شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW

  • داده های زنده شاخص

  • پیش بینی شاخص

کشور آخرین زمان قبلی دامنه نوسان واحد اندازه گیری

آلمان

-22.80 2019 10 -22.5 -63.9 : 89.6

ایتالیا

-25.60 2019 10 -22.6 -61.6 : 80.4

انگلستان

-62.00 2019 10 -68.8 -80.6 : 61

سوئیس

-15.40 2019 09 -37.5 -91.1 : 65

فرانسه

-21.20 2019 10 -21.2 -63.9 : 79.8

منطقه یورو

-23.50 2019 10 -22.4 -63.7 : 89.9
کشور فعلی زمان ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 واحد اندازه گیری

آلمان

-22.80 2019 10 -20 -4 -8 -28

ایتالیا

-25.60 2019 10 -24 -24 -17 -37

انگلستان

-62.00 2019 10 -60 -40 -20 -50

سوئیس

-15.40 2019 09 -10 -2 -7 -8

فرانسه

-21.20 2019 10 -17 -14 -10 -12

منطقه یورو

-23.50 2019 10 -20 -6 -8 -24