شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

SEK/VEF Ask

  • نرخ فعلی:4211.3942
  • بالاترین قیمت روز:4212.9709
  • پایین ترین قیمت روز:4043.3131
  • بیشترین مقدار نوسان روز:157.56
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.25%
  • نرخ بازگشایی بازار:4,043.3131
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۱:۲۱:۲۳
  • نرخ روز گذشته:4,043.9084
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:4.14%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:167.4858

نمودار کندل استیک SEK/VEF Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک SEK/VEF Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
4,211.3942 ریال21:21:23
4,212.9709 ریال20:56:23
4,211.2832 ریال20:42:24
4,208.8207 ریال20:21:23
4,209.3085 ریال19:56:23
4,207.6238 ریال19:42:26
4,205.2319 ریال19:21:23
4,207.1806 ریال18:56:37
4,207.1585 ریال18:42:39
4,207.5351 ریال18:21:39
4,204.745 ریال17:56:36
4,204.8336 ریال17:42:39
4,203.1966 ریال17:21:39
4,202.025 ریال16:56:37
4,204.8778 ریال16:42:37
4,204.6565 ریال16:21:40
4,206.9812 ریال15:56:37
4,206.5604 ریال15:42:37
4,207.5351 ریال15:21:38
4,205.7189 ریال14:56:33
4,205.8075 ریال14:42:35
4,208.9094 ریال14:21:36
4,208.1556 ریال13:56:33
4,206.6047 ریال13:42:35
4,205.6747 ریال13:21:26
4,205.2319 ریال12:56:23
4,205.6304 ریال12:42:23
4,204.5459 ریال12:21:26
4,203.9043 ریال11:56:22
4,204.3689 ریال11:42:23
4,204.037 ریال11:21:23
4,204.3468 ریال10:56:21
4,203.2408 ریال10:42:23
4,203.086 ریال10:21:20
4,204.214 ریال9:56:20
4,204.2361 ریال9:42:19
4,204.8336 ریال9:21:20
4,203.838 ریال8:56:19
4,204.0149 ریال8:42:19
4,203.661 ریال8:21:19
4,203.4398 ریال7:56:18
4,203.6168 ریال7:42:20
4,205.2541 ریال7:21:18
4,205.1877 ریال6:56:18
4,204.6565 ریال6:42:20
4,204.6123 ریال6:21:19
4,204.6565 ریال5:56:19
4,203.9928 ریال5:42:20
4,203.5062 ریال5:21:21
4,202.8428 ریال4:56:18
4,203.1966 ریال4:42:20
4,200.5227 ریال4:21:19
4,202.467 ریال3:56:18
4,200.7435 ریال3:42:20
4,200.5227 ریال3:21:18
4,199.7499 ریال2:56:18
4,199.507 ریال2:42:19
4,199.7278 ریال2:21:18
4,199.7057 ریال1:56:18
4,199.3525 ریال1:42:19
4,199.176 ریال1:21:17
4,200.0148 ریال0:56:18
4,200.8761 ریال0:42:19
4,043.3131 ریال0:21:17
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات