شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Fondak I EUR

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 67,922 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 404.99 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.6%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 67,630 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 112.99 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.17%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 65,644 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,873.01 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.85%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 63,997 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3,520.01 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.5%