شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

فرانک سوییس / دلار

  • نرخ فعلی:1.0156
  • بالاترین قیمت روز:1.0163
  • پایین ترین قیمت روز:1.0139
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.0161
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۴:۴۷:۱۴
  • نرخ روز گذشته:1.0154
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.02%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0002

نمودار کندل استیک فرانک سوییس / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک فرانک سوییس / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.0156 ریال14:47:14
1.0157 ریال14:45:39
1.0157 ریال14:45:36
1.0156 ریال14:43:15
1.0152 ریال14:41:32
1.0153 ریال14:39:28
1.0151 ریال14:37:39
1.015 ریال14:35:26
1.015 ریال14:35:26
1.0149 ریال14:31:36
1.0151 ریال14:29:25
1.0146 ریال14:27:32
1.0148 ریال14:25:53
1.0148 ریال14:25:53
1.0147 ریال14:23:27
1.0146 ریال14:21:43
1.0143 ریال14:19:25
1.0145 ریال14:17:38
1.0144 ریال14:15:38
1.0144 ریال14:15:36
1.0146 ریال14:13:32
1.0148 ریال14:11:30
1.0152 ریال14:09:40
1.0151 ریال14:08:31
1.015 ریال14:05:28
1.015 ریال14:05:26
1.0149 ریال14:03:27
1.0146 ریال14:02:00
1.0145 ریال13:59:40
1.0147 ریال13:57:31
1.0148 ریال13:55:29
1.0148 ریال13:55:29
1.0144 ریال13:53:29
1.0145 ریال13:51:56
1.0144 ریال13:49:23
1.0147 ریال13:45:27
1.0147 ریال13:45:27
1.0149 ریال13:43:45
1.0148 ریال13:39:48
1.015 ریال13:37:25
1.0152 ریال13:35:28
1.0152 ریال13:35:27
1.0151 ریال13:31:39
1.0152 ریال13:29:22
1.0153 ریال13:23:24
1.0154 ریال13:21:30
1.0153 ریال13:19:22
1.0154 ریال13:15:34
1.0154 ریال13:15:33
1.0155 ریال13:13:21
1.0154 ریال13:11:20
1.0153 ریال13:09:24
1.0152 ریال13:08:18
1.0151 ریال13:05:20
1.0151 ریال13:05:20
1.015 ریال13:03:18
1.0151 ریال13:01:27
1.0154 ریال12:59:19
1.0153 ریال12:57:30
1.0154 ریال12:55:20
1.0154 ریال12:55:20
1.0156 ریال12:51:47
1.0154 ریال12:49:18
1.0155 ریال12:45:26
1.0155 ریال12:45:25
1.0154 ریال12:43:32
1.0161 ریال12:41:20
1.0155 ریال12:39:33
1.0154 ریال12:37:18
1.016 ریال12:35:45
1.016 ریال12:35:44
1.0161 ریال12:33:21
1.0156 ریال12:31:25
1.0158 ریال12:29:35
1.0162 ریال12:27:23
1.0163 ریال12:25:40
1.0163 ریال12:25:40
1.016 ریال12:23:17
1.0162 ریال12:21:24
1.0161 ریال12:19:18
1.0163 ریال12:17:23
1.0161 ریال12:15:57
1.0161 ریال12:15:56
1.0158 ریال12:13:19
1.0157 ریال12:11:22
1.0156 ریال12:07:17
1.0157 ریال12:05:48
1.0157 ریال12:05:46
1.0156 ریال12:01:26
1.016 ریال11:59:18
1.0157 ریال11:57:21
1.0158 ریال11:55:21
1.0158 ریال11:55:21
1.0156 ریال11:53:16
1.0157 ریال11:49:18
1.0155 ریال11:45:21
1.0155 ریال11:45:19
1.0156 ریال11:41:19
1.0151 ریال11:39:19
1.0153 ریال11:37:26
1.0152 ریال11:33:11
1.0153 ریال11:31:20
1.0154 ریال11:29:08
1.0155 ریال11:27:14
1.0154 ریال11:23:07
1.0153 ریال11:21:13
1.0155 ریال11:19:09
1.0152 ریال11:15:35
1.0152 ریال11:15:33
1.0153 ریال11:13:08
1.0155 ریال11:11:08
1.0152 ریال11:07:06
1.0151 ریال11:06:25
1.0156 ریال11:03:08
1.0154 ریال11:01:13
1.0153 ریال10:59:07
1.0151 ریال10:55:08
1.0151 ریال10:55:08
1.015 ریال10:53:07
1.0151 ریال10:51:11
1.0149 ریال10:49:07
1.0154 ریال10:45:10
1.0154 ریال10:45:10
1.0152 ریال10:43:07
1.0148 ریال10:41:06
1.0144 ریال10:39:08
1.014 ریال10:37:06
1.0142 ریال10:35:07
1.0142 ریال10:35:06
1.0147 ریال10:31:06
1.015 ریال10:29:05
1.0151 ریال10:27:08
1.015 ریال10:23:06
1.0145 ریال10:21:11
1.0148 ریال10:19:06
1.0147 ریال10:17:05
1.0146 ریال10:15:11
1.0146 ریال10:15:10
1.0148 ریال10:13:06
1.0147 ریال10:11:05
1.0145 ریال10:09:09
1.0147 ریال10:07:05
1.0145 ریال10:05:05
1.0145 ریال10:05:05
1.0142 ریال10:03:07
1.0145 ریال10:01:07
1.0146 ریال9:59:04
1.0145 ریال9:57:07
1.0143 ریال9:53:04
1.0144 ریال9:51:08
1.0143 ریال9:49:04
1.0144 ریال9:48:08
1.0141 ریال9:45:10
1.0141 ریال9:45:08
1.0143 ریال9:43:05
1.0146 ریال9:41:05
1.0147 ریال9:39:09
1.0146 ریال9:37:04
1.0145 ریال9:35:05
1.0145 ریال9:35:04
1.0144 ریال9:33:07
1.0139 ریال9:31:06
1.014 ریال9:29:04
1.0142 ریال9:27:08
1.0143 ریال9:25:07
1.0143 ریال9:25:05
1.0147 ریال9:23:04
1.0141 ریال9:21:08
1.0142 ریال9:15:16
1.0142 ریال9:15:15
1.0141 ریال9:13:05
1.0143 ریال8:57:11
1.0144 ریال8:55:09
1.0144 ریال8:55:09
1.0143 ریال8:53:06
1.0144 ریال8:51:09
1.0143 ریال8:47:07
1.0141 ریال8:45:11
1.0141 ریال8:45:11
1.0143 ریال8:43:07
1.0141 ریال8:35:08
1.0141 ریال8:35:08
1.0142 ریال8:33:09
1.0141 ریال8:31:07
1.0143 ریال8:27:10
1.0144 ریال8:25:08
1.0144 ریال8:25:07
1.0142 ریال8:23:07
1.0143 ریال8:21:10
1.0145 ریال8:17:06
1.0144 ریال8:13:06
1.0145 ریال8:11:06
1.0142 ریال8:07:06
1.0144 ریال8:05:08
1.0144 ریال8:05:07
1.0146 ریال8:03:07
1.0145 ریال7:59:05
1.0143 ریال7:57:08
1.0144 ریال7:51:08
1.0145 ریال7:47:06
1.0146 ریال7:45:09
1.0146 ریال7:45:09
1.0148 ریال7:41:05
1.0147 ریال7:37:06
1.0146 ریال7:33:07
1.0147 ریال7:29:05
1.0148 ریال7:26:06
1.0146 ریال7:21:08
1.0148 ریال7:15:09
1.0148 ریال7:15:08
1.0147 ریال7:13:07
1.0148 ریال7:09:07
1.0147 ریال7:05:05
1.0147 ریال7:05:05
1.015 ریال7:03:06
1.0147 ریال7:01:13
1.0149 ریال6:59:05
1.0147 ریال6:57:07
1.0149 ریال6:55:09
1.0149 ریال6:55:07
1.0147 ریال6:53:05
1.0148 ریال6:49:05
1.0147 ریال6:45:09
1.0147 ریال6:45:08
1.0146 ریال6:41:06
1.0147 ریال6:39:09
1.0146 ریال6:37:04
1.0147 ریال6:35:05
1.0147 ریال6:35:04
1.0146 ریال6:31:05
1.0147 ریال6:29:05
1.0148 ریال6:25:06
1.0148 ریال6:25:05
1.0146 ریال6:23:07
1.0147 ریال6:21:07
1.0146 ریال6:19:04
1.0147 ریال6:17:09
1.0146 ریال6:15:09
1.0146 ریال6:15:08
1.0147 ریال6:13:04
1.0146 ریال6:11:06
1.0148 ریال6:07:04
1.0147 ریال6:06:09
1.0148 ریال6:03:07
1.0149 ریال6:01:06
1.0151 ریال5:59:04
1.0148 ریال5:57:07
1.0149 ریال5:55:06
1.0149 ریال5:55:05
1.015 ریال5:49:04
1.0151 ریال5:47:04
1.0148 ریال5:43:05
1.015 ریال5:41:07
1.0148 ریال5:39:07
1.0149 ریال5:35:10
1.0149 ریال5:35:07
1.015 ریال5:33:07
1.0148 ریال5:29:04
1.015 ریال5:27:08
1.0148 ریال5:25:06
1.0148 ریال5:25:05
1.0149 ریال5:21:07
1.0146 ریال5:19:04
1.0147 ریال5:17:04
1.0146 ریال5:13:05
1.0148 ریال5:11:05
1.0147 ریال5:09:08
1.0149 ریال5:07:04
1.0146 ریال5:05:07
1.0148 ریال5:03:06
1.0147 ریال5:01:05
1.0148 ریال4:59:04
1.0149 ریال4:57:07
1.0148 ریال4:55:05
1.0148 ریال4:55:05
1.0146 ریال4:53:05
1.0149 ریال4:51:07
1.0151 ریال4:49:05
1.0149 ریال4:45:08
1.0149 ریال4:45:07
1.015 ریال4:43:04
1.0149 ریال4:41:05
1.015 ریال4:39:07
1.0152 ریال4:37:08
1.015 ریال4:35:06
1.015 ریال4:35:05
1.0151 ریال4:33:06
1.015 ریال4:31:09
1.0151 ریال4:29:04
1.0152 ریال4:25:06
1.0152 ریال4:25:06
1.0153 ریال4:23:04
1.015 ریال4:21:07
1.0153 ریال4:19:04
1.0151 ریال4:17:05
1.0148 ریال4:15:08
1.0148 ریال4:15:07
1.015 ریال4:11:04
1.0151 ریال4:09:07
1.0152 ریال4:07:11
1.0153 ریال4:05:05
1.0153 ریال4:05:04
1.0152 ریال4:03:06
1.0154 ریال3:53:04
1.0153 ریال3:51:07
1.0154 ریال3:49:05
1.0153 ریال3:45:09
1.0153 ریال3:45:08
1.0154 ریال3:43:05
1.0155 ریال3:41:04
1.0156 ریال3:39:07
1.0154 ریال3:37:04
1.0156 ریال3:35:07
1.0156 ریال3:35:06
1.0155 ریال3:33:06
1.0154 ریال3:31:05
1.0156 ریال3:29:04
1.0153 ریال3:23:04
1.0152 ریال3:21:07
1.0153 ریال3:19:06
1.0154 ریال3:03:06
1.0153 ریال2:55:05
1.0153 ریال2:55:05
1.0155 ریال2:51:07
1.0154 ریال2:49:04
1.0153 ریال2:47:04
1.0155 ریال2:45:08
1.0155 ریال2:45:07
1.0158 ریال2:39:07
1.016 ریال2:37:04
1.0158 ریال2:35:05
1.0158 ریال2:35:05
1.0156 ریال2:33:07
1.0157 ریال2:31:06
1.016 ریال2:29:04
1.0157 ریال2:27:07
1.0155 ریال2:25:05
1.0155 ریال2:25:04
1.0158 ریال2:23:04
1.0156 ریال2:21:17
1.0153 ریال2:19:05
1.0156 ریال2:17:04
1.0153 ریال2:15:16
1.0153 ریال2:15:16
1.0157 ریال2:13:04
1.0154 ریال2:11:04
1.0156 ریال2:09:07
1.016 ریال2:07:04
1.0157 ریال2:05:05
1.0157 ریال2:05:04
1.0155 ریال2:01:14
1.0156 ریال1:57:06
1.0154 ریال1:55:07
1.0154 ریال1:55:06
1.0157 ریال1:53:03
1.0155 ریال1:51:07
1.0154 ریال1:49:05
1.0156 ریال1:47:04
1.0154 ریال1:45:08
1.0154 ریال1:45:07
1.0155 ریال1:43:06
1.0161 ریال1:41:04
1.0156 ریال1:37:04
1.016 ریال1:35:10
1.016 ریال1:35:06
1.0157 ریال1:33:05
1.0155 ریال1:31:04
1.0158 ریال1:27:07
1.0153 ریال1:23:07
1.0155 ریال1:21:07
1.0153 ریال1:19:04
1.0157 ریال1:17:04
1.0155 ریال1:15:09
1.0155 ریال1:15:08
1.0158 ریال1:13:05
1.0162 ریال1:11:04
1.0154 ریال1:09:06
1.0155 ریال1:06:10
1.0157 ریال1:03:06
1.016 ریال1:01:15
1.0163 ریال0:57:06
1.0162 ریال0:53:04
1.0161 ریال0:49:04
1.0162 ریال0:43:04
1.0163 ریال0:41:03
1.0162 ریال0:39:07
1.0163 ریال0:37:04
1.0162 ریال0:35:05
1.0162 ریال0:35:04
1.0163 ریال0:33:06
1.0161 ریال0:25:05
1.0161 ریال0:25:04
1.0157 ریال0:23:04
1.016 ریال0:21:08
1.0158 ریال0:19:04
1.016 ریال0:13:06
1.0161 ریال0:07:05
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات