شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

XAU/INR Ask

شاخص بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / روپیه هند 0 71.161 71.468 71.18 (0%) 0 ۲۵ مهر
AED/INR 0 19.373 19.373 19.373 (0%) 0 ۲۶ مهر
AUD/INR 48.692 48.692 48.692 48.692 (0.99%) 0.479 ۰۳:۰۶:۰۶
ARS/INR 0 2.33 2.33 2.33 (0%) 0 ۳۰ مرداد
BHD/INR 0 184.9844 185.1759 185.1729 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BRL/INR 0 17.23 17.31 17.24 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CAD/INR 54.109 54.109 54.109 54.109 (0.03%) 0.017 ۰۷:۰۶:۰۷
CHF/INR 0 71.892 71.892 71.892 (0%) 0 ۲۶ مهر
CNY/INR 0 10.055 10.055 10.055 (0%) 0 ۲۶ مهر
DKK/INR 0 10.6028 10.6028 10.6028 (0%) 0 ۲۶ مهر
EUR/INR 79.3157 79.3157 79.3157 79.3157 (0.53%) 0.4212 ۱۱:۰۶:۰۷
GBP/INR 92.0406 92.0406 92.0406 92.0406 (0.69%) 0.6268 ۰۷:۰۶:۰۷
HKD/INR 0 9.0556 9.0556 9.0556 (0%) 0 ۲۶ مهر
HUF/INR 0 0.2497 0.25 0.2498 (0%) 0 ۳۱ مرداد
IDR/INR 0 0.005 0.0051 0.005 (0%) 0 ۱ مهر
JPY/INR 0 0.6535 0.6535 0.6535 (0%) 0 ۲۶ مهر
KRW/INR 0 6.0249 6.0249 6.0249 (0%) 0 ۲۶ مهر
MYR/INR 0 17.015 17.015 17.015 (0%) 0 ۲۶ مهر
NOK/INR 0 7.7399 7.7399 7.7399 (0%) 0 ۲۶ مهر
NZD/INR 0 45.247 45.247 45.247 (0%) 0 ۲۶ مهر
SEK/INR 0 7.3439 7.3439 7.3439 (0%) 0 ۲۶ مهر
SGD/INR 0 52.013 52.013 52.013 (0%) 0 ۲۶ مهر
THB/INR 0 2.3482 2.3482 2.3482 (0%) 0 ۲۶ مهر
TWD/INR 0 2.3249 2.3249 2.3249 (0%) 0 ۲۶ مهر
ZAR/INR 0 4.8199 4.8199 4.8199 (0%) 0 ۲۶ مهر
ISK/INR 0 0.6503 0.651 0.6509 (0%) 0 ۳۱ مرداد
MXN/INR 0 3.6823 3.7011 3.6893 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/INR 0 1.3071 1.3086 1.3086 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PKR/INR 0 0.57 0.5728 0.5728 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/INR 0 18.82 18.84 18.83 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/INR 0 1.0377 1.0381 1.038 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/INR 0 18.61 18.62 18.62 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TRY/INR 0 11.48 11.54 11.49 (0%) 0 ۳۱ مرداد
VEF/INR 0 0.6 0.6 0.6 (0%) 0 ۱۵ تیر
XAU/ARS 86841.8 86841.8 86841.8 86841.8 (0.63%) 539.7 ۰۳:۰۶:۰۶
XAU/AUD 2164.1 2164.1 2164.1 2164.1 (1.34%) 28.9 ۰۳:۰۶:۰۶
XAU/CAD 1955.61 1955.61 1955.61 1955.61 (0.23%) 4.52 ۰۷:۰۶:۰۷
CNH/INR 0 10.049 10.049 10.049 (0%) 0 ۲۶ مهر
XAU/CNY 0 10559.6 10559.6 10559.6 (0%) 0 ۲۶ مهر
XAU/BRL 6131.1 6131.1 6131.1 6131.1 (1.31%) 80.5 ۰۷:۰۶:۰۷
XAU/CHF 47186.96 47186.96 47186.96 47186.96 (0.31%) 146.62 ۱۱:۰۶:۰۷
XAU/EUR 1333.84 1333.84 1333.84 1333.84 (0.84%) 11.23 ۱۱:۰۶:۰۷
XAU/GBP 1149 1149 1149 1149 (1.34%) 15.4 ۱۱:۰۶:۰۷
XAU/HKD 11684.271 11684.271 11684.271 11684.271 (0.04%) 4.743 ۱۱:۰۶:۰۷
XAU/IDR 210626 210626 210626 210626 (0.21%) 447.6 ۱۱:۰۶:۰۷
XAU/INR 105838.7 105838.7 105838.7 105838.7 (0.31%) 322.9 ۱۱:۰۶:۰۷
XAU/JPY 161220.4 161220.4 161220.4 161220.4 (0.55%) 880.6 ۱۱:۰۶:۰۷
XAU/KRW 17568.5 17568.5 17568.5 17568.5 (0.48%) 84.94 ۱۱:۰۶:۰۷
XAU/MXN 28482.02 28482.02 28482.02 28482.02 (0.45%) 128.55 ۱۱:۰۶:۰۷
XAU/PLN 0 4528.5 4569.8 4569.5 (0%) 0 ۲۵ مهر
XAU/RUB 95035.58 95035.58 95035.58 95035.58 (0.46%) 434.51 ۱۱:۰۶:۰۷
XAU/SAR 5589.2 5589.2 5589.2 5589.2 (0.01%) 0.7 ۱۱:۰۶:۰۷
XAU/THB 45136 45136 45136 45136 (0.06%) 29 ۱۱:۰۶:۰۷
XAU/TRY 8595.82 8595.82 8595.82 8595.82 (2.21%) 190.25 ۱۱:۰۶:۰۷
XAU/USD 1490.02 1490.02 1490.02 1490.02 (0.01%) 0.2 ۱۱:۰۶:۰۷
XAU/ZAR 21980.9 21980.9 21980.9 21980.9 (0.86%) 188.7 ۱۱:۰۶:۰۷
XAG/INR 0 1239.64 1239.64 1239.64 (0%) 0 ۲۶ مهر