شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار استرالیا / دلار

  • نرخ فعلی:0.6733
  • بالاترین قیمت روز:0.6759
  • پایین ترین قیمت روز:0.6725
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.6756
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۶:۰۶:۱۹
  • نرخ روز گذشته:0.6755
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.33%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0022

نمودار کندل استیک دلار استرالیا / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار استرالیا / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.6733 ریال16:06:19
0.6734 ریال16:03:17
0.6732 ریال16:01:19
0.6728 ریال15:55:19
0.6728 ریال15:55:18
0.6726 ریال15:53:16
0.6725 ریال15:51:20
0.6726 ریال15:49:17
0.6727 ریال15:47:15
0.6725 ریال15:45:27
0.6725 ریال15:45:24
0.6727 ریال15:43:16
0.6728 ریال15:41:16
0.6727 ریال15:37:16
0.6728 ریال15:33:20
0.6729 ریال15:31:18
0.6731 ریال15:29:17
0.6728 ریال15:27:21
0.6731 ریال15:25:19
0.6731 ریال15:25:18
0.673 ریال15:21:20
0.6731 ریال15:19:16
0.6732 ریال15:17:16
0.6735 ریال15:15:23
0.6735 ریال15:15:22
0.6733 ریال15:09:21
0.6734 ریال15:07:17
0.6736 ریال15:05:18
0.6736 ریال15:05:17
0.6734 ریال15:03:18
0.6733 ریال15:01:21
0.6735 ریال14:59:14
0.6731 ریال14:57:20
0.6732 ریال14:55:17
0.6732 ریال14:55:16
0.6734 ریال14:53:14
0.6736 ریال14:49:18
0.6738 ریال14:45:25
0.6738 ریال14:45:24
0.6739 ریال14:44:16
0.6738 ریال14:41:15
0.6739 ریال14:37:16
0.6738 ریال14:35:19
0.6738 ریال14:35:18
0.6739 ریال14:33:19
0.674 ریال14:31:19
0.6737 ریال14:29:16
0.6734 ریال14:27:19
0.6732 ریال14:19:15
0.6733 ریال14:15:24
0.6733 ریال14:15:23
0.6734 ریال14:13:18
0.6733 ریال14:09:23
0.6735 ریال14:05:16
0.6735 ریال14:05:15
0.6736 ریال14:03:16
0.6737 ریال13:59:16
0.6738 ریال13:55:17
0.6738 ریال13:55:16
0.6737 ریال13:53:14
0.6736 ریال13:48:19
0.6739 ریال13:45:20
0.6739 ریال13:45:18
0.6737 ریال13:43:14
0.6739 ریال13:37:15
0.6741 ریال13:35:16
0.6741 ریال13:35:15
0.6738 ریال13:33:19
0.6739 ریال13:31:16
0.674 ریال13:29:13
0.6737 ریال13:27:16
0.6738 ریال13:24:19
0.6739 ریال13:19:13
0.6738 ریال13:15:21
0.6738 ریال13:15:20
0.6739 ریال13:13:13
0.6741 ریال13:11:14
0.674 ریال13:09:18
0.6739 ریال13:03:14
0.6743 ریال12:59:13
0.674 ریال12:57:17
0.6739 ریال12:53:12
0.674 ریال12:44:13
0.6741 ریال12:39:16
0.6743 ریال12:37:13
0.6741 ریال12:35:14
0.6741 ریال12:35:14
0.6744 ریال12:25:16
0.6744 ریال12:25:16
0.6743 ریال12:23:13
0.6744 ریال12:21:19
0.6742 ریال12:19:14
0.6743 ریال12:15:22
0.6743 ریال12:15:21
0.6741 ریال12:13:13
0.6738 ریال12:11:15
0.674 ریال12:09:17
0.6738 ریال12:06:17
0.6735 ریال11:59:14
0.6736 ریال11:57:18
0.6733 ریال11:55:15
0.6733 ریال11:55:14
0.6736 ریال11:49:12
0.6738 ریال11:47:13
0.6735 ریال11:39:18
0.6734 ریال11:37:12
0.6733 ریال11:35:12
0.6733 ریال11:35:11
0.6735 ریال11:33:17
0.6734 ریال11:31:14
0.6735 ریال11:29:05
0.6734 ریال11:27:09
0.6735 ریال11:25:06
0.6735 ریال11:25:04
0.6737 ریال11:23:05
0.6738 ریال11:21:10
0.674 ریال11:19:04
0.6738 ریال11:17:05
0.6739 ریال11:15:10
0.6739 ریال11:15:09
0.6737 ریال11:13:05
0.6738 ریال11:11:04
0.674 ریال11:09:23
0.6739 ریال11:03:18
0.6738 ریال11:01:25
0.6737 ریال10:59:17
0.674 ریال10:57:22
0.6742 ریال10:55:23
0.6742 ریال10:55:22
0.674 ریال10:51:20
0.6738 ریال10:49:18
0.674 ریال10:47:18
0.6741 ریال10:45:25
0.6741 ریال10:45:24
0.6742 ریال10:41:19
0.6743 ریال10:39:21
0.6744 ریال10:37:17
0.6745 ریال10:35:18
0.6745 ریال10:35:16
0.6744 ریال10:33:24
0.6743 ریال10:31:21
0.6745 ریال10:29:15
0.6742 ریال10:21:22
0.6746 ریال10:19:19
0.6744 ریال10:17:15
0.6743 ریال10:11:17
0.6745 ریال10:09:18
0.6744 ریال10:07:15
0.6746 ریال10:06:17
0.6744 ریال10:03:14
0.6743 ریال10:01:21
0.6745 ریال9:59:14
0.6746 ریال9:57:18
0.6743 ریال9:55:17
0.6743 ریال9:55:16
0.674 ریال9:53:14
0.6742 ریال9:51:20
0.6744 ریال9:49:13
0.6745 ریال9:47:12
0.674 ریال9:45:19
0.674 ریال9:45:18
0.6742 ریال9:44:12
0.6739 ریال9:41:12
0.6741 ریال9:39:15
0.674 ریال9:37:11
0.6739 ریال9:35:14
0.6739 ریال9:35:13
0.6738 ریال9:33:14
0.6741 ریال9:27:15
0.6739 ریال9:25:14
0.6739 ریال9:25:13
0.6738 ریال9:23:12
0.6737 ریال9:21:18
0.6736 ریال9:17:11
0.6734 ریال9:15:18
0.6734 ریال9:15:18
0.6736 ریال9:13:13
0.6737 ریال9:11:11
0.6734 ریال8:57:13
0.6736 ریال8:55:10
0.6736 ریال8:55:10
0.6738 ریال8:53:08
0.6737 ریال8:43:09
0.6736 ریال8:41:11
0.6734 ریال8:33:09
0.6733 ریال8:31:10
0.6734 ریال8:15:11
0.6734 ریال8:15:11
0.6737 ریال8:13:07
0.6734 ریال8:11:07
0.6735 ریال8:09:09
0.6734 ریال8:07:07
0.6736 ریال8:03:07
0.6733 ریال7:55:08
0.6733 ریال7:55:08
0.6732 ریال7:53:06
0.6735 ریال7:51:09
0.6732 ریال7:44:06
0.6733 ریال7:39:09
0.6735 ریال7:37:06
0.6733 ریال7:33:09
0.6732 ریال7:31:33
0.6734 ریال7:27:10
0.6732 ریال7:26:05
0.6733 ریال7:24:09
0.6734 ریال7:21:08
0.6733 ریال7:15:09
0.6733 ریال7:15:09
0.6734 ریال7:13:05
0.6733 ریال7:11:05
0.6732 ریال7:07:05
0.6733 ریال7:06:08
0.6734 ریال6:57:08
0.6735 ریال6:55:06
0.6735 ریال6:55:06
0.6733 ریال6:53:05
0.6734 ریال6:48:08
0.6735 ریال6:46:06
0.6734 ریال6:44:04
0.6735 ریال6:35:06
0.6735 ریال6:35:06
0.6736 ریال6:31:06
0.6737 ریال6:29:05
0.674 ریال6:27:07
0.6737 ریال6:24:07
0.6736 ریال6:17:04
0.6735 ریال6:09:07
0.6737 ریال6:07:04
0.6734 ریال6:03:07
0.6736 ریال6:01:05
0.6737 ریال5:59:04
0.6739 ریال5:57:08
0.6738 ریال5:55:06
0.6738 ریال5:55:04
0.6739 ریال5:53:05
0.6738 ریال5:51:08
0.6739 ریال5:49:06
0.6738 ریال5:47:04
0.6739 ریال5:44:05
0.674 ریال5:41:06
0.6738 ریال5:37:05
0.6739 ریال5:33:07
0.6738 ریال5:31:05
0.6737 ریال5:29:04
0.6738 ریال5:26:06
0.6737 ریال5:21:08
0.6733 ریال5:17:04
0.6732 ریال5:15:09
0.6732 ریال5:15:08
0.6733 ریال5:13:05
0.6732 ریال5:11:04
0.6731 ریال5:09:08
0.6729 ریال5:07:04
0.6732 ریال5:03:07
0.673 ریال5:01:05
0.6729 ریال4:59:04
0.6731 ریال4:57:07
0.6732 ریال4:53:04
0.6731 ریال4:51:07
0.6734 ریال4:49:04
0.6737 ریال4:48:08
0.6736 ریال4:45:10
0.6736 ریال4:45:09
0.6735 ریال4:44:04
0.6738 ریال4:41:04
0.6737 ریال4:39:09
0.6738 ریال4:35:07
0.6738 ریال4:35:06
0.6739 ریال4:33:08
0.6741 ریال4:31:07
0.6743 ریال4:29:05
0.6742 ریال4:27:08
0.6743 ریال4:26:05
0.6742 ریال4:24:09
0.6739 ریال4:21:07
0.6742 ریال4:17:04
0.674 ریال4:15:09
0.674 ریال4:15:08
0.6742 ریال4:13:06
0.6743 ریال4:09:08
0.675 ریال4:03:06
0.6751 ریال4:01:05
0.6752 ریال3:59:04
0.6751 ریال3:57:08
0.675 ریال3:53:04
0.6749 ریال3:51:07
0.6751 ریال3:49:05
0.6753 ریال3:45:09
0.6753 ریال3:45:08
0.6752 ریال3:43:04
0.6751 ریال3:41:04
0.6753 ریال3:39:07
0.6754 ریال3:33:07
0.6753 ریال3:31:04
0.6754 ریال3:27:06
0.6753 ریال3:23:03
0.6754 ریال3:19:05
0.6756 ریال3:17:04
0.6753 ریال3:13:04
0.6752 ریال3:07:04
0.6751 ریال3:06:07
0.6754 ریال3:03:06
0.6753 ریال3:01:05
0.6751 ریال2:57:07
0.6753 ریال2:55:05
0.6753 ریال2:55:04
0.675 ریال2:37:04
0.6752 ریال2:31:05
0.6753 ریال2:29:04
0.6754 ریال2:27:07
0.6755 ریال2:25:05
0.6755 ریال2:25:04
0.6757 ریال2:24:07
0.6754 ریال2:19:04
0.6753 ریال2:17:04
0.6752 ریال2:15:09
0.6752 ریال2:15:09
0.6753 ریال2:06:07
0.6754 ریال1:59:05
0.6756 ریال1:57:07
0.6754 ریال1:51:07
0.6753 ریال1:49:04
0.6752 ریال1:47:04
0.6755 ریال1:45:08
0.6755 ریال1:45:08
0.6756 ریال1:43:04
0.6755 ریال1:33:07
0.6756 ریال1:29:03
0.6755 ریال1:23:04
0.6756 ریال1:21:08
0.6753 ریال1:19:04
0.6752 ریال1:17:04
0.675 ریال1:13:03
0.6751 ریال1:06:06
0.675 ریال1:01:05
0.6752 ریال0:59:04
0.6755 ریال0:57:07
0.6752 ریال0:55:06
0.6752 ریال0:55:05
0.6751 ریال0:49:04
0.6753 ریال0:47:04
0.6751 ریال0:43:04
0.675 ریال0:41:04
0.6751 ریال0:39:06
0.675 ریال0:37:04
0.6755 ریال0:35:04
0.6755 ریال0:35:04
0.6756 ریال0:33:06
0.6754 ریال0:31:04
0.6758 ریال0:29:03
0.6759 ریال0:23:04
0.6758 ریال0:21:07
0.6759 ریال0:19:03
0.6758 ریال0:17:03
0.6757 ریال0:13:04
0.6756 ریال0:04:04
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات