شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار نیوزیلند / دلار

  • نرخ فعلی:0.6253
  • بالاترین قیمت روز:0.6316
  • پایین ترین قیمت روز:0.6246
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.629
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۳۱:۱۸
  • نرخ روز گذشته:0.6289
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.58%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0036

نمودار کندل استیک دلار نیوزیلند / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار نیوزیلند / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.6253 ریال15:31:18
0.6251 ریال15:29:17
0.625 ریال15:21:21
0.6251 ریال15:19:16
0.6252 ریال15:13:17
0.6254 ریال15:09:21
0.6255 ریال15:07:17
0.6253 ریال15:03:18
0.6252 ریال15:01:21
0.6249 ریال14:59:14
0.6246 ریال14:57:20
0.6249 ریال14:55:17
0.6249 ریال14:55:16
0.625 ریال14:51:20
0.6252 ریال14:49:18
0.6254 ریال14:48:20
0.6255 ریال14:44:16
0.6257 ریال14:41:15
0.6256 ریال14:39:21
0.6257 ریال14:37:16
0.6256 ریال14:35:19
0.6256 ریال14:35:18
0.6258 ریال14:33:19
0.6255 ریال14:31:19
0.6256 ریال14:29:17
0.6252 ریال14:27:19
0.6254 ریال14:24:20
0.6253 ریال14:21:23
0.6254 ریال14:19:15
0.6255 ریال14:17:15
0.6252 ریال14:15:24
0.6252 ریال14:15:23
0.6253 ریال14:11:17
0.6255 ریال14:09:23
0.6256 ریال14:07:15
0.6259 ریال14:05:16
0.6259 ریال14:05:15
0.6261 ریال13:57:19
0.6263 ریال13:55:17
0.6263 ریال13:55:16
0.6259 ریال13:49:14
0.626 ریال13:45:20
0.626 ریال13:45:18
0.6261 ریال13:43:14
0.626 ریال13:41:12
0.6261 ریال13:37:15
0.626 ریال13:35:16
0.626 ریال13:35:15
0.6261 ریال13:33:19
0.6262 ریال13:31:16
0.6263 ریال13:25:17
0.6263 ریال13:25:17
0.6261 ریال13:24:19
0.6263 ریال13:21:16
0.626 ریال13:17:14
0.6262 ریال13:15:21
0.6262 ریال13:15:20
0.6264 ریال13:13:14
0.6266 ریال13:11:14
0.6267 ریال13:09:18
0.6264 ریال13:06:18
0.6265 ریال13:03:14
0.6267 ریال13:01:22
0.6266 ریال12:59:13
0.6264 ریال12:57:17
0.6265 ریال12:53:12
0.6268 ریال12:49:14
0.6269 ریال12:47:14
0.627 ریال12:44:13
0.6271 ریال12:41:14
0.6272 ریال12:39:16
0.6273 ریال12:37:14
0.6274 ریال12:35:15
0.6274 ریال12:35:14
0.6276 ریال12:33:18
0.6274 ریال12:31:25
0.6275 ریال12:29:12
0.6277 ریال12:27:17
0.6275 ریال12:23:13
0.6276 ریال12:21:20
0.6277 ریال12:19:14
0.6279 ریال12:17:13
0.6278 ریال12:15:22
0.6278 ریال12:15:21
0.6276 ریال12:13:13
0.6273 ریال12:11:15
0.6275 ریال12:09:17
0.6274 ریال12:06:17
0.6273 ریال12:03:16
0.627 ریال12:01:19
0.6271 ریال11:59:14
0.6272 ریال11:55:15
0.6272 ریال11:55:14
0.6273 ریال11:51:18
0.6275 ریال11:49:13
0.6273 ریال11:41:13
0.6271 ریال11:39:18
0.6275 ریال11:37:12
0.6276 ریال11:35:12
0.6276 ریال11:35:11
0.6273 ریال11:33:17
0.6275 ریال11:31:15
0.6277 ریال11:29:05
0.6276 ریال11:27:09
0.6274 ریال11:25:07
0.6274 ریال11:25:05
0.6279 ریال11:23:05
0.6276 ریال11:21:10
0.6279 ریال11:19:05
0.628 ریال11:15:10
0.628 ریال11:15:09
0.6278 ریال11:13:05
0.628 ریال11:11:05
0.6283 ریال11:09:23
0.6282 ریال11:07:19
0.6285 ریال11:03:18
0.6284 ریال11:01:26
0.6287 ریال10:59:18
0.6285 ریال10:53:17
0.6284 ریال10:51:20
0.6285 ریال10:47:19
0.6287 ریال10:45:25
0.6287 ریال10:45:24
0.6288 ریال10:44:19
0.6286 ریال10:41:19
0.6288 ریال10:37:17
0.6287 ریال10:35:18
0.6287 ریال10:35:16
0.6284 ریال10:33:24
0.6285 ریال10:31:21
0.6282 ریال10:29:16
0.6281 ریال10:23:18
0.628 ریال10:21:22
0.6281 ریال10:17:15
0.6282 ریال10:13:18
0.6281 ریال10:11:17
0.6282 ریال10:09:18
0.6284 ریال10:07:15
0.6283 ریال10:06:17
0.6282 ریال10:03:14
0.6279 ریال10:01:22
0.6281 ریال9:59:14
0.6283 ریال9:57:18
0.6282 ریال9:55:17
0.6282 ریال9:55:16
0.628 ریال9:53:14
0.6281 ریال9:51:20
0.6286 ریال9:49:14
0.6281 ریال9:47:13
0.6275 ریال9:45:19
0.6275 ریال9:45:18
0.6273 ریال9:44:13
0.6275 ریال9:39:15
0.6277 ریال9:37:11
0.6275 ریال9:33:14
0.6273 ریال9:31:15
0.6274 ریال9:29:10
0.6275 ریال9:25:14
0.6275 ریال9:25:14
0.6273 ریال9:23:12
0.6274 ریال9:21:18
0.6272 ریال9:09:14
0.6273 ریال9:07:12
0.6272 ریال9:06:16
0.6273 ریال9:01:15
0.6274 ریال8:55:10
0.6274 ریال8:55:10
0.6272 ریال8:53:08
0.6274 ریال8:51:12
0.6275 ریال8:47:09
0.6276 ریال8:45:14
0.6276 ریال8:45:14
0.6275 ریال8:43:09
0.6274 ریال8:41:11
0.6275 ریال8:37:08
0.6273 ریال8:35:10
0.6273 ریال8:35:09
0.6274 ریال8:33:09
0.6271 ریال8:23:06
0.6272 ریال8:21:09
0.6271 ریال8:15:11
0.6271 ریال8:15:11
0.6273 ریال8:13:07
0.6274 ریال8:11:07
0.6272 ریال8:07:07
0.6275 ریال8:03:07
0.6274 ریال8:01:10
0.6273 ریال7:59:07
0.6274 ریال7:57:09
0.6272 ریال7:55:08
0.6272 ریال7:55:08
0.6273 ریال7:49:07
0.6272 ریال7:47:07
0.6273 ریال7:44:06
0.6272 ریال7:41:06
0.6271 ریال7:39:09
0.6272 ریال7:37:06
0.6273 ریال7:35:08
0.6273 ریال7:35:07
0.6275 ریال7:33:09
0.6273 ریال7:31:33
0.6272 ریال7:29:05
0.6274 ریال7:21:09
0.6273 ریال7:19:06
0.6274 ریال7:17:04
0.6275 ریال7:11:05
0.6273 ریال7:07:05
0.6275 ریال7:06:08
0.6276 ریال7:03:07
0.6278 ریال7:01:07
0.6275 ریال6:57:08
0.6276 ریال6:55:07
0.6276 ریال6:55:06
0.6275 ریال6:48:08
0.6273 ریال6:46:06
0.6275 ریال6:39:07
0.6276 ریال6:33:15
0.6277 ریال6:24:07
0.6276 ریال6:19:05
0.6277 ریال6:13:05
0.6276 ریال6:09:07
0.6279 ریال6:07:05
0.6278 ریال6:03:07
0.6279 ریال6:01:06
0.6281 ریال5:59:04
0.6282 ریال5:57:08
0.6283 ریال5:55:06
0.6283 ریال5:55:04
0.6282 ریال5:51:08
0.6284 ریال5:49:06
0.6282 ریال5:47:04
0.6284 ریال5:45:11
0.6284 ریال5:45:09
0.6283 ریال5:39:08
0.6282 ریال5:37:05
0.6284 ریال5:35:06
0.6284 ریال5:35:06
0.6279 ریال5:33:07
0.6283 ریال5:29:04
0.6281 ریال5:26:06
0.6283 ریال5:24:09
0.628 ریال5:21:08
0.6281 ریال5:19:04
0.628 ریال5:17:04
0.6277 ریال5:15:09
0.6277 ریال5:15:08
0.6276 ریال5:11:04
0.6278 ریال5:09:08
0.6274 ریال5:07:04
0.6275 ریال5:01:06
0.6277 ریال4:59:04
0.6274 ریال4:57:07
0.6281 ریال4:55:04
0.6281 ریال4:55:04
0.6282 ریال4:53:04
0.6283 ریال4:51:07
0.6284 ریال4:49:04
0.6286 ریال4:45:10
0.6286 ریال4:45:09
0.6283 ریال4:44:04
0.6285 ریال4:41:04
0.6284 ریال4:39:09
0.6285 ریال4:37:06
0.6282 ریال4:35:07
0.6282 ریال4:35:06
0.6284 ریال4:31:07
0.6285 ریال4:29:05
0.6284 ریال4:27:08
0.6286 ریال4:24:09
0.6285 ریال4:21:07
0.6286 ریال4:19:05
0.6284 ریال4:17:04
0.6283 ریال4:15:09
0.6283 ریال4:15:08
0.6284 ریال4:13:06
0.6283 ریال4:11:05
0.6287 ریال4:09:08
0.629 ریال4:03:06
0.6291 ریال4:01:05
0.6292 ریال3:59:04
0.6291 ریال3:57:08
0.629 ریال3:51:07
0.6289 ریال3:49:05
0.6293 ریال3:45:09
0.6293 ریال3:45:08
0.6291 ریال3:43:04
0.6289 ریال3:41:04
0.629 ریال3:39:07
0.6293 ریال3:37:04
0.6295 ریال3:35:05
0.6295 ریال3:35:04
0.6293 ریال3:33:07
0.6297 ریال3:31:04
0.6296 ریال3:29:04
0.6298 ریال3:27:06
0.6297 ریال3:25:05
0.6297 ریال3:25:04
0.6296 ریال3:23:03
0.6298 ریال3:21:07
0.63 ریال3:17:04
0.6299 ریال3:13:04
0.6296 ریال3:11:04
0.6297 ریال3:07:04
0.6298 ریال3:03:06
0.6299 ریال2:57:07
0.6298 ریال2:55:04
0.6295 ریال2:53:04
0.6297 ریال2:51:07
0.6298 ریال2:45:08
0.6298 ریال2:45:07
0.6295 ریال2:43:05
0.6297 ریال2:37:04
0.6299 ریال2:35:05
0.6299 ریال2:35:04
0.6296 ریال2:33:07
0.6297 ریال2:31:05
0.6301 ریال2:29:04
0.6302 ریال2:27:07
0.6304 ریال2:25:05
0.6304 ریال2:25:05
0.6305 ریال2:24:07
0.6301 ریال2:21:07
0.63 ریال2:19:04
0.6302 ریال2:17:04
0.6297 ریال2:15:09
0.6297 ریال2:15:09
0.6299 ریال2:13:04
0.6304 ریال2:11:04
0.6305 ریال2:09:08
0.6306 ریال2:06:07
0.6308 ریال2:03:06
0.6307 ریال2:01:07
0.6306 ریال1:59:05
0.631 ریال1:57:07
0.6312 ریال1:55:06
0.6312 ریال1:55:05
0.6311 ریال1:53:04
0.6307 ریال1:51:07
0.6308 ریال1:49:04
0.6307 ریال1:47:04
0.6308 ریال1:43:04
0.6311 ریال1:35:05
0.6312 ریال1:33:08
0.6315 ریال1:31:05
0.6316 ریال1:29:03
0.6313 ریال1:27:07
0.6314 ریال1:26:03
0.6312 ریال1:23:04
0.6313 ریال1:21:08
0.6306 ریال1:19:04
0.6298 ریال1:17:04
0.6287 ریال1:15:08
0.6287 ریال1:15:08
0.6286 ریال1:11:03
0.6288 ریال1:09:07
0.6291 ریال1:06:06
0.6292 ریال1:03:06
0.629 ریال1:01:05
0.6292 ریال0:57:07
0.6291 ریال0:55:06
0.6291 ریال0:55:05
0.6292 ریال0:53:03
0.629 ریال0:51:06
0.6288 ریال0:49:04
0.6294 ریال0:47:04
0.6296 ریال0:45:08
0.6296 ریال0:45:07
0.6297 ریال0:43:04
0.6295 ریال0:41:04
0.6296 ریال0:37:04
0.6295 ریال0:31:04
0.6296 ریال0:19:04
0.6295 ریال0:15:08
0.6295 ریال0:15:07
0.6293 ریال0:13:04
0.6294 ریال0:11:03
0.6292 ریال0:06:07
0.629 ریال0:04:05
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات