شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بنزین (RBOB)

  • نرخ فعلی:1.6465
  • بالاترین قیمت روز:1.6585
  • پایین ترین قیمت روز:1.6445
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.32%
  • نرخ بازگشایی بازار:1.653
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۱:۲۹:۴۷
  • نرخ روز گذشته:1.6535
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.43%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.007

نمودار کندل استیک بنزین (RBOB) در روز جاری

نمودار کندل استیک بنزین (RBOB) در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.6465 ریال1:29:47
1.6475 ریال1:29:28
1.647 ریال1:29:12
1.6471 ریال1:29:08
1.6469 ریال1:29:03
1.6472 ریال1:28:54
1.6475 ریال1:28:51
1.6477 ریال1:28:47
1.6472 ریال1:28:42
1.6475 ریال1:28:24
1.647 ریال1:28:12
1.6475 ریال1:28:04
1.6465 ریال1:27:36
1.647 ریال1:27:23
1.6475 ریال1:27:03
1.647 ریال1:26:39
1.6475 ریال1:26:27
1.6472 ریال1:26:20
1.647 ریال1:26:08
1.6471 ریال1:26:04
1.6473 ریال1:25:47
1.6475 ریال1:25:39
1.6473 ریال1:25:34
1.647 ریال1:25:22
1.6473 ریال1:25:14
1.6475 ریال1:25:08
1.6476 ریال1:25:05
1.6479 ریال1:24:56
1.6475 ریال1:24:38
1.6478 ریال1:24:34
1.6485 ریال1:24:26
1.6483 ریال1:24:24
1.6485 ریال1:24:14
1.6484 ریال1:24:12
1.6483 ریال1:24:08
1.6485 ریال1:24:04
1.648 ریال1:23:06
1.6475 ریال1:23:04
1.648 ریال1:22:55
1.6475 ریال1:22:51
1.648 ریال1:22:47
1.6475 ریال1:22:24
1.6479 ریال1:22:18
1.6475 ریال1:22:10
1.6478 ریال1:22:06
1.648 ریال1:21:35
1.6479 ریال1:21:33
1.6481 ریال1:21:27
1.648 ریال1:21:17
1.6475 ریال1:21:12
1.648 ریال1:21:04
1.6475 ریال1:20:36
1.6478 ریال1:20:32
1.6475 ریال1:20:24
1.648 ریال1:20:20
1.6478 ریال1:20:16
1.6477 ریال1:20:12
1.6478 ریال1:20:08
1.648 ریال1:20:05
1.6475 ریال1:19:45
1.6477 ریال1:19:41
1.6478 ریال1:19:37
1.648 ریال1:19:29
1.6475 ریال1:19:23
1.648 ریال1:19:19
1.6476 ریال1:19:17
1.6475 ریال1:19:08
1.6474 ریال1:19:04
1.6475 ریال1:18:47
1.647 ریال1:18:45
1.6475 ریال1:18:39
1.6473 ریال1:18:31
1.647 ریال1:18:11
1.6468 ریال1:18:07
1.647 ریال1:18:03
1.6465 ریال1:17:48
1.647 ریال1:17:38
1.6468 ریال1:17:34
1.647 ریال1:16:11
1.6469 ریال1:16:06
1.647 ریال1:16:04
1.6465 ریال1:15:19
1.6464 ریال1:15:15
1.6462 ریال1:15:11
1.6465 ریال1:14:52
1.647 ریال1:14:40
1.6467 ریال1:14:36
1.6465 ریال1:14:11
1.6466 ریال1:14:09
1.6465 ریال1:13:14
1.6467 ریال1:13:12
1.6465 ریال1:13:04
1.647 ریال1:12:26
1.6475 ریال1:12:22
1.647 ریال1:12:20
1.6465 ریال1:12:08
1.6468 ریال1:12:04
1.6462 ریال1:11:46
1.6455 ریال1:11:34
1.6457 ریال1:11:32
1.6455 ریال1:11:15
1.645 ریال1:10:55
1.6454 ریال1:10:51
1.6455 ریال1:09:48
1.6458 ریال1:09:43
1.6456 ریال1:09:40
1.6455 ریال1:09:20
1.6454 ریال1:09:12
1.6452 ریال1:09:07
1.645 ریال1:08:47
1.6457 ریال1:08:43
1.6455 ریال1:08:40
1.6457 ریال1:08:36
1.6456 ریال1:08:32
1.6455 ریال1:08:20
1.6458 ریال1:08:16
1.6455 ریال1:08:12
1.6461 ریال1:08:08
1.6458 ریال1:08:04
1.6465 ریال1:07:47
1.6461 ریال1:07:43
1.6458 ریال1:07:38
1.6453 ریال1:07:34
1.6455 ریال1:07:22
1.645 ریال1:07:06
1.6454 ریال1:07:04
1.6455 ریال1:06:54
1.6457 ریال1:06:50
1.6454 ریال1:06:46
1.6445 ریال1:06:39
1.6446 ریال1:06:31
1.6448 ریال1:06:27
1.6447 ریال1:06:22
1.645 ریال1:05:40
1.6445 ریال1:05:36
1.6448 ریال1:05:32
1.6446 ریال1:05:28
1.6448 ریال1:05:21
1.645 ریال1:05:17
1.6445 ریال1:05:09
1.645 ریال1:05:05
1.6449 ریال1:04:55
1.6445 ریال1:04:52
1.6447 ریال1:04:48
1.6449 ریال1:04:43
1.6455 ریال1:04:41
1.645 ریال1:04:31
1.6455 ریال1:04:19
1.6457 ریال1:04:15
1.6455 ریال1:04:09
1.6453 ریال1:04:04
1.6452 ریال1:03:47
1.6455 ریال1:03:43
1.646 ریال1:03:39
1.6465 ریال1:03:20
1.6463 ریال1:03:14
1.6462 ریال1:03:12
1.647 ریال1:03:08
1.6475 ریال1:02:55
1.6485 ریال1:02:48
1.6484 ریال1:02:44
1.6485 ریال1:02:11
1.6488 ریال1:02:06
1.6486 ریال1:02:04
1.6492 ریال1:01:48
1.6498 ریال1:01:40
1.6495 ریال1:01:36
1.6496 ریال1:01:34
1.6498 ریال1:01:27
1.6495 ریال1:01:25
1.65 ریال1:01:21
1.6495 ریال1:01:11
1.6493 ریال1:01:09
1.6504 ریال1:01:04
1.6508 ریال1:00:57
1.6509 ریال1:00:52
1.6517 ریال1:00:48
1.6513 ریال1:00:44
1.6516 ریال1:00:41
1.6507 ریال1:00:32
1.6528 ریال1:00:28
1.653 ریال1:00:26
1.651 ریال1:00:21
1.6502 ریال1:00:16
1.6517 ریال1:00:13
1.657 ریال0:59:41
1.6565 ریال0:59:08
1.6564 ریال0:59:03
1.6565 ریال0:57:44
1.6567 ریال0:57:40
1.6575 ریال0:56:51
1.6577 ریال0:56:49
1.6575 ریال0:56:20
1.6576 ریال0:56:16
1.6575 ریال0:56:04
1.6576 ریال0:55:47
1.657 ریال0:55:44
1.6572 ریال0:55:40
1.6575 ریال0:55:28
1.657 ریال0:55:12
1.6573 ریال0:55:08
1.6576 ریال0:55:05
1.6575 ریال0:54:35
1.6576 ریال0:54:31
1.6575 ریال0:54:04
1.6576 ریال0:53:46
1.6575 ریال0:53:18
1.657 ریال0:53:04
1.6572 ریال0:52:55
1.6571 ریال0:52:49
1.6572 ریال0:52:48
1.657 ریال0:52:30
1.6569 ریال0:52:22
1.657 ریال0:51:32
1.6572 ریال0:51:28
1.6575 ریال0:51:16
1.6576 ریال0:51:13
1.6575 ریال0:50:47
1.6578 ریال0:50:45
1.658 ریال0:50:39
1.6579 ریال0:50:35
1.658 ریال0:50:20
1.6585 ریال0:50:12
1.6578 ریال0:50:08
1.6575 ریال0:49:42
1.6578 ریال0:49:39
1.6575 ریال0:49:24
1.6577 ریال0:49:18
1.657 ریال0:49:14
1.6572 ریال0:49:12
1.657 ریال0:48:51
1.6566 ریال0:48:46
1.6565 ریال0:48:42
1.6566 ریال0:48:38
1.6565 ریال0:48:34
1.6564 ریال0:48:27
1.6565 ریال0:48:19
1.6566 ریال0:48:15
1.6565 ریال0:48:10
1.6563 ریال0:48:08
1.6557 ریال0:48:04
1.655 ریال0:47:47
1.6552 ریال0:47:44
1.655 ریال0:47:15
1.6551 ریال0:47:13
1.655 ریال0:47:04
1.6551 ریال0:46:56
1.655 ریال0:46:44
1.6549 ریال0:46:40
1.655 ریال0:45:31
1.6548 ریال0:45:28
1.6547 ریال0:45:24
1.6545 ریال0:45:20
1.655 ریال0:45:12
1.6545 ریال0:45:07
1.6546 ریال0:45:05
1.6547 ریال0:44:57
1.6545 ریال0:44:51
1.6547 ریال0:44:44
1.6545 ریال0:44:12
1.6546 ریال0:44:08
1.6545 ریال0:42:06
1.6546 ریال0:42:04
1.6545 ریال0:41:26
1.6546 ریال0:41:23
1.6545 ریال0:40:50
1.6546 ریال0:40:48
1.6545 ریال0:40:12
1.6544 ریال0:40:06
1.6546 ریال0:39:45
1.6543 ریال0:39:37
1.654 ریال0:36:35
1.6542 ریال0:36:31
1.6545 ریال0:36:23
1.6543 ریال0:36:19
1.6545 ریال0:34:23
1.6544 ریال0:34:19
1.6542 ریال0:34:11
1.654 ریال0:33:48
1.6545 ریال0:33:33
1.6543 ریال0:33:23
1.6545 ریال0:30:49
1.6544 ریال0:30:45
1.6543 ریال0:30:36
1.654 ریال0:30:21
1.6545 ریال0:30:17
1.6543 ریال0:30:12
1.6545 ریال0:30:10
1.6542 ریال0:30:05
1.6543 ریال0:29:47
1.6542 ریال0:29:43
1.654 ریال0:29:39
1.6545 ریال0:29:32
1.654 ریال0:29:04
1.6544 ریال0:28:57
1.6545 ریال0:28:20
1.654 ریال0:28:12
1.6542 ریال0:27:44
1.654 ریال0:26:36
1.6539 ریال0:26:33
1.654 ریال0:26:04
1.6535 ریال0:25:32
1.6539 ریال0:25:29
1.6535 ریال0:25:25
1.6539 ریال0:25:21
1.6538 ریال0:25:17
1.6535 ریال0:24:21
1.6538 ریال0:24:17
1.654 ریال0:24:13
1.6539 ریال0:24:09
1.6541 ریال0:24:03
1.6535 ریال0:23:49
1.654 ریال0:23:32
1.6535 ریال0:23:21
1.654 ریال0:23:04
1.6539 ریال0:22:56
1.6535 ریال0:22:53
1.6538 ریال0:22:49
1.654 ریال0:21:20
1.6539 ریال0:21:18
1.6535 ریال0:20:56
1.6538 ریال0:20:51
1.6535 ریال0:20:47
1.654 ریال0:20:28
1.6541 ریال0:20:24
1.654 ریال0:18:53
1.6539 ریال0:18:47
1.6535 ریال0:18:20
1.6538 ریال0:18:16
1.6535 ریال0:18:12
1.6538 ریال0:18:09
1.6535 ریال0:17:49
1.6538 ریال0:17:44
1.654 ریال0:17:38
1.6539 ریال0:17:37
1.6535 ریال0:17:31
1.6538 ریال0:17:27
1.6539 ریال0:17:23
1.6535 ریال0:16:41
1.654 ریال0:16:11
1.6539 ریال0:16:07
1.654 ریال0:16:03
1.6535 ریال0:15:35
1.6537 ریال0:15:31
1.6535 ریال0:15:16
1.6539 ریال0:15:12
1.6535 ریال0:15:08
1.654 ریال0:15:04
1.6535 ریال0:14:37
1.654 ریال0:14:31
1.6535 ریال0:14:20
1.6538 ریال0:14:14
1.6535 ریال0:14:12
1.654 ریال0:14:07
1.6535 ریال0:13:27
1.6538 ریال0:13:23
1.6535 ریال0:12:47
1.654 ریال0:12:32
1.6539 ریال0:12:29
1.6535 ریال0:11:37
1.6539 ریال0:11:28
1.654 ریال0:11:26
1.6538 ریال0:11:20
1.6535 ریال0:11:08
1.654 ریال0:11:04
1.6535 ریال0:10:57
1.654 ریال0:10:49
1.6535 ریال0:10:45
1.654 ریال0:10:37
1.6535 ریال0:10:29
1.6538 ریال0:10:18
1.6536 ریال0:10:14
1.6535 ریال0:09:37
1.6538 ریال0:09:31
1.6535 ریال0:09:20
1.6537 ریال0:09:16
1.6535 ریال0:09:11
1.6538 ریال0:09:07
1.6537 ریال0:09:03
1.6535 ریال0:08:48
1.6536 ریال0:08:44
1.6535 ریال0:08:24
1.6536 ریال0:08:19
1.6535 ریال0:07:40
1.6537 ریال0:07:36
1.6535 ریال0:06:37
1.6534 ریال0:06:33
1.6535 ریال0:06:14
1.6536 ریال0:06:08
1.6535 ریال0:06:04
1.653 ریال0:05:27
1.6533 ریال0:05:24
1.653 ریال0:05:05
1.6532 ریال0:04:57
1.653 ریال0:04:35
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات