کالایاب
شاخص یاب

دلار هرات

  • نرخ فعلی:115400
  • بالاترین قیمت روز:116600
  • پایین ترین قیمت روز:115200
  • بیشترین مقدار نوسان روز:400
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.17%
  • نرخ بازگشایی بازار:116,600
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۸:۲۸:۲۶
  • نرخ روز گذشته:120,100
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:4.07%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:4,700

نمودار کندل استیک دلار هرات در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار هرات در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
115,400 ریال18:28:26
115,200 ریال18:27:09
115,600 ریال17:55:11
115,500 ریال17:54:45
115,600 ریال17:34:38
115,500 ریال17:34:10
115,600 ریال17:32:52
115,700 ریال17:24:08
115,500 ریال17:23:40
115,700 ریال17:19:46
115,600 ریال17:19:18
115,700 ریال16:53:30
115,600 ریال16:53:05
115,700 ریال16:44:18
115,800 ریال16:43:03
115,700 ریال16:42:34
115,800 ریال16:40:49
115,700 ریال16:40:23
115,800 ریال16:36:04
115,700 ریال16:35:07
115,800 ریال16:15:26
115,700 ریال16:06:38
115,600 ریال16:06:13
115,700 ریال16:02:17
115,600 ریال16:01:50
115,700 ریال15:58:20
115,600 ریال15:57:54
115,800 ریال15:54:49
115,600 ریال15:54:03
115,700 ریال15:42:08
115,600 ریال15:31:12
115,500 ریال15:19:49
115,600 ریال14:56:38
115,400 ریال14:56:11
115,500 ریال14:55:46
115,600 ریال14:54:28
115,500 ریال14:51:49
115,400 ریال14:50:30
115,600 ریال14:50:06
115,500 ریال14:49:38
115,600 ریال14:44:22
115,700 ریال14:40:26
115,800 ریال14:33:52
115,700 ریال14:32:08
115,800 ریال14:31:16
115,900 ریال14:29:03
115,800 ریال14:27:45
115,700 ریال14:27:18
115,900 ریال14:24:40
116,000 ریال14:17:41
115,900 ریال14:17:15
116,000 ریال14:16:49
115,900 ریال14:15:56
116,000 ریال14:15:05
115,900 ریال14:10:41
115,800 ریال14:08:56
116,000 ریال14:06:44
115,800 ریال14:06:19
116,000 ریال14:04:33
115,900 ریال14:04:07
116,000 ریال14:04:03
115,900 ریال14:01:30
116,000 ریال13:36:07
116,200 ریال13:35:40
116,000 ریال13:35:14
116,200 ریال13:34:22
116,000 ریال13:34:03
116,100 ریال13:32:37
116,000 ریال13:31:45
116,200 ریال13:30:53
116,000 ریال13:29:34
116,200 ریال13:27:22
116,000 ریال13:26:55
116,200 ریال13:26:30
116,100 ریال13:26:04
116,200 ریال13:25:38
116,300 ریال13:24:44
116,200 ریال13:20:48
116,100 ریال13:20:23
116,000 ریال13:19:04
116,100 ریال13:18:12
116,000 ریال13:17:44
116,200 ریال13:09:27
116,000 ریال13:08:33
116,100 ریال13:06:49
116,000 ریال13:05:31
116,200 ریال13:04:11
116,100 ریال13:00:15
116,200 ریال12:58:30
116,100 ریال12:55:26
116,000 ریال12:53:14
116,100 ریال12:51:05
116,200 ریال12:50:14
116,100 ریال12:48:03
116,200 ریال12:46:41
116,100 ریال12:46:15
116,200 ریال12:44:29
116,100 ریال12:44:04
116,300 ریال12:42:18
116,100 ریال12:41:27
116,300 ریال12:35:19
116,200 ریال12:34:25
116,300 ریال12:32:14
116,400 ریال12:30:07
116,300 ریال12:29:37
116,400 ریال12:28:44
116,300 ریال12:27:26
116,400 ریال12:23:56
116,500 ریال12:22:10
116,400 ریال12:21:44
116,500 ریال12:16:30
116,600 ریال12:16:05
116,500 ریال12:15:37
116,600 ریال12:12:07
116,500 ریال12:10:22
116,600 ریال12:04:05
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات