شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار / کونا کرواسی

  • نرخ فعلی:6.6933
  • بالاترین قیمت روز:6.6964
  • پایین ترین قیمت روز:6.6864
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:6.6896
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۸:۴۳:۰۵
  • نرخ روز گذشته:6.6891
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.06%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0042

نمودار کندل استیک دلار / کونا کرواسی در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / کونا کرواسی در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
6.6933 ریال8:43:05
6.6939 ریال8:41:04
6.6927 ریال8:33:06
6.6939 ریال8:31:07
6.6927 ریال8:29:05
6.6938 ریال8:27:16
6.692 ریال8:25:06
6.692 ریال8:25:05
6.6927 ریال8:21:16
6.6926 ریال8:19:05
6.6939 ریال8:17:04
6.6927 ریال8:15:08
6.6921 ریال8:11:04
6.6927 ریال8:09:07
6.6918 ریال8:07:04
6.692 ریال8:05:05
6.692 ریال8:05:05
6.6921 ریال8:04:05
6.6933 ریال8:01:06
6.6945 ریال7:59:04
6.6939 ریال7:55:05
6.6939 ریال7:55:04
6.6952 ریال7:51:07
6.6945 ریال7:49:04
6.6939 ریال7:47:04
6.6945 ریال7:43:05
6.6952 ریال7:41:03
6.6945 ریال7:37:04
6.6958 ریال7:35:05
6.6958 ریال7:35:05
6.6952 ریال7:33:06
6.6958 ریال7:31:05
6.6952 ریال7:29:05
6.6958 ریال7:27:07
6.695 ریال7:25:05
6.695 ریال7:25:05
6.6958 ریال7:21:08
6.6964 ریال7:19:04
6.6952 ریال7:17:04
6.6939 ریال7:13:04
6.6945 ریال7:06:07
6.6938 ریال7:03:06
6.6945 ریال6:59:04
6.6943 ریال6:57:07
6.6945 ریال6:51:07
6.6952 ریال6:49:04
6.6939 ریال6:47:05
6.6945 ریال6:45:39
6.6945 ریال6:45:39
6.6952 ریال6:41:05
6.6955 ریال6:39:07
6.6945 ریال6:37:04
6.6952 ریال6:35:05
6.6952 ریال6:35:05
6.6939 ریال6:33:06
6.6932 ریال6:31:05
6.6927 ریال6:29:04
6.6932 ریال6:27:07
6.6933 ریال6:25:06
6.6933 ریال6:25:06
6.6924 ریال6:23:05
6.6939 ریال6:21:07
6.6927 ریال6:19:07
6.6933 ریال6:17:07
6.693 ریال6:15:11
6.693 ریال6:15:10
6.6939 ریال6:13:06
6.6933 ریال6:11:07
6.6927 ریال6:07:08
6.6926 ریال6:05:08
6.6926 ریال6:05:08
6.6927 ریال5:57:10
6.6926 ریال5:55:09
6.6926 ریال5:55:08
6.6921 ریال5:51:10
6.692 ریال5:49:18
6.6912 ریال5:48:10
6.6921 ریال5:45:11
6.6921 ریال5:45:10
6.6915 ریال5:41:06
6.6927 ریال5:39:20
6.6915 ریال5:37:06
6.6927 ریال5:35:07
6.6927 ریال5:35:06
6.6921 ریال5:33:09
6.6933 ریال5:31:08
6.6921 ریال5:29:06
6.6915 ریال5:27:08
6.691 ریال5:26:06
6.6909 ریال5:23:06
6.6915 ریال5:21:09
6.6909 ریال5:17:05
6.6903 ریال5:15:10
6.6903 ریال5:15:09
6.69 ریال5:13:06
6.6912 ریال5:11:05
6.6903 ریال5:08:06
6.6915 ریال5:05:06
6.6915 ریال5:05:05
6.6908 ریال5:04:05
6.69 ریال5:01:11
6.6915 ریال4:59:05
6.6902 ریال4:57:07
6.6903 ریال4:51:07
6.689 ریال4:46:04
6.6912 ریال4:43:07
6.6908 ریال4:41:07
6.6909 ریال4:39:10
6.689 ریال4:37:12
6.6902 ریال4:35:08
6.6902 ریال4:35:08
6.6897 ریال4:33:09
6.6909 ریال4:31:20
6.6897 ریال4:29:07
6.6902 ریال4:27:08
6.6897 ریال4:23:07
6.6891 ریال4:21:10
6.6873 ریال4:19:08
6.6885 ریال4:17:07
6.6891 ریال4:15:17
6.6891 ریال4:15:12
6.6885 ریال4:13:06
6.6891 ریال4:11:06
6.6879 ریال4:09:09
6.6873 ریال4:07:07
6.6884 ریال4:05:07
6.6884 ریال4:05:07
6.6885 ریال4:03:08
6.6884 ریال4:01:09
6.6896 ریال3:59:08
6.6885 ریال3:57:08
6.6897 ریال3:53:05
6.6909 ریال3:51:08
6.6908 ریال3:48:07
6.6897 ریال3:45:09
6.6897 ریال3:45:08
6.6891 ریال3:41:05
6.6897 ریال3:39:09
6.6891 ریال3:37:05
6.6879 ریال3:35:13
6.6879 ریال3:35:12
6.6885 ریال3:33:07
6.6891 ریال3:31:10
6.6876 ریال3:29:05
6.6891 ریال3:27:07
6.6884 ریال3:25:09
6.6884 ریال3:25:07
6.6876 ریال3:23:05
6.6891 ریال3:19:09
6.689 ریال3:17:05
6.6879 ریال3:13:06
6.6885 ریال3:11:05
6.6873 ریال3:09:07
6.6878 ریال3:07:04
6.687 ریال3:05:06
6.687 ریال3:05:05
6.6879 ریال3:03:06
6.6885 ریال3:01:14
6.6891 ریال2:55:06
6.6891 ریال2:55:05
6.6885 ریال2:51:07
6.6878 ریال2:49:05
6.6891 ریال2:47:05
6.689 ریال2:45:07
6.6897 ریال2:41:05
6.6885 ریال2:39:08
6.6884 ریال2:37:05
6.6872 ریال2:35:06
6.6872 ریال2:35:05
6.6878 ریال2:33:09
6.6873 ریال2:31:06
6.6878 ریال2:29:05
6.6873 ریال2:28:05
6.6879 ریال2:25:06
6.6879 ریال2:25:05
6.6864 ریال2:23:05
6.6873 ریال2:21:24
6.6866 ریال2:19:05
6.6873 ریال2:17:05
6.687 ریال2:13:04
6.6878 ریال2:11:04
6.6867 ریال2:09:10
6.6876 ریال2:07:05
6.6891 ریال2:06:07
6.689 ریال2:04:05
6.6885 ریال2:00:22
6.6891 ریال1:59:07
6.6897 ریال1:57:07
6.6885 ریال1:55:06
6.6885 ریال1:55:05
6.6891 ریال1:53:07
6.6897 ریال1:51:08
6.6896 ریال1:49:04
6.6903 ریال1:43:04
6.6896 ریال1:41:04
6.6897 ریال1:39:07
6.6896 ریال1:37:13
6.689 ریال1:35:05
6.689 ریال1:35:05
6.6909 ریال1:29:05
6.6908 ریال1:27:07
6.6902 ریال1:25:05
6.6902 ریال1:25:05
6.6908 ریال1:23:04
6.6903 ریال1:21:08
6.6909 ریال1:17:04
6.6915 ریال1:11:04
6.6909 ریال1:07:04
6.6908 ریال1:05:05
6.6908 ریال1:05:04
6.6903 ریال1:04:04
6.6912 ریال0:59:04
6.6903 ریال0:57:07
6.6902 ریال0:53:08
6.6903 ریال0:49:04
6.689 ریال0:47:04
6.6909 ریال0:45:08
6.6909 ریال0:45:07
6.6902 ریال0:43:05
6.6909 ریال0:41:04
6.6903 ریال0:37:05
6.69 ریال0:35:07
6.69 ریال0:35:06
6.6906 ریال0:33:07
6.6908 ریال0:30:27
6.6909 ریال0:29:04
6.6915 ریال0:27:07
6.6908 ریال0:25:05
6.6908 ریال0:25:05
6.6909 ریال0:23:05
6.6903 ریال0:21:07
6.6897 ریال0:19:05
6.6902 ریال0:17:04
6.6903 ریال0:15:08
6.6903 ریال0:15:08
6.6909 ریال0:13:05
6.6897 ریال0:09:06
6.6896 ریال0:08:04
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات