شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

یورو / دلار

  • نرخ فعلی:1.1169
  • بالاترین قیمت روز:1.118
  • پایین ترین قیمت روز:1.1152
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.1164
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۴:۴۵:۳۹
  • نرخ روز گذشته:1.1165
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.04%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0004

نمودار کندل استیک یورو / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک یورو / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.1169 ریال14:45:39
1.1169 ریال14:45:36
1.117 ریال14:43:15
1.1164 ریال14:37:39
1.1162 ریال14:35:27
1.1162 ریال14:35:26
1.1163 ریال14:33:41
1.1164 ریال14:31:36
1.1162 ریال14:29:25
1.1166 ریال14:25:53
1.1166 ریال14:25:53
1.1165 ریال14:19:25
1.1166 ریال14:17:38
1.1165 ریال14:15:38
1.1165 ریال14:15:36
1.1166 ریال14:13:32
1.1164 ریال14:11:30
1.1168 ریال14:09:40
1.1169 ریال14:08:31
1.1168 ریال14:03:27
1.1167 ریال14:02:00
1.1164 ریال13:59:40
1.1165 ریال13:57:31
1.1164 ریال13:55:29
1.1164 ریال13:55:29
1.1163 ریال13:51:56
1.1164 ریال13:47:34
1.1166 ریال13:45:27
1.1166 ریال13:45:27
1.1164 ریال13:43:45
1.1163 ریال13:41:27
1.1165 ریال13:39:48
1.1167 ریال13:37:25
1.117 ریال13:35:28
1.117 ریال13:35:27
1.1168 ریال13:33:26
1.1169 ریال13:31:39
1.117 ریال13:29:22
1.1172 ریال13:25:25
1.1172 ریال13:25:25
1.117 ریال13:21:30
1.1171 ریال13:19:22
1.117 ریال13:15:34
1.117 ریال13:15:33
1.1168 ریال13:13:21
1.1166 ریال13:11:20
1.1167 ریال13:09:24
1.1168 ریال13:08:18
1.1166 ریال13:05:20
1.1166 ریال13:05:20
1.1168 ریال13:03:18
1.1169 ریال13:01:27
1.117 ریال12:59:19
1.1168 ریال12:57:30
1.1169 ریال12:55:20
1.1169 ریال12:55:20
1.1167 ریال12:51:47
1.1166 ریال12:49:18
1.1169 ریال12:43:32
1.1171 ریال12:41:20
1.1169 ریال12:39:33
1.1167 ریال12:37:18
1.1169 ریال12:33:21
1.1167 ریال12:31:25
1.1169 ریال12:29:35
1.1173 ریال12:27:23
1.1177 ریال12:25:40
1.1177 ریال12:25:40
1.1176 ریال12:23:17
1.1174 ریال12:21:24
1.1175 ریال12:19:18
1.1179 ریال12:15:57
1.1179 ریال12:15:57
1.1177 ریال12:13:19
1.1176 ریال12:05:48
1.1176 ریال12:05:46
1.1178 ریال12:03:19
1.1179 ریال11:59:18
1.1178 ریال11:57:21
1.118 ریال11:55:21
1.118 ریال11:55:21
1.1177 ریال11:53:16
1.1176 ریال11:49:18
1.1175 ریال11:47:15
1.1172 ریال11:45:21
1.1172 ریال11:45:19
1.117 ریال11:43:15
1.1167 ریال11:41:19
1.1165 ریال11:39:19
1.1166 ریال11:37:26
1.1165 ریال11:35:10
1.1165 ریال11:35:09
1.1166 ریال11:33:11
1.1165 ریال11:31:21
1.1166 ریال11:27:14
1.1165 ریال11:25:10
1.1165 ریال11:25:10
1.1167 ریال11:23:07
1.116 ریال11:21:13
1.1162 ریال11:19:10
1.1159 ریال11:15:35
1.1159 ریال11:15:33
1.1163 ریال11:13:08
1.116 ریال11:11:08
1.1157 ریال11:09:09
1.1158 ریال11:07:06
1.116 ریال11:06:25
1.1162 ریال11:03:08
1.1159 ریال10:55:08
1.1159 ریال10:55:08
1.1155 ریال10:53:07
1.1152 ریال10:51:11
1.1154 ریال10:49:07
1.1158 ریال10:43:07
1.1156 ریال10:41:06
1.1155 ریال10:39:08
1.1156 ریال10:35:07
1.1156 ریال10:35:06
1.1158 ریال10:31:06
1.1157 ریال10:27:08
1.1156 ریال10:25:07
1.1156 ریال10:25:06
1.1157 ریال10:21:11
1.116 ریال10:17:05
1.1161 ریال10:11:05
1.1162 ریال10:09:09
1.1161 ریال10:07:05
1.1158 ریال10:03:07
1.116 ریال10:01:07
1.1158 ریال9:59:05
1.1157 ریال9:55:06
1.1157 ریال9:55:06
1.1155 ریال9:51:08
1.1156 ریال9:49:04
1.1155 ریال9:48:09
1.1156 ریال9:43:05
1.1158 ریال9:39:09
1.1157 ریال9:35:05
1.1157 ریال9:35:04
1.1156 ریال9:33:07
1.1155 ریال9:31:06
1.1156 ریال9:27:08
1.1158 ریال9:25:07
1.1158 ریال9:25:05
1.1159 ریال9:23:04
1.1158 ریال9:21:08
1.116 ریال9:17:05
1.1159 ریال9:13:05
1.116 ریال9:07:05
1.1162 ریال9:05:06
1.1162 ریال9:05:04
1.1161 ریال9:03:09
1.1162 ریال9:01:17
1.1161 ریال8:53:06
1.116 ریال8:49:06
1.1159 ریال8:41:07
1.1158 ریال8:39:09
1.1159 ریال8:37:08
1.1158 ریال8:35:08
1.1158 ریال8:35:08
1.1159 ریال8:29:06
1.116 ریال8:27:10
1.1161 ریال8:23:07
1.116 ریال8:19:08
1.1161 ریال8:17:06
1.1159 ریال8:11:06
1.1161 ریال8:05:08
1.1161 ریال8:05:07
1.116 ریال8:01:08
1.1161 ریال7:53:05
1.116 ریال7:51:08
1.1161 ریال7:49:06
1.1162 ریال7:47:06
1.1161 ریال7:45:09
1.1161 ریال7:45:09
1.1162 ریال7:37:06
1.1161 ریال7:23:05
1.116 ریال7:21:08
1.1161 ریال7:19:09
1.116 ریال7:07:11
1.1161 ریال7:05:06
1.1161 ریال7:05:05
1.116 ریال7:01:14
1.1159 ریال6:45:09
1.1159 ریال6:45:08
1.1158 ریال6:41:07
1.1159 ریال6:35:05
1.1159 ریال6:35:04
1.1157 ریال6:33:06
1.1159 ریال6:25:05
1.1159 ریال6:25:05
1.1157 ریال6:21:07
1.1156 ریال6:19:04
1.1157 ریال6:13:04
1.1159 ریال6:09:07
1.1157 ریال6:07:04
1.1159 ریال6:06:09
1.116 ریال6:03:07
1.1158 ریال6:01:06
1.116 ریال5:45:09
1.116 ریال5:45:08
1.1159 ریال5:43:05
1.1158 ریال5:41:07
1.116 ریال5:39:07
1.1159 ریال5:37:05
1.1157 ریال5:35:10
1.1157 ریال5:35:07
1.1158 ریال5:29:04
1.1157 ریال5:27:08
1.1158 ریال5:25:06
1.1158 ریال5:25:05
1.1157 ریال5:23:04
1.1159 ریال5:21:07
1.1158 ریال5:19:04
1.1157 ریال5:13:05
1.1158 ریال5:11:05
1.1159 ریال5:09:08
1.1157 ریال5:03:06
1.1159 ریال4:55:05
1.1159 ریال4:55:05
1.1161 ریال4:53:05
1.1159 ریال4:51:07
1.116 ریال4:43:05
1.1158 ریال4:41:05
1.116 ریال4:39:07
1.1159 ریال4:37:08
1.1161 ریال4:33:06
1.1163 ریال4:31:09
1.1162 ریال4:25:07
1.1162 ریال4:25:06
1.1161 ریال4:23:04
1.1162 ریال4:21:07
1.116 ریال4:19:04
1.1161 ریال4:15:08
1.1161 ریال4:15:07
1.116 ریال4:05:05
1.116 ریال4:05:04
1.1161 ریال4:03:06
1.1164 ریال4:01:06
1.1162 ریال3:59:04
1.1163 ریال3:57:10
1.1159 ریال3:55:06
1.1159 ریال3:55:05
1.116 ریال3:53:04
1.1158 ریال3:47:25
1.116 ریال3:41:04
1.1158 ریال3:37:04
1.116 ریال3:35:07
1.116 ریال3:35:06
1.1157 ریال3:33:06
1.1158 ریال3:31:05
1.1156 ریال3:29:04
1.1155 ریال3:23:04
1.1156 ریال3:21:07
1.1154 ریال3:17:04
1.1155 ریال3:15:08
1.1155 ریال3:15:08
1.1156 ریال3:13:05
1.1152 ریال3:11:04
1.1153 ریال3:09:07
1.1154 ریال3:03:06
1.1153 ریال2:59:04
1.1154 ریال2:57:06
1.1155 ریال2:55:05
1.1155 ریال2:55:05
1.1154 ریال2:53:04
1.1156 ریال2:51:07
1.1154 ریال2:47:04
1.1157 ریال2:43:06
1.1159 ریال2:41:04
1.116 ریال2:39:07
1.1159 ریال2:35:05
1.1159 ریال2:35:05
1.116 ریال2:33:07
1.1158 ریال2:31:06
1.116 ریال2:29:04
1.1159 ریال2:23:04
1.1158 ریال2:21:17
1.1159 ریال2:19:05
1.1158 ریال2:15:16
1.1158 ریال2:15:16
1.1159 ریال2:13:04
1.1158 ریال2:11:04
1.1157 ریال2:09:07
1.1159 ریال2:07:04
1.1157 ریال2:05:05
1.1157 ریال2:05:04
1.1154 ریال2:01:14
1.1155 ریال1:59:04
1.1156 ریال1:57:06
1.1155 ریال1:55:07
1.1155 ریال1:55:06
1.1153 ریال1:53:03
1.1154 ریال1:51:07
1.1153 ریال1:49:05
1.1154 ریال1:47:04
1.1155 ریال1:43:06
1.1158 ریال1:41:04
1.1159 ریال1:37:04
1.116 ریال1:35:10
1.116 ریال1:35:06
1.1161 ریال1:33:05
1.1157 ریال1:25:05
1.1157 ریال1:25:04
1.1158 ریال1:23:07
1.1154 ریال1:19:04
1.1156 ریال1:17:04
1.1158 ریال1:13:06
1.1157 ریال1:11:04
1.1159 ریال1:09:06
1.1155 ریال1:07:04
1.1153 ریال1:06:10
1.1154 ریال1:03:06
1.116 ریال0:59:03
1.1161 ریال0:57:06
1.1162 ریال0:55:05
1.1162 ریال0:55:04
1.1161 ریال0:53:04
1.1162 ریال0:51:07
1.1164 ریال0:49:04
1.1165 ریال0:47:03
1.1162 ریال0:45:09
1.1162 ریال0:45:08
1.1163 ریال0:43:04
1.1165 ریال0:41:03
1.1164 ریال0:37:04
1.1163 ریال0:35:05
1.1163 ریال0:35:04
1.1162 ریال0:27:06
1.1163 ریال0:21:08
1.1164 ریال0:11:03
1.1165 ریال0:09:07
1.1166 ریال0:05:04
1.1166 ریال0:05:04
1.1164 ریال0:03:07
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات