15 0.05 -0.05% 2.3 2.35 2.4 2.45
Greece
1.38 0.61 -0.61% 2.12 2.23 2.34 2.45
پرتغال ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
Portugal 52W
-0.50 0.01 0.00% 0.02 0.05 0.07 0.1
Portugal 2Y
-0.53 0.02 0.02% 0.05 0.11 0.17 0.24
Portugal 3M
-0.49 0.03 0.00% 0.05 0.1 0.15 0.21
Portugal 6M
-0.48 0.04 -0.04% 0.04 0.09 0.15 0.2
Portugal 20Y
0.99 0.04 0.04% 1.05 1.1 1.15 1.21
Portugal 5Y
-0.12 0.01 0.01% 0.01 0.02 0.03 0.04
Portugal
0.41 0.05 0.05% 0.45 0.49 0.54 0.6
Portugal 30Y
1.34 0.04 0.04% 1.38 1.43 1.48 1.54
Portugal 3Y
-0.33 0 -0.01% 0.03 0.07 0.11 0.16
Portugal 7Y
0.21 0.08 0.08% 0.21 0.23 0.25 0.28
قاره اروپا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
UK
0.82 0.04 0.04% 0.75 0.81 0.87 0.93
UK 1M
0.72 0 0.01% 0.76 0.79 0.82 0.85
UK 3M
0.74 0.01 -0.01% 0.8 0.84 0.88 0.92
UK 6M
0.79 0.01 0.01% 0.78 0.8 0.82 0.85
UK 52W
0.68 0 0.00% 0.72 0.76 0.81 0.86
UK 3Y
0.56 0.01 0.01% 0.55 0.6 0.65 0.71
UK 5Y
0.61 0.02 0.02% 0.56 0.61 0.67 0.73
UK 7Y
0.62 0.03 0.03% 0.55 0.6 0.66 0.73
UK 20Y
1.23 0.05 0.05% 1.16 1.21 1.27 1.32
UK 30Y
1.33 0.06 0.06% 1.26 1.31 1.36 1.42
Germany
-0.32 0 -0.03% 0.04 0.07 0.12 0.16
Germany 3M
-0.71 0.04 -0.01% 0.04 0.07 0.11 0.16
Germany 6M
-0.64 0.01 0.01% 0.03 0.06 0.09 0.13
Germany 52W
-0.65 0 0.00% 0.02 0.05 0.07 0.09
Germany 2Y
-0.70 0.01 -0.01% 0.02 0.04 0.06 0.08
Germany 3Y
-0.65 0 -0.01% 0.02 0.04 0.07 0.09
Germany 5Y
-0.58 0 0.00% 0.04 0.07 0.11 0.16
Germany 7Y
-0.48 0 0.00% 0.05 0.11 0.17 0.24
Germany 30Y
0.27 0.06 0.06% 0.14 0.15 0.17 0.18
Denmark
-0.28 0 -0.02% 0.03 0.07 0.11 0.16
Finland
-0.07 0 -0.02% 0.01 0.02 0.04 0.05
France 20Y
0.52 0.05 0.05% 0.46 0.51 0.56 0.62
France 30Y
0.83 0.05 0.05% 0.78 0.83 0.89 0.95
Ireland
0.05 0.05 0.05% 0.07 0.08 0.09 0.1
Portugal 20Y
0.99 0.04 0.04% 1.05 1.1 1.15 1.21
Portugal 5Y
-0.12 0.01 0.01% 0.01 0.02 0.03 0.04
Poland
2.01 0.18 0.18% 1.93 2.04 2.16 2.28
Russia 20Y
6.88 0.01 0.01% 6.95 7 7.04 7.09
Portugal
0.41 0.05 0.05% 0.45 0.49 0.54 0.6
Portugal 30Y
1.34 0.04 0.04% 1.38 1.43 1.48 1.54
Portugal 3Y
-0.33 0 -0.01% 0.03 0.07 0.11 0.16
Portugal 7Y
0.21 0.08 0.08% 0.21 0.23 0.25 0.28
Slovenia
0.21 0.02 0.02% 0.1 0.11 0.13 0.14
France 1M
-0.71 0 0.00% 0.07 0.14 0.22 0.31
France 52W
-0.58 0.01 -0.01% 0.02 0.05 0.07 0.1
France 2Y
-0.64 0 -0.01% 0.02 0.05 0.07 0.1
France 3M
-0.64 0 -0.01% 0.03 0.06 0.09 0.12
France 3Y
-0.61 0 -0.01% 0.03 0.06 0.09 0.12
France 5Y
-0.44 0 0.00% 0.04 0.09 0.14 0.2
France 6M
-0.62 0 0.00% 0.03 0.05 0.08 0.11
Hungary
1.88 0.01 0.01% 2 2.08 2.16 2.24
Bulgaria
0.40 0 0.00% 0.42 0.45 0.48 0.5
Italy 1M
-0.40 0.02 0.01% 0.03 0.07 0.11 0.15
Italy 3M
-0.37 0 -0.01% 0.03 0.07 0.11 0.15
Italy 3Y
0.04 0.01 0.01% 0.1 0.11 0.12 0.13
Iceland
3.83 0 0.00% 3.8 3.86 3.93 4
Latvia
0.55 0 0.00% 0.55 0.55 0.55 0.55
Lithuania
0.38 0 0.00% 0.4 0.43 0.46 0.5
Russia
6.35 0.04 -0.04% 6.45 6.5 6.55 6.6
Russia 1M
6.20 0.04 -0.01% 6.36 6.38 6.4 6.41
Russia 52W
5.71 0.09 -0.09% 5.97 6.03 6.09 6.15
Russia 3M
6.24 0.01 -0.01% 6.3 6.31 6.33 6.35
Russia 3Y
5.83 0.05 -0.05% 5.97 6.02 6.06 6.11
Russia 5Y
6.13 0.08 -0.08% 6.28 6.33 6.38 6.42
Russia 6M
6.20 0.01 0.00% 6.24 6.26 6.27 6.29
Russia 7Y
6.26 0.04 -0.04% 6.37 6.42 6.47 6.52
Turkey
12.07 0.11 -0.11% 12.52 12.86 13.22 13.59
Austria
-0.10 0 0.00% 0.01 0.03 0.04 0.06
Russia 2Y
5.69 0.08 -0.08% 5.9 5.94 5.99 6.03
Italy 52W
-0.18 0 -0.02% 0.01 0.03 0.04 0.06
Greece 20Y
2.15 0.05 -0.05% 2.3 2.35 2.4 2.45
Slovakia
0.09 0.04 0.04% 0 0 0 0
Belgium
-0.03 0.01 -0.01% 0.01 0.01 0.02 0.03
Italy 20Y
2.05 0.02 0.02% 2.09 2.15 2.22 2.29
Italy 2Y
-0.03 0.04 -0.04% 0.04 0.05 0.05 0.06
Italy 30Y
2.42 0.02 0.02% 2.43 2.5 2.57 2.64
France
0.04 0.01 -0.01% 0 0.01 0.01 0.02
France 7Y
-0.26 0.01 -0.02% 0.03 0.06 0.09 0.13
Greece
1.38 0.61 -0.61% 2.12 2.23 2.34 2.45
Netherlands
-0.19 0 -0.02% 0.02 0.04 0.07 0.1
Sweden
0.05 0.01 0.03% 0.02 0.03 0.03 0.03
Spain
0.47 0.04 0.04% 0.47 0.52 0.57 0.63
Croatia
0.64 0 0.00% 0.75 0.78 0.81 0.84
Italy
1.35 0.02 0.02% 1.41 1.48 1.56 1.64
Italy 5Y
0.53 0.02 0.02% 0.63 0.69 0.76 0.83
Portugal 52W
-0.50 0.01 0.00% 0.02 0.05 0.07 0.1
Portugal 2Y
-0.53 0.02 0.02% 0.05 0.11 0.17 0.24
Portugal 3M
-0.49 0.03 0.00% 0.05 0.1 0.15 0.21
Portugal 6M
-0.48 0.04 -0.04% 0.04 0.09 0.15 0.2
Switzerland
-0.60 0 -0.04% 0.06 0.13 0.21 0.3
Greece 1M
1.15 0.12 0.12% 4.76 5.24 5.76 6.34
Greece 3M
0.66 0.03 0.03% 1.46 1.61 1.77 1.95
Greece 6M
0.34 0.01 0.01% 0.42 0.46 0.51 0.56
Norway
1.49 0.02 0.02% 1.45 1.5 1.54 1.59
Romania
4.75 0.04 -0.04% 4.74 4.83 4.92 5
Czech Republic
1.48 0.04 -0.04% 1.51 1.56 1.61 1.67
Italy 7Y
0.90 0.01 0.01% 0.98 1.05 1.13 1.21
Spain 5Y
-0.11 0.01 -0.03% 0.01 0.02 0.03 0.04
Netherlands 6M
-0.67 0 -0.01% 0.03 0.06 0.1 0.14
Spain 52W
-0.44 0.01 0.00% 0.05 0.11 0.18 0.25
Netherlands 3M
-0.66 0.01 -0.01% 0.04 0.08 0.13 0.18
Spain 3M
-0.52 0.02 0.01% 0.03 0.06 0.09 0.13
Spain 3Y
-0.38 0.01 -0.01% 0.04 0.08 0.12 0.17
Spain 6M
-0.44 0.01 -0.01% 0.03 0.07 0.11 0.15
قاره آمریکا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
US
1.90 0.11 0.11% 1.83 1.88 1.93 1.99
US 1M
1.55 0.03 0.03% 1.69 1.73 1.76 1.8
US 3M
1.56 0.01 -0.01% 1.61 1.63 1.66 1.68
US 6M
1.57 0.01 0.01% 1.64 1.66 1.68 1.7
US 52W
1.56 0.01 0.01% 1.63 1.66 1.69 1.73
US 2Y
1.66 0.05 0.05% 1.65 1.7 1.76 1.81
US 3Y
1.69 0.06 0.06% 1.65 1.71 1.77 1.83
US 5Y
1.73 0.09 0.09% 1.67 1.73 1.78 1.84
US 7Y
1.84 0.1 0.10% 1.78 1.84 1.89 1.95
US 20Y
2.39 0.1 0.10% 2.33 2.38 2.44 2.5
US 30Y
2.32 0.1 0.10% 2.25 2.3 2.35 2.4
Chile
3.37 0.09 -0.09% 3.26 3.33 3.4 3.47
Canada 52W
1.73 0.03 -0.03% 1.73 1.75 1.78 1.81
Canada 6M
1.70 0.01 0.01% 1.69 1.71 1.72 1.74
Colombia
6.03 0.02 0.02% 6.36 6.47 6.58 6.7
Canada
1.67 0.09 0.09% 1.52 1.58 1.64 1.71
Canada 1M
1.70 0.05 0.05% 1.67 1.7 1.72 1.75
Canada 20Y
1.76 0.07 0.07% 1.6 1.65 1.7 1.75
Canada 2Y
1.70 0.04 0.04% 1.64 1.69 1.75 1.8
Canada 3M
1.65 0.01 0.00% 1.66 1.68 1.69 1.7
Canada 3Y
1.69 0.05 0.05% 1.62 1.68 1.73 1.79
Brazil
6.76 0.02 -0.02% 7.02 7.11 7.21 7.3
Brazil 52W
4.43 0.07 -0.07% 4.63 4.69 4.75 4.81
Brazil 2Y
5.07 0.03 -0.03% 5.28 5.36 5.43 5.51
Brazil 3M
4.46 0.06 -0.06% 4.74 4.8 4.87 4.93
Brazil 3Y
5.50 0.01 -0.01% 5.74 5.82 5.91 5.99
Brazil 5Y
6.28 0.02 -0.02% 6.55 6.65 6.75 6.85
Brazil 6M
4.34 0.04 -0.04% 4.54 4.59 4.63 4.68
Peru 9y
5.43 0 0.00% 5.47 5.51 5.56 5.6
Venezuela
10.43 0 0.00% 10.43 10.43 10.43 10.43
Mexico
6.86 0.02 -0.08% 7.18 7.26 7.34 7.42
Canada 30Y
1.75 0.07 0.07% 1.6 1.64 1.69 1.74
Canada 5Y
1.66 0.07 0.07% 1.55 1.61 1.67 1.74
Canada 7Y
1.66 0.07 0.07% 1.54 1.6 1.66 1.72
قاره آسیا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
Japan
-0.02 0.02 -0.02% 0.01 0.02 0.03 0.04
Japan 1M
-0.15 0.04 0.00% 0.01 0.02 0.04 0.05
Japan 3M
-0.08 0.03 0.06% 0.02 0.04 0.07 0.1
Japan 6M
-0.10 0.01 0.01% 0.01 0.03 0.04 0.06
Japan 52W
-0.13 0.01 0.01% 0.01 0.02 0.03 0.04
Japan 2Y
-0.12 0.01 0.02% 0.01 0.03 0.04 0.06
Japan 3Y
-0.16 0.03 0.02% 0.02 0.03 0.05 0.07
Japan 5Y
-0.12 0.03 0.02% 0.02 0.03 0.05 0.07
Japan 7Y
-0.12 0.02 0.02% 0.02 0.04 0.06 0.09
Japan 20Y
0.30 0 0.00% 0.28 0.31 0.34 0.38
Japan 30Y
0.44 0 0.00% 0.45 0.49 0.53 0.57
Indonesia
7.20 0.07 0.08% 7.13 7.19 7.26 7.32
Indonesia 20Y
7.76 0.04 0.04% 7.75 7.81 7.87 7.93
Indonesia 3Y
6.27 0.01 0.01% 6.3 6.35 6.41 6.47
Indonesia 52W
5.22 0.04 -0.04% 5.36 5.46 5.57 5.68
Indonesia 30Y
7.78 0.05 0.05% 7.81 7.85 7.89 7.93
Indonesia 3M
4.88 0 0.00% 4.96 5.05 5.13 5.22
Indonesia 6M
5.11 0 0.00% 5.23 5.31 5.38 5.46
China 52W
2.69 0.06 -0.06% 2.73 2.78 2.83 2.88
China 5Y
2.96 0.03 -0.03% 3.02 3.05 3.08 3.11
China 7Y
3.15 0.03 -0.03% 3.2 3.23 3.25 3.28
Singapore
1.74 0 0.00% 1.77 1.8 1.84 1.87
India 52W
5.59 0.02 0.02% 5.37 5.43 5.48 5.54
Qatar
2.60 0.03 0.03% 2.67 2.73 2.79 2.85
South Korea 52W
1.33 0 0.00% 1.38 1.4 1.42 1.44
South Korea 2Y
1.40 0 0.00% 1.41 1.43 1.46 1.49
Indonesia 5Y
6.57 0.04 0.04% 6.57 6.63 6.69 6.75
India 3M
5.12 0.11 0.11% 4.95 4.99 5.02 5.06
India 6M
5.19 0.01 0.01% 5.17 5.21 5.25 5.3
China
3.19 0.02 0.02% 3.21 3.24 3.27 3.29
India
6.77 0.01 0.01% 6.52 6.59 6.65 6.71
Malaysia
3.43 0.01 -0.01% 3.47 3.5 3.53 3.56
Vietnam
3.52 0.01 0.01% 3.6 3.63 3.66 3.69
Hong Kong
1.63 0.03 -0.03% 1.58 1.63 1.69 1.75
South Korea 5Y
1.47 0 0.00% 1.5 1.54 1.57 1.61
South Korea 20Y
1.60 0.03 0.03% 1.63 1.67 1.7 1.74
South Korea
1.63 0.02 -0.02% 1.66 1.7 1.74 1.78
South Korea 30Y
1.56 0.03 0.03% 1.58 1.62 1.66 1.69
South Korea 3Y
1.42 0.03 -0.03% 1.41 1.44 1.47 1.5
China 2Y
2.84 0.04 0.04% 2.82 2.86 2.9 2.94
China 20Y
3.56 0 0.02% 3.6 3.64 3.68 3.72
China 3Y
2.84 0.02 0.02% 2.85 2.88 2.91 2.94
Thailand
1.55 0 0.01% 1.66 1.7 1.74 1.77
Taiwan
0.70 0 -0.01% 0.71 0.73 0.74 0.75
Philippine
4.55 0.06 -0.06% 4.77 4.84 4.91 4.99
India 5Y
6.57 0.02 0.02% 6.32 6.38 6.45 6.52
China 30Y
3.80 0 0.00% 3.82 3.85 3.87 3.9
Indonesia 1M
4.73 0 0.00% 4.81 4.89 4.97 5.05
India 2Y
5.76 0 0.00% 5.56 5.61 5.65 5.69
India 30Y
7.31 0.04 0.04% 7.21 7.26 7.31 7.36
India 3Y
6.37 0.02 0.02% 6.05 6.1 6.15 6.2
India 7Y
7.02 0.03 0.03% 6.8 6.87 6.93 7
Pakistan
11.25 0 0.00% 11.5 11.64 11.78 11.92
قاره آفریقا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
South Africa 3Y
7.05 0.02 -0.02% 7.12 7.19 7.26 7.33
South Africa 2Y
6.72 0.02 0.02% 6.79 6.87 6.94 7.02
Nigeria
11.34 0.01 0.01% 12.67 12.79 12.91 13.04
South Africa 3M
6.00 0 0.00% 6.6 7.26 7.99 8.78
South Africa 5Y
7.25 0.05 -0.05% 7.51 7.58 7.65 7.72
South Africa
8.33 0.07 -0.07% 8.52 8.59 8.66 8.74
South Africa 20Y
10.13 0.07 -0.07% 10.26 10.34 10.43 10.51
South Africa 30Y
10.20 0.07 -0.07% 10.31 10.39 10.47 10.55
Kenya
12.17 0.03 -0.03% 12.15 12.35 12.56 12.77
Zambia Government Bond 10y
33.00 0 0.00% 33.98 35 36.04 37.11