شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

XAG/INR Ask

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,245 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5.36 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.43%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,254 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 14.36 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.16%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,241 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.36 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.11%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,135 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 104.64 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 9.22%