شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار / فرانک سوییس

  • نرخ فعلی:0.9861
  • بالاترین قیمت روز:0.9865
  • پایین ترین قیمت روز:0.9842
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.9849
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۴۹:۲۳
  • نرخ روز گذشته:0.9856
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.05%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0005

نمودار کندل استیک دلار / فرانک سوییس در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / فرانک سوییس در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.9861 ریال13:49:23
0.9856 ریال13:47:34
0.9859 ریال13:45:27
0.9859 ریال13:45:27
0.9858 ریال13:43:45
0.9859 ریال13:41:27
0.9855 ریال13:39:48
0.9853 ریال13:37:25
0.9854 ریال13:35:28
0.9854 ریال13:35:27
0.9855 ریال13:33:27
0.9852 ریال13:29:22
0.9851 ریال13:27:28
0.985 ریال13:25:25
0.985 ریال13:25:25
0.9851 ریال13:23:24
0.9852 ریال13:21:30
0.9851 ریال13:17:22
0.985 ریال13:15:34
0.985 ریال13:15:33
0.9851 ریال13:11:20
0.9853 ریال13:09:24
0.9854 ریال13:05:20
0.9854 ریال13:05:20
0.9855 ریال13:01:27
0.9853 ریال12:59:19
0.9852 ریال12:55:20
0.9852 ریال12:55:20
0.9851 ریال12:53:25
0.985 ریال12:45:27
0.985 ریال12:45:26
0.9852 ریال12:43:33
0.9847 ریال12:41:20
0.9848 ریال12:39:33
0.9852 ریال12:37:18
0.9847 ریال12:33:21
0.9849 ریال12:31:25
0.9845 ریال12:29:35
0.9842 ریال12:27:23
0.9843 ریال12:25:40
0.9843 ریال12:25:40
0.9844 ریال12:23:17
0.9845 ریال12:21:25
0.9844 ریال12:19:18
0.9846 ریال12:17:24
0.9844 ریال12:15:57
0.9844 ریال12:15:57
0.9848 ریال12:13:19
0.9847 ریال12:11:22
0.985 ریال12:09:22
0.9849 ریال12:07:17
0.985 ریال12:03:20
0.9849 ریال11:57:21
0.9845 ریال11:55:21
0.9845 ریال11:55:21
0.9847 ریال11:51:23
0.9848 ریال11:49:18
0.985 ریال11:41:19
0.9852 ریال11:35:10
0.9852 ریال11:35:09
0.9854 ریال11:33:11
0.985 ریال11:31:21
0.9851 ریال11:27:14
0.9853 ریال11:25:10
0.9853 ریال11:25:10
0.9851 ریال11:23:07
0.9853 ریال11:21:14
0.985 ریال11:19:10
0.9852 ریال11:17:08
0.9853 ریال11:15:36
0.9853 ریال11:15:34
0.985 ریال11:13:08
0.9851 ریال11:11:08
0.9853 ریال11:09:09
0.9852 ریال11:07:07
0.9854 ریال11:06:26
0.9849 ریال11:03:08
0.9851 ریال10:59:07
0.9854 ریال10:55:08
0.9854 ریال10:55:08
0.9855 ریال10:49:08
0.9849 ریال10:47:06
0.9851 ریال10:45:11
0.9851 ریال10:45:10
0.9853 ریال10:43:07
0.9858 ریال10:41:06
0.9862 ریال10:39:08
0.9864 ریال10:35:07
0.9864 ریال10:35:06
0.9857 ریال10:31:07
0.9856 ریال10:29:05
0.9855 ریال10:27:09
0.9857 ریال10:23:06
0.9859 ریال10:21:11
0.9858 ریال10:19:06
0.9856 ریال10:17:05
0.9857 ریال10:15:11
0.9857 ریال10:15:10
0.9858 ریال10:13:06
0.9857 ریال10:11:05
0.986 ریال10:09:09
0.9859 ریال10:05:06
0.9859 ریال10:05:05
0.9861 ریال10:03:07
0.9859 ریال10:01:07
0.9861 ریال9:59:05
0.9859 ریال9:57:07
0.9861 ریال9:53:05
0.9862 ریال9:51:08
0.9861 ریال9:49:04
0.9862 ریال9:43:05
0.9859 ریال9:41:05
0.9858 ریال9:39:09
0.986 ریال9:35:06
0.986 ریال9:35:04
0.9861 ریال9:33:07
0.9865 ریال9:31:06
0.9864 ریال9:27:08
0.986 ریال9:23:04
0.9862 ریال9:21:09
0.9861 ریال9:19:05
0.9863 ریال9:17:05
0.9861 ریال9:15:16
0.9861 ریال9:15:15
0.9863 ریال9:13:05
0.9864 ریال9:11:06
0.9863 ریال9:09:08
0.986 ریال9:05:06
0.986 ریال9:05:05
0.9862 ریال9:03:09
0.986 ریال8:55:09
0.986 ریال8:55:09
0.9862 ریال8:35:08
0.9862 ریال8:35:08
0.9864 ریال8:29:06
0.9863 ریال8:27:10
0.9862 ریال8:25:08
0.9862 ریال8:25:07
0.9861 ریال8:23:07
0.986 ریال8:21:10
0.9861 ریال8:17:06
0.986 ریال8:15:10
0.986 ریال8:15:09
0.9859 ریال8:11:06
0.986 ریال8:09:09
0.9861 ریال8:05:08
0.9861 ریال8:05:07
0.9862 ریال8:03:07
0.9859 ریال8:01:08
0.986 ریال7:49:06
0.9859 ریال7:47:06
0.9858 ریال7:45:09
0.9858 ریال7:45:09
0.9857 ریال7:43:09
0.9858 ریال7:39:09
0.9857 ریال7:37:06
0.9859 ریال7:35:07
0.9859 ریال7:35:06
0.9858 ریال7:27:07
0.9857 ریال7:21:08
0.9858 ریال7:15:09
0.9858 ریال7:15:08
0.9856 ریال7:11:05
0.9858 ریال7:09:07
0.9856 ریال6:59:05
0.9858 ریال6:57:07
0.9857 ریال6:53:05
0.9858 ریال6:49:05
0.9857 ریال6:47:05
0.9859 ریال6:39:09
0.9858 ریال6:37:04
0.986 ریال6:35:05
0.986 ریال6:35:04
0.9857 ریال6:27:08
0.9858 ریال6:25:05
0.9858 ریال6:25:05
0.9857 ریال6:23:08
0.9858 ریال6:21:07
0.9859 ریال6:17:09
0.9858 ریال6:15:09
0.9858 ریال6:15:08
0.9857 ریال6:13:04
0.986 ریال6:11:06
0.9858 ریال6:09:07
0.9857 ریال6:07:04
0.9858 ریال6:06:09
0.9856 ریال6:03:07
0.9859 ریال6:01:07
0.9856 ریال5:57:07
0.9857 ریال5:55:06
0.9857 ریال5:55:05
0.9855 ریال5:53:05
0.9856 ریال5:51:07
0.9854 ریال5:49:05
0.9855 ریال5:47:04
0.9856 ریال5:45:09
0.9856 ریال5:45:08
0.9855 ریال5:41:08
0.9857 ریال5:39:08
0.9856 ریال5:37:05
0.9855 ریال5:35:10
0.9855 ریال5:35:07
0.9857 ریال5:33:07
0.9855 ریال5:29:04
0.9856 ریال5:27:08
0.9857 ریال5:25:06
0.9857 ریال5:25:05
0.9856 ریال5:23:04
0.9857 ریال5:21:07
0.9858 ریال5:19:04
0.9856 ریال5:17:04
0.9858 ریال5:13:05
0.9856 ریال5:11:05
0.9857 ریال5:09:08
0.9856 ریال5:07:04
0.9858 ریال5:03:06
0.9859 ریال5:01:05
0.9857 ریال4:57:07
0.9858 ریال4:55:05
0.9858 ریال4:55:05
0.9859 ریال4:53:05
0.9856 ریال4:51:07
0.9857 ریال4:47:04
0.9855 ریال4:45:08
0.9855 ریال4:45:07
0.9857 ریال4:41:05
0.9855 ریال4:33:07
0.9853 ریال4:31:09
0.9855 ریال4:29:04
0.9854 ریال4:27:07
0.9853 ریال4:25:07
0.9853 ریال4:25:06
0.9854 ریال4:23:04
0.9853 ریال4:21:07
0.9854 ریال4:17:05
0.9856 ریال4:11:04
0.9855 ریال4:09:07
0.9854 ریال4:05:05
0.9854 ریال4:05:04
0.9852 ریال4:01:06
0.9853 ریال3:55:06
0.9853 ریال3:55:05
0.9851 ریال3:53:04
0.9852 ریال3:45:09
0.9852 ریال3:45:08
0.9849 ریال3:41:04
0.9852 ریال3:39:07
0.9851 ریال3:37:04
0.985 ریال3:35:07
0.985 ریال3:35:06
0.9848 ریال3:33:06
0.985 ریال3:29:04
0.9852 ریال3:27:07
0.9851 ریال3:25:06
0.9851 ریال3:25:05
0.9853 ریال3:23:04
0.9851 ریال3:21:07
0.9852 ریال3:17:04
0.9849 ریال3:13:05
0.9852 ریال3:08:04
0.985 ریال3:05:05
0.985 ریال3:05:04
0.9851 ریال3:03:06
0.9852 ریال2:57:06
0.9851 ریال2:53:04
0.985 ریال2:51:08
0.9849 ریال2:49:04
0.9852 ریال2:47:04
0.9851 ریال2:45:08
0.9851 ریال2:45:07
0.9848 ریال2:41:04
0.9847 ریال2:39:07
0.9849 ریال2:37:04
0.9848 ریال2:35:05
0.9848 ریال2:35:05
0.9847 ریال2:33:07
0.9851 ریال2:29:04
0.9852 ریال2:27:07
0.9853 ریال2:23:04
0.9852 ریال2:19:05
0.9854 ریال2:17:04
0.9851 ریال2:15:16
0.9851 ریال2:15:16
0.9853 ریال2:13:04
0.9849 ریال2:11:04
0.985 ریال2:07:04
0.9849 ریال2:05:05
0.9849 ریال2:05:04
0.9852 ریال2:03:06
0.9851 ریال2:01:15
0.9854 ریال1:57:06
0.9853 ریال1:49:05
0.9854 ریال1:47:04
0.9849 ریال1:43:06
0.9848 ریال1:38:09
0.9849 ریال1:37:04
0.9851 ریال1:35:06
0.9848 ریال1:33:06
0.9855 ریال1:31:04
0.9853 ریال1:27:07
0.9858 ریال1:23:07
0.9855 ریال1:21:07
0.9857 ریال1:19:04
0.985 ریال1:17:04
0.9852 ریال1:13:06
0.9853 ریال1:11:04
0.9852 ریال1:09:06
0.9851 ریال1:07:04
0.9853 ریال1:03:06
0.9854 ریال0:53:04
0.9855 ریال0:51:07
0.9854 ریال0:49:04
0.9849 ریال0:47:03
0.9855 ریال0:45:09
0.9855 ریال0:45:08
0.985 ریال0:43:04
0.9855 ریال0:31:04
0.9851 ریال0:21:08
0.9852 ریال0:19:04
0.9851 ریال0:13:06
0.985 ریال0:11:03
0.9854 ریال0:07:05
0.9849 ریال0:05:04
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات