شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

XAU/INR Ask

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 106,296 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 134.4 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.13%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 106,410 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 248.4 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.23%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 105,900 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 261.6 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.25%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 99,123 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7,038.6 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.1%