کالایاب
شاخص یاب
صفحات مرتبط

ترین های بورس و فرابورس

بازارها:
عنوان شرکت
نماد
قیمت پایانی
درصدریال
آخرین معامله
درصدریال
حجم معاملات
سهم
تعداد معاملات
عدد
ارزش معاملات
ریال
ارزش بازار
ریال
P/E
آپآسان پرداخت پرشین
014,072
014,089
0 0 0 37.291 هزار میلیارد 24766720
خاهنآهنگری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌
04,807
04,817
0 0 0 13.171 هزار میلیارد 817190
لابساآبسال‌
023,825
023,936
0 0 0 8.577 هزار میلیارد 1763050
فایراآلومینیوم‌ایران‌
05,018
05,077
0 0 0 26.083 هزار میلیارد 2097524
فمرادآلومراد
018,051
018,050
0 0 0 894.165 میلیارد 631785
دالبرالبرزدارو
07,476
07,590
0 0 0 13.905 هزار میلیارد 12013932
نمرینوایران‌ مرینوس‌
022,453
022,622
0 0 0 2.852 هزار میلیارد 2133035
بترانسایران‌ ترانسفو
08,181
08,201
0 0 0 30.679 هزار میلیارد 5931225
پاساایران‌یاساتایرورابر
08,628
08,542
0 0 0 5.177 هزار میلیارد 1363224
چافستافست‌
010,890
010,970
0 0 0 10.781 هزار میلیارد 10704870
مرقامایران‌ارقام‌
05,279
05,212
0 0 0 2.64 هزار میلیارد 1483399
دیرانایران‌دارو
05,833
05,858
0 0 0 3.091 هزار میلیارد 3196484
خکارایرکا پارت صنعت
02,982
03,013
0 0 0 1.491 هزار میلیارد 456246
خاورایران‌ خودرودیزل‌
0505
0503
0 0 0 2.519 هزار میلیارد -393395
پتایرایران‌ تایر
015,607
015,800
0 0 0 4.471 هزار میلیارد -
خشرقالکتریک‌ خودرو شرق‌
03,958
03,963
0 0 0 2.494 هزار میلیارد 383926
خودروایران‌ خودرو
05,969
05,970
0 0 0 91.326 هزار میلیارد 465582
البرزبیمه البرز
02,240
02,253
0 0 0 8.96 هزار میلیارد 311360
بورسبورس اوراق بهادار تهران
013,308
013,310
0 0 0 26.616 هزار میلیارد -
ملتبیمه ملت
03,845
03,860
0 0 0 10.958 هزار میلیارد 761310
آسیابیمه آسیا
03,794
03,861
0 0 0 8.726 هزار میلیارد 588070
وسینابانک سینا
02,407
02,420
0 0 0 24.07 هزار میلیارد -
ونوینبانک‌اقتصادنوین‌
04,479
04,402
0 0 0 58.814 هزار میلیارد 4479
وخاوربانک خاورمیانه
03,518
03,540
0 0 0 35.18 هزار میلیارد 1252408
وبصادربانک صادرات ایران
0411
0412
0 0 0 72.07 هزار میلیارد 65760
وپاساربانک پاسارگاد
01,792
01,792
0 0 0 90.317 هزار میلیارد 503552
پارسیانبیمه پارسیان
02,494
02,551
0 0 0 9.976 هزار میلیارد 1127288
شپارسبین‌ المللی‌ محصولات‌ پارس‌
010,336
010,339
0 0 0 5.323 هزار میلیارد 186048
وبملتبانک ملت
04,336
04,190
0 0 0 216.8 هزار میلیارد 2172336
وتجارتبانک تجارت
0404
0404
0 0 0 90.466 هزار میلیارد 67468
غبهنوشبهنوش‌ ایران‌
014,397
014,445
0 0 0 5.183 هزار میلیارد 4923774
ثاختبین‌المللی‌توسعه‌ساختمان
01,818
01,837
0 0 0 10.908 هزار میلیارد 307242
مابیمه ما
03,249
03,300
0 0 0 4.874 هزار میلیارد 1400319
پرداختبه پرداخت ملت
017,744
017,810
0 0 0 25.729 هزار میلیارد -
وانصاربانک انصار
02,086
02,088
0 0 0 20.86 هزار میلیارد 813540
کاماباما
014,529
014,699
0 0 0 14.529 هزار میلیارد 11521497
کالابورس کالای ایران
09,982
010,084
0 0 0 18.567 هزار میلیارد -
دانابیمه دانا
06,136
06,155
0 0 0 9.204 هزار میلیارد 908128
غگرجیبیسکویت‌ گرجی‌
016,726
017,132
0 0 0 4.098 هزار میلیارد 3813528
وپارسبانک‌پارسیان‌
02,934
02,969
0 0 0 69.712 هزار میلیارد 352080
وکاربانک‌ کارآفرین‌
02,505
02,540
0 0 0 21.293 هزار میلیارد 501000
شپدیسپتروشیمی پردیس
021,445
021,800
0 0 0 128.67 هزار میلیارد 22024015
شترانپالایش نفت تهران
04,956
05,020
0 0 0 218.064 هزار میلیارد 1085364
خپارسپارس‌ خودرو
01,341
01,329
0 0 0 30.468 هزار میلیارد 9387
جمپتروشیمی جم
011,229
011,360
0 0 0 154.96 هزار میلیارد 18875949
دپارسپارس‌ دارو
027,995
027,999
0 0 0 14.697 هزار میلیارد 73850810
غشاذرپگاه‌آذربایجان‌غربی‌
04,345
04,337
0 0 0 2.607 هزار میلیارد 147730
سپپرداخت الکترونیک سامان کیش
012,991
012,900
0 0 0 38.973 هزار میلیارد -
کسرامپارس‌ سرام‌
027,037
026,249
0 0 0 1.622 هزار میلیارد -
پارسپتروشیمی پارس
039,448
039,570
0 0 0 236.688 هزار میلیارد -
وپستپست بانک ایران
04,074
04,000
0 0 0 13.173 هزار میلیارد 101850
نوریپتروشیمی نوری
032,901
033,040
0 0 0 98.703 هزار میلیارد -
غپینوپارس‌ مینو
07,134
07,150
0 0 0 8.989 هزار میلیارد 4316070
تپمپیپمپ‌ سازی‌ ایران‌
07,547
07,500
0 0 0 3.547 هزار میلیارد 3237663
شپتروپتروشیمی‌ آبادان‌
01,446
01,452
0 0 0 5.09 هزار میلیارد -672390
بفجرپتروشیمی فجر
09,495
09,400
0 0 0 61.718 هزار میلیارد 25294680
شپناپالایش نفت اصفهان
011,722
011,860
0 0 0 234.44 هزار میلیارد 3411102
شپلیپلی‌اکریل‌
0484
0487
0 0 0 1.728 هزار میلیارد -1070124
شبندرپالایش نفت بندرعباس
015,090
015,130
0 0 0 208.242 هزار میلیارد 3697050
شفاراپتروشیمی‌فارابی‌
03,770
03,810
0 0 0 565.5 میلیارد -5881200
مبینپتروشیمی مبین
08,620
08,650
0 0 0 122.852 هزار میلیارد 6861520
لخزرپارس‌ خزر
033,815
033,817
0 0 0 5.113 هزار میلیارد 36689275
کپشیرپشم‌شیشه‌ایران‌
029,564
029,549
0 0 0 4.435 هزار میلیارد 15787176
شبریزپالایش نفت تبریز
024,970
025,300
0 0 0 96.989 هزار میلیارد 13908290
پلاسکپلاسکوکار
02,292
02,319
0 0 0 2.095 هزار میلیارد -96264
خراسانپتروشیمی خراسان
017,467
017,650
0 0 0 31.264 هزار میلیارد -
شفنپتروشیمی فناوران
064,234
064,700
0 0 0 61.022 هزار میلیارد 128981872
بسویچپارس‌سویچ‌
012,855
013,472
0 0 0 12.855 هزار میلیارد 9281310
شاراکپتروشیمی شازند
07,458
07,465
0 0 0 60.141 هزار میلیارد 4788036
لپارسپارس‌ الکتریک‌
012,405
012,499
0 0 0 3.722 هزار میلیارد 3882765
شخارکپتروشیمی‌ خارک‌
069,799
069,550
0 0 0 418.794 هزار میلیارد 108258249
جم پیلنپلی پروپیلن جم - جم پیلن
027,403
027,600
0 0 0 54.806 هزار میلیارد -
شپمچاپارس‌ پامچال‌
010,353
09,879
0 0 0 310.59 میلیارد -
شپاکساپاکسان‌
010,902
010,800
0 0 0 11.774 هزار میلیارد 9048660
شیرازپتروشیمی‌شیراز
09,380
09,400
0 0 0 47.838 هزار میلیارد 65660
وبشهرتوسعه‌ صنایع‌ بهشهر(هلدینگ
03,894
03,900
0 0 0 32.126 هزار میلیارد 782694
کرویتوسعه‌ معادن‌ روی‌ ایران‌
05,883
05,870
0 0 0 14.201 هزار میلیارد 1070706
کماسهتامین‌ ماسه‌ ریخته‌گری‌
020,755
020,739
0 0 0 3.362 هزار میلیارد 1618890
تکالاتولیدکنندگان بورس کالای ایران
010,593
010,593
0 0 0 19.703 هزار میلیارد -
رتاپتجارت الکترونیک پارسیان
03,664
03,658
0 0 0 13.349 هزار میلیارد 2322976
تکنوتکنوتار
04,948
04,954
0 0 0 1.215 هزار میلیارد 59376
حتایدتایدواترخاورمیانه
014,980
014,980
0 0 0 14.98 هزار میلیارد 6171760
وتوستوسعه‌شهری‌توس‌گستر
02,487
02,488
0 0 0 3.979 هزار میلیارد 591906
شموادتولیدمواداولیه الیاف‌مصنوعی‌
03,747
03,701
0 0 0 537.65 میلیارد -1749849
کنورتوسعه معدنی و صنعتی صبانور
06,822
06,780
0 0 0 20.032 هزار میلیارد 204660
لوتوستامین سرمایه لوتوس پارسیان
02,907
02,908
0 0 0 14.535 هزار میلیارد -
امیدتامین سرمایه امید
01,820
01,829
0 0 0 12.74 هزار میلیارد -
تایراتراکتورسازی‌ایران‌
010,784
010,995
0 0 0 19.411 هزار میلیارد 3623424
تنوینتامین سرمایه نوین
02,735
02,764
0 0 0 24.615 هزار میلیارد -
ثابادتوریستی ورفاهی آبادگران ایران
04,919
04,880
0 0 0 1.181 هزار میلیارد 772283
چدنتولیدی چدن سازان
09,773
09,755
0 0 0 9.773 هزار میلیارد -
کهرامتولیدی‌گرانیت‌بهسرام‌
04,021
04,000
0 0 0 301.575 میلیارد -3626942
ومعادنتوسعه‌معادن‌وفلزات‌
04,033
04,048
0 0 0 162.53 هزار میلیارد 483960
غمهراتولیدی‌مهرام‌
025,495
025,303
0 0 0 2.385 هزار میلیارد 41378385
کترامتولیدی‌ کاشی‌ تکسرام‌
06,524
06,525
0 0 0 1.924 هزار میلیارد 123956
دتمادتولیدمواداولیه‌داروپخش‌
016,129
016,280
0 0 0 8.065 هزار میلیارد 18790285
خمحورتولیدمحورخودرو
07,456
07,533
0 0 0 3.137 هزار میلیارد 96928
فجامجام‌دارو
017,703
017,800
0 0 0 2.124 هزار میلیارد 15667155
کچینیچینی‌ ایران
03,034
03,009
0 0 0 506.766 میلیارد -4772482
خچرخشچرخشگر
03,927
03,938
0 0 0 3.739 هزار میلیارد 145299
حفارسحمل و نقل بین المللی خلیج فارس
02,389
02,389
0 0 0 6.03 هزار میلیارد -2240882
حفاریحفاری شمال
04,577
04,560
0 0 0 23.85 هزار میلیارد 1679759
حپتروحمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام
023,234
023,234
0 0 0 4.647 هزار میلیارد 4391226
حتوکاحمل‌ونقل‌توکا
014,896
014,896
0 0 0 4.916 هزار میلیارد 4334736
رانفورخدمات‌انفورماتیک‌
013,708
013,768
0 0 0 115.147 هزار میلیارد 27909488
غدامخوراک‌ دام‌ پارس‌
036,276
037,069
0 0 0 2.177 هزار میلیارد -
دسیناداروسازی‌ سینا
015,994
016,050
0 0 0 12.795 هزار میلیارد 23431210
غدشتدشت‌ مرغاب‌
055,485
055,485
0 0 0 2.966 هزار میلیارد 4605255
دامینداروسازی‌ امین‌
08,498
08,656
0 0 0 7.048 هزار میلیارد 2379440
دلرداروسازی‌ اکسیر
027,458
027,810
0 0 0 12.356 هزار میلیارد 19769760
دفاراداروسازی‌ فارابی‌
018,735
018,783
0 0 0 11.241 هزار میلیارد 21432840
وپخشداروپخش‌ (هلدینگ‌
029,819
029,966
0 0 0 25.048 هزار میلیارد 57401575
دجابرداروسازی‌ جابرابن‌حیان‌
07,298
07,310
0 0 0 8.276 هزار میلیارد 15982620
دزهراویداروسازی‌زهراوی‌
04,103
04,140
0 0 0 10.274 هزار میلیارد 11254529
دلقمادارویی‌ لقمان‌
04,942
04,930
0 0 0 3.336 هزار میلیارد 1532020
شدوصدوده‌ صنعتی‌ پارس‌
05,946
05,977
0 0 0 2.822 هزار میلیارد 463788
مدارانداده‌پردازی‌ایران‌
07,663
07,749
0 0 0 4.981 هزار میلیارد 1701186
داسوهداروسازی‌ اسوه‌
012,371
012,601
0 0 0 9.278 هزار میلیارد 37694437
دابورداروسازی‌ ابوریحان‌
018,365
018,966
0 0 0 7.126 هزار میلیارد 40972315
درازکدارویی‌ رازک‌
017,483
017,800
0 0 0 10.367 هزار میلیارد 34319129
دکوثرداروسازی‌ کوثر
05,811
05,819
0 0 0 3.138 هزار میلیارد 307983
دروزداروسازی‌ روزدارو
04,772
04,778
0 0 0 3.34 هزار میلیارد 62036
های وبداده گسترعصرنوین-های وب
09,601
09,631
0 0 0 38.404 هزار میلیارد -
پدرخشدرخشان‌ تهران‌
038,290
039,100
0 0 0 1.953 هزار میلیارد 1608180
ددامداروسازی زاگرس فارمد پارس
07,344
07,300
0 0 0 6.758 هزار میلیارد -13380768
کطبسذغال‌سنگ‌ نگین‌ ط‌بس‌
013,032
013,139
0 0 0 2.411 هزار میلیارد 1068624
خرینگرینگ‌سازی‌مشهد
04,522
04,560
0 0 0 2.012 هزار میلیارد -922488
ختوررادیاتور ایران‌
09,103
09,205
0 0 0 2.731 هزار میلیارد 4760869
ختراکریخته‌گری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌
016,761
017,190
0 0 0 3.57 هزار میلیارد 1223553
خزامیازامیاد
01,311
01,301
0 0 0 7.25 هزار میلیارد 1311
سکردسیمان کردستان
02,979
03,010
0 0 0 6.554 هزار میلیارد -265131
سمازنسیمان‌مازندران‌
02,907
02,909
0 0 0 4.779 هزار میلیارد 732564
ونفتسرمایه‌گذاری‌ صنعت‌ نفت‌
05,144
05,188
0 0 0 8.488 هزار میلیارد 1162544
واتیسرمایه‌ گذاری‌ آتیه‌ دماوند
03,501
03,547
0 0 0 15.755 هزار میلیارد 759717
وصندوقسرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی‌
03,078
03,120
0 0 0 83.106 هزار میلیارد 929556
ساربیلسیمان آرتا اردبیل
015,373
015,374
0 0 0 3.69 هزار میلیارد 13251526
خساپاسایپا
01,600
01,581
0 0 0 62.827 هزار میلیارد 163200
خکاوهسایپا دیزل‌
0838
0824
0 0 0 2.209 هزار میلیارد 838
لسرماسرما آفرین‌
07,948
08,086
0 0 0 1.733 هزار میلیارد 1843936
وصنعتسرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ ومعدن‌
02,592
02,580
0 0 0 11.664 هزار میلیارد 679104
والبرسرمایه‌ گذاری‌ البرز(هلدینگ‌
03,205
03,240
0 0 0 15.384 هزار میلیارد 2346060
وبانکسرمایه گذاری گروه توسعه ملی
03,493
03,476
0 0 0 56.761 هزار میلیارد 1837318
خعتبارسرمایه گذاری اعتبار ایران
03,681
03,682
0 0 0 2.945 هزار میلیارد 1818414
وتوکاسرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ
04,259
04,259
0 0 0 11.073 هزار میلیارد 664404
وپتروسرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی‌
05,537
05,537
0 0 0 10.077 هزار میلیارد 476182
سقاینسیمان‌ قائن‌
018,558
018,350
0 0 0 4.64 هزار میلیارد 26630730
سپاهاسیمان‌سپاهان‌
01,950
01,970
0 0 0 4.778 هزار میلیارد 7800
سخوزسیمان خوزستان
04,769
04,804
0 0 0 6.677 هزار میلیارد 987183
ونیروسرمایه‌گذاری‌نیرو
01,708
01,725
0 0 0 15.97 هزار میلیارد 158844
سهگمتسیمان‌هگمتان‌
06,250
06,335
0 0 0 3.143 هزار میلیارد 1068750
سفارسیمان‌فارس‌
017,885
018,679
0 0 0 4.167 هزار میلیارد 5186650
ثشاهدسرمایه‌ گذاری‌ شاهد
02,052
02,053
0 0 0 8.222 هزار میلیارد 451440
وساپاسرمایه‌گذاری‌ سایپا
01,270
01,261
0 0 0 13.557 هزار میلیارد 76200
سیدکوسرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
02,609
02,609
0 0 0 12.523 هزار میلیارد -
شیرانس. صنایع‌شیمیایی‌ایران
010,877
010,890
0 0 0 50.35 هزار میلیارد 7070050
خاذینسایپاآذین‌
02,128
02,115
0 0 0 5.63 هزار میلیارد 10640
سغربسیمان‌غرب‌
04,989
05,000
0 0 0 2.495 هزار میلیارد 942921
سبهانسیمان‌ بهبهان‌
017,618
017,893
0 0 0 3.524 هزار میلیارد -
تاپیکوس. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
02,954
02,975
0 0 0 240.751 هزار میلیارد 679420
خپویشسازه‌ پویش‌
041,146
042,245
0 0 0 4.115 هزار میلیارد 117718706
دسبحانسبحان دارو
07,227
07,270
0 0 0 7.444 هزار میلیارد 15263424
ثشرقسرمایه گذاری مسکن شمال شرق
02,145
02,137
0 0 0 1.931 هزار میلیارد 362505
وملتسرمایه‌گذاری‌ملت‌
0667
0666
0 0 0 667 میلیارد 1334
سشمالسیمان‌ شمال‌
02,890
02,893
0 0 0 3.107 هزار میلیارد 505750
ورناسرمایه‌گذاری‌ رنا(هلدینگ‌
01,353
01,355
0 0 0 10.77 هزار میلیارد 405900
وخارزمسرمایه گذاری خوارزمی
01,658
01,662
0 0 0 20.725 هزار میلیارد 281860
سکارونسیمان‌ کارون‌
03,531
03,546
0 0 0 737.39 میلیارد 1034583
سصفهاسیمان‌اصفهان‌
020,626
020,626
0 0 0 4.125 هزار میلیارد 8539164
وسکابسرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان
01,817
01,817
0 0 0 9.085 هزار میلیارد 203504
ثاژنسخت‌ آژند
02,257
02,260
0 0 0 902.8 میلیارد 1514447
فپنتاسپنتا
069,093
069,000
0 0 0 3.743 هزار میلیارد 79733322
وبیمهسرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ بیمه‌
05,750
05,714
0 0 0 4.313 هزار میلیارد -218500
سرودسیمان‌شاهرود
03,388
03,300
0 0 0 2.744 هزار میلیارد 189728
سصوفیسیمان‌ صوفیان‌
03,072
03,083
0 0 0 3.379 هزار میلیارد 141312
سنیرسیمان‌ سفید نی‌ریز
025,248
024,799
0 0 0 2.525 هزار میلیارد 5074848
سیلامسیمان‌ ایلام‌
08,323
08,341
0 0 0 3.433 هزار میلیارد -1947582
پردیسسرمایه گذاری پردیس
02,798
02,800
0 0 0 3.498 هزار میلیارد 207052
وبهمنسرمایه‌گذاری‌بهمن‌
03,323
03,311
0 0 0 9.138 هزار میلیارد 724414
سکرماسیمان‌ کرمان‌
04,675
04,691
0 0 0 4.635 هزار میلیارد 2131800
وتوسمسرمایه‌گذاری‌توسعه‌ملی‌
02,729
02,773
0 0 0 12.281 هزار میلیارد 1986712
سفارسسیمان فارس و خوزستان
03,870
03,895
0 0 0 21.769 هزار میلیارد 313470
سیمرغسیمرغ
011,771
011,850
0 0 0 15.302 هزار میلیارد -
ونیکیسرمایه‌گذاری‌ ملی‌ایران‌
05,072
05,140
0 0 0 35.504 هزار میلیارد 1288288
شفاسرمایه گذاری شفادارو
07,607
07,609
0 0 0 8.972 هزار میلیارد -
سخزرسیمان‌ خزر
04,624
04,599
0 0 0 2.312 هزار میلیارد -
سبجنوسیمان‌ بجنورد
011,702
011,783
0 0 0 4.587 هزار میلیارد 2457420
وآذرسرمایه‌گذاری‌توسعه‌آذربایجان‌
014,312
014,005
0 0 0 2.862 هزار میلیارد -1202208
وسپهسرمایه‌گذاری‌ سپه‌
02,833
02,840
0 0 0 18.956 هزار میلیارد 1308846
وتوصاسرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران
04,258
04,262
0 0 0 11.284 هزار میلیارد 915470
سترانسیمان‌ تهران‌
08,417
08,560
0 0 0 14.73 هزار میلیارد 1851740
تاصیکوسرمایه گذاری صدرتامین
02,810
02,840
0 0 0 56.2 هزار میلیارد -
ثامانسامان‌ گستراصفهان‌
09,182
09,262
0 0 0 2.038 هزار میلیارد 1845582
تیپیکوسرمایه گذاری دارویی تامین
015,452
015,600
0 0 0 44.811 هزار میلیارد 17476212
سهرمزسیمان‌هرمزگان‌
06,083
06,134
0 0 0 6.594 هزار میلیارد 3223990
ثمسکنسرمایه‌گذاری‌ مسکن‌
01,705
01,700
0 0 0 9.378 هزار میلیارد 167090
غسالمسالمین‌
020,371
020,470
0 0 0 6.111 هزار میلیارد 4990895
وساختسرمایه‌ گذاری‌ ساختمان‌ایران‌
012,063
012,063
0 0 0 13.152 هزار میلیارد 434268
سخاشسیمان‌خاش‌
020,528
020,655
0 0 0 2.566 هزار میلیارد 19460544
وبوعلیسرمایه‌گذاری‌بوعلی‌
03,227
03,265
0 0 0 5.163 هزار میلیارد 816431
سفانوسیمان فارس نو
09,598
09,780
0 0 0 4.799 هزار میلیارد 5768398
کساپاسایپاشیشه‌
05,260
05,273
0 0 0 1.21 هزار میلیارد 26300
سدورسیمان‌ دورود
02,417
02,417
0 0 0 1.551 هزار میلیارد -430226
سارابسیمان‌ داراب‌
03,407
03,400
0 0 0 3.066 هزار میلیارد -
سشرقسیمان‌ شرق‌
01,927
01,935
0 0 0 5.113 هزار میلیارد -121401
وتوشهسرمایه‌ گذاری‌ پارس‌ توشه‌
06,374
06,487
0 0 0 9.561 هزار میلیارد 4512792
وغدیرسرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌
02,429
02,433
0 0 0 174.888 هزار میلیارد 497945
کسراسرامیک‌های‌صنعتی‌اردکان‌
09,572
09,514
0 0 0 5.552 هزار میلیارد 2708876
سارومسیمان‌ارومیه‌
05,154
05,195
0 0 0 3.608 هزار میلیارد 2030676
کگازشیشه‌ و گاز
013,483
013,488
0 0 0 6.067 هزار میلیارد -2076382
غشصفاشیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان‌
019,837
020,137
0 0 0 4.493 هزار میلیارد 9819315
کهمداشیشه‌ همدان‌
08,401
08,401
0 0 0 9.678 هزار میلیارد 10778483
قشهدشهد
014,790
014,711
0 0 0 5.916 هزار میلیارد -
غشهدشهد ایران‌
013,300
013,337
0 0 0 2.66 هزار میلیارد -1795500
قشکرشکرشاهرود
017,703
017,890
0 0 0 3.541 هزار میلیارد 247842
همراهشرکت ارتباطات سیار ایران
013,078
013,269
0 0 0 251.098 هزار میلیارد 93507700
غشانشیرپاستوریزه‌پگاه‌خراسان‌
021,116
021,121
0 0 0 4.223 هزار میلیارد 7897384
دشیمیشیمی‌ داروئی‌ داروپخش‌
012,528
012,621
0 0 0 3.195 هزار میلیارد 11513232
فاماصنعتی‌ آما
07,657
07,658
0 0 0 6.891 هزار میلیارد 3660046
کاردانصندوق س تجارت شاخص کاردان سهام
033,904
034,508
0 0 0 3.39 هزار میلیارد -
چکاوهصنایع‌کاغذسازی‌کاوه‌
08,767
08,772
0 0 0 2.192 هزار میلیارد -3541868
سروصندوق س سروسودمند مدبران-سهام
010,019
010,036
0 0 0 1.002 هزار میلیارد -
شسیناصنایع‌شیمیایی‌سینا
048,634
048,940
0 0 0 1.494 هزار میلیارد 7538270
فارسصنایع پتروشیمی خلیج فارس
05,925
05,900
0 0 0 542.138 هزار میلیارد 5131050
کرماشاصنایع پتروشیمی کرمانشاه
08,637
08,715
0 0 0 30.482 هزار میلیارد 4206219
فاذرصنایع‌ آذرآب‌
04,867
04,900
0 0 0 4.867 هزار میلیارد 2462702
کساوهصنایع‌ کاشی‌ و سرامیک‌ سینا
07,768
07,805
0 0 0 4.114 هزار میلیارد 2338168
سدشتصنایع سیمان دشتستان
07,399
07,530
0 0 0 8.731 هزار میلیارد 651112
سپاسصندوق س. پاداش سهامداری توسعه1
010,083
010,083
0 0 0 1.008 هزار میلیارد -
کخاکصنایع‌خاک‌چینی‌ایران‌
031,125
031,125
0 0 0 11.672 هزار میلیارد 49208625
پسهندصنایع‌ لاستیکی‌ سهند
07,518
07,550
0 0 0 2.631 هزار میلیارد 1466010
شفارسصنایع‌ شیمیایی‌ فارس‌
05,596
05,632
0 0 0 3.523 هزار میلیارد 330164
پرندصندوق س. پروژه آرمان پرند مپنا
03,637
03,637
0 0 0 33.72 هزار میلیارد -
فیروزاص س.با درآمد ثابت فیروزه آسیا
015,189
015,197
0 0 0 1.519 هزار میلیارد -
غبشهرصنعتی‌ بهشهر
08,298
08,395
0 0 0 24.894 هزار میلیارد 4829436
کمندصندوق س. با درآمد ثابت کمند
010,096
010,120
0 0 0 1.01 هزار میلیارد -
نگینص.س. زمین و ساختمان نگین شهرری
014,810
014,810
0 0 0 399.87 میلیارد -
افق ملتصندوق س در سهام افق ملت
026,824
026,850
0 0 0 1.341 هزار میلیارد -
فیروزهصندوق شاخص30 شرکت فیروزه- سهام
034,314
034,311
0 0 0 1.716 هزار میلیارد -
امین یکمصندوق س.با درآمد ثابت امین یکم
010,184
010,199
0 0 0 1.018 هزار میلیارد -
خریختصنایع‌ریخته‌گری‌ایران‌
01,435
01,453
0 0 0 1.811 هزار میلیارد -368795
کیانصندوق س. با درآمد ثابت کیان
017,746
017,741
0 0 0 1.775 هزار میلیارد -
پارندصندوق س. پارند پایدار سپهر
010,104
010,108
0 0 0 1.01 هزار میلیارد -
نارونص. س. زمین وساختمان مسکن نارون
013,741
013,741
0 0 0 144.281 میلیارد -
بکابصنایع‌جوشکاب‌یزد
027,515
027,842
0 0 0 663.112 میلیارد 7208930
صنوینصندوق سرمایه‌گذاری صنوین-مختلط
030,539
030,555
0 0 0 3.054 هزار میلیارد -
ثفارسعمران‌وتوسعه‌فارس‌
02,650
02,650
0 0 0 2.65 هزار میلیارد 795000
فسازغلتک سازان سپاهان
08,650
08,820
0 0 0 3.244 هزار میلیارد -
فرآورفرآوری‌موادمعدنی‌ایران‌
036,098
036,700
0 0 0 4.332 هزار میلیارد 28264734
چفیبرفیبر ایران‌
03,400
03,400
0 0 0 4.58 هزار میلیارد -1489200
کفپارسفرآورده‌های‌ نسوز پارس‌
027,860
027,860
0 0 0 2.786 هزار میلیارد 1671600
فولادفولاد مبارکه اصفهان
03,901
03,918
0 0 0 507.13 هزار میلیارد 542239
فجرفولاد امیرکبیرکاشان
013,845
013,923
0 0 0 11.879 هزار میلیارد 5288790
دفرافرآورده‌های‌ تزریقی‌ ایران‌
012,585
012,597
0 0 0 8.81 هزار میلیارد 11704050
فولاژفولاد آلیاژی ایران
06,354
06,350
0 0 0 34.947 هزار میلیارد 603630
افقفروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
056,745
057,401
0 0 0 56.745 هزار میلیارد -
کاوهفولاد کاوه جنوب کیش
04,295
04,320
0 0 0 47.245 هزار میلیارد -
کفرافراورده‌ های‌ نسوزایران‌
017,166
017,190
0 0 0 6.401 هزار میلیارد 8703162
خزرفنرسازی‌زر
03,823
03,823
0 0 0 3.058 هزار میلیارد -
خفنرفنرسازی‌خاور
010,528
010,650
0 0 0 2.106 هزار میلیارد -621152
کاذرفرآورده‌های‌نسوزآذر
08,792
08,680
0 0 0 3.956 هزار میلیارد 43960
فخاسفولاد خراسان
012,315
012,314
0 0 0 110.835 هزار میلیارد 1046775
فخوزفولاد خوزستان
08,105
08,021
0 0 0 154.39 هزار میلیارد 1677735
فروسفروسیلیس‌ ایران‌
013,479
013,616
0 0 0 11.787 هزار میلیارد 781782
قپیرافرآورده‌های‌غدایی‌وقندپیرانشهر
027,692
027,400
0 0 0 5.538 هزار میلیارد 11076800
قنقشقندنقش‌جهان‌
04,298
04,400
0 0 0 597.422 میلیارد 618912
قصفهاقنداصفهان‌
025,995
025,790
0 0 0 5.069 هزار میلیارد 10346010
قنیشاقند نیشابور
013,283
013,343
0 0 0 3.586 هزار میلیارد 464905
ختوقاقطعات‌ اتومبیل‌ ایران‌
04,370
04,395
0 0 0 4.807 هزار میلیارد 480700
قمروقند مرودشت‌
013,919
013,830
0 0 0 2.784 هزار میلیارد 2018255
قشرینقند شیرین‌ خراسان‌
090,174
089,001
0 0 0 4.509 هزار میلیارد -69524154
قلرستقند لرستان‌
09,484
09,440
0 0 0 3.794 هزار میلیارد 2228740
قهکمتقندهکمتان‌
019,937
020,339
0 0 0 5.455 هزار میلیارد 5442801
قثابتقند ثابت‌ خراسان‌
021,358
021,343
0 0 0 10.893 هزار میلیارد -2968762
کپارسکاشی‌ پارس‌
015,267
015,530
0 0 0 1.902 هزار میلیارد 12946416
کلوندکاشی‌ الوند
08,366
08,385
0 0 0 3.346 هزار میلیارد 928626
پکویرکویر تایر
06,585
06,600
0 0 0 4.61 هزار میلیارد 4886070
رکیشکارت اعتباری ایران کیش
03,968
03,975
0 0 0 10.317 هزار میلیارد 1984000
داروکارخانجات‌داروپخش‌
014,796
015,073
0 0 0 11.097 هزار میلیارد 14884776
غاذرکشت‌وصنعت‌پیاذر
014,645
014,650
0 0 0 1.098 هزار میلیارد 2899710
شکربنکربن‌ ایران‌
023,278
022,900
0 0 0 5.82 هزار میلیارد 3584812
کرازیکارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی‌
07,869
07,903
0 0 0 6.689 هزار میلیارد 3501705
تکمباکمباین‌ سازی‌ ایران‌
02,581
02,581
0 0 0 4.447 هزار میلیارد 10324
آکنتورکنتورسازی‌ایران‌
046,567
045,893
0 0 0 9.313 هزار میلیارد 1167434690
رتکوکنترل‌خوردگی‌تکین‌کو
013,060
013,233
0 0 0 2.612 هزار میلیارد 12171920
دکیمیکیمیدارو
08,871
08,990
0 0 0 5.11 هزار میلیارد 12871821
زمگساکشاورزی‌ ودامپروی‌ مگسال‌
09,335
09,336
0 0 0 2.801 هزار میلیارد 8224135
قزوینکارخانجات‌ قند قزوین‌
013,122
013,020
0 0 0 4.333 هزار میلیارد 944784
بالبرکابل‌ البرز
09,074
08,850
0 0 0 2.876 هزار میلیارد 163332
فاسمینکالسیمین‌
011,835
011,690
0 0 0 23.67 هزار میلیارد 4035735
خکمککمک‌فنرایندامین‌
04,229
04,220
0 0 0 1.357 هزار میلیارد -1133372
کسعدیکاشی‌ سعدی‌
08,563
08,695
0 0 0 2.141 هزار میلیارد 25689
بکامکارخانجات تولیدی شهید قندی
09,358
09,399
0 0 0 5.615 هزار میلیارد 954516
چکارنکارتن‌ ایران‌
050,194
049,993
0 0 0 9.148 هزار میلیارد 12146948
غچینکشت‌ و صنعت‌ چین‌ چین
041,179
041,443
0 0 0 7.412 هزار میلیارد 19148235
کبورسکارگزاران بورس اوراق بهادار
09,619
09,167
0 0 0 19.238 هزار میلیارد -
اکالاکارگزاران بورس کالای ایران
09,610
010,084
0 0 0 17.875 هزار میلیارد -
حکشتیکشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
06,472
06,450
0 0 0 106.095 هزار میلیارد 1152016
کحافظکاشی‌ وسرامیک‌ حافظ‌
020,099
020,100
0 0 0 3.618 هزار میلیارد 80396
فسپاگروه‌صنعتی‌سپاهان‌
011,911
011,799
0 0 0 7.742 هزار میلیارد 2203535
خبهمنگروه‌بهمن‌
01,806
01,804
0 0 0 18.06 هزار میلیارد 428022
پترولگروه پتروشیمی س. ایرانیان
02,610
02,583
0 0 0 52.2 هزار میلیارد 326250
پارسانگسترش نفت و گاز پارسیان
05,564
05,620
0 0 0 225.342 هزار میلیارد 1680328
پکرمانگروه‌ صنعتی‌ بارز
05,856
05,890
0 0 0 14.795 هزار میلیارد 3197376
برکتگروه دارویی برکت
02,837
02,850
0 0 0 16.455 هزار میلیارد -
غگلگلوکوزان‌
040,256
041,120
0 0 0 8.051 هزار میلیارد 158608640
رمپناگروه مپنا (سهامی عام)
08,180
08,240
0 0 0 220.86 هزار میلیارد 4171800
شگلگلتاش‌
013,997
014,191
0 0 0 13.997 هزار میلیارد 29393700
پاکشوگروه صنعتی پاکشو
056,036
056,000
0 0 0 56.036 هزار میلیارد 117787672
لبوتانگروه‌صنعتی‌بوتان‌
021,165
022,222
0 0 0 14.846 هزار میلیارد 2137665
دسبحاگروه دارویی سبحان
05,801
05,918
0 0 0 15.866 هزار میلیارد 4896044
خگسترگسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو
06,225
06,250
0 0 0 14.94 هزار میلیارد 1195200
تکشاگسترش‌صنایع‌وخدمات‌کشاورزی‌
013,559
013,810
0 0 0 1.491 هزار میلیارد 2711800
وملیگروه‌ صنعتی‌ ملی‌ (هلدینگ‌
073,224
073,000
0 0 0 18.113 هزار میلیارد 23358456
وصناگروه‌صنایع‌بهشهرایران‌
03,021
03,033
0 0 0 5.438 هزار میلیارد 1081518
وامیدگروه مدیریت سرمایه گذاری امید
05,791
05,803
0 0 0 173.73 هزار میلیارد 1951567
غالبرلبنیات‌کالبر
08,461
08,491
0 0 0 2.961 هزار میلیارد 1091469
ولصنملیزینگ‌صنعت‌ومعدن‌
01,969
01,973
0 0 0 3.938 هزار میلیارد 519816
ولیزلیزینگ‌ایران‌
01,717
01,715
0 0 0 1.03 هزار میلیارد 53227
فلولهلوله‌وماشین‌سازی‌ایران‌
013,483
013,513
0 0 0 6.742 هزار میلیارد -498871
شلعابلعابیران‌
06,978
06,942
0 0 0 1.116 هزار میلیارد 3635538
غپاکلبنیات‌ پاک‌
03,327
03,327
0 0 0 4.61 هزار میلیارد 249525
دعبیدلابراتوارداروسازی‌ دکترعبیدی‌
030,961
030,983
0 0 0 62.417 هزار میلیارد 27988744
وایرانلیزینگ ایرانیان
02,051
02,026
0 0 0 2.051 هزار میلیارد 465577
ولغدرلیزینگ‌خودروغدیر
02,841
02,842
0 0 0 1.506 هزار میلیارد 340920
فلامیلامیران‌
027,858
027,997
0 0 0 1.671 هزار میلیارد 8775270
بشهابلامپ‌ پارس‌ شهاب‌
020,187
020,187
0 0 0 3.27 هزار میلیارد 12879306
ولساپالیزینگ رایان‌ سایپا
01,532
01,533
0 0 0 13.849 هزار میلیارد 441216
خلنتلنت‌ ترمزایران‌
037,855
038,010
0 0 0 3.331 هزار میلیارد 37855
تمحرکهماشین‌سازی‌نیرومحرکه‌
06,191
06,430
0 0 0 754.33 میلیارد -643864
خمهرمهرکام‌پارس‌
02,045
02,026
0 0 0 3.807 هزار میلیارد 124745
شاملامعدنی‌ املاح‌ ایران‌
033,565
033,800
0 0 0 14.097 هزار میلیارد 68472600
زپارسملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
026,627
026,734
0 0 0 8.663 هزار میلیارد -
شویندهمدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر
011,828
011,666
0 0 0 11.828 هزار میلیارد -
فسربملی‌ سرب‌وروی‌ ایران‌
024,992
024,710
0 0 0 8.047 هزار میلیارد 3498880
خنصیرمهندسی‌نصیرماشین‌
05,987
05,998
0 0 0 1.24 هزار میلیارد 2939617
کدمامعدنی‌ دماوند
051,450
051,450
0 0 0 1.544 هزار میلیارد 24901800
کمنگنزمعادن‌منگنزایران‌
022,803
022,825
0 0 0 4.615 هزار میلیارد 1140150
خموتورموتورسازان‌تراکتورسازی‌ایران‌
06,170
06,210
0 0 0 4.408 هزار میلیارد -691040
فباهنرمس‌ شهیدباهنر
09,182
09,141
0 0 0 10.33 هزار میلیارد 1267116
کچادمعدنی‌وصنعتی‌چادرملو
05,024
05,056
0 0 0 221.056 هزار میلیارد 1090208
بموتوموتوژن‌
017,958
018,240
0 0 0 12.219 هزار میلیارد 11924112
خوسازمحورسازان‌ایران‌خودرو
03,134
03,168
0 0 0 3.51 هزار میلیارد 159834
فملیملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌
04,156
04,183
0 0 0 324.168 هزار میلیارد 710676
کگلمعدنی و صنعتی گل گهر
06,686
06,704
0 0 0 320.928 هزار میلیارد 1758418
اخابرمخابرات ایران
03,970
04,008
0 0 0 238.2 هزار میلیارد 1798410
کبافقمعادن‌ بافق‌
050,125
050,500
0 0 0 10.15 هزار میلیارد 54335500
غمارگمارگارین‌
07,819
07,858
0 0 0 6.568 هزار میلیارد 6223924
فاراکماشین‌ سازی‌ اراک‌
02,180
02,153
0 0 0 13.705 هزار میلیارد 442540
نبورسنهادهای مالی بورس اوراق بهادار
07,951
08,123
0 0 0 15.902 هزار میلیارد -
شنفتنفت‌ پارس‌
013,905
013,864
0 0 0 27.81 هزار میلیارد 11527245
غنوشنوش‌ مازندران‌
09,574
09,574
0 0 0 478.7 میلیارد 1263768
شبهرننفت‌ بهران‌
018,038
018,560
0 0 0 46.899 هزار میلیارد 30664600
فنوالنورد آلومینیوم‌
04,034
03,989
0 0 0 2.736 هزار میلیارد 221870
نکالانهادهای مالی بورس کالای ایران
016,800
016,800
0 0 0 31.248 هزار میلیارد -
شسپانفت سپاهان
053,001
053,053
0 0 0 318.006 هزار میلیارد 54644031
فنوردنوردوقطعات‌ فولادی‌
020,581
020,662
0 0 0 2.964 هزار میلیارد 3622256
خمحرکهنیرو محرکه‌
05,890
05,930
0 0 0 6.011 هزار میلیارد 482980
بنیرونیروترانس‌
013,605
013,915
0 0 0 6.803 هزار میلیارد 7605195
ثنوسانوسازی‌وساختمان‌تهران‌
01,803
01,815
0 0 0 4.742 هزار میلیارد -270450
نبروجنساجی‌ بروجرد
04,075
04,277
0 0 0 603.965 میلیارد -933175
شکلرنیروکلر
014,684
014,706
0 0 0 7.342 هزار میلیارد 3230480
ولملتواسپاری ملت
02,418
02,409
0 0 0 1.934 هزار میلیارد 149916
سیستمهمکاران سیستم
06,816
06,808
0 0 0 8.588 هزار میلیارد 3762432