شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط

آلومینیوم

  • نرخ فعلی:1715.75
  • بالاترین قیمت روز:1732
  • پایین ترین قیمت روز:1714.25
  • بیشترین مقدار نوسان روز:3
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.03%
  • نرخ بازگشایی بازار:1,727.25
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۳۸:۵۵
  • نرخ روز گذشته:1,728.25
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.73%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:12.5

نمودار کندل استیک آلومینیوم در روز جاری

نمودار کندل استیک آلومینیوم در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1,715.75 ریال15:38:55
1,715.5 ریال15:38:48
1,715.75 ریال15:38:34
1,715.5 ریال15:38:26
1,714.75 ریال15:38:11
1,715.25 ریال15:33:31
1,715.75 ریال15:33:22
1,715.25 ریال15:32:13
1,716.25 ریال15:30:34
1,715.25 ریال15:30:21
1,715.75 ریال15:29:36
1,715.25 ریال15:29:12
1,714.75 ریال15:28:13
1,715 ریال15:27:22
1,715.25 ریال15:27:12
1,714.75 ریال15:13:21
1,715.25 ریال15:07:39
1,715 ریال15:07:12
1,715.25 ریال15:06:27
1,715.75 ریال15:05:52
1,715.25 ریال15:05:45
1,714.75 ریال15:05:13
1,715.25 ریال15:01:26
1,715 ریال15:01:00
1,714.75 ریال14:57:44
1,715 ریال14:57:36
1,714.75 ریال14:54:21
1,715 ریال14:53:18
1,714.75 ریال14:53:10
1,715 ریال14:52:28
1,715.25 ریال14:52:20
1,714.75 ریال14:51:37
1,715 ریال14:51:11
1,714.25 ریال14:49:31
1,714.5 ریال14:48:46
1,714.25 ریال14:48:21
1,714.75 ریال14:44:50
1,715 ریال14:44:41
1,715.25 ریال14:40:15
1,715.75 ریال14:36:54
1,716 ریال14:35:53
1,715.75 ریال14:35:38
1,715.25 ریال14:35:15
1,715.5 ریال14:34:28
1,715.75 ریال14:31:54
1,715.25 ریال14:25:48
1,716 ریال14:23:46
1,716.25 ریال14:19:43
1,715.75 ریال14:18:10
1,715.25 ریال14:17:28
1,715.5 ریال14:17:12
1,715.25 ریال14:16:58
1,715.5 ریال14:16:50
1,715.75 ریال14:13:30
1,715.5 ریال14:13:22
1,715.75 ریال14:10:48
1,715.5 ریال14:09:34
1,715.75 ریال14:08:55
1,715.5 ریال14:08:27
1,715.75 ریال14:05:21
1,715.25 ریال14:04:35
1,715.5 ریال14:02:57
1,715.75 ریال14:02:19
1,715.5 ریال14:02:11
1,716.25 ریال14:00:34
1,716.75 ریال13:56:27
1,717 ریال13:55:34
1,716.75 ریال13:53:57
1,717.25 ریال13:49:11
1,717 ریال13:48:35
1,716.25 ریال13:46:20
1,716.75 ریال13:45:20
1,717 ریال13:43:02
1,717.25 ریال13:42:27
1,718 ریال13:42:19
1,718.25 ریال13:39:49
1,718.75 ریال13:39:42
1,719 ریال13:38:57
1,719.25 ریال13:38:32
1,718.25 ریال13:36:57
1,717.5 ریال13:36:21
1,717.25 ریال13:35:12
1,716.75 ریال13:34:57
1,716.25 ریال13:34:32
1,715.75 ریال13:31:30
1,716 ریال13:31:12
1,715.75 ریال13:30:53
1,716 ریال13:29:41
1,716.25 ریال13:28:49
1,716.75 ریال13:28:42
1,717.25 ریال13:28:34
1,716.75 ریال13:28:19
1,716.5 ریال13:27:32
1,715.75 ریال13:26:36
1,715.25 ریال13:25:28
1,715.75 ریال13:25:21
1,715.5 ریال13:24:53
1,715.25 ریال13:23:00
1,714.75 ریال13:22:11
1,714.25 ریال13:21:10
1,714.75 ریال13:16:31
1,715.25 ریال13:14:45
1,715.5 ریال13:14:31
1,715.75 ریال13:14:10
1,715.25 ریال13:13:47
1,715.5 ریال13:13:33
1,715.75 ریال13:12:11
1,715.25 ریال13:00:48
1,715.75 ریال12:58:58
1,715.25 ریال12:50:58
1,715.5 ریال12:50:30
1,715.75 ریال12:50:14
1,715.5 ریال12:49:41
1,715.25 ریال12:47:19
1,715.75 ریال12:46:39
1,716.5 ریال12:45:12
1,716.75 ریال12:44:10
1,716.5 ریال12:43:25
1,716.75 ریال12:43:18
1,716.25 ریال12:42:18
1,715.5 ریال12:41:43
1,715.75 ریال12:40:40
1,715.5 ریال12:40:31
1,715.75 ریال12:40:14
1,715.5 ریال12:39:51
1,715.25 ریال12:39:24
1,715.5 ریال12:38:42
1,715.75 ریال12:37:10
1,716.25 ریال12:36:33
1,716.5 ریال12:36:10
1,716.25 ریال12:35:26
1,715.75 ریال12:33:49
1,715.5 ریال12:33:42
1,716.75 ریال12:32:12
1,717.25 ریال12:30:43
1,717.75 ریال12:30:16
1,717.5 ریال12:29:42
1,717.25 ریال12:28:41
1,716.75 ریال12:28:10
1,717.25 ریال12:26:56
1,717.75 ریال12:26:17
1,717.25 ریال12:25:38
1,716.75 ریال12:23:30
1,716 ریال12:23:24
1,715.75 ریال12:22:33
1,715.25 ریال12:15:30
1,716.75 ریال12:14:10
1,717.25 ریال12:12:39
1,717.75 ریال12:10:48
1,718.25 ریال12:09:24
1,717.75 ریال12:08:25
1,717.25 ریال12:08:18
1,716.75 ریال12:06:53
1,717 ریال12:06:46
1,717.25 ریال12:04:13
1,717.75 ریال12:02:30
1,718.25 ریال12:00:37
1,717.75 ریال11:58:27
1,718.25 ریال11:56:12
1,718.75 ریال11:54:59
1,718.25 ریال11:53:32
1,718.75 ریال11:53:19
1,718.5 ریال11:52:52
1,718.25 ریال11:52:44
1,718.75 ریال11:51:52
1,718.5 ریال11:51:26
1,718.25 ریال11:50:47
1,717.75 ریال11:50:41
1,717.25 ریال11:50:21
1,717.5 ریال11:49:54
1,716.75 ریال11:47:46
1,716.25 ریال11:41:43
1,716.5 ریال11:41:37
1,716.75 ریال11:40:57
1,717.25 ریال11:39:11
1,716.75 ریال11:36:45
1,716.25 ریال11:35:41
1,716.75 ریال11:34:42
1,717.25 ریال11:34:36
1,717 ریال11:34:17
1,717.25 ریال11:33:53
1,716.75 ریال11:33:19
1,717 ریال11:32:33
1,716.25 ریال11:32:26
1,715.75 ریال11:31:50
1,716.25 ریال11:31:22
1,716 ریال11:30:51
1,715.25 ریال11:30:21
1,715.75 ریال11:29:49
1,716.25 ریال11:29:29
1,717.25 ریال11:28:15
1,717.75 ریال11:26:13
1,717.5 ریال11:25:20
1,717.25 ریال11:25:15
1,717.5 ریال11:24:08
1,718.25 ریال11:23:19
1,718 ریال11:23:08
1,717.75 ریال11:22:38
1,717.25 ریال11:21:14
1,717.5 ریال11:21:09
1,717.75 ریال11:20:26
1,717.25 ریال11:19:49
1,716.75 ریال11:19:33
1,716.5 ریال11:19:28
1,716.25 ریال11:19:07
1,719.25 ریال11:16:17
1,719 ریال11:16:12
1,718.75 ریال11:15:35
1,719.25 ریال11:14:49
1,718.75 ریال11:14:06
1,719 ریال11:13:43
1,718.25 ریال11:13:35
1,717.75 ریال11:13:28
1,718 ریال11:13:19
1,717.75 ریال11:13:11
1,717.25 ریال11:12:50
1,717.75 ریال11:12:41
1,718 ریال11:12:33
1,719 ریال11:12:28
1,719.25 ریال11:12:24
1,718.75 ریال11:11:50
1,719.25 ریال11:11:36
1,720.75 ریال11:10:09
1,721.5 ریال11:08:08
1,721.25 ریال11:07:47
1,722.75 ریال11:07:43
1,723 ریال11:07:24
1,722.75 ریال11:07:14
1,723.25 ریال11:06:48
1,722.75 ریال11:04:26
1,723.25 ریال11:01:37
1,723 ریال11:01:12
1,722.75 ریال11:00:51
1,723.25 ریال11:00:22
1,723.75 ریال10:59:38
1,724.25 ریال10:59:30
1,723.75 ریال10:59:07
1,724.25 ریال10:58:20
1,724.5 ریال10:58:15
1,724.25 ریال10:57:51
1,723.75 ریال10:56:33
1,724.25 ریال10:56:08
1,724.75 ریال10:54:37
1,724.25 ریال10:54:13
1,724 ریال10:54:08
1,724.25 ریال10:53:34
1,724.5 ریال10:51:18
1,724.25 ریال10:47:46
1,724.75 ریال10:46:53
1,725 ریال10:46:32
1,725.25 ریال10:45:14
1,725 ریال10:45:08
1,725.25 ریال10:44:51
1,725.75 ریال10:42:23
1,725.25 ریال10:41:19
1,725.5 ریال10:40:37
1,724.75 ریال10:37:27
1,724.5 ریال10:37:23
1,724.25 ریال10:37:18
1,724.75 ریال10:36:52
1,725.25 ریال10:36:48
1,725.75 ریال10:36:07
1,726.25 ریال10:35:40
1,726.75 ریال10:35:31
1,727.25 ریال10:34:57
1,727.75 ریال10:34:37
1,728.25 ریال10:32:34
1,727.5 ریال10:32:14
1,728 ریال10:31:49
1,728.75 ریال10:31:40
1,729.25 ریال10:31:09
1,728.75 ریال10:30:56
1,728.5 ریال10:30:50
1,728.75 ریال10:30:24
1,728 ریال10:30:17
1,728.25 ریال10:24:12
1,728.75 ریال10:24:07
1,729 ریال10:22:08
1,729.25 ریال10:21:46
1,729.75 ریال10:21:07
1,729.5 ریال10:20:55
1,729.75 ریال10:19:14
1,730.25 ریال10:19:09
1,729.75 ریال10:16:18
1,729.25 ریال10:16:08
1,728.25 ریال10:13:45
1,727.75 ریال10:12:44
1,727.25 ریال10:10:57
1,727.75 ریال10:09:41
1,728.25 ریال10:09:37
1,728.75 ریال10:09:29
1,729.25 ریال10:09:25
1,729 ریال10:09:21
1,728.75 ریال10:06:07
1,729 ریال10:05:49
1,729.25 ریال10:05:45
1,728.75 ریال10:05:19
1,728.25 ریال10:04:29
1,728 ریال10:04:25
1,728.25 ریال10:04:07
1,728 ریال10:02:29
1,727.75 ریال10:01:16
1,728.25 ریال10:01:09
1,727.75 ریال10:00:51
1,728 ریال10:00:41
1,727.75 ریال10:00:19
1,728 ریال9:59:50
1,727.75 ریال9:58:07
1,728 ریال9:56:40
1,728.25 ریال9:55:45
1,728 ریال9:55:42
1,727.75 ریال9:54:06
1,729 ریال9:53:19
1,729.75 ریال9:52:52
1,730 ریال9:52:45
1,729.75 ریال9:51:51
1,730 ریال9:51:22
1,730.75 ریال9:48:16
1,731 ریال9:40:29
1,730.75 ریال9:39:49
1,731 ریال9:39:17
1,730.75 ریال9:36:33
1,731 ریال9:34:52
1,731.25 ریال9:34:49
1,731 ریال9:32:42
1,730.75 ریال9:32:24
1,731.5 ریال9:32:07
1,731.75 ریال9:30:25
1,732 ریال9:30:10
1,731.75 ریال9:28:44
1,732 ریال9:28:40
1,730.25 ریال9:26:07
1,730.5 ریال9:25:39
1,730.25 ریال9:25:28
1,730.75 ریال9:25:17
1,731.25 ریال9:24:10
1,730.75 ریال9:23:14
1,730.25 ریال9:19:44
1,729.75 ریال9:10:25
1,729.5 ریال9:04:33
1,729.25 ریال9:04:26
1,729 ریال9:04:07
1,729.75 ریال9:01:13
1,729 ریال9:00:23
1,728.75 ریال8:58:19
1,729.25 ریال8:55:07
1,728.75 ریال8:39:32
1,729 ریال8:32:45
1,728.25 ریال8:31:07
1,727.75 ریال7:42:48
1,728 ریال7:32:53
1,728.25 ریال7:15:18
1,728.5 ریال7:04:12
1,728.75 ریال7:02:05
1,729 ریال6:54:18
1,728.75 ریال6:50:37
1,728.25 ریال6:49:30
1,729 ریال6:48:35
1,729.25 ریال6:44:04
1,729 ریال6:42:05
1,728.75 ریال6:31:29
1,729 ریال6:31:09
1,728.75 ریال6:31:05
1,729.5 ریال6:29:16
1,728.25 ریال6:22:09
1,728 ریال6:19:05
1,728.5 ریال6:17:10
1,728 ریال6:16:07
1,727.75 ریال6:13:20
1,727.5 ریال6:12:04
1,727.25 ریال6:11:04
1,726.75 ریال6:10:11
1,726.5 ریال6:06:05
1,726.75 ریال6:05:08
1,726.5 ریال6:02:44
1,725.75 ریال6:02:38
1,726 ریال6:02:19
1,725.75 ریال6:01:06
1,726 ریال6:00:12
1,725.75 ریال5:50:25
1,726 ریال5:45:13
1,725.75 ریال5:45:10
1,726 ریال5:45:07
1,726.25 ریال5:44:35
1,726 ریال5:44:32
1,726.25 ریال5:44:24
1,726 ریال5:44:19
1,726.25 ریال5:44:08
1,725.75 ریال5:44:05
1,726 ریال5:43:49
1,726.25 ریال5:43:39
1,726 ریال5:40:39
1,726.5 ریال5:38:07
1,726.25 ریال5:35:31
1,726.5 ریال5:35:26
1,727.25 ریال5:35:23
1,727.5 ریال5:01:40
1,727.25 ریال5:00:34
1,726.75 ریال5:00:17
1,727.25 ریال4:50:06
1,726.5 ریال4:48:40
1,727.25 ریال4:48:16
1,727.5 ریال4:47:09
1,728 ریال4:46:36
1,728.25 ریال4:46:27
1,728.5 ریال4:46:12
1,728 ریال4:46:05
1,727.25 ریال4:45:24
1,727.5 ریال4:45:09
1,727 ریال4:44:55
1,727.5 ریال4:44:47
1,726.5 ریال4:42:52
1,725.75 ریال4:42:15
1,725.5 ریال4:38:33
1,725.25 ریال4:36:30
1,725.5 ریال4:36:05
1,726.5 ریال4:35:11
1,727.5 ریال4:31:13
1,727.75 ریال4:29:27
1,726.25 ریال4:22:06
1,726.5 ریال3:42:53
1,726.25 ریال3:42:47
1,727.25 ریال3:41:09
1,727.5 ریال3:40:28
1,727.25 ریال3:40:08
1,726.25 ریال3:38:52
1,726.5 ریال3:30:53
1,726.75 ریال3:30:40
1,727 ریال3:30:29
1,727.25 ریال3:30:13
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات