شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار / دلار سنگاپور

  • نرخ فعلی:1.3611
  • بالاترین قیمت روز:1.3646
  • پایین ترین قیمت روز:1.3607
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.3643
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۴۵:۲۷
  • نرخ روز گذشته:1.3647
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.26%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0036

نمودار کندل استیک دلار / دلار سنگاپور در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / دلار سنگاپور در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.3611 ریال13:45:27
1.3611 ریال13:45:27
1.3612 ریال13:43:45
1.361 ریال13:41:27
1.3611 ریال13:37:25
1.361 ریال13:35:28
1.361 ریال13:35:27
1.3612 ریال13:33:27
1.3611 ریال13:27:28
1.3608 ریال13:23:24
1.3609 ریال13:21:30
1.3607 ریال13:19:22
1.3609 ریال13:17:22
1.3608 ریال13:15:34
1.3608 ریال13:15:33
1.3611 ریال13:13:22
1.3609 ریال13:11:21
1.3611 ریال13:08:19
1.3614 ریال13:05:21
1.3614 ریال13:05:20
1.3612 ریال12:59:19
1.3614 ریال12:55:20
1.3614 ریال12:55:20
1.3615 ریال12:53:25
1.3613 ریال12:51:48
1.3615 ریال12:49:18
1.3614 ریال12:47:37
1.3613 ریال12:43:33
1.361 ریال12:41:21
1.3612 ریال12:37:18
1.3611 ریال12:33:21
1.3613 ریال12:31:25
1.3612 ریال12:29:35
1.3611 ریال12:27:23
1.361 ریال12:25:41
1.361 ریال12:25:41
1.3609 ریال12:23:18
1.3612 ریال12:21:25
1.361 ریال12:19:18
1.3608 ریال12:15:57
1.3608 ریال12:15:57
1.361 ریال12:13:19
1.3609 ریال12:09:22
1.361 ریال12:07:17
1.3609 ریال12:05:48
1.3609 ریال12:05:47
1.361 ریال12:03:19
1.3611 ریال11:59:18
1.3614 ریال11:53:16
1.3615 ریال11:49:18
1.3616 ریال11:47:15
1.3619 ریال11:45:21
1.3619 ریال11:45:19
1.362 ریال11:43:15
1.3622 ریال11:35:10
1.3622 ریال11:35:09
1.362 ریال11:33:11
1.3619 ریال11:31:22
1.362 ریال11:29:08
1.3619 ریال11:23:07
1.3621 ریال11:21:13
1.3619 ریال11:15:35
1.3619 ریال11:15:34
1.3621 ریال11:11:08
1.3619 ریال11:09:09
1.362 ریال11:07:07
1.3619 ریال11:06:26
1.362 ریال11:01:14
1.3622 ریال10:59:07
1.3621 ریال10:55:08
1.3621 ریال10:55:08
1.362 ریال10:53:07
1.3623 ریال10:51:11
1.3621 ریال10:49:08
1.3623 ریال10:47:07
1.3624 ریال10:45:11
1.3624 ریال10:45:10
1.3625 ریال10:39:08
1.3626 ریال10:37:07
1.3625 ریال10:35:07
1.3625 ریال10:35:07
1.3624 ریال10:33:08
1.3627 ریال10:31:07
1.3623 ریال10:29:05
1.3626 ریال10:25:07
1.3626 ریال10:25:07
1.3625 ریال10:23:06
1.3624 ریال10:19:06
1.3622 ریال10:13:06
1.3623 ریال10:11:06
1.3622 ریال10:09:09
1.3621 ریال10:07:05
1.3623 ریال10:05:06
1.3623 ریال10:05:05
1.3624 ریال9:57:07
1.3627 ریال9:53:05
1.3628 ریال9:49:04
1.3629 ریال9:48:09
1.3628 ریال9:45:10
1.3628 ریال9:45:09
1.3629 ریال9:41:06
1.3627 ریال9:35:06
1.3627 ریال9:35:05
1.3628 ریال9:33:07
1.3629 ریال9:31:07
1.3628 ریال9:29:04
1.3629 ریال9:27:08
1.3627 ریال9:25:07
1.3627 ریال9:25:06
1.3624 ریال9:17:05
1.3625 ریال9:11:06
1.3623 ریال9:09:08
1.3622 ریال9:07:05
1.3623 ریال9:05:06
1.3623 ریال9:05:05
1.3624 ریال9:01:17
1.3623 ریال8:59:07
1.3624 ریال8:55:09
1.3624 ریال8:55:09
1.3626 ریال8:51:09
1.3627 ریال8:49:06
1.3626 ریال8:47:07
1.3625 ریال8:45:11
1.3625 ریال8:45:11
1.3626 ریال8:37:08
1.3628 ریال8:33:09
1.3626 ریال8:31:08
1.3627 ریال8:29:06
1.3626 ریال8:27:10
1.3629 ریال8:25:08
1.3629 ریال8:25:07
1.3627 ریال8:21:10
1.3625 ریال8:17:06
1.3627 ریال8:11:06
1.3626 ریال8:09:09
1.3625 ریال8:07:06
1.3627 ریال8:05:08
1.3627 ریال8:05:07
1.3626 ریال8:03:07
1.3625 ریال7:57:08
1.3623 ریال7:53:06
1.3624 ریال7:51:08
1.3623 ریال7:49:06
1.3624 ریال7:47:06
1.3623 ریال7:43:09
1.3624 ریال7:41:06
1.3622 ریال7:35:07
1.3622 ریال7:35:06
1.3624 ریال7:29:05
1.3623 ریال7:26:06
1.3624 ریال7:23:05
1.3627 ریال7:21:08
1.3623 ریال7:19:10
1.3625 ریال7:17:05
1.3623 ریال7:15:09
1.3623 ریال7:15:08
1.3625 ریال7:13:07
1.3624 ریال7:09:07
1.3625 ریال7:07:11
1.3623 ریال7:05:06
1.3623 ریال7:05:05
1.3625 ریال7:01:14
1.3623 ریال6:59:05
1.3625 ریال6:57:07
1.3626 ریال6:55:10
1.3626 ریال6:55:07
1.3625 ریال6:47:05
1.3627 ریال6:41:18
1.3625 ریال6:33:06
1.3627 ریال6:31:05
1.3625 ریال6:29:05
1.3628 ریال6:27:08
1.3629 ریال6:25:06
1.3629 ریال6:25:05
1.3628 ریال6:19:05
1.363 ریال6:17:09
1.3628 ریال6:11:06
1.3629 ریال6:09:07
1.3632 ریال6:07:05
1.3631 ریال6:06:09
1.363 ریال5:53:05
1.3632 ریال5:49:05
1.3634 ریال5:47:04
1.3635 ریال5:43:05
1.3633 ریال5:39:07
1.3634 ریال5:35:10
1.3634 ریال5:35:08
1.3635 ریال5:31:05
1.3636 ریال5:25:06
1.3636 ریال5:25:05
1.3635 ریال5:23:04
1.3634 ریال5:21:07
1.3636 ریال5:19:04
1.3635 ریال5:17:04
1.3632 ریال5:07:04
1.3636 ریال5:05:07
1.3635 ریال5:03:06
1.3632 ریال5:01:05
1.3633 ریال4:59:04
1.3631 ریال4:57:07
1.3633 ریال4:55:05
1.3633 ریال4:55:05
1.3634 ریال4:53:05
1.3635 ریال4:51:07
1.3634 ریال4:49:05
1.3633 ریال4:45:08
1.3633 ریال4:45:07
1.3634 ریال4:39:07
1.3633 ریال4:37:09
1.3634 ریال4:35:06
1.3634 ریال4:35:05
1.3632 ریال4:31:09
1.3633 ریال4:29:05
1.3634 ریال4:27:07
1.3636 ریال4:25:07
1.3636 ریال4:25:06
1.3634 ریال4:23:04
1.3636 ریال4:19:04
1.3635 ریال4:17:05
1.3637 ریال4:15:08
1.3637 ریال4:15:07
1.3634 ریال4:13:05
1.3633 ریال4:09:07
1.3632 ریال4:03:06
1.3633 ریال4:01:07
1.3635 ریال3:59:05
1.3638 ریال3:57:10
1.3636 ریال3:55:06
1.3636 ریال3:55:05
1.3638 ریال3:53:04
1.3636 ریال3:51:07
1.3635 ریال3:49:05
1.3636 ریال3:47:26
1.3637 ریال3:45:09
1.3637 ریال3:45:08
1.3639 ریال3:43:06
1.3636 ریال3:41:04
1.364 ریال3:39:07
1.3638 ریال3:37:04
1.364 ریال3:35:07
1.364 ریال3:35:06
1.3642 ریال3:33:06
1.3641 ریال3:31:05
1.3642 ریال3:27:07
1.3643 ریال3:23:04
1.3642 ریال3:21:07
1.364 ریال3:19:06
1.3642 ریال3:15:08
1.3642 ریال3:15:08
1.3641 ریال3:13:05
1.3644 ریال3:11:05
1.3643 ریال3:08:04
1.3642 ریال3:05:05
1.3642 ریال3:05:04
1.3643 ریال2:59:04
1.3645 ریال2:57:06
1.3644 ریال2:55:05
1.3644 ریال2:55:05
1.3641 ریال2:49:04
1.3642 ریال2:47:04
1.3641 ریال2:45:08
1.3641 ریال2:45:07
1.3642 ریال2:43:07
1.3641 ریال2:39:07
1.3643 ریال2:37:05
1.3644 ریال2:33:07
1.3645 ریال2:07:04
1.3646 ریال2:05:05
1.3646 ریال2:05:04
1.3645 ریال2:03:06
1.3644 ریال1:59:04
1.3646 ریال1:57:06
1.3645 ریال1:55:07
1.3645 ریال1:55:06
1.3644 ریال1:53:04
1.3646 ریال1:51:07
1.3645 ریال1:47:04
1.3644 ریال1:45:08
1.3644 ریال1:45:07
1.3641 ریال1:41:04
1.3644 ریال1:35:07
1.3645 ریال1:31:04
1.3644 ریال1:27:07
1.3645 ریال0:37:04
1.3643 ریال0:31:04
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات