کالایاب
شاخص یاب
صفحات مرتبط

ترین های بورس و فرابورس

بازارها:
عنوان شرکت
نماد
قیمت پایانی
درصدریال
آخرین معامله
درصدریال
حجم معاملات
سهم
تعداد معاملات
عدد
ارزش معاملات
ریال
ارزش بازار
ریال
P/E
آپآسان پرداخت پرشین
014,577
014,775
0 0 0 38.629 هزار میلیارد 25655520
خاهنآهنگری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌
04,895
04,800
0 0 0 13.412 هزار میلیارد 832150
لابساآبسال‌
024,285
024,211
0 0 0 8.743 هزار میلیارد 1797090
فایراآلومینیوم‌ایران‌
05,139
05,129
0 0 0 26.712 هزار میلیارد 2148102
فمرادآلومراد
018,536
018,650
0 0 0 918.19 میلیارد 648760
دالبرالبرزدارو
07,842
07,849
0 0 0 14.586 هزار میلیارد 12602094
نمرینوایران‌ مرینوس‌
023,575
023,575
0 0 0 2.994 هزار میلیارد 2239625
بترانسایران‌ ترانسفو
08,198
08,199
0 0 0 30.743 هزار میلیارد 5943550
پاساایران‌یاساتایرورابر
08,451
08,400
0 0 0 5.071 هزار میلیارد 1335258
چافستافست‌
011,081
011,434
0 0 0 10.97 هزار میلیارد 10892623
مرقامایران‌ارقام‌
05,511
05,523
0 0 0 2.756 هزار میلیارد 1548591
دیرانایران‌دارو
05,992
06,120
0 0 0 3.176 هزار میلیارد 3283616
خکارایرکا پارت صنعت
03,129
03,131
0 0 0 1.565 هزار میلیارد 478737
خاورایران‌ خودرودیزل‌
0505
0503
0 0 0 2.519 هزار میلیارد -393395
پتایرایران‌ تایر
016,161
015,000
0 0 0 4.63 هزار میلیارد -
خشرقالکتریک‌ خودرو شرق‌
04,032
04,099
0 0 0 2.54 هزار میلیارد 391104
خودروایران‌ خودرو
06,172
06,129
0 0 0 94.432 هزار میلیارد 481416
البرزبیمه البرز
02,352
02,352
0 0 0 9.408 هزار میلیارد 326928
بورسبورس اوراق بهادار تهران
013,243
013,050
0 0 0 26.486 هزار میلیارد -
ملتبیمه ملت
04,035
04,037
0 0 0 11.5 هزار میلیارد 798930
آسیابیمه آسیا
03,974
03,983
0 0 0 9.14 هزار میلیارد 615970
وسینابانک سینا
02,513
02,498
0 0 0 25.13 هزار میلیارد -
ونوینبانک‌اقتصادنوین‌
04,490
04,520
0 0 0 58.958 هزار میلیارد 4490
وخاوربانک خاورمیانه
03,439
03,499
0 0 0 34.39 هزار میلیارد 1224284
وبصادربانک صادرات ایران
0431
0431
0 0 0 75.578 هزار میلیارد 68960
وپاساربانک پاسارگاد
01,878
01,881
0 0 0 94.651 هزار میلیارد 527718
پارسیانبیمه پارسیان
02,604
02,618
0 0 0 10.416 هزار میلیارد 1177008
شپارسبین‌ المللی‌ محصولات‌ پارس‌
010,108
09,998
0 0 0 5.206 هزار میلیارد 181944
وبملتبانک ملت
04,336
04,190
0 0 0 216.8 هزار میلیارد 2172336
وتجارتبانک تجارت
0422
0424
0 0 0 94.497 هزار میلیارد 70474
غبهنوشبهنوش‌ ایران‌
015,115
015,116
0 0 0 5.441 هزار میلیارد 5169330
ثاختبین‌المللی‌توسعه‌ساختمان
01,981
01,970
0 0 0 11.886 هزار میلیارد 334789
مابیمه ما
03,409
03,411
0 0 0 5.114 هزار میلیارد 1469279
پرداختبه پرداخت ملت
017,970
018,250
0 0 0 26.057 هزار میلیارد -
وانصاربانک انصار
02,086
02,088
0 0 0 20.86 هزار میلیارد 813540
کاماباما
014,429
014,188
0 0 0 14.429 هزار میلیارد 11442197
کالابورس کالای ایران
09,982
010,084
0 0 0 18.567 هزار میلیارد -
دانابیمه دانا
06,441
06,442
0 0 0 9.662 هزار میلیارد 953268
غگرجیبیسکویت‌ گرجی‌
017,486
017,562
0 0 0 4.284 هزار میلیارد 3986808
وپارسبانک‌پارسیان‌
02,979
02,910
0 0 0 70.781 هزار میلیارد 357480
وکاربانک‌ کارآفرین‌
02,620
02,630
0 0 0 22.27 هزار میلیارد 524000
شپدیسپتروشیمی پردیس
022,017
021,994
0 0 0 132.102 هزار میلیارد 22611459
شترانپالایش نفت تهران
05,124
05,105
0 0 0 225.456 هزار میلیارد 1122156
خپارسپارس‌ خودرو
01,359
01,337
0 0 0 30.877 هزار میلیارد 9513
جمپتروشیمی جم
011,503
011,503
0 0 0 158.741 هزار میلیارد 19336543
دپارسپارس‌ دارو
029,375
029,394
0 0 0 15.422 هزار میلیارد 77491250
غشاذرپگاه‌آذربایجان‌غربی‌
04,527
04,562
0 0 0 2.716 هزار میلیارد 153918
سپپرداخت الکترونیک سامان کیش
013,315
013,335
0 0 0 39.945 هزار میلیارد -
کسرامپارس‌ سرام‌
027,275
027,000
0 0 0 1.637 هزار میلیارد -
پارسپتروشیمی پارس
039,176
039,351
0 0 0 235.056 هزار میلیارد -
وپستپست بانک ایران
04,182
04,270
0 0 0 13.522 هزار میلیارد 104550
نوریپتروشیمی نوری
033,039
034,000
0 0 0 99.117 هزار میلیارد -
غپینوپارس‌ مینو
07,151
07,200
0 0 0 9.01 هزار میلیارد 4326355
تپمپیپمپ‌ سازی‌ ایران‌
07,361
07,451
0 0 0 3.46 هزار میلیارد 3157869
شپتروپتروشیمی‌ آبادان‌
01,446
01,452
0 0 0 5.09 هزار میلیارد -672390
بفجرپتروشیمی فجر
010,156
010,027
0 0 0 66.014 هزار میلیارد 27055584
شپناپالایش نفت اصفهان
012,208
012,195
0 0 0 244.16 هزار میلیارد 3552528
شپلیپلی‌اکریل‌
0484
0487
0 0 0 1.728 هزار میلیارد -1070124
شبندرپالایش نفت بندرعباس
015,417
015,400
0 0 0 212.755 هزار میلیارد 3777165
شفاراپتروشیمی‌فارابی‌
03,770
03,810
0 0 0 565.5 میلیارد -5881200
مبینپتروشیمی مبین
08,765
08,790
0 0 0 124.919 هزار میلیارد 6976940
لخزرپارس‌ خزر
035,485
035,505
0 0 0 5.365 هزار میلیارد 38501225
کپشیرپشم‌شیشه‌ایران‌
028,447
028,278
0 0 0 4.267 هزار میلیارد 15190698
شبریزپالایش نفت تبریز
025,554
025,896
0 0 0 99.257 هزار میلیارد 14233578
پلاسکپلاسکوکار
02,393
02,368
0 0 0 2.187 هزار میلیارد -100506
خراسانپتروشیمی خراسان
017,816
018,290
0 0 0 31.889 هزار میلیارد -
شفنپتروشیمی فناوران
064,660
064,513
0 0 0 61.427 هزار میلیارد 129837280
بسویچپارس‌سویچ‌
012,926
013,497
0 0 0 12.926 هزار میلیارد 9332572
شاراکپتروشیمی شازند
07,371
07,350
0 0 0 59.44 هزار میلیارد 4732182
لپارسپارس‌ الکتریک‌
012,520
012,591
0 0 0 3.756 هزار میلیارد 3918760
شخارکپتروشیمی‌ خارک‌
069,799
069,550
0 0 0 418.794 هزار میلیارد 108258249
جم پیلنپلی پروپیلن جم - جم پیلن
027,825
028,011
0 0 0 55.65 هزار میلیارد -
شپمچاپارس‌ پامچال‌
010,353
09,879
0 0 0 310.59 میلیارد -
شپاکساپاکسان‌
011,316
011,447
0 0 0 12.221 هزار میلیارد 9392280
شیرازپتروشیمی‌شیراز
09,263
09,300
0 0 0 47.241 هزار میلیارد 64841
وبشهرتوسعه‌ صنایع‌ بهشهر(هلدینگ
03,970
03,923
0 0 0 32.753 هزار میلیارد 797970
کرویتوسعه‌ معادن‌ روی‌ ایران‌
05,872
05,898
0 0 0 14.175 هزار میلیارد 1068704
کماسهتامین‌ ماسه‌ ریخته‌گری‌
020,253
021,101
0 0 0 3.281 هزار میلیارد 1579734
تکالاتولیدکنندگان بورس کالای ایران
010,593
010,593
0 0 0 19.703 هزار میلیارد -
رتاپتجارت الکترونیک پارسیان
03,749
03,750
0 0 0 13.659 هزار میلیارد 2376866
تکنوتکنوتار
05,182
05,050
0 0 0 1.272 هزار میلیارد 62184
حتایدتایدواترخاورمیانه
015,729
015,729
0 0 0 15.729 هزار میلیارد 6480348
وتوستوسعه‌شهری‌توس‌گستر
02,606
02,611
0 0 0 4.17 هزار میلیارد 620228
شموادتولیدمواداولیه الیاف‌مصنوعی‌
03,747
03,701
0 0 0 537.65 میلیارد -1749849
کنورتوسعه معدنی و صنعتی صبانور
06,864
06,800
0 0 0 20.156 هزار میلیارد 205920
لوتوستامین سرمایه لوتوس پارسیان
03,048
03,052
0 0 0 15.24 هزار میلیارد -
امیدتامین سرمایه امید
01,821
01,822
0 0 0 12.747 هزار میلیارد -
تایراتراکتورسازی‌ایران‌
010,934
011,000
0 0 0 19.681 هزار میلیارد 3673824
تنوینتامین سرمایه نوین
02,870
02,871
0 0 0 25.83 هزار میلیارد -
ثابادتوریستی ورفاهی آبادگران ایران
05,069
05,071
0 0 0 1.217 هزار میلیارد 795833
چدنتولیدی چدن سازان
09,710
09,721
0 0 0 9.71 هزار میلیارد -
کهرامتولیدی‌گرانیت‌بهسرام‌
04,021
04,000
0 0 0 301.575 میلیارد -3626942
ومعادنتوسعه‌معادن‌وفلزات‌
04,076
04,083
0 0 0 164.263 هزار میلیارد 489120
غمهراتولیدی‌مهرام‌
025,653
025,707
0 0 0 2.4 هزار میلیارد 41634819
کترامتولیدی‌ کاشی‌ تکسرام‌
06,794
06,850
0 0 0 2.004 هزار میلیارد 129086
دتمادتولیدمواداولیه‌داروپخش‌
016,934
016,935
0 0 0 8.467 هزار میلیارد 19728110
خمحورتولیدمحورخودرو
07,661
07,610
0 0 0 3.223 هزار میلیارد 99593
فجامجام‌دارو
017,744
017,700
0 0 0 2.129 هزار میلیارد 15703440
کچینیچینی‌ ایران
03,034
03,009
0 0 0 506.766 میلیارد -4772482
خچرخشچرخشگر
03,971
03,920
0 0 0 3.781 هزار میلیارد 146927
حفارسحمل و نقل بین المللی خلیج فارس
02,389
02,389
0 0 0 6.03 هزار میلیارد -2240882
حفاریحفاری شمال
04,782
04,805
0 0 0 24.918 هزار میلیارد 1754994
حپتروحمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام
024,289
024,395
0 0 0 4.858 هزار میلیارد 4590621
حتوکاحمل‌ونقل‌توکا
015,640
015,640
0 0 0 5.161 هزار میلیارد 4551240
رانفورخدمات‌انفورماتیک‌
014,131
014,393
0 0 0 118.7 هزار میلیارد 28770716
غدامخوراک‌ دام‌ پارس‌
038,068
038,089
0 0 0 2.284 هزار میلیارد -
دسیناداروسازی‌ سینا
016,008
016,109
0 0 0 12.806 هزار میلیارد 23451720
غدشتدشت‌ مرغاب‌
058,259
058,259
0 0 0 3.114 هزار میلیارد 4835497
دامینداروسازی‌ امین‌
08,751
08,922
0 0 0 7.258 هزار میلیارد 2450280
دلرداروسازی‌ اکسیر
028,805
028,830
0 0 0 12.962 هزار میلیارد 20739600
دفاراداروسازی‌ فارابی‌
019,661
019,671
0 0 0 11.797 هزار میلیارد 22492184
وپخشداروپخش‌ (هلدینگ‌
031,116
030,700
0 0 0 26.137 هزار میلیارد 59898300
دجابرداروسازی‌ جابرابن‌حیان‌
07,494
07,408
0 0 0 8.498 هزار میلیارد 16411860
دزهراویداروسازی‌زهراوی‌
04,262
04,308
0 0 0 10.672 هزار میلیارد 11690666
دلقمادارویی‌ لقمان‌
05,151
05,189
0 0 0 3.477 هزار میلیارد 1596810
شدوصدوده‌ صنعتی‌ پارس‌
06,243
06,243
0 0 0 2.962 هزار میلیارد 486954
مدارانداده‌پردازی‌ایران‌
08,003
08,046
0 0 0 5.202 هزار میلیارد 1776666
داسوهداروسازی‌ اسوه‌
012,625
012,989
0 0 0 9.469 هزار میلیارد 38468375
دابورداروسازی‌ ابوریحان‌
019,282
019,283
0 0 0 7.481 هزار میلیارد 43018142
درازکدارویی‌ رازک‌
018,317
018,357
0 0 0 10.862 هزار میلیارد 35956271
دکوثرداروسازی‌ کوثر
05,883
05,980
0 0 0 3.177 هزار میلیارد 311799
دروزداروسازی‌ روزدارو
04,998
05,010
0 0 0 3.498 هزار میلیارد 64974
های وبداده گسترعصرنوین-های وب
09,657
09,524
0 0 0 38.628 هزار میلیارد -
پدرخشدرخشان‌ تهران‌
038,352
038,540
0 0 0 1.956 هزار میلیارد 1610784
ددامداروسازی زاگرس فارمد پارس
07,687
07,711
0 0 0 7.074 هزار میلیارد -14005714
کطبسذغال‌سنگ‌ نگین‌ ط‌بس‌
013,683
013,683
0 0 0 2.531 هزار میلیارد 1122006
خرینگرینگ‌سازی‌مشهد
04,742
04,748
0 0 0 2.11 هزار میلیارد -967368
ختوررادیاتور ایران‌
09,550
09,558
0 0 0 2.865 هزار میلیارد 4994650
ختراکریخته‌گری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌
017,069
016,375
0 0 0 3.636 هزار میلیارد 1246037
خزامیازامیاد
01,369
01,376
0 0 0 7.57 هزار میلیارد 1369
سکردسیمان کردستان
03,126
03,127
0 0 0 6.877 هزار میلیارد -278214
سمازنسیمان‌مازندران‌
03,052
03,052
0 0 0 5.017 هزار میلیارد 769104
ونفتسرمایه‌گذاری‌ صنعت‌ نفت‌
05,084
05,060
0 0 0 8.389 هزار میلیارد 1148984
واتیسرمایه‌ گذاری‌ آتیه‌ دماوند
03,651
03,676
0 0 0 16.43 هزار میلیارد 792267
وصندوقسرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی‌
03,115
03,145
0 0 0 84.105 هزار میلیارد 940730
ساربیلسیمان آرتا اردبیل
016,129
016,141
0 0 0 3.871 هزار میلیارد 13903198
خساپاسایپا
01,626
01,612
0 0 0 63.848 هزار میلیارد 165852
خکاوهسایپا دیزل‌
0838
0824
0 0 0 2.209 هزار میلیارد 838
لسرماسرما آفرین‌
08,127
07,954
0 0 0 1.772 هزار میلیارد 1885464
وصنعتسرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ ومعدن‌
02,643
02,687
0 0 0 11.894 هزار میلیارد 692466
والبرسرمایه‌ گذاری‌ البرز(هلدینگ‌
03,281
03,289
0 0 0 15.749 هزار میلیارد 2401692
وبانکسرمایه گذاری گروه توسعه ملی
03,494
03,485
0 0 0 56.778 هزار میلیارد 1837844
خعتبارسرمایه گذاری اعتبار ایران
03,749
03,680
0 0 0 2.999 هزار میلیارد 1852006
وتوکاسرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ
04,471
04,471
0 0 0 11.625 هزار میلیارد 697476
وپتروسرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی‌
06,089
06,103
0 0 0 11.082 هزار میلیارد 523654
سقاینسیمان‌ قائن‌
018,728
018,500
0 0 0 4.682 هزار میلیارد 26874680
سپاهاسیمان‌سپاهان‌
02,036
02,047
0 0 0 4.988 هزار میلیارد 8144
سخوزسیمان خوزستان
05,000
05,007
0 0 0 7 هزار میلیارد 1035000
ونیروسرمایه‌گذاری‌نیرو
01,695
01,668
0 0 0 15.848 هزار میلیارد 157635
سهگمتسیمان‌هگمتان‌
06,250
06,335
0 0 0 3.143 هزار میلیارد 1068750
سفارسیمان‌فارس‌
017,899
018,779
0 0 0 4.17 هزار میلیارد 5190710
ثشاهدسرمایه‌ گذاری‌ شاهد
02,154
02,154
0 0 0 8.63 هزار میلیارد 473880
وساپاسرمایه‌گذاری‌ سایپا
01,317
01,325
0 0 0 14.059 هزار میلیارد 79020
سیدکوسرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
02,705
02,680
0 0 0 12.984 هزار میلیارد -
شیرانس. صنایع‌شیمیایی‌ایران
010,877
010,890
0 0 0 50.35 هزار میلیارد 7070050
خاذینسایپاآذین‌
02,192
02,200
0 0 0 5.799 هزار میلیارد 10960
سغربسیمان‌غرب‌
05,226
05,238
0 0 0 2.613 هزار میلیارد 987714
سبهانسیمان‌ بهبهان‌
018,496
018,498
0 0 0 3.699 هزار میلیارد -
تاپیکوس. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
02,954
02,975
0 0 0 240.751 هزار میلیارد 679420
خپویشسازه‌ پویش‌
043,148
043,203
0 0 0 4.315 هزار میلیارد 123446428
دسبحانسبحان دارو
07,532
07,587
0 0 0 7.758 هزار میلیارد 15907584
ثشرقسرمایه گذاری مسکن شمال شرق
02,089
02,080
0 0 0 1.88 هزار میلیارد 353041
وملتسرمایه‌گذاری‌ملت‌
0667
0666
0 0 0 667 میلیارد 1334
سشمالسیمان‌ شمال‌
03,034
03,034
0 0 0 3.262 هزار میلیارد 530950
ورناسرمایه‌گذاری‌ رنا(هلدینگ‌
01,405
01,410
0 0 0 11.184 هزار میلیارد 421500
وخارزمسرمایه گذاری خوارزمی
01,728
01,740
0 0 0 21.6 هزار میلیارد 293760
سکارونسیمان‌ کارون‌
03,531
03,546
0 0 0 737.39 میلیارد 1034583
سصفهاسیمان‌اصفهان‌
021,657
021,657
0 0 0 4.331 هزار میلیارد 8965998
وسکابسرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان
01,866
01,853
0 0 0 9.33 هزار میلیارد 208992
ثاژنسخت‌ آژند
02,257
02,260
0 0 0 902.8 میلیارد 1514447
فپنتاسپنتا
067,293
066,800
0 0 0 3.645 هزار میلیارد 77656122
وبیمهسرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ بیمه‌
05,818
05,730
0 0 0 4.364 هزار میلیارد -221084
سرودسیمان‌شاهرود
03,515
03,556
0 0 0 2.847 هزار میلیارد 196840
سصوفیسیمان‌ صوفیان‌
03,220
03,225
0 0 0 3.542 هزار میلیارد 148120
سنیرسیمان‌ سفید نی‌ریز
025,303
025,345
0 0 0 2.53 هزار میلیارد 5085903
سیلامسیمان‌ ایلام‌
08,646
08,739
0 0 0 3.566 هزار میلیارد -2023164
پردیسسرمایه گذاری پردیس
02,930
02,937
0 0 0 3.663 هزار میلیارد 216820
وبهمنسرمایه‌گذاری‌بهمن‌
03,450
03,440
0 0 0 9.488 هزار میلیارد 752100
سکرماسیمان‌ کرمان‌
04,892
04,908
0 0 0 4.85 هزار میلیارد 2230752
وتوسمسرمایه‌گذاری‌توسعه‌ملی‌
02,813
02,780
0 0 0 12.659 هزار میلیارد 2047864
سفارسسیمان فارس و خوزستان
04,042
04,063
0 0 0 22.736 هزار میلیارد 327402
سیمرغسیمرغ
011,856
011,829
0 0 0 15.413 هزار میلیارد -
ونیکیسرمایه‌گذاری‌ ملی‌ایران‌
05,318
05,325
0 0 0 37.226 هزار میلیارد 1350772
شفاسرمایه گذاری شفادارو
07,973
07,987
0 0 0 9.404 هزار میلیارد -
سخزرسیمان‌ خزر
04,847
04,855
0 0 0 2.424 هزار میلیارد -
سبجنوسیمان‌ بجنورد
011,996
012,060
0 0 0 4.702 هزار میلیارد 2519160
وآذرسرمایه‌گذاری‌توسعه‌آذربایجان‌
013,597
013,597
0 0 0 2.719 هزار میلیارد -1142148
وسپهسرمایه‌گذاری‌ سپه‌
02,846
02,855
0 0 0 19.043 هزار میلیارد 1314852
وتوصاسرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران
04,292
04,352
0 0 0 11.374 هزار میلیارد 922780
سترانسیمان‌ تهران‌
08,815
08,837
0 0 0 15.426 هزار میلیارد 1939300
تاصیکوسرمایه گذاری صدرتامین
02,810
02,840
0 0 0 56.2 هزار میلیارد -
ثامانسامان‌ گستراصفهان‌
09,474
09,440
0 0 0 2.103 هزار میلیارد 1904274
تیپیکوسرمایه گذاری دارویی تامین
015,452
015,600
0 0 0 44.811 هزار میلیارد 17476212
سهرمزسیمان‌هرمزگان‌
06,379
06,387
0 0 0 6.915 هزار میلیارد 3380870
ثمسکنسرمایه‌گذاری‌ مسکن‌
01,740
01,760
0 0 0 9.57 هزار میلیارد 170520
غسالمسالمین‌
020,818
021,389
0 0 0 6.245 هزار میلیارد 5100410
وساختسرمایه‌ گذاری‌ ساختمان‌ایران‌
012,620
012,666
0 0 0 13.76 هزار میلیارد 454320
سخاشسیمان‌خاش‌
021,549
021,554
0 0 0 2.694 هزار میلیارد 20428452
وبوعلیسرمایه‌گذاری‌بوعلی‌
03,358
03,388
0 0 0 5.373 هزار میلیارد 849574
سفانوسیمان فارس نو
010,067
010,077
0 0 0 5.034 هزار میلیارد 6050267
کساپاسایپاشیشه‌
05,459
05,399
0 0 0 1.256 هزار میلیارد 27295
سدورسیمان‌ دورود
02,528
02,537
0 0 0 1.622 هزار میلیارد -449984
سارابسیمان‌ داراب‌
03,571
03,577
0 0 0 3.214 هزار میلیارد -
سشرقسیمان‌ شرق‌
02,022
02,023
0 0 0 5.365 هزار میلیارد -127386
وتوشهسرمایه‌ گذاری‌ پارس‌ توشه‌
06,575
06,365
0 0 0 9.863 هزار میلیارد 4655100
وغدیرسرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌
02,435
02,465
0 0 0 175.32 هزار میلیارد 499175
کسراسرامیک‌های‌صنعتی‌اردکان‌
09,411
09,350
0 0 0 5.458 هزار میلیارد 2663313
سارومسیمان‌ارومیه‌
05,401
05,411
0 0 0 3.781 هزار میلیارد 2127994
کگازشیشه‌ و گاز
013,832
013,782
0 0 0 6.224 هزار میلیارد -2130128
غشصفاشیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان‌
020,622
020,733
0 0 0 4.671 هزار میلیارد 10207890
کهمداشیشه‌ همدان‌
08,459
08,427
0 0 0 9.745 هزار میلیارد 10852897
قشهدشهد
015,306
015,250
0 0 0 6.122 هزار میلیارد -
غشهدشهد ایران‌
013,141
013,160
0 0 0 2.628 هزار میلیارد -1774035
قشکرشکرشاهرود
018,368
018,182
0 0 0 3.674 هزار میلیارد 257152
همراهشرکت ارتباطات سیار ایران
013,350
013,399
0 0 0 256.32 هزار میلیارد 95452500
غشانشیرپاستوریزه‌پگاه‌خراسان‌
021,814
021,650
0 0 0 4.363 هزار میلیارد 8158436
دشیمیشیمی‌ داروئی‌ داروپخش‌
012,842
012,601
0 0 0 3.275 هزار میلیارد 11801798
فاماصنعتی‌ آما
07,864
08,037
0 0 0 7.078 هزار میلیارد 3758992
کاردانصندوق س تجارت شاخص کاردان سهام
034,038
034,034
0 0 0 3.404 هزار میلیارد -
چکاوهصنایع‌کاغذسازی‌کاوه‌
09,056
09,146
0 0 0 2.264 هزار میلیارد -3658624
سروصندوق س سروسودمند مدبران-سهام
010,052
010,098
0 0 0 1.005 هزار میلیارد -
شسیناصنایع‌شیمیایی‌سینا
050,701
051,065
0 0 0 1.557 هزار میلیارد 7858655
فارسصنایع پتروشیمی خلیج فارس
05,946
05,900
0 0 0 544.059 هزار میلیارد 5149236
کرماشاصنایع پتروشیمی کرمانشاه
08,787
08,939
0 0 0 31.011 هزار میلیارد 4279269
فاذرصنایع‌ آذرآب‌
04,856
04,850
0 0 0 4.856 هزار میلیارد 2457136
کساوهصنایع‌ کاشی‌ و سرامیک‌ سینا
08,156
08,156
0 0 0 4.319 هزار میلیارد 2454956
سدشتصنایع سیمان دشتستان
07,645
07,768
0 0 0 9.021 هزار میلیارد 672760
سپاسصندوق س. پاداش سهامداری توسعه1
010,099
010,100
0 0 0 1.01 هزار میلیارد -
کخاکصنایع‌خاک‌چینی‌ایران‌
032,681
032,681
0 0 0 12.255 هزار میلیارد 51668661
پسهندصنایع‌ لاستیکی‌ سهند
07,554
07,485
0 0 0 2.644 هزار میلیارد 1473030
شفارسصنایع‌ شیمیایی‌ فارس‌
05,858
05,875
0 0 0 3.688 هزار میلیارد 345622
پرندصندوق س. پروژه آرمان پرند مپنا
03,637
03,637
0 0 0 33.72 هزار میلیارد -
فیروزاص س.با درآمد ثابت فیروزه آسیا
015,223
015,270
0 0 0 1.522 هزار میلیارد -
غبشهرصنعتی‌ بهشهر
08,389
08,300
0 0 0 25.167 هزار میلیارد 4882398
کمندصندوق س. با درآمد ثابت کمند
010,107
010,120
0 0 0 1.011 هزار میلیارد -
نگینص.س. زمین و ساختمان نگین شهرری
015,254
015,254
0 0 0 411.858 میلیارد -
افق ملتصندوق س در سهام افق ملت
027,128
027,145
0 0 0 1.356 هزار میلیارد -
فیروزهصندوق شاخص30 شرکت فیروزه- سهام
034,458
035,290
0 0 0 1.723 هزار میلیارد -
امین یکمصندوق س.با درآمد ثابت امین یکم
010,032
010,041
0 0 0 1.003 هزار میلیارد -
خریختصنایع‌ریخته‌گری‌ایران‌
01,505
01,506
0 0 0 1.9 هزار میلیارد -386785
کیانصندوق س. با درآمد ثابت کیان
017,752
017,750
0 0 0 1.775 هزار میلیارد -
پارندصندوق س. پارند پایدار سپهر
010,121
010,150
0 0 0 1.012 هزار میلیارد -
نارونص. س. زمین وساختمان مسکن نارون
013,741
013,741
0 0 0 144.281 میلیارد -
بکابصنایع‌جوشکاب‌یزد
027,700
026,880
0 0 0 667.57 میلیارد 7257400
صنوینصندوق سرمایه‌گذاری صنوین-مختلط
030,711
030,800
0 0 0 3.071 هزار میلیارد -
ثفارسعمران‌وتوسعه‌فارس‌
02,650
02,650
0 0 0 4.77 هزار میلیارد 795000
فسازغلتک سازان سپاهان
09,082
09,082
0 0 0 3.406 هزار میلیارد -
فرآورفرآوری‌موادمعدنی‌ایران‌
036,052
037,000
0 0 0 4.326 هزار میلیارد 28228716
چفیبرفیبر ایران‌
03,433
03,395
0 0 0 4.624 هزار میلیارد -1503654
کفپارسفرآورده‌های‌ نسوز پارس‌
029,000
028,839
0 0 0 2.9 هزار میلیارد 1740000
فولادفولاد مبارکه اصفهان
03,870
03,869
0 0 0 503.1 هزار میلیارد 537930
فجرفولاد امیرکبیرکاشان
013,861
013,941
0 0 0 11.893 هزار میلیارد 5294902
دفرافرآورده‌های‌ تزریقی‌ ایران‌
012,705
012,610
0 0 0 8.894 هزار میلیارد 11815650
فولاژفولاد آلیاژی ایران
06,633
06,600
0 0 0 36.482 هزار میلیارد 630135
افقفروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
057,743
058,780
0 0 0 57.743 هزار میلیارد -
کاوهفولاد کاوه جنوب کیش
04,284
04,292
0 0 0 47.124 هزار میلیارد -
کفرافراورده‌ های‌ نسوزایران‌
017,964
018,024
0 0 0 6.699 هزار میلیارد 9107748
خزرفنرسازی‌زر
04,014
04,014
0 0 0 3.211 هزار میلیارد -
خفنرفنرسازی‌خاور
010,992
011,054
0 0 0 2.198 هزار میلیارد -648528
کاذرفرآورده‌های‌نسوزآذر
08,793
08,900
0 0 0 3.957 هزار میلیارد 43965
فخاسفولاد خراسان
012,308
012,300
0 0 0 110.772 هزار میلیارد 1046180
فخوزفولاد خوزستان
07,988
08,019
0 0 0 152.161 هزار میلیارد 1653516
فروسفروسیلیس‌ ایران‌
014,064
014,152
0 0 0 12.299 هزار میلیارد 815712
قپیرافرآورده‌های‌غدایی‌وقندپیرانشهر
028,736
029,076
0 0 0 5.747 هزار میلیارد 11494400
قنقشقندنقش‌جهان‌
04,298
04,400
0 0 0 597.422 میلیارد 618912
قصفهاقنداصفهان‌
026,635
026,302
0 0 0 5.194 هزار میلیارد 10600730
قنیشاقند نیشابور
013,155
013,149
0 0 0 3.552 هزار میلیارد 460425
ختوقاقطعات‌ اتومبیل‌ ایران‌
04,588
04,588
0 0 0 5.047 هزار میلیارد 504680
قمروقند مرودشت‌
013,806
013,898
0 0 0 2.761 هزار میلیارد 2001870
قشرینقند شیرین‌ خراسان‌
090,174
089,001
0 0 0 4.509 هزار میلیارد -69524154
قلرستقند لرستان‌
09,696
09,854
0 0 0 3.878 هزار میلیارد 2278560
قهکمتقندهکمتان‌
020,933
020,933
0 0 0 5.727 هزار میلیارد 5714709
قثابتقند ثابت‌ خراسان‌
021,358
021,343
0 0 0 10.893 هزار میلیارد -2968762
کپارسکاشی‌ پارس‌
015,267
015,530
0 0 0 1.902 هزار میلیارد 12946416
کلوندکاشی‌ الوند
08,620
08,784
0 0 0 3.448 هزار میلیارد 956820
پکویرکویر تایر
06,874
06,910
0 0 0 4.812 هزار میلیارد 5100508
رکیشکارت اعتباری ایران کیش
04,065
03,947
0 0 0 10.569 هزار میلیارد 2032500
داروکارخانجات‌داروپخش‌
015,470
015,535
0 0 0 11.603 هزار میلیارد 15562820
غاذرکشت‌وصنعت‌پیاذر
014,824
015,034
0 0 0 1.112 هزار میلیارد 2935152
شکربنکربن‌ ایران‌
022,641
022,553
0 0 0 5.66 هزار میلیارد 3486714
کرازیکارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی‌
08,088
07,890
0 0 0 6.875 هزار میلیارد 3599160
تکمباکمباین‌ سازی‌ ایران‌
02,695
02,710
0 0 0 4.644 هزار میلیارد 10780
آکنتورکنتورسازی‌ایران‌
046,567
045,893
0 0 0 9.313 هزار میلیارد 1167434690
رتکوکنترل‌خوردگی‌تکین‌کو
013,570
013,713
0 0 0 2.714 هزار میلیارد 12647240
دکیمیکیمیدارو
09,038
08,810
0 0 0 5.206 هزار میلیارد 13114138
زمگساکشاورزی‌ ودامپروی‌ مگسال‌
09,800
09,801
0 0 0 2.94 هزار میلیارد 8633800
قزوینکارخانجات‌ قند قزوین‌
013,312
013,275
0 0 0 4.396 هزار میلیارد 958464
بالبرکابل‌ البرز
08,657
08,621
0 0 0 2.744 هزار میلیارد 155826
فاسمینکالسیمین‌
011,570
011,640
0 0 0 23.14 هزار میلیارد 3945370
خکمککمک‌فنرایندامین‌
04,201
04,240
0 0 0 1.348 هزار میلیارد -1125868
کسعدیکاشی‌ سعدی‌
08,989
08,991
0 0 0 2.247 هزار میلیارد 26967
بکامکارخانجات تولیدی شهید قندی
09,509
09,520
0 0 0 5.705 هزار میلیارد 969918
چکارنکارتن‌ ایران‌
048,632
048,302
0 0 0 8.863 هزار میلیارد 11768944
غچینکشت‌ و صنعت‌ چین‌ چین
043,234
043,237
0 0 0 7.782 هزار میلیارد 20103810
کبورسکارگزاران بورس اوراق بهادار
09,619
09,167
0 0 0 19.238 هزار میلیارد -
اکالاکارگزاران بورس کالای ایران
09,610
010,084
0 0 0 17.875 هزار میلیارد -
حکشتیکشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
06,698
06,614
0 0 0 109.8 هزار میلیارد 1192244
کحافظکاشی‌ وسرامیک‌ حافظ‌
021,103
021,103
0 0 0 3.799 هزار میلیارد 84412
فسپاگروه‌صنعتی‌سپاهان‌
011,512
011,360
0 0 0 7.483 هزار میلیارد 2129720
خبهمنگروه‌بهمن‌
01,887
01,850
0 0 0 18.87 هزار میلیارد 447219
پترولگروه پتروشیمی س. ایرانیان
02,561
02,560
0 0 0 51.22 هزار میلیارد 320125
پارسانگسترش نفت و گاز پارسیان
05,609
05,682
0 0 0 227.165 هزار میلیارد 1693918
پکرمانگروه‌ صنعتی‌ بارز
06,096
06,148
0 0 0 15.402 هزار میلیارد 3328416
برکتگروه دارویی برکت
02,932
02,977
0 0 0 17.006 هزار میلیارد -
غگلگلوکوزان‌
042,148
042,268
0 0 0 8.43 هزار میلیارد 166063120
رمپناگروه مپنا (سهامی عام)
08,180
08,240
0 0 0 220.86 هزار میلیارد 4171800
شگلگلتاش‌
014,681
014,696
0 0 0 14.681 هزار میلیارد 30830100
پاکشوگروه صنعتی پاکشو
056,228
056,770
0 0 0 56.228 هزار میلیارد 118191256
لبوتانگروه‌صنعتی‌بوتان‌
022,186
022,223
0 0 0 15.562 هزار میلیارد 2240786
دسبحاگروه دارویی سبحان
06,081
06,091
0 0 0 16.632 هزار میلیارد 5132364
خگسترگسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو
06,459
06,301
0 0 0 15.502 هزار میلیارد 1240128
تکشاگسترش‌صنایع‌وخدمات‌کشاورزی‌
014,192
014,236
0 0 0 1.561 هزار میلیارد 2838400
وملیگروه‌ صنعتی‌ ملی‌ (هلدینگ‌
070,697
071,150
0 0 0 17.488 هزار میلیارد 22552343
وصناگروه‌صنایع‌بهشهرایران‌
03,041
03,060
0 0 0 5.474 هزار میلیارد 1088678
وامیدگروه مدیریت سرمایه گذاری امید
05,817
05,918
0 0 0 174.51 هزار میلیارد 1960329
غالبرلبنیات‌کالبر
08,869
08,884
0 0 0 3.104 هزار میلیارد 1144101
ولصنملیزینگ‌صنعت‌ومعدن‌
02,027
02,067
0 0 0 4.054 هزار میلیارد 535128
ولیزلیزینگ‌ایران‌
01,765
01,802
0 0 0 1.059 هزار میلیارد 54715
فلولهلوله‌وماشین‌سازی‌ایران‌
013,893
014,157
0 0 0 6.947 هزار میلیارد -514041
شلعابلعابیران‌
06,978
06,942
0 0 0 1.116 هزار میلیارد 3635538
غپاکلبنیات‌ پاک‌
03,493
03,493
0 0 0 4.84 هزار میلیارد 261975
دعبیدلابراتوارداروسازی‌ دکترعبیدی‌
032,269
032,509
0 0 0 65.054 هزار میلیارد 29171176
وایرانلیزینگ ایرانیان
02,122
02,153
0 0 0 2.122 هزار میلیارد 481694
ولغدرلیزینگ‌خودروغدیر
02,837
02,819
0 0 0 1.504 هزار میلیارد 340440
فلامیلامیران‌
027,944
028,200
0 0 0 1.677 هزار میلیارد 8802360
بشهابلامپ‌ پارس‌ شهاب‌
020,438
020,024
0 0 0 3.311 هزار میلیارد 13039444
ولساپالیزینگ رایان‌ سایپا
01,595
01,608
0 0 0 14.419 هزار میلیارد 459360
خلنتلنت‌ ترمزایران‌
038,465
038,548
0 0 0 3.385 هزار میلیارد 38465
تمحرکهماشین‌سازی‌نیرومحرکه‌
06,191
06,430
0 0 0 754.33 میلیارد -643864
خمهرمهرکام‌پارس‌
02,104
02,076
0 0 0 3.917 هزار میلیارد 128344
شاملامعدنی‌ املاح‌ ایران‌
033,639
033,879
0 0 0 14.128 هزار میلیارد 68623560
زپارسملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
027,958
027,958
0 0 0 9.096 هزار میلیارد -
شویندهمدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر
011,703
011,770
0 0 0 11.703 هزار میلیارد -
فسربملی‌ سرب‌وروی‌ ایران‌
026,472
025,800
0 0 0 8.524 هزار میلیارد 3706080
خنصیرمهندسی‌نصیرماشین‌
06,204
06,286
0 0 0 1.285 هزار میلیارد 3046164
کدمامعدنی‌ دماوند
052,413
051,876
0 0 0 1.572 هزار میلیارد 25367892
کمنگنزمعادن‌منگنزایران‌
023,939
023,934
0 0 0 4.845 هزار میلیارد 1196950
خموتورموتورسازان‌تراکتورسازی‌ایران‌
06,170
06,210
0 0 0 4.408 هزار میلیارد -691040
فباهنرمس‌ شهیدباهنر
09,218
09,300
0 0 0 10.37 هزار میلیارد 1272084
کچادمعدنی‌وصنعتی‌چادرملو
05,100
05,086
0 0 0 224.4 هزار میلیارد 1106700
بموتوموتوژن‌
018,177
018,288
0 0 0 12.368 هزار میلیارد 12069528
خوسازمحورسازان‌ایران‌خودرو
03,290
03,290
0 0 0 3.684 هزار میلیارد 167790
فملیملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌
04,119
04,140
0 0 0 321.282 هزار میلیارد 704349
کگلمعدنی و صنعتی گل گهر
06,694
06,670
0 0 0 321.312 هزار میلیارد 1760522
اخابرمخابرات ایران
04,119
04,168
0 0 0 247.14 هزار میلیارد 1865907
کبافقمعادن‌ بافق‌
050,479
050,340
0 0 0 10.222 هزار میلیارد 54719236
غمارگمارگارین‌
07,839
07,750
0 0 0 6.585 هزار میلیارد 6239844
فاراکماشین‌ سازی‌ اراک‌
02,188
02,170
0 0 0 13.755 هزار میلیارد 444164
نبورسنهادهای مالی بورس اوراق بهادار
07,951
08,123
0 0 0 15.902 هزار میلیارد -
شنفتنفت‌ پارس‌
014,176
014,250
0 0 0 28.352 هزار میلیارد 11751904
غنوشنوش‌ مازندران‌
010,052
010,052
0 0 0 502.6 میلیارد 1326864
شبهرننفت‌ بهران‌
018,614
018,649
0 0 0 48.396 هزار میلیارد 31643800
فنوالنورد آلومینیوم‌
04,105
04,235
0 0 0 2.785 هزار میلیارد 225775
نکالانهادهای مالی بورس کالای ایران
016,800
016,800
0 0 0 31.248 هزار میلیارد -
شسپانفت سپاهان
053,001
053,053
0 0 0 318.006 هزار میلیارد 54644031
فنوردنوردوقطعات‌ فولادی‌
021,607
021,610
0 0 0 3.111 هزار میلیارد 3802832
خمحرکهنیرو محرکه‌
06,133
06,050
0 0 0 6.259 هزار میلیارد 502906
بنیرونیروترانس‌
013,605
013,915
0 0 0 6.803 هزار میلیارد 7605195
ثنوسانوسازی‌وساختمان‌تهران‌
01,893
01,893
0 0 0 4.979 هزار میلیارد -283950
نبروجنساجی‌ بروجرد
04,075
04,277
0 0 0 603.965 میلیارد -933175
شکلرنیروکلر
015,417
015,418
0 0 0 7.709 هزار میلیارد 3391740
ولملتواسپاری ملت
02,516
02,538
0 0 0 2.013 هزار میلیارد 155992
سیستمهمکاران سیستم
07,108
07,156
0 0 0 8.956 هزار میلیارد 3923616