شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

XAG/INR Ask

شاخص بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / روپیه هند 71.36 71.36 71.376 71.376 (0.01%) 0.007 ۰۰:۳۱:۰۴
AED/INR 0 19.317 19.317 19.317 (0%) 0 ۲۲ مهر
AUD/INR 0 48.213 48.213 48.213 (0%) 0 ۲۴ مهر
ARS/INR 0 2.33 2.33 2.33 (0%) 0 ۳۰ مرداد
BHD/INR 0 184.9844 185.1759 185.1729 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BRL/INR 0 17.23 17.31 17.24 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CAD/INR 0 54.076 54.076 54.076 (0%) 0 ۲۴ مهر
CHF/INR 0 71.399 71.399 71.399 (0%) 0 ۲۲ مهر
CNY/INR 0 10.072 10.072 10.072 (0%) 0 ۲۳ مهر
DKK/INR 0 10.5685 10.5685 10.5685 (0%) 0 ۲۴ مهر
EUR/INR 0 78.1614 78.1614 78.1614 (0%) 0 ۲۲ مهر
GBP/INR 0 91.2151 91.2151 91.2151 (0%) 0 ۲۴ مهر
HKD/INR 0 9.0579 9.0579 9.0579 (0%) 0 ۲۲ مهر
HUF/INR 0 0.2497 0.25 0.2498 (0%) 0 ۳۱ مرداد
IDR/INR 0 0.005 0.0051 0.005 (0%) 0 ۱ مهر
JPY/INR 0 0.6568 0.6568 0.6568 (0%) 0 ۲۲ مهر
KRW/INR 0 6.0009 6.0009 6.0009 (0%) 0 ۲۲ مهر
MYR/INR 0 16.982 16.982 16.982 (0%) 0 ۲۲ مهر
NOK/INR 0 7.8069 7.8069 7.8069 (0%) 0 ۲۲ مهر
NZD/INR 0 44.763 44.763 44.763 (0%) 0 ۲۲ مهر
SEK/INR 0 7.2333 7.2333 7.2333 (0%) 0 ۲۲ مهر
SGD/INR 0 51.867 51.867 51.867 (0%) 0 ۲۲ مهر
THB/INR 0 2.342 2.342 2.342 (0%) 0 ۲۲ مهر
TWD/INR 0 2.3241 2.3241 2.3241 (0%) 0 ۲۲ مهر
ZAR/INR 0 4.798 4.798 4.798 (0%) 0 ۲۲ مهر
ISK/INR 0 0.6503 0.651 0.6509 (0%) 0 ۳۱ مرداد
MXN/INR 0 3.6823 3.7011 3.6893 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/INR 0 1.3071 1.3086 1.3086 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PKR/INR 0 0.57 0.5728 0.5728 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/INR 0 18.82 18.84 18.83 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/INR 0 1.0377 1.0381 1.038 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/INR 0 18.61 18.62 18.62 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TRY/INR 0 11.48 11.54 11.49 (0%) 0 ۳۱ مرداد
VEF/INR 0 0.6 0.6 0.6 (0%) 0 ۱۵ تیر
XAG/ARS 0 1014.13 1014.13 1014.13 (0%) 0 ۲۴ مهر
XAG/AUD 0 25.74 25.74 25.74 (0%) 0 ۲۴ مهر
XAG/CAD 0 23.0426 23.0426 23.0426 (0%) 0 ۲۴ مهر
CNH/INR 0 10.099 10.099 10.099 (0%) 0 ۲۴ مهر
XAG/CNY 0 123.53 123.53 123.53 (0%) 0 ۲۴ مهر
XAU/INR 0 105605.9 105605.9 105605.9 (0%) 0 ۲۲ مهر
XAG/HKD 0 135.0898 135.0898 135.0898 (0%) 0 ۲۴ مهر
XAG/INR 0 1247.97 1247.97 1247.97 (0%) 0 ۲۲ مهر
XAG/IDR 0 2485.31 2485.31 2485.31 (0%) 0 ۲۲ مهر
XAG/KRW 0 204.8 204.8 204.8 (0%) 0 ۲۴ مهر
XAG/MXN 0 340.15 340.15 340.15 (0%) 0 ۲۳ مهر
XAG/RUB 0 1115.41 1115.41 1115.41 (0%) 0 ۲۴ مهر
XAG/SAR 0 65.03 65.03 65.03 (0%) 0 ۲۴ مهر
XAG/BRL 0 72.92 72.92 72.92 (0%) 0 ۲۴ مهر
XAG/CHF 0 552.1508 552.1508 552.1508 (0%) 0 ۲۴ مهر
XAG/EUR 0 15.61 15.61 15.61 (0%) 0 ۲۴ مهر
XAG/GBP 0 13.48 13.48 13.48 (0%) 0 ۲۴ مهر
XAG/JPY 0 1900.67 1900.67 1900.67 (0%) 0 ۲۲ مهر
XAG/TRY 0 101.714 101.714 101.714 (0%) 0 ۲۴ مهر
XAG/USD 0 17.212 17.212 17.212 (0%) 0 ۲۴ مهر
XAG/ZAR 0 257.45 257.45 257.45 (0%) 0 ۲۴ مهر