شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط

گازوییل

  • نرخ فعلی:587.13
  • بالاترین قیمت روز:588.63
  • پایین ترین قیمت روز:586.13
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.5
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.02%
  • نرخ بازگشایی بازار:587
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۹:۳۰:۴۷
  • نرخ روز گذشته:587.75
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.11%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.62

نمودار کندل استیک گازوییل در روز جاری

نمودار کندل استیک گازوییل در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
587.13 ریال9:30:47
587 ریال9:30:26
587.13 ریال9:30:12
586.88 ریال9:27:28
586.75 ریال9:26:51
586.88 ریال9:26:11
586.75 ریال9:25:36
586.88 ریال9:21:31
586.75 ریال9:21:05
586.63 ریال9:10:37
586.75 ریال9:09:45
586.88 ریال9:09:36
586.63 ریال9:09:05
586.75 ریال9:08:37
586.63 ریال9:08:20
586.88 ریال9:05:27
586.75 ریال9:05:21
586.63 ریال9:04:06
586.88 ریال9:02:37
586.63 ریال9:01:45
586.5 ریال9:01:11
586.38 ریال9:00:27
586.5 ریال8:59:30
586.63 ریال8:59:20
586.5 ریال8:59:12
586.63 ریال8:56:48
586.5 ریال8:56:19
586.63 ریال8:56:16
586.5 ریال8:56:05
586.63 ریال8:50:24
586.38 ریال8:47:05
586.5 ریال8:46:52
586.63 ریال8:46:47
586.38 ریال8:46:05
586.25 ریال8:44:41
586.38 ریال8:44:09
586.25 ریال8:44:06
586.38 ریال8:32:25
586.63 ریال8:26:05
586.5 ریال8:25:35
586.63 ریال8:20:20
586.75 ریال8:19:05
586.63 ریال8:12:51
586.75 ریال8:12:33
586.88 ریال8:12:27
586.75 ریال8:11:49
586.63 ریال7:56:07
586.5 ریال7:55:16
586.63 ریال7:53:43
586.38 ریال7:50:35
586.5 ریال7:50:24
586.38 ریال7:38:37
586.25 ریال7:38:23
586.38 ریال7:32:21
586.25 ریال7:31:44
586.38 ریال7:30:20
586.13 ریال7:30:13
586.38 ریال7:26:04
586.5 ریال7:25:44
586.63 ریال7:25:39
586.38 ریال7:22:23
586.5 ریال7:22:13
586.63 ریال7:22:05
586.5 ریال7:20:15
586.38 ریال7:19:27
586.13 ریال7:14:12
586.38 ریال7:14:05
586.13 ریال7:12:48
586.25 ریال7:12:36
586.13 ریال7:12:20
586.25 ریال7:12:12
586.13 ریال7:10:34
586.38 ریال7:08:34
586.63 ریال7:07:07
586.5 ریال7:06:47
586.38 ریال6:58:20
586.25 ریال6:58:07
586.38 ریال6:55:38
586.25 ریال6:54:56
586.38 ریال6:54:35
586.25 ریال6:54:06
586.38 ریال6:54:04
586.25 ریال6:53:40
586.38 ریال6:52:41
586.25 ریال6:52:20
586.38 ریال6:50:28
586.25 ریال6:50:09
586.13 ریال6:49:44
586.25 ریال6:49:39
586.13 ریال6:49:15
586.38 ریال6:46:24
586.25 ریال6:46:21
586.38 ریال6:38:40
586.25 ریال6:36:31
586.38 ریال6:36:24
586.25 ریال6:36:05
586.38 ریال6:35:20
586.25 ریال6:35:15
586.38 ریال6:35:05
586.25 ریال6:34:04
586.38 ریال6:32:30
586.25 ریال6:32:28
586.38 ریال6:32:05
586.25 ریال6:31:47
586.38 ریال6:29:48
586.25 ریال6:28:48
586.38 ریال6:28:43
586.25 ریال6:27:21
586.38 ریال6:27:11
586.13 ریال6:27:07
586.25 ریال6:26:49
586.38 ریال6:21:12
586.25 ریال6:20:38
586.38 ریال6:19:20
586.5 ریال6:19:05
586.63 ریال6:15:37
586.75 ریال6:15:05
586.63 ریال6:14:30
586.75 ریال6:14:25
586.88 ریال6:08:23
586.75 ریال6:08:08
586.88 ریال6:05:13
586.75 ریال6:05:06
586.88 ریال6:02:08
586.63 ریال5:57:12
586.38 ریال5:34:44
586.63 ریال5:32:28
586.75 ریال5:32:23
586.88 ریال5:32:18
586.75 ریال5:31:42
586.88 ریال5:31:34
586.75 ریال5:30:36
586.88 ریال5:30:32
586.63 ریال5:28:04
586.5 ریال5:26:41
586.63 ریال5:25:33
586.5 ریال5:25:24
586.63 ریال5:23:40
586.75 ریال5:23:36
586.63 ریال5:21:37
586.75 ریال5:21:17
586.88 ریال5:17:44
586.63 ریال5:17:17
586.88 ریال5:15:35
586.75 ریال5:15:13
586.63 ریال5:15:05
586.75 ریال5:14:25
586.88 ریال5:14:04
586.75 ریال5:12:44
586.88 ریال5:11:22
586.75 ریال5:11:20
586.88 ریال5:11:15
586.75 ریال5:10:19
586.63 ریال5:10:17
586.75 ریال5:10:12
586.88 ریال5:09:04
586.75 ریال5:08:29
586.88 ریال5:08:24
586.75 ریال5:05:05
586.88 ریال5:04:45
586.75 ریال5:04:31
586.88 ریال5:04:05
586.75 ریال5:02:40
586.63 ریال5:01:34
586.75 ریال5:01:29
586.63 ریال5:00:29
586.75 ریال5:00:26
586.63 ریال4:58:18
586.5 ریال4:56:10
586.63 ریال4:50:32
586.5 ریال4:50:28
586.63 ریال4:45:41
586.5 ریال4:45:06
586.63 ریال4:42:56
586.5 ریال4:41:39
586.38 ریال4:41:11
586.5 ریال4:38:54
586.38 ریال4:38:46
586.63 ریال4:38:35
586.5 ریال4:36:39
586.38 ریال4:36:32
586.5 ریال4:35:24
586.63 ریال4:34:25
586.5 ریال4:34:09
586.63 ریال4:33:09
586.75 ریال4:32:51
586.63 ریال4:32:41
586.5 ریال4:31:45
586.38 ریال4:31:35
586.63 ریال4:31:28
586.75 ریال4:31:17
586.88 ریال4:30:24
586.75 ریال4:30:21
586.63 ریال4:30:13
586.75 ریال4:30:10
586.88 ریال4:28:15
586.75 ریال4:26:40
586.63 ریال4:26:03
586.75 ریال4:25:40
586.88 ریال4:13:03
587 ریال4:09:24
587.13 ریال4:08:11
587 ریال4:07:05
587.13 ریال4:04:08
587 ریال3:59:16
586.88 ریال3:58:04
587.13 ریال3:54:50
587 ریال3:52:41
586.88 ریال3:47:26
587 ریال3:46:41
586.88 ریال3:45:11
587 ریال3:44:05
587.13 ریال3:43:44
587.25 ریال3:39:44
587.38 ریال3:37:50
587.25 ریال3:35:48
587.5 ریال3:34:04
587.38 ریال3:33:47
587.5 ریال3:32:04
587.38 ریال3:31:38
587.25 ریال3:30:48
587.75 ریال3:30:11
587.63 ریال3:30:06
588.13 ریال0:30:07
588.25 ریال0:29:16
588.12 ریال0:29:12
588.25 ریال0:29:07
588.38 ریال0:29:03
588.63 ریال0:28:32
588.38 ریال0:28:28
588.13 ریال0:28:08
588.25 ریال0:28:04
588.13 ریال0:27:40
588.25 ریال0:27:08
588.13 ریال0:27:04
588.25 ریال0:25:16
588.12 ریال0:25:12
588.25 ریال0:20:25
588.12 ریال0:20:09
588.25 ریال0:20:05
588 ریال0:16:14
587.88 ریال0:16:04
588 ریال0:15:41
587.88 ریال0:15:32
587.75 ریال0:15:05
587.5 ریال0:13:45
587.38 ریال0:12:17
587.63 ریال0:11:49
587.75 ریال0:11:31
587.5 ریال0:10:36
587.75 ریال0:09:41
587.63 ریال0:09:36
587.62 ریال0:09:32
587.5 ریال0:09:16
587.38 ریال0:09:09
587 ریال0:08:29
587.25 ریال0:07:33
587 ریال0:07:13
586.75 ریال0:07:10
586.88 ریال0:07:03
586.75 ریال0:06:49
587 ریال0:06:37
586.88 ریال0:06:28
587 ریال0:06:12
586.88 ریال0:06:05
587 ریال0:04:20
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات