شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار / دلار استرالیا

  • نرخ فعلی:1.4613
  • بالاترین قیمت روز:1.4635
  • پایین ترین قیمت روز:1.4575
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.4582
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۸:۴۱:۰۴
  • نرخ روز گذشته:1.4586
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.19%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0027

نمودار کندل استیک دلار / دلار استرالیا در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / دلار استرالیا در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.4613 ریال8:41:04
1.4618 ریال8:39:08
1.4616 ریال8:37:04
1.4613 ریال8:35:05
1.4613 ریال8:35:04
1.4616 ریال8:33:06
1.4618 ریال8:27:16
1.4616 ریال8:25:06
1.4616 ریال8:25:05
1.4618 ریال8:21:16
1.4616 ریال8:19:05
1.462 ریال8:17:04
1.4618 ریال8:11:04
1.4622 ریال8:09:07
1.4618 ریال8:05:05
1.4618 ریال8:05:05
1.462 ریال8:01:06
1.4618 ریال7:59:04
1.4624 ریال7:55:05
1.4624 ریال7:55:04
1.4628 ریال7:49:04
1.4624 ریال7:47:04
1.4626 ریال7:45:07
1.4631 ریال7:43:05
1.4626 ریال7:41:03
1.4624 ریال7:39:07
1.4626 ریال7:37:04
1.4624 ریال7:33:06
1.4622 ریال7:29:05
1.4624 ریال7:27:07
1.4626 ریال7:25:05
1.4626 ریال7:25:05
1.4624 ریال7:21:08
1.4626 ریال7:13:04
1.4624 ریال7:09:07
1.4626 ریال7:06:08
1.4631 ریال7:03:06
1.4628 ریال7:01:06
1.4626 ریال6:59:04
1.4624 ریال6:57:07
1.4626 ریال6:55:05
1.4626 ریال6:55:04
1.4628 ریال6:49:04
1.4631 ریال6:45:42
1.4631 ریال6:45:42
1.4628 ریال6:43:04
1.4631 ریال6:41:05
1.4635 ریال6:39:07
1.4631 ریال6:37:04
1.4628 ریال6:35:05
1.4628 ریال6:35:05
1.4626 ریال6:33:06
1.4628 ریال6:27:07
1.4633 ریال6:25:06
1.4633 ریال6:25:06
1.4631 ریال6:21:07
1.4626 ریال6:19:07
1.4624 ریال6:17:06
1.4618 ریال6:15:11
1.4618 ریال6:15:10
1.4616 ریال6:13:06
1.4618 ریال6:11:07
1.4616 ریال6:07:08
1.462 ریال6:05:08
1.462 ریال6:05:08
1.4618 ریال5:53:07
1.462 ریال5:51:10
1.4616 ریال5:45:10
1.4609 ریال5:43:15
1.4607 ریال5:41:06
1.4609 ریال5:37:06
1.4607 ریال5:35:07
1.4607 ریال5:35:06
1.4605 ریال5:33:09
1.4607 ریال5:27:08
1.4605 ریال5:26:06
1.4601 ریال5:23:06
1.4594 ریال5:19:06
1.4588 ریال5:17:05
1.4592 ریال5:15:10
1.4592 ریال5:15:10
1.4588 ریال5:11:05
1.459 ریال5:09:08
1.4592 ریال5:05:06
1.4592 ریال5:05:05
1.459 ریال5:01:11
1.4588 ریال4:55:07
1.4584 ریال4:53:04
1.4586 ریال4:51:07
1.4582 ریال4:49:09
1.4579 ریال4:43:07
1.4582 ریال4:41:06
1.4584 ریال4:39:10
1.4579 ریال4:33:09
1.4582 ریال4:29:07
1.4579 ریال4:25:12
1.4579 ریال4:25:11
1.4582 ریال4:23:07
1.4577 ریال4:21:10
1.4579 ریال4:17:07
1.4582 ریال4:13:06
1.4588 ریال4:11:06
1.4584 ریال4:09:09
1.4582 ریال4:05:07
1.4582 ریال4:05:07
1.4584 ریال4:03:08
1.4586 ریال4:01:09
1.459 ریال3:59:08
1.4588 ریال3:55:07
1.4588 ریال3:55:06
1.4594 ریال3:53:05
1.4599 ریال3:51:08
1.4596 ریال3:49:07
1.4592 ریال3:45:09
1.4594 ریال3:41:05
1.4592 ریال3:39:09
1.4586 ریال3:37:05
1.4582 ریال3:33:07
1.4577 ریال3:29:05
1.4582 ریال3:27:07
1.4577 ریال3:25:09
1.4577 ریال3:25:07
1.4575 ریال3:23:05
1.4577 ریال3:21:08
1.4586 ریال3:19:09
1.4577 ریال3:17:05
1.4575 ریال3:05:06
1.4575 ریال3:05:05
1.4577 ریال3:01:13
1.4579 ریال2:59:05
1.4582 ریال2:57:08
1.4579 ریال2:51:07
1.4582 ریال2:49:05
1.4579 ریال2:47:05
1.4582 ریال2:45:07
1.4586 ریال2:43:04
1.4584 ریال2:41:05
1.4586 ریال2:39:08
1.4582 ریال2:37:05
1.4584 ریال2:29:05
1.4579 ریال2:23:05
1.4577 ریال2:19:05
1.4579 ریال2:17:05
1.4582 ریال2:13:04
1.4584 ریال2:11:04
1.4582 ریال2:09:10
1.4584 ریال2:07:05
1.4586 ریال2:06:07
1.4588 ریال1:51:08
1.459 ریال1:41:04
1.4588 ریال1:35:05
1.4588 ریال1:35:05
1.459 ریال1:33:07
1.4594 ریال1:29:05
1.4592 ریال1:27:07
1.4596 ریال1:25:05
1.4596 ریال1:25:05
1.4594 ریال1:23:04
1.4592 ریال1:21:08
1.4594 ریال1:17:04
1.4596 ریال1:13:04
1.4594 ریال1:09:07
1.4592 ریال1:07:04
1.4596 ریال1:04:04
1.4592 ریال0:59:04
1.4594 ریال0:57:07
1.4599 ریال0:55:05
1.4599 ریال0:55:04
1.4592 ریال0:49:04
1.4596 ریال0:41:04
1.4599 ریال0:39:07
1.4592 ریال0:37:04
1.4596 ریال0:35:07
1.4596 ریال0:35:06
1.4592 ریال0:33:07
1.4588 ریال0:30:27
1.4586 ریال0:29:04
1.4584 ریال0:23:04
1.459 ریال0:21:07
1.4584 ریال0:17:04
1.4582 ریال0:15:08
1.4582 ریال0:15:08
1.4584 ریال0:05:06
1.4582 ریال0:04:19
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات