کالایاب
شاخص یاب
صفحات مرتبط

ترین های بورس و فرابورس

بازارها:
عنوان شرکت
نماد
قیمت پایانی
درصدریال
آخرین معامله
درصدریال
حجم معاملات
سهم
تعداد معاملات
عدد
ارزش معاملات
ریال
ارزش بازار
ریال
P/E
آ س پآ.س.پ
02,003
02,018
0 0 0 1.803 هزار میلیارد 400600
حآساآسیا سیر ارس
04,752
04,776
0 0 0 3.802 هزار میلیارد -
اپردازآتیه داده پرداز
014,609
014,764
0 0 0 10.957 هزار میلیارد 16800350
افراافرانت
08,172
08,150
0 0 0 5.108 هزار میلیارد 1217628
نوینبیمه نوین
02,035
02,035
0 0 0 3.053 هزار میلیارد -
وگردشبانک گردشگری
0754
0758
0 0 0 4.524 هزار میلیارد 32422
بپاسبیمه پاسارگاد
06,342
06,430
0 0 0 32.363 هزار میلیارد 1744050
بارانبیمه زندگی باران50%تادیه
0500
0500
0 0 0 600 میلیارد -
دیبانک دی
03,345
03,348
0 0 0 21.408 هزار میلیارد 919875
سمایهبانک سرمایه
01,226
01,226
0 0 0 4.904 هزار میلیارد 172866
میهنبیمه میهن
01,560
01,567
0 0 0 2.34 هزار میلیارد 62400
کمرجانبازرگانی و تولیدی مرجان کار
015,281
016,098
0 0 0 1.07 هزار میلیارد 4507895
حکمتبانک حکمت ایرانیان
01,000
01,000
0 0 0 6 هزار میلیارد 150000
بسامابیمه سامان
05,508
05,508
0 0 0 8.262 هزار میلیارد 1558764
ودیبیمه دی
02,585
02,550
0 0 0 6.463 هزار میلیارد 519585
کوثربیمه کوثر
09,899
09,811
0 0 0 24.748 هزار میلیارد 2266871
خدیزلبهمن دیزل
08,301
08,200
0 0 0 8.301 هزار میلیارد 6516285
اتکایبیمه اتکایی ایرانیان
02,893
02,921
0 0 0 7.233 هزار میلیارد 610423
ومعلمبیمه معلم
03,879
03,880
0 0 0 5.819 هزار میلیارد -
شاوانپالایش نفت لاوان
034,574
034,500
0 0 0 39.533 هزار میلیارد 1555830
مارونپتروشیمی مارون
038,755
038,781
0 0 0 310.04 هزار میلیارد 173234850
شغدیرپتروشیمی غدیر
08,185
08,189
0 0 0 10.641 هزار میلیارد -
شرازپالایش نفت شیراز
038,901
038,850
0 0 0 39.973 هزار میلیارد 10697775
شترانپالایش نفت تهران
03,454
03,440
0 0 0 41.448 هزار میلیارد -
زاگرسپتروشیمی زاگرس
061,130
061,220
0 0 0 146.712 هزار میلیارد 158265570
جمپتروشیمی جم
011,196
011,225
0 0 0 107.482 هزار میلیارد -
هجرتپخش هجرت
026,028
026,028
0 0 0 11.713 هزار میلیارد -
غدیسپاکدیس
010,376
010,380
0 0 0 2.905 هزار میلیارد -
پخشپخش البرز
012,884
012,800
0 0 0 7.73 هزار میلیارد 6055480
حپارساتوسعه حمل و نقل ریلی پارسیان
013,504
013,451
0 0 0 3.376 هزار میلیارد 36082688
تاپکیشتجارت الکترونیک پارسیان کیش
09,674
09,705
0 0 0 3.87 هزار میلیارد -
توریلتوکاریل
07,210
07,222
0 0 0 14.42 هزار میلیارد 2076480
شتوکاتوکا رنگ فولاد سپاهان
037,559
037,713
0 0 0 2.629 هزار میلیارد 12619824
بمپناتولید برق عسلویه مپنا
039,546
039,698
0 0 0 28.789 هزار میلیارد 81108846
شبصیرتولیدات پتروشیمی قائد بصیر
016,810
017,040
0 0 0 5.547 هزار میلیارد -
دماوندتولید نیروی برق دماوند
054,649
054,900
0 0 0 150.831 هزار میلیارد 90389446
حسیناتوسعه خدمات دریایی وبندری سینا
022,540
022,621
0 0 0 11.27 هزار میلیارد 16905000
مفاخرتوسعه فناوری اطلاعات خوارزمی
07,120
07,144
0 0 0 1.21 هزار میلیارد 1238880
بکهنوجتولید برق ماهتاب کهنوج
011,358
011,488
0 0 0 7.19 هزار میلیارد 17355024
دکپسولتولید ژلاتین کپسول ایران
014,480
014,399
0 0 0 2.896 هزار میلیارد -
دریشمکتولید و صادرات ریشمک
015,466
015,730
0 0 0 4.64 هزار میلیارد -
کتوکاتولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا
016,488
016,505
0 0 0 2.473 هزار میلیارد 8606736
داوهداروسازی آوه سینا
05,034
05,000
0 0 0 2.416 هزار میلیارد -
تلیسهدامداری تلیسه نمونه
010,628
010,493
0 0 0 2.232 هزار میلیارد 8799984
دسانکوداروسازی سبحان انکولوژی
04,579
04,522
0 0 0 3.943 هزار میلیارد 1327910
کاسپینداروسازی کاسپین تامین
014,642
014,643
0 0 0 6.589 هزار میلیارد 41993256
دتولیدداروسازی تولید دارو
04,079
04,128
0 0 0 2.447 هزار میلیارد 4645981
درهآوردارویی ره آورد تامین
09,130
09,189
0 0 0 1.826 هزار میلیارد -
حریلریل پردازسیر
02,725
02,730
0 0 0 5.341 هزار میلیارد 103550
حسیرریل سیر کوثر
04,962
04,962
0 0 0 2.992 هزار میلیارد -
هفرداراهیابان فردا
01,100
01,100
0 0 0 110 میلیارد -
فزرینزرین معدن آسیا
06,742
06,776
0 0 0 3.371 هزار میلیارد 4112620
کرمانس. توسعه و عمران استان کرمان
034,172
034,100
0 0 0 20.513 هزار میلیارد 2426212
گوهرانسرمایه گذاری توسعه گوهران امید
02,986
02,980
0 0 0 5.972 هزار میلیارد -630046
سدبیرس. تدبیرگران فارس وخوزستان
05,784
05,700
0 0 0 1.446 هزار میلیارد 1521192
ثپردیسسرمایه گذاری مسکن پردیس
03,224
03,254
0 0 0 4.514 هزار میلیارد 1892488
وسبحانسرمایه گذاری سبحان
03,384
03,370
0 0 0 4.399 هزار میلیارد 612504
سبزواسیمان لار سبزوار
05,549
05,500
0 0 0 3.326 هزار میلیارد 338489
ثرودسرمایه‌گذاری مسکن زاینده رود
02,639
02,666
0 0 0 1.32 هزار میلیارد 403767
ذوبسهامی ذوب آهن اصفهان
01,619
01,610
0 0 0 99.574 هزار میلیارد -942258
ثالوندسرمایه گذاری مسکن الوند
04,085
04,104
0 0 0 2.043 هزار میلیارد 1217330
کگهرسنگ آهن گهرزمین
016,459
016,513
0 0 0 202.446 هزار میلیارد -
ثترانسرمایه گذاری مسکن تهران
02,025
02,032
0 0 0 2.43 هزار میلیارد 190350
ثشرقسرمایه گذاری مسکن شمال شرق
02,015
02,050
0 0 0 1.209 هزار میلیارد -
غمینوشرکت صنایع غذایی مینو شرق
010,025
010,055
0 0 0 1.784 هزار میلیارد 6997450
سرچشمهشرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
04,882
04,932
0 0 0 16.599 هزار میلیارد -
غگلپاشیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
022,099
022,408
0 0 0 2.652 هزار میلیارد -
غگلستاشیر پاستوریزه پگاه گلستان
014,640
014,795
0 0 0 1.757 هزار میلیارد 10570080
ثباغشهر سازی و خانه سازی باغمیشه
05,426
05,400
0 0 0 7.162 هزار میلیارد 1969638
غفارسشیر پاستوریزه پگاه فارس
020,219
020,363
0 0 0 4.948 هزار میلیارد 12131400
ثغربشرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب
01,995
02,004
0 0 0 1.796 هزار میلیارد 251370
خراسانشرکت پتروشیمی خراسان
011,733
011,827
0 0 0 21.001 هزار میلیارد 13880139
کی بی سیشرکت کی بی سی
013,749
013,699
0 0 0 3.987 هزار میلیارد 9074340
ارفعشرکت آهن و فولاد ارفع
06,002
06,001
0 0 0 36.012 هزار میلیارد 54018
وثامنشرکت اعتباری ثامن
01,000
01,000
0 0 0 1.5 هزار میلیارد -
وکوثرشرکت اعتباری کوثر مرکزی
01,000
01,000
0 0 0 6 هزار میلیارد -
زشگزاشیر و گوشت زاگرس شهرکرد
026,452
026,452
0 0 0 2.116 هزار میلیارد -
شلیاشرکت مواد ویژه لیا
010,469
010,463
0 0 0 846.105 میلیارد 3193045
غپآذرشیر پگاه آذربایجان شرقی
012,151
012,140
0 0 0 2.43 هزار میلیارد -
اتکامشرکت بیمه اتکایی امین
02,331
02,376
0 0 0 6.993 هزار میلیارد 613053
ولبهمنشرکت بهمن لیزینگ
02,522
02,515
0 0 0 2.018 هزار میلیارد 940706
اعتلاشرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز
05,455
05,455
0 0 0 4.364 هزار میلیارد 2367470
بهپاکصنعتی بهپاک
010,714
010,714
0 0 0 5.357 هزار میلیارد -
ثروتمصندوق س. ثروت آفرین پارسیان
032,901
032,747
0 0 0 1.645 هزار میلیارد -
زنگانصنعت روی زنگان
015,421
015,580
0 0 0 1.542 هزار میلیارد 3269252
آسامصندوق سرمایه‌گذاری آسام-مختلط
035,208
035,208
0 0 0 35.208 هزار میلیارد -
اوصتاصندوق اندیشه ورزان صباتامین -د
012,516
012,516
0 0 0 1.252 هزار میلیارد -
صایندصندوق س. گنجینه آینده روشن
010,076
010,078
0 0 0 503.8 میلیارد -
صغربص.س.زمین وساختمان مسکن شمالغرب
012,271
012,271
0 0 0 253.978 میلیارد -
آشناتکص.س.ج.ایده نوتک آشنا12% تادیه
0120,000
0120,000
0 0 0 12 میلیارد -
کاریسصندوق سرمایه‌گذاری کاریس-سهام
037,810
038,135
0 0 0 37.81 هزار میلیارد -
رویشص.س.جسورانه رویش لوتوس30%تأدیه
0892,500
0892,500
0 0 0 446.25 میلیارد -
اطلسصندوق سرمایه‌گذاری اطلس-سهام
038,984
039,100
0 0 0 38.984 هزار میلیارد -
فناباص.ج. فناوری بازنشستگی 20%تادیه
0200,000
0200,000
0 0 0 20 میلیارد -
اعتمادصندوق س. اعتماد آفرین پارسیان
025,784
025,800
0 0 0 1.289 هزار میلیارد -
فولایصنایع فولاد آلیاژی یزد
07,063
06,850
0 0 0 946.442 میلیارد 2168341
الماسصندوق سرمایه‌گذاری الماس-سهام
032,985
033,300
0 0 0 32.985 هزار میلیارد -
آرمانیص.س.ج.فناوری آرمانی10%تادیه
0100,000
0100,000
0 0 0 60 میلیارد -
آگاسصندوق س. هستی بخش آگاه
048,201
048,900
0 0 0 48.201 هزار میلیارد -
سایناصنایع بهداشتی ساینا
018,424
018,490
0 0 0 1.842 هزار میلیارد 7553840
نسیمص.س.زمین و ساختمان نسیم
012,900
012,900
0 0 0 381.84 میلیارد -
کشرقصنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود
026,596
026,631
0 0 0 2.234 هزار میلیارد 6835172
سخنمصندوق.س.سپهرخبرگان نفت
010,747
010,747
0 0 0 537.35 میلیارد -
آکوردصندوق س. آرمان آتی کوثر
020,272
020,273
0 0 0 20.272 هزار میلیارد -
آتیمسصندوق س. آرمان آتیه درخشان مس
039,388
040,005
0 0 0 39.388 هزار میلیارد -
آسامیدصندوق س.مشترک آسمان امید -د
010,163
010,163
0 0 0 1.016 هزار میلیارد -
آساسصندوق سرمایه‌گذاری آساس-سهام
028,473
028,750
0 0 0 28.473 هزار میلیارد -
ثعمراعمران و توسعه شاهد
03,426
03,434
0 0 0 4.454 هزار میلیارد 722886
نطرینعطرین نخ قم
018,393
018,390
0 0 0 1.84 هزار میلیارد -
فرابورسفرابورس ایران
014,226
014,252
0 0 0 19.916 هزار میلیارد -
کپرورفرآوری زغال سنگ پروده طبس
025,942
025,851
0 0 0 9.339 هزار میلیارد 11103176
قچارفراوردههای غذایی وقند چهارمحال
035,825
035,400
0 0 0 5.016 هزار میلیارد 4191525
هرمزفولاد هرمزگان جنوب
05,590
05,600
0 0 0 83.85 هزار میلیارد -575770
قاسمقاسم ایران
031,220
031,330
0 0 0 18.732 هزار میلیارد 936600
قشیرقند شیروان قوچان و بجنورد
07,399
07,388
0 0 0 2.442 هزار میلیارد 1472401
حخزرکشتیرانی دریای خزر
017,087
017,143
0 0 0 18.454 هزار میلیارد 3810401
زقیامکشت و دام قیام اصفهان
015,995
015,995
0 0 0 5.598 هزار میلیارد -
زکشتکشاورزی مکانیزه اصفهان کشت
010,202
010,390
0 0 0 2.04 هزار میلیارد -
زدشتکشت و صنعت دشت خرم دره
06,700
06,723
0 0 0 4.623 هزار میلیارد -
زقیامکشت و دام قیام اصفهان
03,355
03,355
0 0 0 1.174 هزار میلیارد -
زفکاکشت و دامداری فکا
018,782
018,802
0 0 0 5.635 هزار میلیارد -
پکویرکویر تایر
06,301
06,319
0 0 0 1.26 هزار میلیارد -
زبیناکشاورزی و دامپروری بینالود
06,796
06,810
0 0 0 2.718 هزار میلیارد -
زشریفکشت وصنعت شریف آباد
09,874
09,963
0 0 0 5.134 هزار میلیارد -
زگلدشتکشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
015,638
015,709
0 0 0 3.128 هزار میلیارد 6958910
غشهدابکشت و صنعت شهداب ناب خراسان
04,382
04,358
0 0 0 5.828 هزار میلیارد -
چکاپاگروه صنایع کاغذ پارس
06,171
06,214
0 0 0 14.536 هزار میلیارد 2030259
گزسکه گز سکه
02,351
02,351
0 0 0 115.646 میلیارد -
تبرکگروه کارخانجات صنعتی تبرک
03,668
03,708
0 0 0 8.185 هزار میلیارد -
کرمان خودروگروه اقتصادی کرمان خودرو-پذیره
01,000
01,000
0 0 0 5 هزار میلیارد -
وهنرگروه توسعه هنر ایران
01,000
01,000
0 0 0 850 میلیارد -
وگسترگسترش سرمایه گذاری ایرانیان
03,491
03,480
0 0 0 1.396 هزار میلیارد -663290
سمگاگروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
07,799
07,731
0 0 0 23.397 هزار میلیارد 3579741
ولشرقلیزینگ ایران و شرق
02,340
02,333
0 0 0 1.404 هزار میلیارد -
دبالکمواد اولیه دارویی البرز بالک
05,423
05,442
0 0 0 2.007 هزار میلیارد 4175710
خفناورمهندسی صنعتی روان فن آور
02,026
02,035
0 0 0 202.6 میلیارد -
فماکماداکتو استیل کرد
06,000
06,000
0 0 0 2.43 هزار میلیارد -
کیمیامعدنی کیمیای زنجان گستران
013,800
013,812
0 0 0 3.18 هزار میلیارد 10488000
بالاسمهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن
010,569
010,597
0 0 0 1.585 هزار میلیارد 9586083
وهورمدیریت انرژی امید تابان هور
05,466
05,500
0 0 0 21.864 هزار میلیارد 1421160
وعسکرموسسه مالی و اعتباری عسکریه
02,487
02,516
0 0 0 15.071 هزار میلیارد -
اوانمبین وان کیش
025,651
026,000
0 0 0 5.13 هزار میلیارد -
شگامرنمجتمع پترو صنعت گامرون
090,580
090,580
0 0 0 5.435 هزار میلیارد -
زماهانمجتمع تولید گوشت مرغ ماهان
012,179
012,096
0 0 0 4.872 هزار میلیارد -
بزاگرسنیروگاه زاگرس کوثر
05,161
05,143
0 0 0 15.483 هزار میلیارد -
شرانلنفت ایرانول
011,504
011,530
0 0 0 23.008 هزار میلیارد 21040816
شپاسنفت پاسارگاد
08,207
08,230
0 0 0 19.697 هزار میلیارد 6836431
غویتاویتانا
015,166
015,260
0 0 0 9.1 هزار میلیارد -
گکوثرهتل پارسیان کوثر اصفهان
017,384
017,200
0 0 0 1.912 هزار میلیارد -
میدکوهلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
04,918
04,958
0 0 0 142.622 هزار میلیارد -
سیستمهمکاران سیستم
04,948
04,999
0 0 0 3.711 هزار میلیارد -