شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-EUR

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 323 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.48 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.77%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 318 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.52 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.79%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 304 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 16.52 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.43%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 298 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 22.52 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.56%