شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط

بنزین (RBOB)

  • نرخ فعلی:1.6111
  • بالاترین قیمت روز:1.6155
  • پایین ترین قیمت روز:1.6105
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.6134
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۲:۲۳:۳۹
  • نرخ روز گذشته:1.6219
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.67%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0108

نمودار کندل استیک بنزین (RBOB) در روز جاری

نمودار کندل استیک بنزین (RBOB) در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.6111 ریال2:23:39
1.611 ریال2:23:15
1.6111 ریال2:22:55
1.611 ریال2:22:40
1.6112 ریال2:20:29
1.6113 ریال2:20:05
1.6112 ریال2:19:10
1.6114 ریال2:19:04
1.6113 ریال2:17:44
1.6114 ریال2:15:17
1.6113 ریال2:14:53
1.6114 ریال2:10:05
1.6115 ریال2:09:04
1.6116 ریال2:08:04
1.6113 ریال2:07:10
1.6112 ریال2:06:37
1.611 ریال2:04:48
1.6111 ریال2:04:44
1.611 ریال2:04:03
1.6108 ریال2:02:04
1.6109 ریال2:00:57
1.6105 ریال1:59:05
1.6107 ریال1:58:44
1.6109 ریال1:58:16
1.611 ریال1:58:14
1.6111 ریال1:57:41
1.611 ریال1:57:33
1.6109 ریال1:56:04
1.6107 ریال1:54:48
1.6111 ریال1:54:37
1.6108 ریال1:53:36
1.6109 ریال1:53:28
1.611 ریال1:50:15
1.6109 ریال1:47:40
1.6108 ریال1:47:28
1.6109 ریال1:44:16
1.6107 ریال1:44:12
1.6114 ریال1:43:29
1.6113 ریال1:43:12
1.6114 ریال1:43:08
1.6116 ریال1:42:48
1.6122 ریال1:41:07
1.6123 ریال1:40:50
1.6122 ریال1:39:40
1.6124 ریال1:39:32
1.6125 ریال1:39:28
1.6126 ریال1:39:10
1.6132 ریال1:38:52
1.6133 ریال1:38:28
1.6134 ریال1:35:13
1.6135 ریال1:35:09
1.6134 ریال1:34:04
1.613 ریال1:32:24
1.6132 ریال1:32:12
1.6134 ریال1:32:04
1.6136 ریال1:31:45
1.6126 ریال1:31:32
1.6124 ریال1:31:20
1.6125 ریال1:31:12
1.6126 ریال1:31:04
1.6122 ریال1:30:50
1.6138 ریال1:30:41
1.6137 ریال1:30:32
1.6138 ریال1:30:28
1.6118 ریال1:30:22
1.6122 ریال1:30:16
1.6123 ریال1:30:12
1.613 ریال0:28:54
1.6133 ریال0:28:53
1.6134 ریال0:28:43
1.6135 ریال0:28:28
1.6137 ریال0:28:20
1.6135 ریال0:28:12
1.6133 ریال0:28:04
1.6135 ریال0:27:45
1.6134 ریال0:27:41
1.6135 ریال0:27:38
1.6134 ریال0:27:32
1.6133 ریال0:27:24
1.6134 ریال0:27:21
1.6133 ریال0:27:17
1.6134 ریال0:27:14
1.6132 ریال0:27:05
1.6131 ریال0:26:52
1.6132 ریال0:26:37
1.6129 ریال0:26:25
1.6132 ریال0:26:19
1.6133 ریال0:26:12
1.6136 ریال0:26:05
1.6145 ریال0:26:03
1.6146 ریال0:25:45
1.6142 ریال0:25:33
1.6143 ریال0:25:18
1.6142 ریال0:25:06
1.6143 ریال0:25:04
1.6142 ریال0:24:57
1.614 ریال0:24:38
1.6142 ریال0:24:32
1.6145 ریال0:24:30
1.6146 ریال0:24:10
1.6145 ریال0:24:04
1.6144 ریال0:23:45
1.6143 ریال0:23:41
1.614 ریال0:23:36
1.6142 ریال0:23:32
1.6143 ریال0:23:12
1.6142 ریال0:23:03
1.6141 ریال0:22:57
1.6142 ریال0:22:49
1.6141 ریال0:22:04
1.6139 ریال0:21:32
1.614 ریال0:21:28
1.6141 ریال0:21:09
1.614 ریال0:20:57
1.6141 ریال0:20:25
1.614 ریال0:20:21
1.6139 ریال0:20:05
1.6137 ریال0:19:27
1.6136 ریال0:19:12
1.6138 ریال0:19:08
1.6136 ریال0:18:43
1.6135 ریال0:18:36
1.6134 ریال0:18:25
1.6135 ریال0:18:16
1.6132 ریال0:18:12
1.6131 ریال0:18:08
1.6135 ریال0:18:04
1.6137 ریال0:17:40
1.614 ریال0:17:24
1.6144 ریال0:17:16
1.6143 ریال0:17:05
1.6145 ریال0:17:03
1.614 ریال0:16:55
1.6137 ریال0:16:47
1.6136 ریال0:16:40
1.6135 ریال0:16:36
1.6137 ریال0:16:24
1.6139 ریال0:16:18
1.6141 ریال0:16:16
1.6142 ریال0:16:04
1.6147 ریال0:15:29
1.615 ریال0:15:20
1.6153 ریال0:15:09
1.6154 ریال0:15:05
1.6153 ریال0:14:52
1.6154 ریال0:14:49
1.6153 ریال0:14:32
1.6151 ریال0:14:17
1.6153 ریال0:14:13
1.6151 ریال0:14:06
1.6149 ریال0:14:04
1.6145 ریال0:13:42
1.6148 ریال0:13:25
1.6146 ریال0:13:20
1.6149 ریال0:12:51
1.615 ریال0:12:48
1.6152 ریال0:12:44
1.6154 ریال0:12:40
1.6149 ریال0:12:37
1.6148 ریال0:12:29
1.6151 ریال0:12:25
1.6153 ریال0:12:13
1.6152 ریال0:12:06
1.6151 ریال0:12:04
1.6155 ریال0:11:44
1.6154 ریال0:11:33
1.6153 ریال0:11:20
1.6154 ریال0:11:17
1.6153 ریال0:11:11
1.6154 ریال0:11:04
1.6147 ریال0:10:41
1.6148 ریال0:10:37
1.6147 ریال0:10:21
1.6148 ریال0:10:17
1.6149 ریال0:10:09
1.6147 ریال0:10:05
1.6149 ریال0:09:45
1.6152 ریال0:09:39
1.6146 ریال0:09:37
1.6148 ریال0:09:28
1.6149 ریال0:09:25
1.6147 ریال0:09:21
1.6137 ریال0:09:12
1.6141 ریال0:09:08
1.6137 ریال0:09:06
1.6139 ریال0:09:04
1.6138 ریال0:08:53
1.614 ریال0:08:49
1.6139 ریال0:08:45
1.6143 ریال0:08:41
1.6145 ریال0:08:36
1.6144 ریال0:08:28
1.6146 ریال0:08:25
1.6145 ریال0:08:21
1.6142 ریال0:08:17
1.6137 ریال0:08:09
1.6139 ریال0:08:04
1.6146 ریال0:07:44
1.6148 ریال0:07:35
1.6149 ریال0:07:32
1.6148 ریال0:07:25
1.6153 ریال0:07:15
1.6151 ریال0:07:11
1.6153 ریال0:07:04
1.6148 ریال0:06:57
1.6149 ریال0:06:47
1.6152 ریال0:06:43
1.6151 ریال0:06:39
1.615 ریال0:06:28
1.6152 ریال0:06:24
1.6147 ریال0:06:12
1.6142 ریال0:06:03
1.6147 ریال0:05:27
1.6153 ریال0:05:24
1.6152 ریال0:05:20
1.6148 ریال0:05:11
1.6141 ریال0:05:07
1.614 ریال0:05:05
1.6145 ریال0:04:53
1.6144 ریال0:04:47
1.6145 ریال0:04:43
1.6141 ریال0:04:36
1.6138 ریال0:04:32
1.6137 ریال0:04:28
1.6138 ریال0:04:19
1.6142 ریال0:04:17
1.614 ریال0:04:12
1.6136 ریال0:04:08
1.6134 ریال0:04:04
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات