شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار / دلار برونئی

  • نرخ فعلی:1.3633
  • بالاترین قیمت روز:1.3646
  • پایین ترین قیمت روز:1.3629
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.3631
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۵۶:۳۸
  • نرخ روز گذشته:1.3629
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.03%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0004

نمودار کندل استیک دلار / دلار برونئی در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / دلار برونئی در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.3633 ریال13:56:38
1.3633 ریال13:56:37
1.3633 ریال13:56:36
1.3633 ریال13:56:35
1.3634 ریال13:56:30
1.3635 ریال13:51:20
1.3632 ریال13:47:27
1.3631 ریال13:45:22
1.3631 ریال13:45:21
1.3633 ریال13:43:14
1.3631 ریال13:39:18
1.3632 ریال13:35:15
1.3632 ریال13:35:15
1.3633 ریال13:33:17
1.3632 ریال13:31:18
1.3633 ریال13:27:18
1.3632 ریال13:25:48
1.3632 ریال13:25:48
1.3633 ریال13:15:20
1.3633 ریال13:15:19
1.3634 ریال13:13:20
1.363 ریال13:11:15
1.3631 ریال13:01:41
1.3633 ریال12:59:14
1.3632 ریال12:55:17
1.3632 ریال12:55:17
1.3631 ریال12:48:19
1.3632 ریال12:43:13
1.3631 ریال12:41:13
1.3632 ریال12:37:31
1.3633 ریال12:35:15
1.3633 ریال12:35:13
1.3632 ریال12:31:16
1.3633 ریال12:25:28
1.3633 ریال12:25:28
1.3634 ریال12:23:12
1.3635 ریال12:21:20
1.3631 ریال12:15:19
1.3631 ریال12:15:18
1.363 ریال12:13:18
1.3631 ریال12:09:28
1.3633 ریال12:08:16
1.3639 ریال12:05:35
1.3639 ریال12:05:26
1.3633 ریال12:03:15
1.3632 ریال11:57:15
1.3631 ریال11:55:23
1.3631 ریال11:55:22
1.3633 ریال11:49:12
1.3632 ریال11:47:17
1.3631 ریال11:43:09
1.3632 ریال11:41:08
1.3633 ریال11:39:08
1.3631 ریال11:37:06
1.3633 ریال11:35:10
1.3633 ریال11:35:09
1.3635 ریال11:33:08
1.3634 ریال11:31:12
1.3636 ریال11:27:11
1.3634 ریال11:19:05
1.3633 ریال11:15:10
1.3633 ریال11:15:09
1.3634 ریال11:13:09
1.3633 ریال11:09:13
1.3635 ریال11:07:05
1.3636 ریال11:03:07
1.3637 ریال10:57:08
1.3634 ریال10:53:05
1.3633 ریال10:51:09
1.3634 ریال10:39:09
1.3635 ریال10:35:06
1.3635 ریال10:35:05
1.3634 ریال10:33:19
1.3635 ریال10:31:07
1.3636 ریال10:27:08
1.3635 ریال10:25:07
1.3635 ریال10:25:07
1.3636 ریال10:23:05
1.3635 ریال10:21:09
1.3637 ریال10:19:05
1.3639 ریال10:17:05
1.3637 ریال10:13:05
1.3638 ریال10:11:04
1.3636 ریال10:09:08
1.3638 ریال10:07:05
1.3639 ریال10:05:06
1.3639 ریال10:05:05
1.3638 ریال10:04:05
1.3639 ریال10:01:08
1.3636 ریال9:55:09
1.3636 ریال9:55:07
1.3634 ریال9:53:04
1.3636 ریال9:47:05
1.3635 ریال9:43:05
1.3634 ریال9:41:05
1.3635 ریال9:39:11
1.3638 ریال9:37:04
1.3637 ریال9:35:07
1.3637 ریال9:35:06
1.3635 ریال9:33:10
1.3633 ریال9:31:06
1.3635 ریال9:29:06
1.3637 ریال9:27:07
1.3635 ریال9:25:07
1.3635 ریال9:25:06
1.3636 ریال9:23:07
1.3635 ریال9:19:05
1.3636 ریال9:17:07
1.3637 ریال9:13:05
1.3638 ریال9:11:04
1.3635 ریال9:09:08
1.3639 ریال9:07:04
1.3637 ریال9:06:09
1.3638 ریال9:04:05
1.3642 ریال9:01:07
1.3644 ریال8:59:08
1.3639 ریال8:55:09
1.3639 ریال8:55:07
1.3641 ریال8:53:04
1.3642 ریال8:51:07
1.3641 ریال8:49:05
1.3644 ریال8:47:04
1.364 ریال8:43:05
1.3641 ریال8:41:04
1.3642 ریال8:35:05
1.3642 ریال8:35:04
1.3641 ریال8:31:07
1.3639 ریال8:27:16
1.3638 ریال8:23:04
1.3639 ریال8:19:05
1.3641 ریال8:15:08
1.364 ریال8:13:04
1.3641 ریال8:11:04
1.364 ریال8:09:07
1.3639 ریال8:07:04
1.3638 ریال8:05:05
1.3638 ریال8:05:05
1.3639 ریال8:04:04
1.3641 ریال8:01:06
1.3639 ریال7:59:04
1.3641 ریال7:57:07
1.3642 ریال7:55:05
1.3642 ریال7:55:04
1.3644 ریال7:49:04
1.3643 ریال7:47:04
1.3645 ریال7:45:07
1.3644 ریال7:43:05
1.3645 ریال7:41:03
1.3643 ریال7:35:05
1.3643 ریال7:35:05
1.3645 ریال7:33:06
1.3644 ریال7:29:05
1.3646 ریال7:27:07
1.3644 ریال7:23:04
1.3643 ریال7:19:04
1.3641 ریال7:17:04
1.3643 ریال7:15:08
1.3641 ریال7:11:05
1.364 ریال7:09:07
1.3642 ریال7:06:08
1.3645 ریال7:01:06
1.3643 ریال6:59:04
1.3644 ریال6:57:07
1.3646 ریال6:55:05
1.3646 ریال6:55:04
1.3645 ریال6:51:07
1.3644 ریال6:49:04
1.3645 ریال6:47:05
1.3644 ریال6:43:04
1.3645 ریال6:41:05
1.3646 ریال6:39:07
1.3644 ریال6:37:04
1.3643 ریال6:31:05
1.3644 ریال6:27:07
1.3643 ریال6:23:05
1.3645 ریال6:21:07
1.3643 ریال6:19:07
1.3645 ریال6:17:07
1.3643 ریال6:15:11
1.3643 ریال6:15:10
1.3642 ریال6:13:06
1.3646 ریال6:11:07
1.3642 ریال6:07:08
1.3645 ریال6:05:08
1.3645 ریال6:05:08
1.3646 ریال6:03:08
1.3645 ریال6:01:12
1.3644 ریال5:57:10
1.3645 ریال5:55:08
1.3645 ریال5:55:08
1.3646 ریال5:53:07
1.3645 ریال5:49:18
1.3643 ریال5:48:10
1.3644 ریال5:41:06
1.3642 ریال5:39:20
1.3645 ریال5:37:06
1.3642 ریال5:35:07
1.3642 ریال5:35:06
1.3644 ریال5:33:09
1.3645 ریال5:31:08
1.3643 ریال5:29:06
1.3644 ریال5:27:08
1.3643 ریال5:26:06
1.364 ریال5:23:06
1.3637 ریال5:21:09
1.3638 ریال5:19:06
1.3637 ریال5:17:05
1.3638 ریال5:15:10
1.3638 ریال5:15:10
1.3637 ریال5:11:05
1.3636 ریال5:08:06
1.3637 ریال5:04:05
1.3634 ریال4:59:05
1.3635 ریال4:57:07
1.3636 ریال4:55:07
1.3635 ریال4:53:04
1.3636 ریال4:51:07
1.3637 ریال4:49:10
1.3632 ریال4:43:07
1.3636 ریال4:41:06
1.3632 ریال4:37:12
1.3633 ریال4:33:09
1.3632 ریال4:27:08
1.3633 ریال4:25:12
1.3633 ریال4:25:11
1.3637 ریال4:23:07
1.3631 ریال4:21:10
1.3637 ریال4:19:08
1.3632 ریال4:17:07
1.3634 ریال4:15:12
1.3632 ریال4:13:06
1.3635 ریال4:11:06
1.3631 ریال4:09:09
1.3633 ریال4:05:07
1.3633 ریال4:05:07
1.3635 ریال4:03:08
1.3638 ریال4:01:09
1.3637 ریال3:59:08
1.3638 ریال3:57:08
1.364 ریال3:55:07
1.364 ریال3:55:07
1.3638 ریال3:53:05
1.3639 ریال3:51:08
1.3636 ریال3:48:07
1.3635 ریال3:43:06
1.3637 ریال3:41:05
1.3634 ریال3:39:09
1.3631 ریال3:35:13
1.3631 ریال3:35:11
1.3632 ریال3:33:07
1.363 ریال3:31:09
1.3631 ریال3:29:05
1.3629 ریال3:21:08
1.363 ریال3:17:05
1.3629 ریال3:13:06
1.363 ریال3:11:05
1.3631 ریال3:07:04
1.363 ریال3:05:06
1.363 ریال3:05:05
1.3633 ریال3:03:06
1.3632 ریال3:01:14
1.3633 ریال2:51:07
1.3632 ریال2:49:05
1.3633 ریال2:47:05
1.3634 ریال2:45:07
1.3633 ریال2:39:08
1.3632 ریال2:37:05
1.3631 ریال2:35:06
1.3631 ریال2:35:05
1.363 ریال2:33:09
1.3631 ریال2:25:06
1.3631 ریال2:25:05
1.363 ریال2:23:05
1.3632 ریال2:17:05
1.3634 ریال2:06:07
1.3635 ریال2:04:05
1.3634 ریال1:51:08
1.3632 ریال1:49:04
1.3634 ریال1:43:04
1.3635 ریال1:29:05
1.3637 ریال1:27:07
1.3634 ریال1:23:04
1.3635 ریال1:17:04
1.3632 ریال1:13:04
1.363 ریال1:01:06
1.3633 ریال0:59:04
1.363 ریال0:55:05
1.363 ریال0:55:04
1.3629 ریال0:53:08
1.363 ریال0:49:04
1.3629 ریال0:47:04
1.363 ریال0:39:07
1.3629 ریال0:33:07
1.3633 ریال0:30:27
1.3635 ریال0:29:04
1.3632 ریال0:21:07
1.3633 ریال0:19:05
1.3632 ریال0:17:04
1.363 ریال0:13:05
1.3631 ریال0:11:39
1.363 ریال0:09:06
1.3631 ریال0:08:04
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات