کالایاب
شاخص یاب

شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW

  • داده های زنده شاخص
  • پیش بینی شاخص
کشور آخرین زمان قبلی دامنه نوسان واحد اندازه گیری
آلمان -44.10 2019 08 -24.5 -63.9 : 89.6
ایتالیا -49.50 2019 08 -28 -61.6 : 80.4
انگلستان -80.60 2019 08 -62.9 -80.6 : 61
سوئیس -24.00 2019 07 -30 -91.1 : 65
فرانسه -42.30 2019 08 -19.5 -63.9 : 79.8
منطقه یورو -43.60 2019 08 -20.3 -63.7 : 89.9
کشور فعلی زمان ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 واحد اندازه گیری
آلمان -44.10 2019 08 -28 -20 -4 -42
ایتالیا -49.50 2019 08 -7 -12 -12 -11
انگلستان -80.60 2019 08 -36 -18 -20 -40
سوئیس -24.00 2019 07 -8 -10 -2 -27
فرانسه -42.30 2019 08 -12 -4 -2 -10
منطقه یورو -43.60 2019 08 -38 -20 -6 -38