کالایاب
شاخص یاب
صفحات مرتبط

ترین های بورس و فرابورس

بازارها:
عنوان شرکت
نماد
قیمت پایانی
درصدریال
آخرین معامله
درصدریال
حجم معاملات
سهم
تعداد معاملات
عدد
ارزش معاملات
ریال
ارزش بازار
ریال
P/E
آ س پآ.س.پ
1.152,026
0.22,007
3.658 میلیون 576 7.409 میلیارد 1.823 هزار میلیارد 405200
حآساآسیا سیر ارس
4.824,981
4.994,989
15.196 میلیون 1,078 75.695 میلیارد 3.985 هزار میلیارد -
اپردازآتیه داده پرداز
0.4114,669
1.9814,898
3.998 میلیون 1,114 58.64 میلیارد 11.002 هزار میلیارد 16869350
افراافرانت
4.898,572
4.998,580
1.174 میلیون 192 10.065 میلیارد 5.358 هزار میلیارد 1277228
نوینبیمه نوین
4.962,136
4.962,136
42.157 میلیون 1,790 90.045 میلیارد 3.204 هزار میلیارد -
وگردشبانک گردشگری
0754
0758
0 0 0 4.524 هزار میلیارد 32422
بپاسبیمه پاسارگاد
4.496,627
2.966,530
1.904 میلیون 566 12.62 میلیارد 33.818 هزار میلیارد 1822425
بارانبیمه زندگی باران50%تادیه
0500
0500
0 0 0 600 میلیارد -
دیبانک دی
2.723,436
-0.453,330
77.836 میلیون 6,643 267.435 میلیارد 21.99 هزار میلیارد 944900
سمایهبانک سرمایه
01,226
01,226
0 0 0 4.904 هزار میلیارد 172866
میهنبیمه میهن
51,638
51,638
2.042 میلیون 156 3.344 میلیارد 2.457 هزار میلیارد 65520
کمرجانبازرگانی و تولیدی مرجان کار
516,045
516,045
27,206 37 436.52 میلیون 1.123 هزار میلیارد 4733275
حکمتبانک حکمت ایرانیان
01,000
01,000
0 0 0 6 هزار میلیارد 150000
بسامابیمه سامان
4.395,750
2.035,620
7.679 میلیون 1,231 44.155 میلیارد 8.625 هزار میلیارد 1627250
ودیبیمه دی
0.812,606
-0.932,561
17.841 میلیون 1,588 46.493 میلیارد 6.515 هزار میلیارد 523806
کوثربیمه کوثر
-1.669,735
-3.959,508
2.023 میلیون 531 19.694 میلیارد 24.338 هزار میلیارد 2229315
خدیزلبهمن دیزل
-1.118,209
-3.638,000
3.156 میلیون 486 25.906 میلیارد 8.209 هزار میلیارد 6444065
اتکایبیمه اتکایی ایرانیان
2.182,956
2.072,953
2.644 میلیون 336 7.816 میلیارد 7.39 هزار میلیارد 623716
ومعلمبیمه معلم
2.063,959
0.593,902
13.899 میلیون 1,806 55.027 میلیارد 5.939 هزار میلیارد -
شاوانپالایش نفت لاوان
134,921
0.9534,901
1.485 میلیون 491 51.863 میلیارد 39.929 هزار میلیارد 1571445
مارونپتروشیمی مارون
0.1838,824
-0.1138,711
146,304 243 5.68 میلیارد 310.592 هزار میلیارد 173543280
شغدیرپتروشیمی غدیر
-0.998,104
0.188,200
4.397 میلیون 1,516 35.633 میلیارد 10.535 هزار میلیارد -
شرازپالایش نفت شیراز
-0.0338,889
1.5439,500
659,980 502 25.666 میلیارد 39.96 هزار میلیارد 10694475
شترانپالایش نفت تهران
03,454
03,440
0 0 0 41.448 هزار میلیارد -
زاگرسپتروشیمی زاگرس
-0.360,949
-0.0561,100
1.729 میلیون 1,713 105.405 میلیارد 146.278 هزار میلیارد 157796961
جمپتروشیمی جم
011,196
011,225
0 0 0 107.482 هزار میلیارد -
هجرتپخش هجرت
527,329
527,329
727,602 6,793 19.885 میلیارد 12.298 هزار میلیارد -
غدیسپاکدیس
2.4210,627
1.210,500
832,931 315 8.852 میلیارد 2.976 هزار میلیارد -
پخشپخش البرز
-0.5912,808
-0.6512,800
2.537 میلیون 1,115 32.49 میلیارد 7.685 هزار میلیارد 6019760
حپارساتوسعه حمل و نقل ریلی پارسیان
4.3714,094
514,179
843,290 366 11.885 میلیارد 3.524 هزار میلیارد 37659168
تاپکیشتجارت الکترونیک پارسیان کیش
4.9910,157
4.9910,157
1.345 میلیون 388 13.661 میلیارد 4.063 هزار میلیارد -
توریلتوکاریل
4.947,566
4.997,570
5.875 میلیون 908 44.451 میلیارد 15.132 هزار میلیارد 2179008
شتوکاتوکا رنگ فولاد سپاهان
4.9939,433
539,436
1.821 میلیون 299 71.797 میلیارد 2.76 هزار میلیارد 13249488
بمپناتولید برق عسلویه مپنا
1.5140,145
-0.0139,542
335,653 223 13.475 میلیارد 29.226 هزار میلیارد 82337395
شبصیرتولیدات پتروشیمی قائد بصیر
2.2317,185
1.7817,110
270,133 268 4.642 میلیارد 5.671 هزار میلیارد -
دماوندتولید نیروی برق دماوند
-3.7752,587
-4.7652,050
349,920 451 18.401 میلیارد 145.14 هزار میلیارد 86978898
حسیناتوسعه خدمات دریایی وبندری سینا
3.3823,302
4.723,600
2.407 میلیون 726 56.081 میلیارد 11.651 هزار میلیارد 17476500
مفاخرتوسعه فناوری اطلاعات خوارزمی
1.477,225
0.287,140
2.037 میلیون 464 14.718 میلیارد 1.228 هزار میلیارد 1257150
بکهنوجتولید برق ماهتاب کهنوج
3.0611,705
0.9911,470
8.054 میلیون 1,872 94.267 میلیارد 7.409 هزار میلیارد 17885240
دکپسولتولید ژلاتین کپسول ایران
3.2514,950
2.914,900
3.321 میلیون 2,926 49.654 میلیارد 2.99 هزار میلیارد -
دریشمکتولید و صادرات ریشمک
4.8416,214
516,239
5.875 میلیون 2,396 95.262 میلیارد 4.864 هزار میلیارد -
کتوکاتولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا
0.8416,627
0.1916,520
676,887 471 11.255 میلیارد 2.494 هزار میلیارد 8679294
داوهداروسازی آوه سینا
2.985,184
2.115,140
3.781 میلیون 982 19.603 میلیارد 2.488 هزار میلیارد -
تلیسهدامداری تلیسه نمونه
0.1710,646
-0.2510,601
1.154 میلیون 530 12.284 میلیارد 2.236 هزار میلیارد 8814888
دسانکوداروسازی سبحان انکولوژی
0.174,587
0.024,580
2.488 میلیون 580 11.41 میلیارد 3.949 هزار میلیارد 1330230
کاسپینداروسازی کاسپین تامین
515,374
515,374
94,728 60 1.456 میلیارد 6.918 هزار میلیارد 44092632
دتولیدداروسازی تولید دارو
4.734,272
4.984,282
2.494 میلیون 455 10.656 میلیارد 2.563 هزار میلیارد 4865808
درهآوردارویی ره آورد تامین
3.149,417
4.999,586
5.773 میلیون 6,279 54.359 میلیارد 1.883 هزار میلیارد -
حریلریل پردازسیر
4.592,850
4.992,861
14.131 میلیون 1,217 40.276 میلیارد 5.586 هزار میلیارد 108300
حسیرریل سیر کوثر
04,962
04,962
0 0 0 2.992 هزار میلیارد -
هفرداراهیابان فردا
01,100
01,100
0 0 0 110 میلیارد -
فزرینزرین معدن آسیا
0.566,780
1.236,825
2.517 میلیون 783 17.066 میلیارد 3.39 هزار میلیارد 4135800
کرمانس. توسعه و عمران استان کرمان
1.4234,657
0.3634,296
5.943 میلیون 2,857 205.952 میلیارد 20.805 هزار میلیارد 2460647
گوهرانسرمایه گذاری توسعه گوهران امید
0.072,988
1.983,045
11.268 میلیون 962 33.67 میلیارد 5.976 هزار میلیارد -630468
سدبیرس. تدبیرگران فارس وخوزستان
1.125,849
56,073
1.209 میلیون 275 7.07 میلیارد 1.462 هزار میلیارد 1538287
ثپردیسسرمایه گذاری مسکن پردیس
0.683,246
-1.363,180
5.264 میلیون 986 17.087 میلیارد 4.544 هزار میلیارد 1905402
وسبحانسرمایه گذاری سبحان
-1.453,335
-0.713,360
5.154 میلیون 692 17.187 میلیارد 4.336 هزار میلیارد 603635
سبزواسیمان لار سبزوار
3.755,757
4.995,826
3.807 میلیون 693 21.916 میلیارد 3.451 هزار میلیارد 351177
ثرودسرمایه‌گذاری مسکن زاینده رود
4.282,752
4.962,770
8.051 میلیون 891 22.155 میلیارد 1.376 هزار میلیارد 421056
ذوبسهامی ذوب آهن اصفهان
0.81,632
0.561,628
193.84 میلیون 12,685 316.37 میلیارد 100.374 هزار میلیارد -949824
ثالوندسرمایه گذاری مسکن الوند
3.044,209
2.24,175
3.367 میلیون 656 14.17 میلیارد 2.105 هزار میلیارد 1254282
کگهرسنگ آهن گهرزمین
-1.2516,254
-0.0516,450
4.234 میلیون 1,013 68.815 میلیارد 199.924 هزار میلیارد -
ثترانسرمایه گذاری مسکن تهران
4.492,116
4.942,125
28.492 میلیون 2,625 60.295 میلیارد 2.539 هزار میلیارد 198904
ثشرقسرمایه گذاری مسکن شمال شرق
02,015
02,050
0 0 0 1.209 هزار میلیارد -
غمینوشرکت صنایع غذایی مینو شرق
4.9910,525
510,526
1.943 میلیون 392 20.446 میلیارد 1.873 هزار میلیارد 7346450
سرچشمهشرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
3.525,054
55,126
20.61 میلیون 1,891 104.161 میلیارد 17.184 هزار میلیارد -
غگلپاشیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
4.9323,188
523,203
412,207 179 9.558 میلیارد 2.783 هزار میلیارد -
غگلستاشیر پاستوریزه پگاه گلستان
4.1715,250
4.1615,249
773,845 645 11.801 میلیارد 1.83 هزار میلیارد 11010500
ثباغشهر سازی و خانه سازی باغمیشه
-0.415,404
05,426
2.402 میلیون 389 12.981 میلیارد 7.133 هزار میلیارد 1961652
غفارسشیر پاستوریزه پگاه فارس
521,229
521,229
148,372 92 3.15 میلیارد 5.195 هزار میلیارد 12737400
ثغربشرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب
3.612,067
0.252,000
11.316 میلیون 1,030 23.391 میلیارد 1.86 هزار میلیارد 260442
خراسانشرکت پتروشیمی خراسان
011,733
011,827
0 0 0 21.001 هزار میلیارد 13880139
کی بی سیشرکت کی بی سی
3.2614,197
3.5614,239
333,648 218 4.737 میلیارد 4.117 هزار میلیارد 9370020
ارفعشرکت آهن و فولاد ارفع
-0.785,955
-0.975,944
2.068 میلیون 579 12.317 میلیارد 35.73 هزار میلیارد 53595
وثامنشرکت اعتباری ثامن
01,000
01,000
0 0 0 1.5 هزار میلیارد -
وکوثرشرکت اعتباری کوثر مرکزی
01,000
01,000
0 0 0 6 هزار میلیارد -
زشگزاشیر و گوشت زاگرس شهرکرد
4.7927,720
527,774
499,406 225 13.843 میلیارد 2.218 هزار میلیارد -
شلیاشرکت مواد ویژه لیا
010,469
010,463
0 0 0 846.105 میلیارد 3193045
غپآذرشیر پگاه آذربایجان شرقی
1.5412,338
1.4512,327
652,908 347 8.055 میلیارد 2.468 هزار میلیارد -
اتکامشرکت بیمه اتکایی امین
4.252,430
2.622,392
387,571 25 941.722 میلیون 7.29 هزار میلیارد 639090
ولبهمنشرکت بهمن لیزینگ
4.082,625
4.922,646
4.927 میلیون 463 12.934 میلیارد 2.1 هزار میلیارد 979125
اعتلاشرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز
9.865,993
10.236,013
7.437 میلیون 367 44.57 میلیارد 4.794 هزار میلیارد 2600962
بهپاکصنعتی بهپاک
4.4111,187
4.9811,248
6.217 میلیون 1,142 69.551 میلیارد 5.594 هزار میلیارد -
ثروتمصندوق س. ثروت آفرین پارسیان
0.7833,159
1.2433,310
5,730 6 189.998 میلیون 1.658 هزار میلیارد -
زنگانصنعت روی زنگان
4.2216,072
516,192
1.803 میلیون 910 28.981 میلیارد 1.607 هزار میلیارد 3407264
آسامصندوق سرمایه‌گذاری آسام-مختلط
1.3935,698
2.2536,000
3,380 8 120.659 میلیون 35.698 هزار میلیارد -
اوصتاصندوق اندیشه ورزان صباتامین -د
0.1812,539
0.1812,538
1.447 میلیون 60 18.149 میلیارد 1.254 هزار میلیارد -
صایندصندوق س. گنجینه آینده روشن
0.0910,085
0.110,086
112,330 16 1.133 میلیارد 504.25 میلیارد -
صغربص.س.زمین وساختمان مسکن شمالغرب
012,271
012,271
0 0 0 253.978 میلیارد -
آشناتکص.س.ج.ایده نوتک آشنا12% تادیه
0120,000
0120,000
0 0 0 12 میلیارد -
کاریسصندوق سرمایه‌گذاری کاریس-سهام
0.9938,186
1.8238,497
213,978 37 8.171 میلیارد 38.186 هزار میلیارد -
رویشص.س.جسورانه رویش لوتوس30%تأدیه
0892,500
0892,500
0 0 0 446.25 میلیارد -
اطلسصندوق سرمایه‌گذاری اطلس-سهام
-0.0738,957
0.8139,298
10,586 27 412.397 میلیون 38.957 هزار میلیارد -
فناباص.ج. فناوری بازنشستگی 20%تادیه
0200,000
0200,000
0 0 0 20 میلیارد -
اعتمادصندوق س. اعتماد آفرین پارسیان
0.1325,817
0.2225,840
10.339 میلیون 837 266.93 میلیارد 1.291 هزار میلیارد -
فولایصنایع فولاد آلیاژی یزد
4.327,368
57,416
1.727 میلیون 304 12.721 میلیارد 987.312 میلیارد 2261976
الماسصندوق سرمایه‌گذاری الماس-سهام
2.0233,650
2.0233,650
10,500 2 353.325 میلیون 33.65 هزار میلیارد -
آرمانیص.س.ج.فناوری آرمانی10%تادیه
0100,000
0100,000
0 0 0 60 میلیارد -
آگاسصندوق س. هستی بخش آگاه
2.1549,236
2.1149,216
37,284 49 1.836 میلیارد 49.236 هزار میلیارد -
سایناصنایع بهداشتی ساینا
4.0919,177
519,345
850,781 421 16.315 میلیارد 1.918 هزار میلیارد 7862570
نسیمص.س.زمین و ساختمان نسیم
012,900
012,900
0 0 0 381.84 میلیارد -
کشرقصنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود
4.2727,732
2.6527,300
846,315 511 23.47 میلیارد 2.329 هزار میلیارد 7127124
سخنمصندوق.س.سپهرخبرگان نفت
0.4810,799
0.4810,799
1,000 4 10.799 میلیون 539.95 میلیارد -
آکوردصندوق س. آرمان آتی کوثر
0.1820,308
0.1820,309
8.328 میلیون 343 169.13 میلیارد 20.308 هزار میلیارد -
آتیمسصندوق س. آرمان آتیه درخشان مس
3.3140,693
2.5740,400
11,190 19 455.36 میلیون 40.693 هزار میلیارد -
آسامیدصندوق س.مشترک آسمان امید -د
-1.4410,017
-1.4410,017
3.812 میلیون 109 38.18 میلیارد 1.002 هزار میلیارد -
آساسصندوق سرمایه‌گذاری آساس-سهام
1.3428,855
1.8529,000
122,112 22 3.524 میلیارد 28.855 هزار میلیارد -
ثعمراعمران و توسعه شاهد
3.943,561
3.043,530
5.808 میلیون 644 20.684 میلیارد 4.629 هزار میلیارد 751371
نطرینعطرین نخ قم
0.7518,531
1.0118,578
1.711 میلیون 1,050 31.714 میلیارد 1.854 هزار میلیارد -
فرابورسفرابورس ایران
-1.2214,052
-1.8213,967
9.554 میلیون 3,411 134.252 میلیارد 19.673 هزار میلیارد -
کپرورفرآوری زغال سنگ پروده طبس
-0.7525,747
-1.2525,618
498,883 388 12.845 میلیارد 9.269 هزار میلیارد 11019716
قچارفراوردههای غذایی وقند چهارمحال
-3.5134,566
-2.3334,989
79,300 178 2.741 میلیارد 4.839 هزار میلیارد 4044222
هرمزفولاد هرمزگان جنوب
-1.415,511
-1.615,500
2.229 میلیون 597 12.285 میلیارد 82.665 هزار میلیارد -567633
قاسمقاسم ایران
4.1132,502
532,780
945,178 751 30.72 میلیارد 19.501 هزار میلیارد 975060
قشیرقند شیروان قوچان و بجنورد
4.427,726
4.977,767
3.424 میلیون 690 26.452 میلیارد 2.55 هزار میلیارد 1537474
حخزرکشتیرانی دریای خزر
517,941
517,941
456,415 89 8.189 میلیارد 19.376 هزار میلیارد 4000843
زقیامکشت و دام قیام اصفهان
3.3516,531
2.0216,318
2.835 میلیون 1,659 46.868 میلیارد 5.786 هزار میلیارد -
زکشتکشاورزی مکانیزه اصفهان کشت
4.2310,634
510,712
1.97 میلیون 622 20.946 میلیارد 2.127 هزار میلیارد -
زدشتکشت و صنعت دشت خرم دره
57,035
57,035
1.538 میلیون 246 10.82 میلیارد 4.854 هزار میلیارد -
زقیامکشت و دام قیام اصفهان
03,355
03,355
0 0 0 1.174 هزار میلیارد -
زفکاکشت و دامداری فکا
0.2618,831
-1.1818,560
1.867 میلیون 1,027 35.152 میلیارد 5.649 هزار میلیارد -
پکویرکویر تایر
06,301
06,319
0 0 0 1.26 هزار میلیارد -
زبیناکشاورزی و دامپروری بینالود
4.747,118
4.997,135
3.229 میلیون 1,047 22.984 میلیارد 2.847 هزار میلیارد -
زشریفکشت وصنعت شریف آباد
4.6210,330
4.9910,367
4.961 میلیون 1,635 51.246 میلیارد 5.372 هزار میلیارد -
زگلدشتکشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
4.5816,355
4.8116,390
710,210 570 11.616 میلیارد 3.271 هزار میلیارد 7277975
غشهدابکشت و صنعت شهداب ناب خراسان
04,382
04,358
0 0 0 5.828 هزار میلیارد -
چکاپاگروه صنایع کاغذ پارس
2.756,341
1.36,251
26.115 میلیون 5,153 165.594 میلیارد 14.937 هزار میلیارد 2086189
گزسکه گز سکه
02,351
02,351
0 0 0 115.646 میلیارد -
تبرکگروه کارخانجات صنعتی تبرک
4.883,847
4.993,851
14.09 میلیون 1,435 54.204 میلیارد 8.585 هزار میلیارد -
کرمان خودروگروه اقتصادی کرمان خودرو-پذیره
01,000
01,000
0 0 0 5 هزار میلیارد -
وهنرگروه توسعه هنر ایران
01,000
01,000
0 0 0 850 میلیارد -
وگسترگسترش سرمایه گذاری ایرانیان
3.923,628
3.123,600
14.553 میلیون 2,009 52.792 میلیارد 1.451 هزار میلیارد -689320
سمگاگروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
1.637,926
0.787,860
21.565 میلیون 5,405 170.915 میلیارد 23.778 هزار میلیارد 3638034
ولشرقلیزینگ ایران و شرق
-0.042,339
-1.372,308
6.146 میلیون 938 14.377 میلیارد 1.403 هزار میلیارد -
دبالکمواد اولیه دارویی البرز بالک
4.765,681
55,694
5.223 میلیون 882 29.673 میلیارد 2.102 هزار میلیارد 4374370
خفناورمهندسی صنعتی روان فن آور
02,026
02,035
0 0 0 202.6 میلیارد -
فماکماداکتو استیل کرد
06,000
06,000
0 0 0 2.43 هزار میلیارد -
کیمیامعدنی کیمیای زنجان گستران
1.2613,974
0.6913,895
1.559 میلیون 621 21.787 میلیارد 3.22 هزار میلیارد 10620240
بالاسمهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن
0.4410,616
1.2810,704
1.974 میلیون 751 20.958 میلیارد 1.592 هزار میلیارد 9628712
وهورمدیریت انرژی امید تابان هور
-1.435,388
-3.355,283
8.767 میلیون 1,563 47.236 میلیارد 21.552 هزار میلیارد 1400880
وعسکرموسسه مالی و اعتباری عسکریه
4.742,605
4.992,611
22.047 میلیون 1,852 57.424 میلیارد 15.786 هزار میلیارد -
اوانمبین وان کیش
4.1826,722
4.1726,720
586,048 691 15.66 میلیارد 5.344 هزار میلیارد -
شگامرنمجتمع پترو صنعت گامرون
090,580
090,580
0 0 0 5.435 هزار میلیارد -
زماهانمجتمع تولید گوشت مرغ ماهان
2.9712,541
4.9912,787
1.996 میلیون 920 25.031 میلیارد 5.016 هزار میلیارد -
بزاگرسنیروگاه زاگرس کوثر
0.335,178
-0.085,157
6.843 میلیون 1,714 35.43 میلیارد 15.534 هزار میلیارد -
شرانلنفت ایرانول
0.3511,544
1.811,711
1.117 میلیون 309 12.892 میلیارد 23.088 هزار میلیارد 21113976
شپاسنفت پاسارگاد
08,207
0.358,236
2.666 میلیون 602 21.876 میلیارد 19.697 هزار میلیارد 6836431
غویتاویتانا
4.2115,804
515,924
1.774 میلیون 756 28.033 میلیارد 9.482 هزار میلیارد -
گکوثرهتل پارسیان کوثر اصفهان
3.6318,015
518,253
689,878 515 12.428 میلیارد 1.982 هزار میلیارد -
میدکوهلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
-1.084,865
0.044,920
2.484 میلیون 489 12.086 میلیارد 141.085 هزار میلیارد -
سیستمهمکاران سیستم
04,948
04,999
0 0 0 3.711 هزار میلیارد -