شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

GBP/INR Ask

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 90 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.9215 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.13%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 89 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.9215 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.28%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 88 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.9215 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.46%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 88 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.9215 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.46%