شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار کانادا / دلار

  • نرخ فعلی:0.765
  • بالاترین قیمت روز:0.7655
  • پایین ترین قیمت روز:0.7646
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.7651
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۵:۳۳:۰۸
  • نرخ روز گذشته:0.7654
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.05%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0004

نمودار کندل استیک دلار کانادا / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار کانادا / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.765 ریال5:33:08
0.7651 ریال5:31:06
0.7649 ریال5:29:04
0.7651 ریال5:23:04
0.7649 ریال5:21:07
0.7651 ریال5:19:04
0.7649 ریال5:13:03
0.7648 ریال5:09:07
0.765 ریال5:07:05
0.7649 ریال5:05:06
0.7649 ریال5:05:06
0.7648 ریال5:01:06
0.7647 ریال4:59:04
0.7646 ریال4:57:08
0.7648 ریال4:55:07
0.7648 ریال4:55:06
0.7647 ریال4:51:07
0.7648 ریال4:49:04
0.7649 ریال4:47:05
0.7648 ریال4:45:09
0.7648 ریال4:45:09
0.765 ریال4:43:05
0.7649 ریال4:31:06
0.7648 ریال4:27:07
0.7647 ریال4:25:12
0.7647 ریال4:25:11
0.7649 ریال4:21:07
0.765 ریال4:19:06
0.7648 ریال4:17:04
0.7649 ریال4:15:07
0.7649 ریال4:15:07
0.7648 ریال4:13:04
0.7647 ریال4:11:03
0.7646 ریال4:07:06
0.7647 ریال4:03:05
0.7648 ریال4:01:08
0.765 ریال3:59:04
0.7648 ریال3:57:07
0.7646 ریال3:55:05
0.7646 ریال3:55:04
0.7647 ریال3:53:04
0.765 ریال3:49:04
0.7648 ریال3:41:04
0.765 ریال3:39:07
0.7648 ریال3:37:04
0.765 ریال3:35:05
0.765 ریال3:35:04
0.7649 ریال3:33:07
0.765 ریال3:31:05
0.7648 ریال3:29:04
0.7649 ریال3:27:06
0.7648 ریال3:25:05
0.7648 ریال3:25:05
0.7651 ریال3:23:04
0.7649 ریال3:21:07
0.7651 ریال3:19:04
0.7652 ریال3:17:04
0.7649 ریال3:15:08
0.7649 ریال3:15:08
0.7652 ریال3:13:09
0.7651 ریال3:11:03
0.7649 ریال3:09:06
0.7651 ریال2:57:07
0.7649 ریال2:55:05
0.7649 ریال2:55:04
0.7651 ریال2:53:04
0.7652 ریال2:51:07
0.7648 ریال2:45:08
0.7648 ریال2:45:07
0.765 ریال2:41:04
0.7648 ریال2:39:06
0.765 ریال2:37:07
0.7649 ریال2:35:05
0.7649 ریال2:35:05
0.765 ریال2:33:07
0.7651 ریال2:29:04
0.7649 ریال2:27:07
0.7651 ریال2:25:06
0.7651 ریال2:25:05
0.7652 ریال2:23:04
0.765 ریال2:21:07
0.7648 ریال2:19:04
0.7651 ریال2:17:03
0.7652 ریال2:15:08
0.7652 ریال2:15:07
0.7651 ریال2:11:04
0.7653 ریال2:09:06
0.7649 ریال2:07:05
0.7651 ریال2:05:06
0.7651 ریال2:05:05
0.7649 ریال2:03:06
0.7651 ریال2:01:13
0.7652 ریال1:59:04
0.7649 ریال1:57:06
0.7652 ریال1:53:04
0.7651 ریال1:51:07
0.7653 ریال1:49:04
0.7651 ریال1:45:08
0.7651 ریال1:45:08
0.7653 ریال1:43:05
0.7652 ریال1:37:04
0.7651 ریال1:35:05
0.7651 ریال1:35:05
0.765 ریال1:33:09
0.7653 ریال1:31:05
0.7652 ریال1:29:04
0.7653 ریال1:27:08
0.7655 ریال1:25:05
0.7655 ریال1:25:04
0.7653 ریال1:19:04
0.7651 ریال1:13:04
0.7652 ریال1:11:04
0.7653 ریال0:59:06
0.7651 ریال0:55:05
0.7651 ریال0:55:05
0.7653 ریال0:51:07
0.7652 ریال0:49:04
0.7654 ریال0:47:04
0.7651 ریال0:43:03
0.7652 ریال0:41:04
0.7654 ریال0:39:07
0.7652 ریال0:37:04
0.7655 ریال0:33:06
0.7653 ریال0:31:05
0.7651 ریال0:29:08
0.7653 ریال0:27:07
0.7655 ریال0:25:03
0.7654 ریال0:23:04
0.7652 ریال0:21:07
0.7654 ریال0:17:03
0.7653 ریال0:15:08
0.7653 ریال0:15:07
0.7651 ریال0:13:03
0.7653 ریال0:11:06
0.7651 ریال0:09:07
0.765 ریال0:07:03
0.7652 ریال0:05:05
0.7652 ریال0:05:04
0.7651 ریال0:04:06
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات