شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار / دلار سنگاپور

  • نرخ فعلی:1.3733
  • بالاترین قیمت روز:1.3734
  • پایین ترین قیمت روز:1.3705
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.3707
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۳۹:۲۱
  • نرخ روز گذشته:1.3711
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.16%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0022

نمودار کندل استیک دلار / دلار سنگاپور در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / دلار سنگاپور در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.3733 ریال15:39:21
1.3734 ریال15:37:17
1.3733 ریال15:35:18
1.3733 ریال15:35:17
1.3732 ریال15:33:20
1.373 ریال15:31:18
1.3729 ریال15:29:17
1.3732 ریال15:27:21
1.3731 ریال15:25:19
1.3731 ریال15:25:18
1.3732 ریال15:24:20
1.373 ریال15:21:21
1.3729 ریال15:19:16
1.3728 ریال15:15:23
1.3728 ریال15:15:23
1.3729 ریال15:13:17
1.3728 ریال15:09:21
1.3729 ریال15:07:17
1.3728 ریال15:03:18
1.373 ریال15:01:22
1.3729 ریال14:59:15
1.3731 ریال14:57:20
1.373 ریال14:55:17
1.373 ریال14:55:16
1.3731 ریال14:53:15
1.3728 ریال14:51:20
1.373 ریال14:49:18
1.3728 ریال14:44:16
1.3729 ریال14:41:15
1.3726 ریال14:39:21
1.3725 ریال14:37:16
1.3727 ریال14:33:19
1.3729 ریال14:29:17
1.3727 ریال14:27:19
1.3729 ریال14:24:21
1.3727 ریال14:15:24
1.3727 ریال14:15:23
1.3725 ریال14:13:18
1.3726 ریال14:09:23
1.3727 ریال14:07:15
1.3725 ریال14:05:16
1.3725 ریال14:05:16
1.3724 ریال13:59:16
1.3725 ریال13:57:19
1.3726 ریال13:53:14
1.3725 ریال13:51:18
1.3724 ریال13:48:19
1.3723 ریال13:43:14
1.3725 ریال13:41:12
1.3723 ریال13:33:19
1.3725 ریال13:29:13
1.3726 ریال13:27:16
1.3724 ریال13:25:17
1.3724 ریال13:25:17
1.3725 ریال13:24:19
1.3726 ریال13:21:17
1.3727 ریال13:19:13
1.3728 ریال13:17:15
1.3726 ریال13:15:21
1.3726 ریال13:15:20
1.3728 ریال13:13:14
1.3727 ریال13:11:14
1.3728 ریال13:09:18
1.3727 ریال13:03:14
1.3726 ریال13:01:23
1.373 ریال12:59:13
1.3729 ریال12:57:17
1.373 ریال12:55:16
1.373 ریال12:55:16
1.3729 ریال12:51:18
1.373 ریال12:47:15
1.3729 ریال12:45:20
1.3729 ریال12:45:19
1.3731 ریال12:44:14
1.373 ریال12:41:14
1.3731 ریال12:39:16
1.373 ریال12:35:15
1.373 ریال12:35:15
1.3726 ریال12:33:18
1.3725 ریال12:31:25
1.3727 ریال12:29:12
1.3726 ریال12:27:17
1.3727 ریال12:21:20
1.3729 ریال12:19:14
1.373 ریال12:17:13
1.3733 ریال12:15:22
1.3733 ریال12:15:21
1.3731 ریال12:13:13
1.373 ریال12:11:15
1.3731 ریال12:06:17
1.3732 ریال12:01:20
1.3729 ریال11:57:18
1.3731 ریال11:55:16
1.3731 ریال11:55:14
1.373 ریال11:53:12
1.3727 ریال11:51:18
1.3726 ریال11:49:13
1.3729 ریال11:47:13
1.3727 ریال11:45:18
1.3727 ریال11:45:16
1.3728 ریال11:44:11
1.3729 ریال11:39:18
1.3726 ریال11:37:12
1.3727 ریال11:35:13
1.3727 ریال11:35:12
1.3729 ریال11:33:17
1.3728 ریال11:31:15
1.3726 ریال11:29:05
1.3725 ریال11:27:09
1.3726 ریال11:25:07
1.3726 ریال11:25:06
1.3725 ریال11:23:05
1.3727 ریال11:19:05
1.3723 ریال11:17:05
1.3724 ریال11:15:10
1.3724 ریال11:15:09
1.3725 ریال11:13:06
1.3726 ریال11:11:05
1.3724 ریال11:09:23
1.3722 ریال11:07:20
1.3725 ریال11:03:18
1.3723 ریال10:59:18
1.3716 ریال10:57:22
1.3714 ریال10:55:23
1.3714 ریال10:55:23
1.3713 ریال10:53:17
1.3716 ریال10:49:18
1.3715 ریال10:47:19
1.3717 ریال10:45:25
1.3717 ریال10:45:24
1.371 ریال10:41:19
1.3711 ریال10:37:17
1.3712 ریال10:33:24
1.3713 ریال10:31:21
1.3714 ریال10:29:16
1.3715 ریال10:25:21
1.3715 ریال10:25:20
1.3718 ریال10:23:18
1.372 ریال10:21:22
1.3717 ریال10:19:19
1.3718 ریال10:17:15
1.3717 ریال10:15:23
1.3717 ریال10:15:22
1.3715 ریال10:13:18
1.3716 ریال10:11:17
1.3715 ریال10:07:15
1.3716 ریال10:06:17
1.3717 ریال10:03:14
1.3719 ریال9:59:14
1.3718 ریال9:57:18
1.372 ریال9:51:21
1.3717 ریال9:47:13
1.3726 ریال9:45:19
1.3726 ریال9:45:18
1.3723 ریال9:44:13
1.3725 ریال9:41:12
1.3723 ریال9:37:11
1.3724 ریال9:35:14
1.3724 ریال9:35:13
1.3723 ریال9:29:11
1.3722 ریال9:27:15
1.3723 ریال9:21:18
1.3722 ریال9:19:12
1.3724 ریال9:15:18
1.3724 ریال9:15:18
1.3725 ریال9:13:13
1.3723 ریال9:09:14
1.3721 ریال9:07:12
1.3723 ریال9:06:16
1.3724 ریال9:03:11
1.3722 ریال9:01:15
1.3724 ریال8:59:10
1.3725 ریال8:57:13
1.372 ریال8:53:08
1.3722 ریال8:51:12
1.372 ریال8:49:11
1.3722 ریال8:47:09
1.372 ریال8:45:15
1.372 ریال8:45:14
1.3719 ریال8:43:09
1.3722 ریال8:41:11
1.3721 ریال8:39:12
1.3723 ریال8:37:08
1.3722 ریال8:29:08
1.3723 ریال8:26:07
1.3725 ریال8:21:09
1.3726 ریال8:17:07
1.3727 ریال8:03:07
1.3726 ریال8:01:10
1.3727 ریال7:59:07
1.3725 ریال7:53:07
1.3727 ریال7:51:09
1.3726 ریال7:39:09
1.3722 ریال7:37:06
1.3721 ریال7:35:08
1.3721 ریال7:35:07
1.372 ریال7:33:09
1.3721 ریال7:17:04
1.3724 ریال7:13:06
1.3721 ریال7:11:05
1.3722 ریال7:07:06
1.3721 ریال7:06:08
1.372 ریال7:03:07
1.3719 ریال7:01:07
1.372 ریال6:57:08
1.3719 ریال6:53:05
1.372 ریال6:51:08
1.3719 ریال6:48:08
1.3718 ریال6:46:06
1.3719 ریال6:44:04
1.3717 ریال6:41:04
1.3718 ریال6:39:07
1.3717 ریال6:37:05
1.3718 ریال6:35:13
1.3718 ریال6:35:13
1.3717 ریال6:31:06
1.3716 ریال6:29:05
1.3718 ریال6:27:07
1.3717 ریال6:24:07
1.372 ریال6:19:05
1.3719 ریال6:13:05
1.372 ریال6:11:04
1.3718 ریال6:09:07
1.3723 ریال6:03:07
1.3722 ریال6:01:07
1.3719 ریال5:59:04
1.3718 ریال5:57:08
1.3721 ریال5:55:06
1.3721 ریال5:55:05
1.3719 ریال5:53:05
1.3718 ریال5:51:08
1.372 ریال5:47:05
1.3716 ریال5:44:06
1.3719 ریال5:41:06
1.372 ریال5:37:05
1.3721 ریال5:35:06
1.3721 ریال5:35:06
1.3722 ریال5:33:07
1.3721 ریال5:31:06
1.3723 ریال5:26:06
1.3721 ریال5:24:09
1.3724 ریال5:21:08
1.3726 ریال5:17:04
1.3728 ریال5:15:09
1.3728 ریال5:15:08
1.3729 ریال5:13:05
1.3724 ریال5:11:05
1.3723 ریال5:09:08
1.3725 ریال5:07:04
1.3723 ریال5:03:07
1.3724 ریال5:01:06
1.3723 ریال4:59:04
1.3726 ریال4:57:07
1.3723 ریال4:55:05
1.3723 ریال4:55:04
1.3724 ریال4:49:04
1.3723 ریال4:48:08
1.3718 ریال4:45:10
1.3718 ریال4:45:09
1.3721 ریال4:44:04
1.3722 ریال4:41:04
1.3721 ریال4:39:09
1.3719 ریال4:37:07
1.372 ریال4:35:07
1.372 ریال4:35:06
1.3719 ریال4:33:08
1.3718 ریال4:31:07
1.3716 ریال4:27:08
1.3717 ریال4:24:09
1.3721 ریال4:21:07
1.3718 ریال4:19:05
1.372 ریال4:15:09
1.372 ریال4:15:08
1.3721 ریال4:13:06
1.3719 ریال4:11:05
1.372 ریال4:09:08
1.3714 ریال4:07:05
1.3713 ریال4:03:06
1.3712 ریال4:01:05
1.3711 ریال3:55:06
1.3711 ریال3:55:05
1.3714 ریال3:53:04
1.3713 ریال3:51:07
1.3714 ریال3:49:05
1.3711 ریال3:43:04
1.3715 ریال3:39:07
1.3713 ریال3:33:07
1.3712 ریال3:25:05
1.3712 ریال3:25:04
1.3714 ریال3:23:04
1.3711 ریال3:21:07
1.371 ریال3:19:05
1.3712 ریال3:17:04
1.3714 ریال3:15:08
1.3714 ریال3:15:07
1.3712 ریال3:09:08
1.3713 ریال3:07:05
1.3714 ریال3:06:07
1.3713 ریال3:01:05
1.3714 ریال2:59:04
1.3713 ریال2:55:04
1.3714 ریال2:49:04
1.3713 ریال2:43:05
1.3712 ریال2:37:04
1.3709 ریال2:35:05
1.3709 ریال2:35:04
1.3711 ریال2:31:05
1.3709 ریال2:29:04
1.371 ریال2:27:07
1.3709 ریال2:25:06
1.3709 ریال2:25:05
1.3708 ریال2:21:07
1.3707 ریال2:17:04
1.3709 ریال2:15:09
1.3709 ریال2:15:09
1.3708 ریال2:13:04
1.3707 ریال2:09:08
1.3706 ریال2:03:06
1.3707 ریال1:59:05
1.3708 ریال1:53:04
1.371 ریال1:39:07
1.3711 ریال1:33:08
1.3714 ریال1:31:05
1.3713 ریال1:29:04
1.3714 ریال1:27:07
1.3712 ریال1:26:03
1.3715 ریال1:23:05
1.3714 ریال1:21:08
1.3715 ریال1:19:04
1.3717 ریال1:17:04
1.3718 ریال1:09:07
1.3707 ریال0:41:05
1.3708 ریال0:35:05
1.3708 ریال0:35:04
1.3707 ریال0:33:06
1.371 ریال0:31:04
1.3706 ریال0:29:04
1.3705 ریال0:27:06
1.3707 ریال0:25:05
1.3707 ریال0:25:04
1.3705 ریال0:23:04
1.3706 ریال0:13:04
1.3707 ریال0:04:05
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات