کالایاب
شاخص یاب

مس

  • نرخ فعلی:2.564
  • بالاترین قیمت روز:2.583
  • پایین ترین قیمت روز:2.564
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:2.578
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۹:۲۷:۱۱
  • نرخ روز گذشته:2.577
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.51%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.013

نمودار کندل استیک مس در روز جاری

نمودار کندل استیک مس در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
2.564 ریال9:27:11
2.565 ریال9:26:14
2.564 ریال9:25:11
2.565 ریال9:08:19
2.566 ریال9:07:24
2.565 ریال9:04:05
2.566 ریال9:00:39
2.567 ریال9:00:35
2.566 ریال8:59:19
2.568 ریال8:58:43
2.569 ریال8:58:41
2.568 ریال8:58:29
2.569 ریال8:54:25
2.57 ریال8:53:44
2.569 ریال8:35:16
2.57 ریال8:32:08
2.569 ریال8:30:26
2.57 ریال8:08:12
2.571 ریال8:07:41
2.57 ریال8:04:26
2.571 ریال8:04:23
2.57 ریال8:04:16
2.571 ریال8:00:07
2.57 ریال7:59:35
2.571 ریال7:58:09
2.572 ریال7:58:04
2.571 ریال7:57:49
2.572 ریال7:57:36
2.571 ریال7:57:28
2.572 ریال7:57:25
2.571 ریال7:57:18
2.572 ریال7:57:12
2.571 ریال7:54:50
2.57 ریال7:54:37
2.571 ریال7:50:36
2.57 ریال7:50:06
2.571 ریال7:49:24
2.57 ریال7:49:19
2.571 ریال7:49:12
2.57 ریال7:48:57
2.571 ریال7:48:46
2.57 ریال7:48:38
2.571 ریال7:48:13
2.57 ریال7:40:28
2.571 ریال7:40:16
2.57 ریال7:38:40
2.571 ریال7:36:04
2.572 ریال7:34:04
2.571 ریال7:33:47
2.572 ریال7:33:40
2.571 ریال7:33:25
2.572 ریال7:32:36
2.571 ریال7:31:28
2.572 ریال7:31:23
2.571 ریال7:30:07
2.572 ریال7:29:04
2.573 ریال7:28:37
2.572 ریال7:28:19
2.573 ریال7:28:17
2.572 ریال7:28:04
2.573 ریال7:27:06
2.574 ریال7:26:52
2.573 ریال7:26:03
2.574 ریال7:25:23
2.573 ریال7:24:57
2.574 ریال7:24:52
2.573 ریال7:24:17
2.574 ریال7:22:51
2.573 ریال7:22:25
2.574 ریال7:21:37
2.573 ریال7:20:08
2.574 ریال7:20:06
2.573 ریال7:19:04
2.574 ریال7:18:45
2.573 ریال7:18:28
2.574 ریال7:18:10
2.573 ریال7:17:33
2.574 ریال7:17:28
2.573 ریال7:16:17
2.574 ریال7:12:32
2.573 ریال7:11:24
2.574 ریال7:11:17
2.573 ریال7:10:25
2.572 ریال7:10:07
2.573 ریال7:04:04
2.572 ریال7:01:05
2.573 ریال7:00:13
2.574 ریال6:59:35
2.573 ریال6:56:36
2.572 ریال6:56:04
2.573 ریال6:52:56
2.574 ریال6:52:49
2.573 ریال6:52:29
2.574 ریال6:52:04
2.573 ریال6:50:38
2.572 ریال6:50:16
2.573 ریال6:50:08
2.572 ریال6:49:18
2.573 ریال6:49:08
2.572 ریال6:48:25
2.573 ریال6:48:04
2.572 ریال6:47:22
2.573 ریال6:44:16
2.572 ریال6:43:35
2.573 ریال6:42:04
2.574 ریال6:36:18
2.575 ریال6:35:20
2.574 ریال6:29:13
2.575 ریال6:28:52
2.574 ریال6:20:33
2.573 ریال6:20:28
2.574 ریال6:19:03
2.575 ریال6:17:23
2.576 ریال6:17:16
2.575 ریال6:15:17
2.576 ریال6:14:19
2.577 ریال6:13:31
2.576 ریال6:13:13
2.577 ریال6:11:12
2.578 ریال6:11:04
2.577 ریال6:10:15
2.578 ریال6:10:05
2.577 ریال6:09:48
2.578 ریال6:06:28
2.577 ریال6:05:48
2.578 ریال6:05:27
2.577 ریال6:05:22
2.578 ریال6:04:04
2.577 ریال6:02:37
2.578 ریال6:02:27
2.577 ریال6:01:39
2.578 ریال6:01:32
2.577 ریال6:00:07
2.578 ریال5:58:24
2.577 ریال5:57:35
2.578 ریال5:51:15
2.577 ریال5:49:36
2.578 ریال5:49:25
2.577 ریال5:47:20
2.578 ریال5:43:44
2.579 ریال5:43:39
2.578 ریال5:42:16
2.579 ریال5:42:13
2.578 ریال5:41:24
2.579 ریال5:38:06
2.578 ریال5:38:04
2.579 ریال5:37:45
2.578 ریال5:37:31
2.579 ریال5:32:52
2.58 ریال5:32:43
2.579 ریال5:32:41
2.58 ریال5:31:40
2.581 ریال5:30:22
2.58 ریال5:30:17
2.581 ریال5:29:08
2.58 ریال5:26:37
2.581 ریال5:23:20
2.582 ریال5:22:56
2.581 ریال5:18:04
2.582 ریال5:14:31
2.581 ریال5:13:03
2.582 ریال5:11:07
2.58 ریال5:09:13
2.581 ریال5:08:40
2.58 ریال5:05:08
2.579 ریال5:04:49
2.58 ریال5:00:29
2.579 ریال5:00:06
2.58 ریال4:58:20
2.581 ریال4:58:12
2.58 ریال4:58:03
2.581 ریال4:54:13
2.582 ریال4:53:29
2.581 ریال4:52:37
2.582 ریال4:51:12
2.581 ریال4:48:53
2.582 ریال4:37:05
2.581 ریال4:34:05
2.582 ریال4:16:36
2.583 ریال4:16:04
2.582 ریال4:15:18
2.583 ریال4:09:44
2.582 ریال4:09:16
2.583 ریال4:02:32
2.582 ریال4:02:19
2.583 ریال4:01:04
2.582 ریال4:00:10
2.583 ریال3:53:23
2.582 ریال3:53:15
2.583 ریال3:52:57
2.582 ریال3:52:37
2.583 ریال3:50:44
2.582 ریال3:47:16
2.583 ریال3:36:52
2.582 ریال2:59:04
2.583 ریال2:57:04
2.582 ریال2:48:04
2.581 ریال2:47:44
2.582 ریال2:47:17
2.581 ریال2:46:40
2.582 ریال2:46:16
2.581 ریال2:45:29
2.58 ریال2:36:28
2.579 ریال2:36:12
2.58 ریال2:34:33
2.579 ریال2:34:08
2.58 ریال2:30:57
2.581 ریال2:30:46
2.58 ریال2:30:06
2.579 ریال1:20:33
2.58 ریال1:20:18
2.579 ریال1:16:03
2.58 ریال1:15:05
2.579 ریال1:14:16
2.58 ریال1:12:46
2.579 ریال1:12:23
2.58 ریال1:11:44
2.579 ریال1:04:03
2.58 ریال1:02:08
2.579 ریال0:32:32
2.578 ریال0:31:33
2.579 ریال0:31:05
2.578 ریال0:29:30
2.579 ریال0:26:54
2.578 ریال0:21:17
2.579 ریال0:20:45
2.578 ریال0:20:08
2.579 ریال0:20:05
2.578 ریال0:05:04
2.579 ریال0:04:41
2.578 ریال0:04:03
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات