شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار / کونا کرواسی

  • نرخ فعلی:6.6676
  • بالاترین قیمت روز:6.6777
  • پایین ترین قیمت روز:6.667
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:6.6711
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۱:۰۷:۰۷
  • نرخ روز گذشته:6.6705
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.04%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0029

نمودار کندل استیک دلار / کونا کرواسی در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / کونا کرواسی در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
6.6676 ریال11:07:07
6.667 ریال11:03:08
6.6685 ریال11:01:15
6.6681 ریال10:59:07
6.6676 ریال10:57:10
6.6691 ریال10:55:08
6.6691 ریال10:55:08
6.6706 ریال10:53:07
6.6716 ریال10:51:11
6.671 ریال10:49:08
6.6704 ریال10:47:07
6.6713 ریال10:45:11
6.6713 ریال10:45:11
6.672 ریال10:43:07
6.6726 ریال10:37:07
6.6732 ریال10:35:07
6.6732 ریال10:35:07
6.672 ریال10:33:08
6.671 ریال10:31:07
6.672 ریال10:29:05
6.6714 ریال10:27:09
6.6726 ریال10:25:07
6.6726 ریال10:25:07
6.671 ریال10:23:06
6.672 ریال10:19:06
6.6714 ریال10:17:05
6.672 ریال10:15:10
6.6708 ریال10:11:06
6.6697 ریال10:09:09
6.6694 ریال10:07:05
6.672 ریال10:03:07
6.6703 ریال10:01:09
6.6726 ریال9:59:06
6.6732 ریال9:57:08
6.6738 ریال9:55:07
6.6738 ریال9:55:07
6.675 ریال9:53:05
6.6744 ریال9:49:04
6.675 ریال9:48:09
6.6738 ریال9:45:11
6.6738 ریال9:45:10
6.6744 ریال9:43:05
6.6732 ریال9:41:06
6.6706 ریال9:39:09
6.6747 ریال9:35:07
6.6747 ریال9:35:06
6.6759 ریال9:33:07
6.6753 ریال9:31:07
6.6759 ریال9:29:05
6.6741 ریال9:27:08
6.6729 ریال9:25:07
6.6729 ریال9:25:06
6.6735 ریال9:23:05
6.6729 ریال9:19:05
6.6735 ریال9:17:05
6.6723 ریال9:09:08
6.6717 ریال9:05:06
6.6717 ریال9:05:05
6.6711 ریال8:59:07
6.6717 ریال8:57:11
6.6723 ریال8:55:09
6.6723 ریال8:55:09
6.6717 ریال8:53:06
6.6723 ریال8:51:09
6.6729 ریال8:45:12
6.6729 ریال8:45:11
6.6723 ریال8:43:07
6.6729 ریال8:41:07
6.6735 ریال8:39:09
6.6729 ریال8:37:08
6.6735 ریال8:29:06
6.6723 ریال8:27:10
6.6717 ریال8:25:08
6.6723 ریال8:21:10
6.6717 ریال8:15:10
6.6717 ریال8:15:10
6.6723 ریال8:09:09
6.6717 ریال8:05:07
6.6723 ریال8:03:07
6.6717 ریال8:01:08
6.6723 ریال7:55:06
6.6717 ریال7:53:06
6.6723 ریال7:51:08
6.6717 ریال7:47:06
6.6711 ریال7:33:08
6.6717 ریال7:23:05
6.6723 ریال7:21:09
6.6717 ریال7:11:05
6.6723 ریال7:09:08
6.6717 ریال7:03:07
6.6723 ریال7:01:14
6.6729 ریال6:59:05
6.6723 ریال6:47:05
6.6729 ریال6:43:06
6.6735 ریال6:41:23
6.6741 ریال6:39:10
6.6735 ریال6:31:06
6.6741 ریال6:29:05
6.6735 ریال6:23:08
6.6747 ریال6:21:07
6.6741 ریال6:19:05
6.6735 ریال6:17:09
6.6747 ریال6:15:08
6.6735 ریال6:09:07
6.6753 ریال6:07:05
6.6735 ریال6:06:09
6.6729 ریال5:59:04
6.6723 ریال5:57:07
6.6717 ریال5:55:06
6.6717 ریال5:55:06
6.6723 ریال5:49:05
6.6717 ریال5:47:04
6.6729 ریال5:45:09
6.6729 ریال5:45:09
6.6723 ریال5:41:08
6.6729 ریال5:39:08
6.6735 ریال5:37:05
6.6729 ریال5:35:11
6.6729 ریال5:35:09
6.6735 ریال5:33:07
6.6729 ریال5:31:06
6.6735 ریال5:29:05
6.6741 ریال5:21:07
6.6735 ریال5:19:04
6.6741 ریال5:17:04
6.6735 ریال5:15:08
6.6747 ریال5:13:05
6.6741 ریال5:11:06
6.6729 ریال5:07:04
6.6747 ریال5:01:06
6.6735 ریال4:59:04
6.6729 ریال4:55:06
6.6729 ریال4:55:05
6.6723 ریال4:53:05
6.6729 ریال4:51:07
6.6735 ریال4:47:04
6.6729 ریال4:45:08
6.6735 ریال4:37:09
6.6723 ریال4:35:06
6.6723 ریال4:35:05
6.6705 ریال4:33:07
6.6711 ریال4:31:10
6.6705 ریال4:29:05
6.6711 ریال4:27:07
6.6705 ریال4:25:07
6.6705 ریال4:25:06
6.6723 ریال4:23:04
6.6717 ریال4:19:04
6.6729 ریال4:17:05
6.6723 ریال4:15:07
6.6729 ریال4:13:05
6.6735 ریال4:11:04
6.6723 ریال4:03:07
6.6705 ریال4:01:07
6.6717 ریال3:59:05
6.6729 ریال3:57:10
6.6723 ریال3:55:06
6.6723 ریال3:55:06
6.6729 ریال3:47:26
6.6735 ریال3:43:06
6.6723 ریال3:41:04
6.6735 ریال3:39:07
6.6729 ریال3:37:05
6.6735 ریال3:35:06
6.6747 ریال3:33:06
6.6753 ریال3:29:04
6.6747 ریال3:27:07
6.6759 ریال3:25:07
6.6759 ریال3:25:06
6.6747 ریال3:23:04
6.6765 ریال3:21:07
6.6759 ریال3:19:06
6.6765 ریال3:17:04
6.6759 ریال3:13:05
6.6771 ریال3:11:05
6.6765 ریال3:03:06
6.6759 ریال3:01:09
6.6765 ریال2:59:04
6.6759 ریال2:57:06
6.6753 ریال2:55:06
6.6753 ریال2:55:05
6.6765 ریال2:53:05
6.6753 ریال2:47:04
6.6735 ریال2:45:08
6.6735 ریال2:45:08
6.6729 ریال2:43:07
6.6723 ریال2:41:04
6.6717 ریال2:39:07
6.6723 ریال2:35:06
6.6723 ریال2:35:05
6.6741 ریال2:25:04
6.6735 ریال2:23:04
6.6741 ریال2:21:18
6.6747 ریال2:19:05
6.6741 ریال2:15:16
6.6741 ریال2:15:16
6.6735 ریال2:11:05
6.6747 ریال2:09:07
6.6741 ریال2:07:04
6.6735 ریال2:05:04
6.6759 ریال2:01:15
6.6753 ریال1:59:04
6.6747 ریال1:57:07
6.6759 ریال1:55:07
6.6771 ریال1:49:05
6.6765 ریال1:47:04
6.6759 ریال1:43:07
6.6729 ریال1:37:04
6.6723 ریال1:35:07
6.6735 ریال1:23:07
6.6753 ریال1:21:07
6.6777 ریال1:19:04
6.6741 ریال1:17:04
6.6735 ریال1:15:08
6.6741 ریال1:11:04
6.6735 ریال1:09:07
6.6765 ریال1:07:04
6.6753 ریال1:06:10
6.6747 ریال1:03:06
6.6735 ریال1:01:15
6.6723 ریال0:59:04
6.6717 ریال0:57:07
6.6729 ریال0:55:04
6.6723 ریال0:53:04
6.67 ریال0:51:07
6.6705 ریال0:49:04
6.67 ریال0:47:04
6.6723 ریال0:45:08
6.67 ریال0:43:04
6.6711 ریال0:41:04
6.6717 ریال0:39:07
6.6694 ریال0:37:05
6.6705 ریال0:35:05
6.6705 ریال0:35:04
6.6717 ریال0:33:07
6.6705 ریال0:23:04
6.6717 ریال0:21:08
6.6711 ریال0:11:04
6.67 ریال0:07:05
6.6711 ریال0:03:07
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات