کالایاب
شاخص یاب
صفحات مرتبط

انس نقره

  • نرخ فعلی:17.39
  • بالاترین قیمت روز:17.46
  • پایین ترین قیمت روز:17.39
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:17.44
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۱:۳۰:۰۶
  • نرخ روز گذشته:17.438
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.28%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.048

نمودار کندل استیک انس نقره در روز جاری

نمودار کندل استیک انس نقره در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
17.39 دلار1:30:06
17.398 دلار1:29:24
17.4 دلار1:29:13
17.398 دلار1:29:03
17.405 دلار1:28:34
17.415 دلار1:28:14
17.41 دلار1:28:04
17.402 دلار1:27:16
17.407 دلار1:27:09
17.402 دلار1:27:05
17.413 دلار1:26:57
17.41 دلار1:26:34
17.415 دلار1:26:20
17.41 دلار1:26:12
17.407 دلار1:25:41
17.413 دلار1:25:37
17.405 دلار1:24:20
17.415 دلار1:24:03
17.41 دلار1:22:33
17.413 دلار1:20:49
17.415 دلار1:20:40
17.413 دلار1:20:22
17.41 دلار1:20:09
17.418 دلار1:19:04
17.413 دلار1:17:29
17.402 دلار1:17:03
17.398 دلار1:16:08
17.395 دلار1:16:06
17.392 دلار1:16:04
17.395 دلار1:15:22
17.398 دلار1:13:30
17.402 دلار1:12:10
17.4 دلار1:11:46
17.398 دلار1:11:26
17.4 دلار1:10:17
17.402 دلار1:10:05
17.398 دلار1:09:37
17.4 دلار1:09:33
17.398 دلار1:09:09
17.4 دلار1:08:33
17.398 دلار1:07:04
17.392 دلار1:05:18
17.398 دلار1:04:29
17.402 دلار1:04:13
17.398 دلار1:04:09
17.395 دلار1:04:05
17.392 دلار1:04:03
17.402 دلار1:02:28
17.398 دلار1:00:24
17.395 دلار1:00:22
17.398 دلار0:56:33
17.402 دلار0:55:05
17.407 دلار0:54:25
17.405 دلار0:54:04
17.402 دلار0:52:26
17.405 دلار0:52:22
17.407 دلار0:50:32
17.402 دلار0:49:38
17.407 دلار0:49:21
17.405 دلار0:49:05
17.407 دلار0:48:32
17.402 دلار0:46:09
17.398 دلار0:44:48
17.402 دلار0:44:40
17.398 دلار0:43:21
17.4 دلار0:43:14
17.398 دلار0:41:22
17.392 دلار0:39:04
17.39 دلار0:38:29
17.387 دلار0:38:03
17.39 دلار0:37:16
17.392 دلار0:36:49
17.398 دلار0:35:33
17.402 دلار0:35:13
17.407 دلار0:35:05
17.402 دلار0:34:33
17.407 دلار0:34:22
17.402 دلار0:34:16
17.407 دلار0:34:13
17.413 دلار0:34:03
17.418 دلار0:33:45
17.422 دلار0:33:12
17.427 دلار0:32:38
17.433 دلار0:32:26
17.438 دلار0:31:38
17.442 دلار0:31:14
17.44 دلار0:31:10
17.442 دلار0:30:29
17.438 دلار0:30:10
17.442 دلار0:29:21
17.438 دلار0:29:17
17.442 دلار0:28:53
17.448 دلار0:28:49
17.445 دلار0:28:45
17.448 دلار0:28:37
17.442 دلار0:28:06
17.448 دلار0:26:57
17.453 دلار0:26:32
17.448 دلار0:25:28
17.442 دلار0:25:23
17.448 دلار0:24:05
17.453 دلار0:24:03
17.45 دلار0:23:44
17.448 دلار0:22:49
17.457 دلار0:22:26
17.453 دلار0:21:22
17.448 دلار0:21:13
17.45 دلار0:21:09
17.453 دلار0:15:27
17.45 دلار0:14:03
17.448 دلار0:10:28
17.45 دلار0:10:26
17.448 دلار0:10:09
17.453 دلار0:10:05
17.448 دلار0:09:03
17.442 دلار0:06:03
17.438 دلار0:05:04
17.44 دلار0:04:53
17.438 دلار0:04:46
17.442 دلار0:04:40
17.438 دلار0:04:32
17.442 دلار0:04:16
17.438 دلار0:04:09
17.44 دلار0:02:26
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات