کالایاب
شاخص یاب
صفحات مرتبط

ترین های بورس و فرابورس

بازارها:
عنوان شرکت
نماد
قیمت پایانی
درصدریال
آخرین معامله
درصدریال
حجم معاملات
سهم
تعداد معاملات
عدد
ارزش معاملات
ریال
ارزش بازار
ریال
P/E
آ س پآ.س.پ
02,026
02,007
0 0 0 1.823 هزار میلیارد 405200
حآساآسیا سیر ارس
04,981
04,989
0 0 0 3.985 هزار میلیارد -
اپردازآتیه داده پرداز
014,669
014,898
0 0 0 11.002 هزار میلیارد 16869350
افراافرانت
08,572
08,580
0 0 0 5.358 هزار میلیارد 1277228
نوینبیمه نوین
02,136
02,136
0 0 0 3.204 هزار میلیارد -
وگردشبانک گردشگری
0754
0758
0 0 0 4.524 هزار میلیارد 32422
بپاسبیمه پاسارگاد
06,627
06,530
0 0 0 33.818 هزار میلیارد 1822425
بارانبیمه زندگی باران50%تادیه
0500
0500
0 0 0 600 میلیارد -
دیبانک دی
03,436
03,330
0 0 0 21.99 هزار میلیارد 944900
سمایهبانک سرمایه
01,226
01,226
0 0 0 4.904 هزار میلیارد 172866
میهنبیمه میهن
01,638
01,638
0 0 0 2.457 هزار میلیارد 65520
کمرجانبازرگانی و تولیدی مرجان کار
016,045
016,045
0 0 0 1.123 هزار میلیارد 4733275
حکمتبانک حکمت ایرانیان
01,000
01,000
0 0 0 6 هزار میلیارد 150000
بسامابیمه سامان
05,750
05,620
0 0 0 8.625 هزار میلیارد 1627250
ودیبیمه دی
02,606
02,561
0 0 0 6.515 هزار میلیارد 523806
کوثربیمه کوثر
09,735
09,508
0 0 0 24.338 هزار میلیارد 2229315
خدیزلبهمن دیزل
08,209
08,000
0 0 0 8.209 هزار میلیارد 6444065
اتکایبیمه اتکایی ایرانیان
02,956
02,953
0 0 0 7.39 هزار میلیارد 623716
ومعلمبیمه معلم
03,962
03,902
0 0 0 5.943 هزار میلیارد -
شاوانپالایش نفت لاوان
034,921
034,901
0 0 0 39.929 هزار میلیارد 1571445
مارونپتروشیمی مارون
038,824
038,711
0 0 0 310.592 هزار میلیارد 173543280
شغدیرپتروشیمی غدیر
08,104
08,200
0 0 0 10.535 هزار میلیارد -
شرازپالایش نفت شیراز
038,889
039,500
0 0 0 39.96 هزار میلیارد 10694475
شترانپالایش نفت تهران
03,454
03,440
0 0 0 41.448 هزار میلیارد -
زاگرسپتروشیمی زاگرس
060,949
061,100
0 0 0 146.278 هزار میلیارد 157796961
جمپتروشیمی جم
011,196
011,225
0 0 0 107.482 هزار میلیارد -
هجرتپخش هجرت
027,329
027,329
0 0 0 12.298 هزار میلیارد -
غدیسپاکدیس
010,627
010,500
0 0 0 2.976 هزار میلیارد -
پخشپخش البرز
012,808
012,800
0 0 0 7.685 هزار میلیارد 6019760
حپارساتوسعه حمل و نقل ریلی پارسیان
014,094
014,179
0 0 0 3.524 هزار میلیارد 37659168
تاپکیشتجارت الکترونیک پارسیان کیش
010,157
010,157
0 0 0 4.063 هزار میلیارد -
توریلتوکاریل
07,566
07,570
0 0 0 15.132 هزار میلیارد 2179008
شتوکاتوکا رنگ فولاد سپاهان
039,433
039,436
0 0 0 2.76 هزار میلیارد 13249488
بمپناتولید برق عسلویه مپنا
040,120
039,542
0 0 0 29.207 هزار میلیارد 82286120
شبصیرتولیدات پتروشیمی قائد بصیر
017,185
017,110
0 0 0 5.671 هزار میلیارد -
دماوندتولید نیروی برق دماوند
052,587
052,050
0 0 0 145.14 هزار میلیارد 86978898
حسیناتوسعه خدمات دریایی وبندری سینا
023,302
023,600
0 0 0 11.651 هزار میلیارد 17476500
مفاخرتوسعه فناوری اطلاعات خوارزمی
07,225
07,140
0 0 0 1.228 هزار میلیارد 1257150
بکهنوجتولید برق ماهتاب کهنوج
011,705
011,470
0 0 0 7.409 هزار میلیارد 17885240
دکپسولتولید ژلاتین کپسول ایران
014,950
014,900
0 0 0 2.99 هزار میلیارد -
دریشمکتولید و صادرات ریشمک
016,214
016,239
0 0 0 4.864 هزار میلیارد -
کتوکاتولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا
016,627
016,520
0 0 0 2.494 هزار میلیارد 8679294
داوهداروسازی آوه سینا
05,184
05,140
0 0 0 2.488 هزار میلیارد -
تلیسهدامداری تلیسه نمونه
010,646
010,601
0 0 0 2.236 هزار میلیارد 8814888
دسانکوداروسازی سبحان انکولوژی
04,587
04,580
0 0 0 3.949 هزار میلیارد 1330230
کاسپینداروسازی کاسپین تامین
015,374
015,374
0 0 0 6.918 هزار میلیارد 44092632
دتولیدداروسازی تولید دارو
04,272
04,282
0 0 0 2.563 هزار میلیارد 4865808
درهآوردارویی ره آورد تامین
09,417
09,586
0 0 0 1.883 هزار میلیارد -
حریلریل پردازسیر
02,850
02,861
0 0 0 5.586 هزار میلیارد 108300
حسیرریل سیر کوثر
04,962
04,962
0 0 0 2.992 هزار میلیارد -
هفرداراهیابان فردا
01,100
01,100
0 0 0 110 میلیارد -
فزرینزرین معدن آسیا
06,780
06,825
0 0 0 3.39 هزار میلیارد 4135800
کرمانس. توسعه و عمران استان کرمان
034,657
034,296
0 0 0 20.805 هزار میلیارد 2460647
گوهرانسرمایه گذاری توسعه گوهران امید
02,988
03,045
0 0 0 5.976 هزار میلیارد -630468
سدبیرس. تدبیرگران فارس وخوزستان
05,849
06,073
0 0 0 1.462 هزار میلیارد 1538287
ثپردیسسرمایه گذاری مسکن پردیس
03,246
03,180
0 0 0 4.544 هزار میلیارد 1905402
وسبحانسرمایه گذاری سبحان
03,335
03,360
0 0 0 4.336 هزار میلیارد 603635
سبزواسیمان لار سبزوار
05,757
05,826
0 0 0 3.451 هزار میلیارد 351177
ثرودسرمایه‌گذاری مسکن زاینده رود
02,752
02,770
0 0 0 1.376 هزار میلیارد 421056
ذوبسهامی ذوب آهن اصفهان
01,632
01,628
0 0 0 100.374 هزار میلیارد -949824
ثالوندسرمایه گذاری مسکن الوند
04,209
04,175
0 0 0 2.105 هزار میلیارد 1254282
کگهرسنگ آهن گهرزمین
016,254
016,450
0 0 0 199.924 هزار میلیارد -
ثترانسرمایه گذاری مسکن تهران
02,116
02,125
0 0 0 2.539 هزار میلیارد 198904
ثشرقسرمایه گذاری مسکن شمال شرق
02,015
02,050
0 0 0 1.209 هزار میلیارد -
غمینوشرکت صنایع غذایی مینو شرق
010,525
010,526
0 0 0 1.873 هزار میلیارد 7346450
سرچشمهشرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
05,054
05,126
0 0 0 17.184 هزار میلیارد -
غگلپاشیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
023,188
023,203
0 0 0 2.783 هزار میلیارد -
غگلستاشیر پاستوریزه پگاه گلستان
015,250
015,249
0 0 0 1.83 هزار میلیارد 11010500
ثباغشهر سازی و خانه سازی باغمیشه
05,404
05,426
0 0 0 7.133 هزار میلیارد 1961652
غفارسشیر پاستوریزه پگاه فارس
021,229
021,229
0 0 0 5.195 هزار میلیارد 12737400
ثغربشرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب
02,067
02,000
0 0 0 1.86 هزار میلیارد 260442
خراسانشرکت پتروشیمی خراسان
011,733
011,827
0 0 0 21.001 هزار میلیارد 13880139
کی بی سیشرکت کی بی سی
014,197
014,239
0 0 0 4.117 هزار میلیارد 9370020
ارفعشرکت آهن و فولاد ارفع
05,955
05,944
0 0 0 35.73 هزار میلیارد 53595
وثامنشرکت اعتباری ثامن
01,000
01,000
0 0 0 1.5 هزار میلیارد -
وکوثرشرکت اعتباری کوثر مرکزی
01,000
01,000
0 0 0 6 هزار میلیارد -
زشگزاشیر و گوشت زاگرس شهرکرد
027,720
027,774
0 0 0 2.218 هزار میلیارد -
شلیاشرکت مواد ویژه لیا
010,469
010,463
0 0 0 846.105 میلیارد 3193045
غپآذرشیر پگاه آذربایجان شرقی
012,338
012,327
0 0 0 2.468 هزار میلیارد -
اتکامشرکت بیمه اتکایی امین
02,430
02,392
0 0 0 7.29 هزار میلیارد 639090
ولبهمنشرکت بهمن لیزینگ
02,625
02,646
0 0 0 2.1 هزار میلیارد 979125
اعتلاشرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز
05,993
06,013
0 0 0 4.794 هزار میلیارد 2600962
بهپاکصنعتی بهپاک
011,187
011,248
0 0 0 5.594 هزار میلیارد -
ثروتمصندوق س. ثروت آفرین پارسیان
033,159
033,310
0 0 0 1.658 هزار میلیارد -
زنگانصنعت روی زنگان
016,072
016,192
0 0 0 1.607 هزار میلیارد 3407264
آسامصندوق سرمایه‌گذاری آسام-مختلط
035,698
036,000
0 0 0 35.698 هزار میلیارد -
اوصتاصندوق اندیشه ورزان صباتامین -د
012,539
012,538
0 0 0 1.254 هزار میلیارد -
صایندصندوق س. گنجینه آینده روشن
010,085
010,086
0 0 0 504.25 میلیارد -
صغربص.س.زمین وساختمان مسکن شمالغرب
012,271
012,271
0 0 0 253.978 میلیارد -
آشناتکص.س.ج.ایده نوتک آشنا12% تادیه
0120,000
0120,000
0 0 0 12 میلیارد -
کاریسصندوق سرمایه‌گذاری کاریس-سهام
038,186
038,497
0 0 0 38.186 هزار میلیارد -
رویشص.س.جسورانه رویش لوتوس30%تأدیه
0892,500
0892,500
0 0 0 446.25 میلیارد -
اطلسصندوق سرمایه‌گذاری اطلس-سهام
038,957
039,298
0 0 0 38.957 هزار میلیارد -
فناباص.ج. فناوری بازنشستگی 20%تادیه
0200,000
0200,000
0 0 0 20 میلیارد -
اعتمادصندوق س. اعتماد آفرین پارسیان
025,817
025,840
0 0 0 1.291 هزار میلیارد -
فولایصنایع فولاد آلیاژی یزد
07,368
07,416
0 0 0 987.312 میلیارد 2261976
الماسصندوق سرمایه‌گذاری الماس-سهام
033,650
033,650
0 0 0 33.65 هزار میلیارد -
آرمانیص.س.ج.فناوری آرمانی10%تادیه
0100,000
0100,000
0 0 0 60 میلیارد -
آگاسصندوق س. هستی بخش آگاه
049,236
049,216
0 0 0 49.236 هزار میلیارد -
سایناصنایع بهداشتی ساینا
019,177
019,345
0 0 0 1.918 هزار میلیارد 7862570
نسیمص.س.زمین و ساختمان نسیم
012,900
012,900
0 0 0 381.84 میلیارد -
کشرقصنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود
027,732
027,300
0 0 0 2.329 هزار میلیارد 7127124
سخنمصندوق.س.سپهرخبرگان نفت
010,799
010,799
0 0 0 539.95 میلیارد -
آکوردصندوق س. آرمان آتی کوثر
020,308
020,309
0 0 0 20.308 هزار میلیارد -
آتیمسصندوق س. آرمان آتیه درخشان مس
040,693
040,400
0 0 0 40.693 هزار میلیارد -
آسامیدصندوق س.مشترک آسمان امید -د
010,017
010,017
0 0 0 1.002 هزار میلیارد -
آساسصندوق سرمایه‌گذاری آساس-سهام
028,855
029,000
0 0 0 28.855 هزار میلیارد -
ثعمراعمران و توسعه شاهد
03,561
03,530
0 0 0 4.629 هزار میلیارد 751371
نطرینعطرین نخ قم
018,531
018,578
0 0 0 1.854 هزار میلیارد -
فرابورسفرابورس ایران
014,052
013,967
0 0 0 19.673 هزار میلیارد -
کپرورفرآوری زغال سنگ پروده طبس
025,747
025,618
0 0 0 9.269 هزار میلیارد 11019716
قچارفراوردههای غذایی وقند چهارمحال
034,566
034,989
0 0 0 4.839 هزار میلیارد 4044222
هرمزفولاد هرمزگان جنوب
05,511
05,500
0 0 0 82.665 هزار میلیارد -567633
قاسمقاسم ایران
032,502
032,780
0 0 0 19.501 هزار میلیارد 975060
قشیرقند شیروان قوچان و بجنورد
07,726
07,767
0 0 0 2.55 هزار میلیارد 1537474
حخزرکشتیرانی دریای خزر
017,941
017,941
0 0 0 19.376 هزار میلیارد 4000843
زقیامکشت و دام قیام اصفهان
016,531
016,318
0 0 0 5.786 هزار میلیارد -
زکشتکشاورزی مکانیزه اصفهان کشت
010,634
010,712
0 0 0 2.127 هزار میلیارد -
زدشتکشت و صنعت دشت خرم دره
07,035
07,035
0 0 0 4.854 هزار میلیارد -
زقیامکشت و دام قیام اصفهان
03,355
03,355
0 0 0 1.174 هزار میلیارد -
زفکاکشت و دامداری فکا
018,831
018,560
0 0 0 5.649 هزار میلیارد -
پکویرکویر تایر
06,301
06,319
0 0 0 1.26 هزار میلیارد -
زبیناکشاورزی و دامپروری بینالود
07,118
07,135
0 0 0 2.847 هزار میلیارد -
زشریفکشت وصنعت شریف آباد
010,330
010,367
0 0 0 5.372 هزار میلیارد -
زگلدشتکشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
016,355
016,390
0 0 0 3.271 هزار میلیارد 7277975
غشهدابکشت و صنعت شهداب ناب خراسان
04,382
04,358
0 0 0 5.828 هزار میلیارد -
چکاپاگروه صنایع کاغذ پارس
06,341
06,251
0 0 0 14.937 هزار میلیارد 2086189
گزسکه گز سکه
02,351
02,351
0 0 0 115.646 میلیارد -
تبرکگروه کارخانجات صنعتی تبرک
03,847
03,851
0 0 0 8.585 هزار میلیارد -
کرمان خودروگروه اقتصادی کرمان خودرو-پذیره
01,000
01,000
0 0 0 5 هزار میلیارد -
وهنرگروه توسعه هنر ایران
01,000
01,000
0 0 0 850 میلیارد -
وگسترگسترش سرمایه گذاری ایرانیان
03,628
03,600
0 0 0 1.451 هزار میلیارد -689320
سمگاگروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
07,926
07,860
0 0 0 23.778 هزار میلیارد 3638034
ولشرقلیزینگ ایران و شرق
02,339
02,308
0 0 0 1.403 هزار میلیارد -
دبالکمواد اولیه دارویی البرز بالک
05,681
05,694
0 0 0 2.102 هزار میلیارد 4374370
خفناورمهندسی صنعتی روان فن آور
02,026
02,035
0 0 0 202.6 میلیارد -
فماکماداکتو استیل کرد
06,000
06,000
0 0 0 2.43 هزار میلیارد -
کیمیامعدنی کیمیای زنجان گستران
013,974
013,895
0 0 0 3.22 هزار میلیارد 10620240
بالاسمهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن
010,616
010,704
0 0 0 1.592 هزار میلیارد 9628712
وهورمدیریت انرژی امید تابان هور
05,388
05,283
0 0 0 21.552 هزار میلیارد 1400880
وعسکرموسسه مالی و اعتباری عسکریه
02,605
02,611
0 0 0 15.786 هزار میلیارد -
اوانمبین وان کیش
026,722
026,720
0 0 0 5.344 هزار میلیارد -
شگامرنمجتمع پترو صنعت گامرون
090,580
090,580
0 0 0 5.435 هزار میلیارد -
زماهانمجتمع تولید گوشت مرغ ماهان
012,541
012,787
0 0 0 5.016 هزار میلیارد -
بزاگرسنیروگاه زاگرس کوثر
05,178
05,157
0 0 0 15.534 هزار میلیارد -
شرانلنفت ایرانول
011,544
011,711
0 0 0 23.088 هزار میلیارد 21113976
شپاسنفت پاسارگاد
08,207
08,236
0 0 0 19.697 هزار میلیارد 6836431
غویتاویتانا
015,804
015,924
0 0 0 9.482 هزار میلیارد -
گکوثرهتل پارسیان کوثر اصفهان
018,015
018,253
0 0 0 1.982 هزار میلیارد -
میدکوهلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
04,865
04,920
0 0 0 141.085 هزار میلیارد -
سیستمهمکاران سیستم
04,948
04,999
0 0 0 3.711 هزار میلیارد -